Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Danske Fysioterapeuters fondsmidler til forskning og uddannelse er samlet i denne ene fond. Fondens midler uddeles to gange om året.

Fondens midler bliver brugt på hovedområderne forskning, uddannelse og praksisudvikling, og Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse udpeger hvert fjerde år specifikke temaer, som særligt skal tilgodeses ved uddelingerne.

Fondens prioriterede områder er under reevaluering. Der meldes nye prioriterede områder ud til marts 2021.

For perioden 2017- 2020 har hovedbestyrelsen udpeget følgende temaer for de tre hovedområder, nemlig forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Hovedområdet forskning

50 % af de til området allokerede midler skal prioriteres til følgende temaer:

 • Geriatrisk og gerontologisk fysioterapi
 • Psykiatrisk fysioterapi, herunder mental sundhed
 • Onkologisk fysioterapi

Læs om hovedområdet forskning

Hovedområdet uddannelse

100 % af de til området allokerede midler skal prioriteres til følgende tema:

 • Ph.d.-uddannelse i form af stipendiater af 400.000 kr.
 • Postdoc. –uddannelse i form af et stipendie af 450.000 kr.

(Legaterne uddeles ved efterårsuddelingen 1. oktober)

Læs om hovedområdet uddannelse

Hovedområdet praksisudvikling

50 % af de til området allokerede midler skal prioriteres til følgende temaer:

 • Nye arbejdsområder for fysioterapeuter
 • Kvalitetsudvikling med teknologi og fysioterapi som omdrejningspunkt
 • Implementering af forskning og evidensbaseret praksis

Læs om hovedområdet praksisudvikling

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist den 1. april og 1. oktober.

Projektbeskrivelse skal vedlægges som bilag. Se krav til indhold af projektbeskrivelse og formkrav til projektbeskrivelse under hovedområderne.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent Michael Poulsen på tlf: 33 41 46 71 eller mp@fysio.dk.

Sådan sender du din ansøgning

Ansøgninger til Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling foregår via efond, som er et program til fondsansøgninger.

 1. Opret dig som bruger af efond
 2. Udfyld din ansøgning. Du bliver guidet igennem skemaet
 3. Du behøver ikke at færdiggøre ansøgningen på en gang.

Du er ikke forpligtet til at indsende en ansøgning, selvom du har oprettet dig som ansøger.

HUSK at kontakte os, hvis du ikke har modtaget en kvittering for modtagelse af din ansøgning.

Start din ansøgning på e-fond her

Kvalitetsvurdering af ansøgningerne

Alle ansøgninger vurderes med hensyn til metodemæssig kvalitet og relevans.

Vurderingen foretages ved hvert fondsbestyrelsesmøde, hvor alle ansøgninger vurderes ud fra nedenstående skema til kvalitetsvurdering, og opnår en samlet pointsum mellem 0-6 point.

På baggrund af fondsbestyrelsens vurdering uddeles de til rådighed værende midler. Højest vurderende ansøgninger får de højeste beløb. Fondsbestyrelsens forslag til uddeling skal endeligt godkendes af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. 

Download skema til kvalitetsvurdering

Læs mere om fonden

Fundats for Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling

§ 1
Fonden er stiftet af Danske Fysioterapeuter i november 2010.

§ 2
Fondens navn er Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Fonden har som formål at yde støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter, der kan bidrage til fagets videnskabelige grundlag og udvikling, dokumentere effekt af fysioterapi samt udvikle fysioterapipraksis.

Der ydes økonomisk støtte til ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

§ 3
Fondens egenkapital er ved oprettelsen 1.4 mio. kr. 
Fonden tilføres årligt midler via et tillæg til Danske Fysioterapeuters medlemskontingent. Tillæggets størrelse fastsættes af repræsentantskabet.
Herudover kan midler tilføres fonden f.eks. ved gaver eller testamentariske bidrag.
Der uddeles årligt et beløb svarende til indkomne kontingentindtægter, afkast og renteindtægter. Derudover disponerer hovedbestyrelsen over fondens egenkapital.

Fonden finansierer endvidere Bachelorprisen som en del af hovedområdet forskning.

§ 4
Fondsbestyrelsen består af 5 medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, udpeget af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, der er formand for fondsbestyrelsen og 4 menige medlemmer, samt en observatør udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi fra Danske Selskab for Fysioterapis bestyrelse. Udpegningsperioden er 4 år. Genudpegning kan ske én gang.

§ 5
Fondens regnskab føres af Danske Fysioterapeuter og forelægges til godkendelse af foreningens hovedbestyrelse. Fondens regnskab er underkastet revision af Danske Fysioterapeuters statsautoriserede revisor. Regnskabsåret er kalenderåret.

Godkendt af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab november 2018.

Kommissorium

Baggrund

Danske Fysioterapeuter fastslår i Politik for forskning og professionsudvikling, at forskning i fysioterapi skal sikre, at professionen fysioterapi udvikles på videnskabeligt grundlag og kontinuerligt tilføjes ny viden.

Med henblik på at bidrage til at realisere dette mål har Danske Fysioterapeuter stiftet Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Fonden har overordnet til formål at yde støtte til forskningsprojekter, uddannelse og praksisudviklingsaktiviteter, der kan bidrage til fagets videnskabelige grundlag og udvikling, dokumentere effekt af fysioterapi samt udvikle fysioterapipraksis.

Udover Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling administrerer fondsbestyrelsen De Studerendes Pris.

Fundats for fonden er fastlagt af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab. Administrative vejledninger for fonden er udarbejdet af fondsbestyrelsen.

Fonden finansieres af Danske Fysioterapeuter.

