Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Klinikkernes aktivitet uden for sygesikringen stiger

Indtjeningen fra aktiviteter uden for sygesikringsoverenskomsterne stiger mest. Det viser den seneste undersøgelse af indtjening og omkostninger i praksissektoren.

Indtjeningen fra aktiviteter uden for den offentlige sygesikring er steget markant for både ejere og lejere i praksissektoren i de seneste år. Tallet er fra 2005 til 2008 steget med gennemsnitligt 93.862 kroner for ejere og med 25.823 kroner for lejere. I 2008 har aktiviteter uden for sygesikringen udgjort henholdsvis 7,1 og 4,7 procent af ejeres og lejeres samlede indtjening.

Det viser den seneste undersøgelse af den gennemsnitlige indtjening og omkostninger for ejere og lejere, som er tilsluttet overenskomsterne med den offentlige sygesikring. Der er tale om en spørgeskemaundersøgelse på baggrund af regnskabsåret 2008 udført af revisionsfirmaet UNI-C for Danske Fysioterapeuter. Svarprocenten i undersøgelsen er relativt lav, men vurderingen er, at undersøgelsens overordnede resultater alligevel er repræsentative.

Resultaterne kan sammenholdes med Danske Fysioterapeuters tilsvarende undersøgelse vedrørende 2005. Dog foreligger der for så vidt angår resultaterne vedrørende de samlede indtægter og omkostninger for klinikejerne ikke et helt retvisende sammenligningsgrundlag, fordi der er forskel på den gennemsnitlige størrelse på de klinikker, der indgår i de to undersøgelser. Resultatet vedrørende nettoindtjeningen er dog sammenligneligt.

En klinikejer havde i 2008 en nettoindtjening på 500.455 kroner, mens en lejer havde en nettoindtjening på 352.399 kroner. Nettoindtjeningen steg fra 2005 til 2008 med 73.728 kroner, svarende til 17,3 procent, for ejerne og med 37.250 kroner, svarende til 11,8 procent, for lejerne.

Sygesikringstaksterne steg i samme periode med 9,2 procent. Nettoindtjeningen kan ikke direkte sammenlignes med lønningerne på det offentlige område, da den praktiserende fysioterapeut af nettoindtjeningen skal spare op til ferie, fuld løn under barsel, løn under sygdom mv.

Klinikkerne er blevet større
Undersøgelsen beskæftiger sig imidlertid ikke kun med kroner og øre, men også med for eksempel udviklingen i klinikstørrelse.

En tydelig tendens er, at klinikkerne er blevet større. I 2005 rådede klinikkerne gennemsnitligt over 251 m2. I 2008 var klinikstørrelsen 280 m2. Dette er en fortsættelse af tendensen fra den forrige undersøgelse vedrørende 2001.

Undersøgelsen viser også, at arbejdsugen i 2008 i gennemsnit var 39,8 timer for ejere og 39,0 timer for lejere. Ikke overraskende brugte ejerne længere tid på administration end lejerne. 7,5 timer om ugen for ejere og 3,1 timer for lejere.

Omvendt brugte lejerne mere tid på behandling under sygesikringsoverenskomsterne end ejerne, nemlig 30,4 timer om ugen mod ejernes 26,9 timer. Lejerne brugte også lidt mere tid end ejerne på efteruddannelse og lignende, nemlig 2,0 timer om ugen mod ejernes 1,6 timer.

Undersøgelsens resultater indgår som baggrundsmateriale i forbindelse med de aktuelle forhandlinger om fornyelse af overenskomsterne på sygesikringsområdet.