Praksisudvikling

Danske Fysioterapeuts fond for praksisudvikling

Hovedområdet praksisudvikling er målrettet støtte til kvalitets- og udviklingsprojekter med relevans for fysioterapifagets og professionens udfordringer og udvikling.

I den kommende periode prioriteres projekter om:

 • Anvendelsen af ny teknologi i fysioterapien
 • Nye arbejdsområder og arbejdsformer
 • Implementering af forskning og evidensbaseret praksis

Hvem kan opnå støtte?

Fysioterapeuter, som er ordinære medlemmer og har en dansk autorisation.

Hvad gives der støtte til?

Der gives støtte til projekter, som falder indenfor følgende rammer:

 • Mono- eller tværfaglige projekter. Det er en forudsætning, at fysioterapi udgør en selvstændig afgrænset del af projektet, og at fysioterapi gør en forskel for projektets resultater
 • Et bredt spektrum af metoder og typer indenfor kvalitetsudvikling, dokumentation og faglig udvikling
 • Alle faser af projektet: udarbejdelse af projektbeskrivelse, dataindsamling og –bearbejdning, resultatopgørelse, implementering og formidling
 • Vejledning (konsulenthonorar) i alle faser af et projekt
 • Løn til fysioterapeuten, som gennemfører projektet. Der kan også ydes støtte til aflønning af medarbejdere, til materialer og til formidling af projektet
 • Projekter, som gennemføres som en selvstændig afgrænset del af en videreuddannelse på universitetsniveau, kan opnå støtte til projektets omkostninger. Der kan endvidere ydes tilskud til løn, hvis den studerende er selvfinansierende (dvs. uden lønindtægt eller offentlig støtte/SU)
 • Der skal være redegjort for de etiske overvejelser vedrørende projektet

Hvad gives der ikke støtte til?

 • Kurser, studieophold, studierejser
 • Projekter, som led i grunduddannelse eller videreuddannelse udenfor universitetsregi
 • Dækning af udgifter alene til rejser og ophold i forbindelse med formidling
 • Overhead, administrationsomkostninger og studieafgift
 • Projekter hvor ansøger eller ansøgers arbejdsplads opnår en kommerciel gevinst ved projektets afslutning

Ansøgning

Den samlede ansøgning skal indeholde:

 • En projektbeskrivelse på max. fem sider excl. Referencer. Projektbeskrivelsen skal være Times New Roman, skriftstørrelse 12, linjeafstand på 1,5 og med mindste margen på 2 cm i hver side samt top og bund - se her hvad protokollen skal indeholde
 • Et curriculum på max. 2 sider vedrørende uddannelse og projekterfaring m.m.
 • Publikationsliste på max. 1 side
 • Kortfattet CV på hovedvejleder eller videnskabelig nøglemedarbejder

Der er ansøgningsfrist d. 1. april og 1. oktober.

Ansøgninger til Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling foregår via efond.

Start din ansøgning her

Procedure for behandling af ansøgninger

Ansøgningen bliver behandlet

 1. I sekretariatet
 2. I fondsbestyrelsen
 3. I Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse

Ad. 1

Sekretariatet forholder sig til:

 • Er ansøgningen modtaget rettidigt
 • Er du medlem af Danske Fysioterapeuter
 • Er alle punkter i ansøgningen udfyldt
 • Er alle krav til bilag opfyldt
 • Er projektet indenfor de rammer, som fonden giver støtte til

Sekretariatet forholder sig ikke til:

 • Kvaliteten af indhold og metode
 • Om du har ansøgt relevant hovedområde

Er du i tvivl, så kontakt sekretariatet.

Ansøgninger kan afvises i sekretariatet jævnfør ovenstående og du vil få besked pr. mail med begrundelse. Når din ansøgning er godkendt får du en kvittering pr. mail.

HUSK at kontakte os, hvis du ikke har modtaget en kvittering for modtagelse af din ansøgning.

Ad. 2

Fondsbestyrelsen behandler på fondsmødet de ansøgninger, der er godkendt i sekretariatet. Fondsbestyrelsen scorer hver enkelt ansøgning på et vurderingsskema.

Ansøgninger med opnåede samlede 4-6 point er støtteværdige. Ansøgninger med opnåede samlede 0-3 point er ikke støtteværdige.

Fondsbestyrelsen prioriterer og indstiller ansøgninger til bevilling til hovedbestyrelsen.

Ad. 3

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse behandler de af fondsbestyrelsen indstillede bevillinger.

Regler vedrørende bevilling, rapporterings- og regnskabspligt og publicering

 • Bevillinger udbetales som B-indkomst til ansøgers konto.
 • Ønskes bevilgede midler indsat på arbejdsgivers konto, skal dette oplyses på ansøgningen med angivelse af kontonummer og CVR nummer.
 • Midlerne må kun anvendes til det bevilgede formål. Alternativt må der fremsendes fornyet ansøgning.
 • Ansøger er ansvarlig overfor Danske Fysioterapeuter for anvendelse af bevilgede midler og for at regnskabspligt og rapporteringspligt overholdes kort resumé af projektets resultater på max. 2 sider.
 • Der er regnskabspligt for beløb på 10.000 kr. eller derover.
 • Ansøger fremsender samlet regnskab for bevilgede midlers anvendelse vedlagt kopi af bilag samt et kort resume af projektets resultater på max. 2 sider.
 • Der kan gives udsættelse for afrapporteringstidspunkt ved f.eks. orlov og forsinkelse. Der skal gives besked herom til fondens sekretær. Dette gælder også ved ophør af projekt i utide.
 • Midler, som ikke anvendes, skal tilbagebetales til Danske Fysioterapeuter.
 • Danske Fysioterapeuter forbeholder sig ret til at offentliggøre på foreningens hjemmeside, hvem der har opnået støtte, til hvilket formål og med hvor stort et beløb.
 • Ved enhver offentliggørelse skal det anføres, at Danske Fysioterapeuter har ydet støtte. Ansøger har det endelige ansvar for formidling overfor Danske Fysioterapeuter.

Kontakt

Michael Poulsen

Michael Poulsen

Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent
3341 4671