Fondsbestyrelsens formål

Med udgangspunkt i Danske Fysioterapeuters politik for forskning og professionsudvikling samt fondens fundats og administrative vejledning har fondsbestyrelsen til formål:

 • At sikre, at Danske Fysioterapeuters fondsmidler tildeles projekter, som falder indenfor fundatsens rammer og er kendetegnet ved metodemæssig høj kvalitet
 • At sikre, at administration af Danske Fysioterapeuters fondsmidler er kendetegnet ved professionalisme, uafhængighed og stor grad af gennemsigtighed i forhold til diverse procedurer.

Fondsbestyrelsens opgave

 • Indkalde ansøgninger/projekter til Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling
 • Vurdere og behandle alle indkomne ansøgninger
 • Indstille støtteegnede projekter til godkendelse i Hovedbestyrelsen
 • Sørge for offentliggørelse af Danske Fysioterapeuters tildelinger
 • Løbende at vurdere administrative vejledninger for Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling og kommissorium for fondsbestyrelsen og komme med forslag til relevante ændringer
 • Aflægge regnskab for fonden

Fondsbestyrelsens organisering

Reference:

 • Fondsbestyrelsen refererer til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse

Sammensætning:

 • Fondsbestyrelsen består af fem medlemmer og en observatør: Et hovedbestyrelsesmedlem, som er formand for bestyrelsen og fire menige medlemmer udpeget af hovedbestyrelsen.
 • Nye menige medlemmer findes blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer på baggrund af opslag i Danske Fysioterapeuters medier.
 • Observatør udpeges af Dansk Selskab for Fysioterapi fra Danske Selskab for Fysioterapis bestyrelse.
 • Valgperioden for menige medlemmer og observatør er fire år.

Mødevirksomhed:

 • Fondsbestyrelsen mødes 2 gange om året.

Honorering:

 • Der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter på selve mødedagen. Der gives ikke betaling for forberedelse til møder.

Fondsbestyrelsens medlemmer

Formand Gitte Nørgaard

Hovedbestyrelsesmedlem, valgt på repræsentantskabet

Regionsformand i Nordjylland.

Udpeget af Hovedbestyrelsen, og fungerer som bindeled mellem fonds bestyrelsen og Hovedbestyrelsen.

Er uddannet i 1995, arbejdede fra 1995 til 2012 på Aalborg Universitetshospital, har siden 2012 været Regionsformand i Nordjylland, har ingen forskningserfaring.

Michael Skovdal Rathleff

Michael Skovdal Rathleff er fysioterapeut fra fysioterapeutskolen i Århus (2008). Efterfølgende er han uddannet cand. scient. san ved Aarhus Universitet (2012). Michael Skovdahl Rathleff afsluttede i 2014 en ph.d. fra Klinisk Institut på Aarhus Universitet med afhandlingen "Adolescents with Patellofemoral Pain: Epidemiology, Biomechanics and Exercise as Treatment".

Michael Skovdal Rathleffs primære forskningsområde er unge med knæsmerter, herunder med et specifikt fokus på forreste knæsmerter (patellofemoralt smertesyndrom). Hans forskning arbejder for at afdække hyppigheden samt langtidsprognosen for unge med knæsmerter samt effekten af træning som behandling. Han arbejder primært med store grupper unge mellem 10 og 19 år som han følger over længere tid.

I tillæg til forskningen underviser Michael på gymnasier og skoler for at informere elever, lærere og forældre om vigtigheden i at tage knæsmerter alvorligt, og hvordan de kan hjælpe med at forhindre langvarige knæsmerter hos de unge.

Michael Skovdal Rathleff blev i 2019 udnævnt til professor i Sundhed i muskler og led ved Aalborg Universitet.

Christian Have Dall

Christian Have Dall er uddannet fysioterapeut fra Odense (2002) og Sundhedsfaglig Kandidat fra Københavns Universitet (2009). Christian afsluttede i 2015 en ph.d. fra Københavns Universitet i samarbejde med Institut for Idrætsmedicin, Fysio- og Ergoterapiafdelingen og Kardiologisk afdeling.

Christian er ansat som seniorforsker på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor han primært forsker indenfor hjerte- og lungerehabilitering, herunder brug af telemedicin og betydningen af at være fysisk aktiv versus inaktiv.

Christian er også lektor på Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, hvor han underviser og vejleder studerende på Den Sundhedsvidenskabelige Kandidatuddannelse og medicinstudiet.
Affilieret til Institut for idrætsmedicin, Fysio- og Ergoterapiafdelingen og kardiologisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Uffe Læssøe

Uffe Læssøe er docent ved UCN, hvor han både er tilknyttet forsknings-/udviklingsafdelingen og fysioterapeutuddannelsen. Han er uddannet fysioterapeut i Holstebro (1987) og Cand. Scient. San. i Århus (2002). Hans PhD ved Aalborg Universitet (2007) var rettet mod undersøgelse af balance og faldrisiko blandt ældre mennesker.

Uffe Læssøes forskning omhandler bevægelsesanalyse og motorisk/postural kontrol. Han har været optaget af udfordringerne ved at operationalisere kliniske observationer og gøre disse målbare. Dette har omfattet både balance, dual task kapacitet, kropsbevidsthed og svimmelhed. Desuden har han været vejleder på flere ph.d. forløb af forskellig karakter. Ud over videnskabelige artikler har han beskæftiget sig med at forfatte lærebøger til den fysioterapeutiske grunduddannelse.

 

Del eller udskriv siden

Kontakt

Michael Poulsen

Michael Poulsen

Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent
3341 4671