Forskning

Danske Fysioterapeuters fond for forskning

Hovedområdet forskning er målrettet støtte til forskningsprojekter med relevans for fysioterapifagets og professionens videnskabelige grundlag og udvikling.

I perioden 2021-2024 prioriteres:

 • Mental sundhed
 • Individualiseret patient/borgercentreret praksis
 • Implementeringsforskning, fra laboratorie til virkelighed

Hvem kan opnå støtte?

Fysioterapeuter, som er ordinære medlemmer og har en dansk autorisation.

Hvad gives der støtte til?

Der gives støtte til projekter, som falder indenfor følgende rammer:

 • Mono- eller tværfaglige projekter. Det er en forudsætning, at fysioterapi udgør en selvstændig afgrænset del af projektet, og at fysioterapi gør en forskel for projektets resultater
 • Et bredt spektrum af forskningstyper med relevans for fysioterapi – f.eks. grundforskning, klinisk forskning, sundhedstjenesteforskning, praksisforskning
 • Alle faser af projektet: udarbejdelse af protokol, dataindsamling og -bearbejdning, resultatopgørelse eller formidling
 • Vejledning (konsulenthonorar) i alle faser af et projekt: valg af metode, statistik, faglig vejledning og formidling
 • Løn til fysioterapeuten, som gennemfører projektet. Der kan også ydes støtte til aflønning af medarbejdere, til materialer og til formidling af projektet
 • Projekter, som gennemføres som en selvstændig afgrænset del af en videreuddannelse på universitetsniveau, kan opnå støtte til projektets omkostninger. Der kan endvidere ydes tilskud til løn, hvis den studerende er selvfinansierende (dvs. uden lønindtægt eller offentlig støtte/SU)
 • Det er muligt at opnå støtte til samme projekt flere gange, såfremt der udover øvrige krav er gjort nøje rede for fremdrift i projektet
 • Der skal være redegjort for de etiske overvejelser vedrørende projektet

Hvad gives der ikke støtte til?

 • Kurser, studieophold, studierejser
 • Projekter, som led i grunduddannelse eller videreuddannelse udenfor universitetsregi
 • Projekter som er afsluttet
 • Dækning af udgifter alene til rejser og ophold i forbindelse med formidling
 • Kvalitetssikring og udviklingsprojekter.
 • Overhead, administrationsomkostninger og studieafgift 
 • Forskning eller projekter hvor ansøger eller ansøgers arbejdsplads opnår en kommerciel gevinst ved projektets afslutning

Ansøgere, som er tildelt et ph.d. stipendiat fra Danske Fysioterapeuters Fond, kan ikke til samme ph.d. projekt opnå støtte fra hovedområdet forskning.

Ansøgningen

Ansøgningsskema skal benyttes, og alle punkter skal være korrekt udfyldt.
Den samlede ansøgning skal desuden indeholde:

 • En projektbeskrivelse på max. 5 sider excl. referencer. Formkrav til projektbeskrivelsen er:  Skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12, linjeafstand på 1,5 og med mindste margin på 2 cm i hver side samt top og bund - se her hvad projektbeskrivelsen skal indeholde.
 • Et curriculum på max. 2 sider vedrørende uddannelse og projekterfaring m.m.
 • Publikationsliste på max. 1 side
 • Kortfattet CV på hovedvejleder eller videnskabelig nøglemedarbejder

Der er ansøgningsfrist d. 1. april og 1. oktober.

Ansøgninger til Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling foregår via efond.

Start din ansøgning her

Procedure for behandling af ansøgninger

Ansøgningen bliver behandlet:

 • I sekretariatet
 • I fondsbestyrelsen
 • I Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse

Ad. 1

Sekretariatet forholder sig til:

 • Er ansøgningen modtaget rettidigt
 • Er du medlem af Danske Fysioterapeuter
 • Er alle punkter i ansøgningen udfyldt
 • Er alle krav til bilag opfyldt
 • Er projektet indenfor de rammer, som fonden giver støtte til

Sekretariatet forholder sig ikke til:

 • Kvaliteten af indhold og metode
 • Om du har ansøgt relevant hovedområde

Er du i tvivl, så kontakt sekretariatet.

Ansøgninger kan afvises i sekretariatet jævnfør ovenstående og du vil få besked pr. mail med begrundelse. Når din ansøgning er godkendt får du en kvittering pr. mail.

HUSK at kontakte os, hvis du ikke har modtaget en kvittering for modtagelse af din ansøgning.

Ad. 2

Fondsbestyrelsen behandler på fondsmødet de ansøgninger, der er godkendt i sekretariatet. Fondsbestyrelsen scorer hver enkelt ansøgning på et vurderingsskema.

Ansøgninger med opnåede samlede 4-6 point er støtteværdige. Ansøgninger med opnåede samlede 0-3 point er ikke støtteværdige.

Fondsbestyrelsen prioriterer og indstiller ansøgninger til bevilling til hovedbestyrelsen.

Ad. 3

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse behandler de af fondsbestyrelsen indstillede bevillinger.

Regler vedrørende bevilling, rapporterings- og regnskabspligt og publicering

 • Bevillinger udbetales som B-indkomst til ansøgers konto.
 • Ønskes bevilgede midler indsat på arbejdsgivers konto, skal dette oplyses på ansøgningen med angivelse af kontonummer og CVR nummer.
 • Midlerne må kun anvendes til det bevilgede formål. Alternativt må der fremsendes fornyet ansøgning.
 • Ansøger er ansvarlig overfor Danske Fysioterapeuter for anvendelse af bevilgede midler og for at regnskabspligt og rapporteringspligt overholdes.
 • Der er regnskabspligt for beløb på 10.000 kr. eller derover.
 • Ansøger fremsender samlet regnskab for bevilgede midlers anvendelse vedlagt kopi af bilag samt et kort resume af projektets resultater på max 2 sider.
 • Der kan gives udsættelse for afrapporteringstidspunkt ved f.eks. orlov og forsinkelse. Der skal gives besked herom til fondens sekretær. Dette gælder også ved ophør af projekt i utide.
 • Midler, som ikke anvendes, skal tilbagebetales til Danske Fysioterapeuter.
 • Danske Fysioterapeuter forbeholder sig ret til på foreningens hjemmeside at offentliggøre, hvem der har opnået støtte, til hvilket formål og med hvor stort et beløb.
 • Ved enhver offentliggørelse skal det anføres, at Danske Fysioterapeuter har ydet støtte. Ansøger har det endelige ansvar for formidling overfor Danske Fysioterapeuter.

Kontakt

Michael Poulsen

Michael Poulsen

Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent
3341 4671