Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Forskningsnyt: Træning og undervisning kan forebygge lænderygsmerter

Lænderygsmerte er et stort sundhedsproblem med en global prævalens på 12 procent. Den høje forekomst skyldes ikke mindst, at over halvdelen af alle tilfælde af lænderygsmerte følges af et recidiv inden for et år. Forebyggelse af lænderygsmerter og det deraf følgende sygefravær vil have stor betydning, men der mangler evidens af høj kvalitet for effektive forebyggelsesstrategier. Et systematisk oversigtsstudie med meta-analyse har søgt at klarlægge evidensen på området.

Der blev gennemført en litteratursøgning i henhold til internationale anbefalinger (PRISMA) på databaserne MEDLINE; EMBASE, PEDro og Cochrane. RCT-studier blev inkluderet, hvis raske individer var randomiseret til intervention eller kontrolgruppe, fulgt i kortere (<12 mdr.) eller længere (>12 mdr.) tid frem til et eventuelt tilfælde af lænderygsmerte. Risikoen for et tilfælde af lænderygsmerte blev angivet som Risk Ratio med 95 % konfidensinterval. Et sekundært endemål var sygemelding fra arbejde. Evidensniveauet blev bestemt i henhold til PEDro-skalaen (0- 10 point, hvor 10 er højeste kvalitet). Årsager til nedgradering af evidensniveauet var få studier, færre end 400 deltagere, manglende blinding, inkonsistente resultater eller stor forskel på intervention eller målemetoder.

Meta-analysen blev beregnet på baggrund af 21 studier med i alt 30.850 inkluderede. Studierne undersøgte effekten af træning, undervisning eller kombineret træning og undervisning i forhold til ingen eller minimal intervention. Endvidere blev effekten af lændebælter, sko indlæg og andre forebyggelsestiltag vurderet.

Kombination af træning og undervisning viste en positiv forebyggende effekt på forekomst af lænderygsmerter på kort sigt med en risikoreduktion på 45 %; RR 0,55 (0,41-0,74, moderat evidensniveau). På lang sigt var der også positiv effekt af den kombinerede intervention; RR 0,73 (0,55-0,96). Denne intervention forebyggede ikke sygefravær, og evidensniveauet var lavt.

Træning alene forebyggede episoder med lænderygsmerte på kort sigt med risikoreduktion på 35 %; RR 0,65 (0,50-0,86), lavt evidensniveau. På lang sigt kunne træning forebygge sygefravær med risikoreduktion på 78 %; RR 0,22 (0,06-0,76), men evidensniveauet var meget lavt, så resultatet må tages med forbehold. Der var ingen signifikant effekt af øvrige interventioner.

Forfatterne konkluderer, at den forebyggende effekt af træning eller kombineret træning og undervisning er god, men at effekten aftager på lang sigt, hvilket kan skyldes manglende compliance til livsstilsændringen efter et år.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar