Kompetencefonde til efter- og videreuddannelse

Fysioterapeuter i kommuner, regioner og staten kan søge om støtte til individuel kompetenceudvikling hos kompetencefonde, der er aftalt i overenskomsterne. Læs mere her.

Fysioterapeuter ansat i regioner og kommuner

OBS: Vi afventer datoer for ansøgningsfrister for Den Regionale Kompetencefond 2024. De vil fremgå her på siden, når vi kender dem.

Som en del af overenskomsten 2021 blev det aftalt, at fysioterapeuter kan søge midler til kompetenceudvikling.

Du kan søge op til 30.000 kr. pr. år til kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Til masteruddannelser kan du søge op til 50.000 kr. årligt i OK21-perioden.

For begge fonde gælder det, at ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages efter et først-til-mølle-princip. Se ansøgningsfristerne i FAQ'en længere nede på siden.

Danske Fysioterapeuter er en del af Akademikerne – og i ansøgningsskemaerne skal du under ’Faglig organisation’ vælge ’AC Akademikerne’.

Fysioterapeuter ansat i staten

Kompetencefonden i staten er aftalt i overenskomst 2018 og videreført i overenskomst 2021.

Fonden fyldes op med nye midler tre gange om året. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages efter et først-til-mølle-princip. 

Læs mere og søg den Statslige Kompetencefond.

FAQ om regional og kommunal kompetencefond

 

Den Kommunale Kompetencefond

 • 4. september 2024 kl. 10.00
 • 5. november 2024 kl. 10.00
 • 7. januar 2025 kl. 10.00
 • 1. april 2025 kl. 10.00
 • 5. august 2025 kl. 10.00
 • 4. november 2025 kl. 10.00
 • 6. januar 2026 kl. 10.00

Den Regionale Kompetencefond
Vi afventer datoer for ansøgningsfrister for 2024.

For begge fonde gælder det, at ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages efter et først-til-mølle-princip.

Fysioterapeuter ansat i en region eller kommune.

Du kan søge støtte individuel kompetenceudvikling, som er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted.

Midlerne kan anvendes til deltagergebyrer, materialer samt transport og ophold mv. Transport og ophold støttes med det beløb, som man vil få efter ansættelsesstedets regler for kursus m.v. Medmindre der er tilskud efter andre regler (f.eks. AMU-regler om transportgodtgørelse).

Der gives ikke støtte til elektroniske hjælpemidler, fx tablets og PC’ere.

Ansøger, leder og TR/FTR/organisation bekræfter at ansættelesstedets regler følges, når de underskriver ansøgningen.

Hvis du ønsker at søge midler fra kompetencefonden, skal du først have haft en dialog med din leder og TR/FTR. Medarbejderudviklingssamtaler og eventuelle udviklingsplaner er det naturlige udgangspunkt for ansøgninger om midler.

Deltidsansatte kan søge i samme omfang som andre.

Disse efter- og videreuddannelser er på positivlisten og forhåndsgodkendt af fonden:

 • Akademiuddannelser (eller - moduler)
 • Diplomuddannelser (eller - moduler)
 • Kandidatuddannelser (eller – moduler)
 • Masteruddannelser (eller – moduler

Læs om videreuddannelser for fysioterapeuter

Du kan også søge støtte til anden kompetenceudvikling end ovenstående, hvis de ligger inden for fondens formål, og din TR/leder er enige. Det er aftalt, at TR/leder i perioden vil udfolde hvilke uddannelsesaktiviteter, som vil være støtteberettigede. Du kan læse mere på fondenes hjemmesider.

Du kan søge om højest 30.000 kr. i støtte indenfor en periode på 12 måneder. For masteruddannelser (og moduler) kan der i OK21-perioden søges op til 50.000 kr. årligt.

Starten på de 12 måneder beregnes fra den dato, hvor du opretter den elektroniske ansøgning og dermed reserverer det ansøgte beløb i fonden (altså ikke den dato hvor ansøgningen endelig uploades med underskrifter).

Er der udbetalt 30.000 kr./50.000 kr. inden for en 12 måneders periode, vil ansøgningssystemet ikke godtage flere ansøgninger. Når de 12 måneder er gået, kan du søge igen.

Du kan søge flere gange, men kan kun få dækket op til beløbsgrænser.

