Strategiplan 2017-2018

Politisk målsætning for Region Midtjylland

Regionsbestyrelsens opgave er at varetage de lokale interesser blandt Region Midtjyllands medlemmer. Bestyrelsen varetager interesser indenfor blandt andet arbejdsmarkedet og den sundhedspolitiske udvikling.

Regionsbestyrelsen har et tæt samarbejde med hovedbestyrelsen i at implementere og udvikle dennes politiske interesser. Regionsbestyrelsen har endvidere medansvar overfor de lokale spørgsmål, som udstikkes af hovedbestyrelsen. Regionsbestyrelsen arbejder endvidere selvstændigt med politiske interessevaretagelser i overensstemmelse med foreningens reglement.

Jobskabelse i etablerede fagområder

I samarbejde med regionale fagbevægelser, interesseorganisationer samt lokale politikere har bestyrelsen fokus på jobskabelse i fagområder, hvor der endnu ikke er etableret fysioterapeutiske arbejdspladser. Bestyrelsen arbejder på jobskabelse i blandt andet folkeskolen, lægepraksis og psykiatrien. Det er bestyrelsens målsætning at udbrede den fysioterapeutiske faglighed og synliggøre de nødvendige og måske manglende kompetencer, som fysioterapeuter kan bidrage med i fagområderne. Bestyrelsen ønsker endvidere at tydeliggøre, hvordan fysioterapeuters faglige kompetencer kan bidrage til og aflaste spidsbelastede fagområder. Arbejdet vil differentieres til det enkelte fagområde.

Arbejdsmiljø og ordnede forhold

Med et politisk pres og øget fokus på økonomistyring og effektivisering ønsker bestyrelsen at arbejde for fysioterapeuters arbejdsforhold. Bestyrelsen vil indgå i dialog med lokale politikere for at sikre fokus på de konsekvenser, som ændrede arbejdsforhold og –pres udgør for fysioterapeuters arbejdsgang. Regionsbestyrelsen vil have øget kontakt AMIR-funktionen i Region Midtjylland med fokus på, hvordan bestyrelsen politisk kan understøtte den lokale AMIR-funktion.

Bestyrelsen ønsker endvidere fokus på yderligere jobskabelse for fysioterapeuter indenfor arbejdsmiljø. Bestyrelsen vil arbejde med konkrete initiativer indenfor fysisk belastede erhverv. Regionsbestyrelsen vil i denne sammenhæng forsøge at indgå samarbejde med lokale fagforeninger med fokus på fysisk belastende arbejde.

Fysioterapeuters bidrag til det sammenhængende sundhedsvæsen

Bestyrelsen er bevidst om, at nogle borgere udfordres i sektor overgangene og muligheden for at navigere i det danske sundhedsvæsen. Regionsbestyrelsen ønsker herfor at sætte fokus på fysioterapeuters rolle i varetagelsen af disse borgers behov. Ambitionen er mere fokus på borgerinvolvering samt understøttelse af borgers sundhedskompetencer.

Bestyrelsen ønsker at tydeliggøre, hvilken rolle fysioterapeuter har for borgernes opfattelse af det sammenhængende sundhedsvæsen. Bestyrelsen vil derfor arbejde for fysioterapeuters mulighed for at byde mere ind i den politiske udvikling af det sammenhængende sundhedsvæsen.

Fagligt og politisk bidrag til demensindsatsen

I takt med den nye nationale demenshandlingsplan 2025 er der iværksat en regional og kommunal indsats overfor demensramte borgere. Bestyrelsen arbejder derfor med et lokalt fokus på demensindsatsen. Der arbejdes endvidere for at inddrage den fysioterapeutiske faglighed i indsatsen overfor disse borgere med demens.   

Bestyrelsen ønsker i dets arbejde at understøtte demensindsatsen. Den fysioterapeutiske faglighed skal bidrage med en rehabiliterende tankegang med fokus på implementering af løsninger i de kommunale og regionale indsatser. Indsats skal bidrage til sikring af fastholdelse på arbejdsmarkedet samt en øget livskvalitet for borgere på plejehjem og plejeboliger i kommunerne.

Øget medlemsinddragelse

Bestyrelsens politiske arbejde er forankret i medlemmernes og foreningens interesser. Til at sikre medlemmernes politiske- og faglige interesser ønsker bestyrelsen en øget inddragelse og inputs til udviklingen af den politiske og faglige dagsorden. Regionsbestyrelsens formål med dette er at sikre rekruttering af nye medlemmer samt fastholdelse af foreningens medlemmer.  

Bestyrelsen arbejder med konkrete initiativer for at sikre medlemmernes faglige udvikling. Initiativerne ønskes forankret i faglige og fagpolitiske arrangementer samt netværksmøder og –dannelse.  Ambitionen er at sikre den faglige og fagpolitiske udvikling blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen mener, at denne indsats kan bidrage til nye perspektiver i det faglige arbejde, som er vigtige for den enkelte borger og fysioterapeut. 

 

Download strategiplanen som pdf

Del eller udskriv artiklen