Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny i direktørstolen

Selvom Jette Frederiksen endnu kun har været Danske Fysioterapeuters direktør i kort tid, har hun dannet sig et billede af faget og dets udfordringer.

Den 1. juni satte Jette Frederiksen sig i direktørstolen i Danske Fysioterapeuters sekretariat. Jette Frederiksen kom fra en stilling som direktør for Akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark, der forestår den eksterne kvalitetssikring af danske universitetsuddannelser, så det med fysioterapi og fysioterapeuter var stort set ukendt land indtil for nylig.

I dag har hun så indsnuset lidt af duften, og selvom hun endnu ikke føler sig klar til at give et fyldestgørende signalement af faget og dets udøvere, har der lagret sig så mange indtryk, at Jette Frederiksen gerne deler ud af dem.

”Jeg har selvfølgelig mange indtryk til gode, men det, der først og fremmest har slået mig, er, at fysioterapeuter er utroligt interesserede i deres arbejde og virkelig brænder for deres fag. Det mærker man hos alle, ikke kun de unge og ivrige, men også hos dem, der er lidt mere oppe i årene; de har et usvækket engagement”, siger Jette Frederiksen.

Bad om at komme i praktik
Som en del af sin introduktion til foreningen bad hun om at komme ”i praktik” og har derfor været på besøg på både en klinik, et kommunalt genoptræningscenter og på et sygehus for at følge forskellige fysioterapeuter i deres daglige arbejde.

”Det er den slags, man skal skynde sig at få gjort, mens man er ny og stadig kan tillade sig at stille alle de tåbelige spørgsmål. Man kan ikke være direktør her uden at sætte sig ind i, hvad fysioterapeuter beskæftiger sig med, og hvad det er for en hverdag medlemmerne har”, mener hun.

En af de kommende års helt store udfordringer for foreningen bliver at medvirke til at skabe jobmuligheder for de mange flere fysioterapeuter, der kommer ud af skolerne, mens færre forlader arbejdsmarkedet. Jette Frederiksen peger på dokumentation af effekten og dialog med beslutningstagere som nogle af de vigtigste værktøjer i den sammenhæng.

”Foreningen har en vigtig opgave med at få fysioterapi og effekterne af fysioterapi til at stå knivskarpt på beslutningstagernes nethinde. Det sker kun, hvis kvaliteten og effekten kan dokumenteres. Jeg er ikke i tvivl om, at der er grundlag for, at fysioterapi får en endnu stærkere position inden for en række væsentlige sundhedsområder, ikke mindst på forebyggelsesområdet, men kun hvis vi kan dokumentere effekten, kan vi skabe lydhørhed”, understreger hun.

Den langsigtede indsats
At politikerne lytter, når bare argumenterne er gode nok, fik den nye direktør at mærke allerede efter få dage i stolen. Som led i forsommerens aftale mellem regering og regioner blev det nemlig vedtaget at se nærmere på visitationsgrundlaget for operation inden for visse sygdomsområder for at undgå operation i de tilfælde, hvor træning er lige så virksom. Det var en vedtagelse, der fulgte lige i kølvandet på en indsats fra Danske Fysioterapeuter med udsendelse af debatoplæg inklusive dokumentation for effekten og de afledte besparelser til en lang række beslutningstagere.

Det er den slags langsigtede arbejde, der er foreningens vigtigste mission, men også noget af det, der er sværest at synliggøre over for det enkelte medlem, erkender Jette Frederiksen.

”Jeg tror, vi går og bilder os ind, at medlemmerne har et klarere billede af foreningen og ved mere om, hvad vi beskæftiger os med, end det er tilfældet. Vi skal blive bedre til at formidle, hvordan vi kan varetage deres mere langsigtede interesser. Hvis vi som forening skal sætte sundhedspolitisk dagsorden, skal vi have medlemmernes opbakning og et tilstrækkeligt medlemsgrundlag for at kunne yde den nødvendige indsats. Man er tilbøjelig til at fokusere på, hvad man får for sit kontingent her og nu, men en mangelfuld langsigtet indsats falder jo tilbage på alle fysioterapeuter – også dem, der står uden for foreningen”.

Når det er sagt, har foreningen også en opgave i at synliggøre og udvide sortimentet af konkrete serviceydelser over for det enkelte medlem, erkender Jette Frederiksen. Det skal ske gennem en løbende dialog, blandt andet i regionerne, og ved med jævne mellemrum at lave fokusgruppeundersøgelser, mener hun.

Umiddelbart vil Jette Frederiksen ikke pege på områder, hvor foreningen vil kunne drosle ned på aktiviteten for at kunne skrue op andre steder. ”Der bliver flere fysioterapeuter, og hvis vi kan fastholde den høje organisationsgrad, kan vi hæve aktiviteten ad den vej. Men jeg synes da, at en forening som vores hele tiden har pligt til at gå sig selv efter i sømmene. Vi skal syreteste os selv og sikre, at vi ikke bare er i gang med at servicere hinanden men har fokus på den direkte medlemsservice. Det gælder både på det politiske og på det administrative niveau”.

Spændende udviklingen af faget
At Jette Frederiksen valgte at skifte job hang sammen med et grundlæggende ønske om at prøve noget nyt, i et andet regi end Staten, forklarer hun.

”Jeg havde lyst til at prøve mig selv af i et fagpolitisk miljø, men at det lige blev Danske Fysioterapeuter skyldes, at det tiltalte mig, at foreningen ikke alene varetager løn- og arbejdsforhold, men også medvirker til hele den spændende udvikling af faget”, siger Jette Frederiksen, der kan trække på et vidtforgrenet netværk i det politiske administrative system og et godt kendskab til hele uddannelsessektoren. Før Jette Frederiksen kom til ACE Denmark har hun blandt andet været ansat som kontorchef i henholdsvis Personalestyrelsen og Arbejdsdirektoratet.