Hvis en uddannelse er opdelt i moduler, kan du søge om tilskud til de moduler, som du begynder på inden for de følgende 9 måneder.

Hvis du søger om en hel uddannelse i én ansøgning – selvom den løber over flere år og koster mere end 30.000 kr./50.000 kr., så kan du ikke søge igen til den uddannelse eller dele af den.

Hvis du skal søges flere gange til en uddannelse, skal det ske til specifikke dele af uddannelsen, f.eks. de moduler, der kan tages inden for et år.

Du kan kun søges én gang til samme uddannelse.

Når fonden lukkes, så kan ansøgere ikke gennemføre ansøgninger.

Midlerne reserveres til ansøgerne efter et først til mølle-princip. Betyder mange ansøgninger at fonden tømmes, så lukkes fonden frem til næste åbning og løbende tilbagefaldsmidler overføres til næste puljeåbning.

 

Den sidste frist for at du uploader den gennemførte ansøgning med underskrifter er dagen før uddannelsen starter.

Du kan ikke få støtte fra fonden, hvis du uploader ansøgningen med underskrifter efter, at uddannelsen er startet.

Du kan tidligst ansøge 9 måneder inden uddannelsen starter.

Fondens midler kan ikke anvendes til at støtte ansøgninger om uddannelser, der er overenskomstmæssigt fastsat eller hvortil, der er særskilt offentlig finansiering, fx i forbindelse med særlige lovgivningsmæssige indsatsområder eller trepartsaftaler.

Vikarudgifter er ikke omfattet.

Studerende og ansatte i nyttejob kan ikke søge.

Nej, der søges eksklusive moms. Regionen/kommunen får evt. moms refunderet.

Ja.

Fonden er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted for de medarbejdergrupper, der er omfattet af aftalen.

Fonden dækker det ansøgte beløb op til kr. 30.000 kr./50.000 kr. Det resterende beløb skal dækkes af arbejdspladsen og ikke af ansøgeren selv.

Ja.

Du kan søge, selvom du endnu ikke har søgt om optagelse på uddannelsen. Bliver du ikke optaget, skal det udbetalte beløb tilbagebetales til kompetencefonden.

Både din leder og TR/FTR skal underskrive ansøgningen og oplysninger om disse skal derfor udfyldes, før du kan afslutte ansøgningen.

Når din leder og TR/FTR skriver under, er det fordi det herved sikres, at arbejdspladsen bakker den enkelte medarbejder op i uddannelsesønsket og mulighederne for deltagelse er afklaret.

Uddannelsen skal være en ekstra indsats. Fondens midler anvendes som et supplement til den kompetenceudviklingsindsats, der finder sted i forvejen. Når leder og TR/FTR skriver under på ansøgningen bekræftes det, at det er hensigten, at ansøgningen er udtryk for en ekstra indsats. Der er ikke krav om lokale regnskaber og lignende.

Leder samt TR/FTR modtager et link med ansøgningen, når ansøger afslutter sin ansøgning. Det er dig som skal udskrive ansøgningen og gå til din leder og TR/FTR for at få ansøgningen underskrevet. Herefter er det dig som uploader ansøgningen med underskrifter i systemet. Fra du afslutter ansøgningen, er de ansøgte midler reserveret i 40 dage. Uploader du ikke en underskreven ansøgning, så bortfalder reservationen.

Det er i udgangspunktet den tillidsrepræsentant (TR), der er valgt for Danske Fysioterapeuter.

Se din tillidsrepræsentant under Mit medlemskab

Er der ikke en TR/FTR på din arbejdsplads, er det Danske Fysioterapeuter, der skal underskrive ansøgningen, i stedet for TR.

Du skal anføre Danske Fysioterapeuter/Akademikerne i ansøgningen og herunder Karen  Madsen som kontaktperson. Organisationen modtager et link med ansøgningen, når du uploader din ansøgning. Det er dig som ansøger, som er ansvarlig for at indhente din leders og organisationens underskrift, og herefter uploade ansøgningen med underskrifter. Fra du afslutter ansøgningen, er de ansøgte midler reserveret i 40 dage. Uploader du ikke en underskreven ansøgning, så bortfalder reservationen.

Danske Fysioterapeuter er en del af Akademikerne – og i ansøgningsskemaerne skal du under ’Faglig organisation’ vælge ’AC Akademikerne'.

Vælg AC Akademikerne som faglig organisation