Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Danske Fysioterapeuters fondsmidler til forskning og uddannelse er samlet i denne ene fond. Fondens midler uddeles to gange om året.

Fondens midler bliver brugt på hovedområderne forskning, uddannelse og praksisudvikling, og Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse udpeger hvert fjerde år specifikke temaer, som særligt skal tilgodeses ved uddelingerne.

For perioden 2021- 2024 har hovedbestyrelsen udpeget følgende temaer for de tre hovedområder, nemlig forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Hovedområdet forskning

50 % af de til området allokerede midler skal prioriteres til følgende temaer:

 • Mental sundhed
 • Individualiseret patient / borgercentret praksis
 • Implementeringsforskning, fra laboratorie / teori til virkelighed

For at forskningsprojekterne kan kvalificeres som værende inden for de særlige områder, skal områder fremgå som en aktiv del af forskningsplanen. Du må gerne beskrive, hvordan områder(ne) eksplicit indgår i projektet.

Læs om hovedområdet forskning

Hovedområdet uddannelse

100 % af de til området allokerede midler skal prioriteres til følgende tema:

 • Ph.d.-uddannelse i form af stipendiater af 450.000 kr.
 • Postdoc. –uddannelse i form af et stipendie af 500.000 kr.

(Legaterne uddeles ved efterårsuddelingen 1. oktober)

Læs om hovedområdet uddannelse

Hovedområdet praksisudvikling

50 % af de til området allokerede midler skal prioriteres til følgende temaer:

 • Anvendelsen af ny teknologi i fysioterapien
 • Nye arbejdsområder og arbejdsformer
 • Implementering af forskning og evidensbaseret praksis

For at praksisudviklingsprojekterne kan kvalificeres som værende inden for de særlige områder, skal områder fremgå som en aktiv del af projektplanen. Du må gerne beskrive, hvordan områder(ne) eksplicit indgår i projektet.

Læs om hovedområdet praksisudvikling

Frøpulje

Danske Fysioterapeuters fond målrettet støtte til fysioterapeuter, der er i den tidlige afklaringsfase af et praksis- eller forskningsprojekt.

 • Stipendiater af 9.000 kr.

Stipendier uddeles løbende og indtil der ikke er flere stipendier.

Læs mere om Frøpuljen

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist den 1. april og 1. oktober.

Projektbeskrivelse skal vedlægges som bilag. Se krav til indhold af projektbeskrivelse og formkrav til projektbeskrivelse under hovedområderne.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent Michael Poulsen på tlf: 33 41 46 71 eller mp@fysio.dk.

Sådan sender du din ansøgning

Ansøgninger til Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling foregår via efond, som er et program til fondsansøgninger.

 1. Opret dig som bruger af efond
 2. Udfyld din ansøgning. Du bliver guidet igennem skemaet
 3. Du behøver ikke at færdiggøre ansøgningen på en gang.

Du er ikke forpligtet til at indsende en ansøgning, selvom du har oprettet dig som ansøger.

HUSK at kontakte os, hvis du ikke har modtaget en kvittering for modtagelse af din ansøgning.

Start din ansøgning på e-fond her

Open Access betydning for bevillingsmodtager

Bevillingsmodtagere fra Danske Fysioterapeuters fond pålægges – hvis tidsskriftet tillader det – at parallelpublicere en digital version af den endelige, peer reviewede videnskabelige artikel, der er antaget af et videnskabeligt tidsskrift.

 • Artiklen, der er et resultat af hel eller delvis finansiering fra forskningsråd og fonde skal parallelpubliceres i et institutionelt eller emnespecifikt repositorium, dvs. et digitalt arkiv.
 • Parallelpubliceringen af den videnskabelige artikel kan – hvis tidsskriftet forlanger det – ske efter en karensperiode, dvs. en periode hvor artiklen udelukkende er tilgængelig i det videnskabelige tidsskrift, på op til 6 måneder efter publicering i det videnskabelige tidsskrift.
 • Der kan søges dispensation for overstående punkter, hos Danske Fysioterapeuters sekretariat. Dispensation skal være modtage inden ansøgningsfristen for den pågældende runde.

Har du spørgsmål til Open Access kan du kontakte Michael Poulsen Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent.

Kvalitetsvurdering af ansøgningerne

Alle ansøgninger vurderes med hensyn til metodemæssig kvalitet og relevans.

Vurderingen foretages ved hvert fondsbestyrelsesmøde, hvor alle ansøgninger vurderes ud fra nedenstående skema til kvalitetsvurdering, og opnår en samlet pointsum mellem 0-6 point.

På baggrund af fondsbestyrelsens vurdering uddeles de til rådighed værende midler. Højest vurderende ansøgninger får de højeste beløb. Fondsbestyrelsens forslag til uddeling skal endeligt godkendes af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. 

Download skema til kvalitetsvurdering

Læs mere om fonden

Fundats for Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

§ 1
Fonden er stiftet af Danske Fysioterapeuter i november 2010.

§ 2
Fondens navn er Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Fonden har som formål at yde støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter, der kan bidrage til fagets videnskabelige grundlag og udvikling, dokumentere effekt af fysioterapi samt udvikle fysioterapipraksis.

Der ydes økonomisk støtte til ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

§ 3
Fondens egenkapital er ved oprettelsen 1.4 mio. kr. 
Fonden tilføres årligt midler via et tillæg til Danske Fysioterapeuters medlemskontingent. Tillæggets størrelse fastsættes af repræsentantskabet.
Herudover kan midler tilføres fonden f.eks. ved gaver eller testamentariske bidrag.
Der uddeles årligt et beløb svarende til indkomne kontingentindtægter, afkast og renteindtægter. Derudover disponerer hovedbestyrelsen over fondens egenkapital.

Fonden finansierer endvidere Bachelorprisen som en del af hovedområdet forskning.

§ 4
Fondsbestyrelsen består af 5 medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, udpeget af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, der er formand for fondsbestyrelsen og 4 menige medlemmer, samt en observatør udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi fra Danske Selskab for Fysioterapis bestyrelse. Udpegningsperioden er 4 år. Genudpegning kan ske én gang.

§ 5
Fondens regnskab føres af Danske Fysioterapeuter og forelægges til godkendelse af foreningens hovedbestyrelse. Fondens regnskab er underkastet revision af Danske Fysioterapeuters statsautoriserede revisor. Regnskabsåret er kalenderåret.

Godkendt af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab november 2018.

Kommissorium

Baggrund

Danske Fysioterapeuter fastslår i Politik for forskning og professionsudvikling, at forskning i fysioterapi skal sikre, at professionen fysioterapi udvikles på videnskabeligt grundlag og kontinuerligt tilføjes ny viden.

Med henblik på at bidrage til at realisere dette mål har Danske Fysioterapeuter stiftet Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Fonden har overordnet til formål at yde støtte til forskningsprojekter, uddannelse og praksisudviklingsaktiviteter, der kan bidrage til fagets videnskabelige grundlag og udvikling, dokumentere effekt af fysioterapi samt udvikle fysioterapipraksis.

Udover Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling administrerer fondsbestyrelsen De Studerendes Pris.

Fundats for fonden er fastlagt af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab. Administrative vejledninger for fonden er udarbejdet af fondsbestyrelsen.

Fonden finansieres af Danske Fysioterapeuter.

Fondsbestyrelsens formål

Med udgangspunkt i Danske Fysioterapeuters politik for forskning og professionsudvikling samt fondens fundats og administrative vejledning har fondsbestyrelsen til formål:

 • At sikre, at Danske Fysioterapeuters fondsmidler tildeles projekter, som falder indenfor fundatsens rammer og er kendetegnet ved metodemæssig høj kvalitet
 • At sikre, at administration af Danske Fysioterapeuters fondsmidler er kendetegnet ved professionalisme, uafhængighed og stor grad af gennemsigtighed i forhold til diverse procedurer.

Fondsbestyrelsens opgave

 • Indkalde ansøgninger/projekter til Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling
 • Vurdere og behandle alle indkomne ansøgninger
 • Indstille støtteegnede projekter til godkendelse i Hovedbestyrelsen
 • Sørge for offentliggørelse af Danske Fysioterapeuters tildelinger
 • Løbende at vurdere administrative vejledninger for Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling og kommissorium for fondsbestyrelsen og komme med forslag til relevante ændringer
 • Aflægge regnskab for fonden

Fondsbestyrelsens organisering

Reference:

 • Fondsbestyrelsen refererer til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse

Sammensætning:

 • Fondsbestyrelsen består af fem medlemmer og en observatør: Et hovedbestyrelsesmedlem, som er formand for bestyrelsen og fire menige medlemmer udpeget af hovedbestyrelsen.
 • Nye menige medlemmer findes blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer på baggrund af opslag i Danske Fysioterapeuters medier.
 • Observatør udpeges af Dansk Selskab for Fysioterapi fra Danske Selskab for Fysioterapis bestyrelse.
 • Valgperioden for menige medlemmer og observatør er fire år.

Mødevirksomhed:

 • Fondsbestyrelsen mødes 2 gange om året.

Honorering:

 • Der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter på selve mødedagen. Der gives ikke betaling for forberedelse til møder.

Fondsbestyrelsens medlemmer

Formand Gitte Nørgaard

Hovedbestyrelsesmedlem, valgt på repræsentantskabet

Regionsformand i Nordjylland.

Udpeget af Hovedbestyrelsen, og fungerer som bindeled mellem fonds bestyrelsen og Hovedbestyrelsen.

Er uddannet i 1995, arbejdede fra 1995 til 2012 på Aalborg Universitetshospital, har siden 2012 været Regionsformand i Nordjylland, har ingen forskningserfaring.

Christian Have Dall

Christian Have Dall er uddannet fysioterapeut fra Odense (2002) og Sundhedsfaglig Kandidat fra Københavns Universitet (2009). Christian afsluttede i 2015 en ph.d. fra Københavns Universitet i samarbejde med Institut for Idrætsmedicin, Fysio- og Ergoterapiafdelingen og Kardiologisk afdeling.

Christian Have Dall er ansat som seniorforsker på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor han primært forsker indenfor hjerte- og lungerehabilitering, herunder brug af telemedicin og betydningen af at være fysisk aktiv versus inaktiv.

Christian Have Dall er også lektor på Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, hvor han underviser og vejleder studerende på Den Sundhedsvidenskabelige Kandidatuddannelse og medicinstudiet.
Affilieret til Institut for idrætsmedicin, Fysio- og Ergoterapiafdelingen og kardiologisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Bente Skovsby Toft

Bente Skovsby Toft er fysioterapeut fra fysioterapeutskolen i København (1999) og er bachelor i idræt fra Odense/Aarhus Universitet (2002). Efterfølgende er hun uddannet med en master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH)(2011).

Bente Skovsby Toft afsluttede i 2019 en ph.d. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet, hvor hun undersøgte motivationer og barriere for fysisk aktivitet blandt personer med svær overvægt. Hendes forskningsområde er kvalitativt og filosofisk funderet. Det er rettet mod en humanistisk og personorienteret tilgang til patienter i sundhedsvæsenet.

Bente Skovsby Toft har arbejdet med forandringsprocesser og livsstilsændringer som fysioterapeut og klinisk specialist på Livsstilscenter Brædstrup, Regionshospitalet Horsens. Her har hun har været ansat i mange år og seneste stået for udvikling og forskning på centret. Fra marts 2021 er hun ansat hos Center for Forskning i Patientinvolvering, Aarhus Universitetshospital.

Cecilie Bartholdy

Cecilie Bartholdy er uddannet fysioterapeut fra den flerfaglige professionshøjskole metropol København (2011), og modtog sin kandidatgrad fra Lunds Universitet i Sverige, i sports medicin (2014).

I marts 2019 forsvarede Cecilie Bartholdy in ph.d. med titlen ”Physical inactivity and current treatments of knee osteoarthritis” fra Københavns Universitet i samarbejde med Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Cecilie Bartholdy er ansat som post doc ved Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital, hvor hun arbejder med forskning indenfor reumatologien, herunder især den fysioterapeutisk behandling af knæartrose. 

Steffan Wittrup McPhee Christensen 

Steffan Wittrup McPhee Christensen er uddannet fysioterapeut i 2005 fra Fysioterapiskolen i Holstebro.

I 2009 gennemførte han en Master i Muskuloskeletal Fysioterapi fra University of Queensland, Australien.

I 2010 blev han godkendt Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, og i 2017 afsluttede han en Ph.d. om nakkesmerter fra Aalborg Universitet.

Steffan er ansat som Lektor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet og på Fysioterapiuddannelsen, UCN, hvor han både forsker og underviser i muskuloskeletale lidelser, med et særligt fokus på nakke- og rygsmerter.

Ud over forskning og undervisning, så arbejder Steffan i klinisk praksis, hvor han primært ser personer med komplekse smertefulde problemstillinger. ”
 

 

Kontakt

Michael Poulsen

Michael Poulsen

Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent
3341 4671