Kommunalpolitikerne skal huske kvaliteten i genoptræningen

Fra den 1. juli skal kommunerne tilbyde genoptræning inden for syv dage efter, at patienter er blevet udskrevet fra hospitalet. Kan kommunerne ikke det, må de betale for, at patienterne modtager genoptræning i privat regi. Desværre vælger nogle kommuner at sænke kvaliteten for at leve op til tidsfristen. Danske Fysioterapeuter har derfor skrevet til de ansvarlige politikere i Folketinget og bedt dem følge op.
Desværre viser tilbagemeldinger fra vores medlemmer, at nogle kommuner tilsyneladende har misforstået formålet med ny lov om frit valg til genoptræning. I stedet for at tilføre flere ressourcer til området bliver fysioterapeuterne i genoptræningsenhederne bedt om at løbe stærkere, sænke kvaliteten og forkorte genoptræningsforløbene. Foto: iStock

Alle borgere skal have adgang til hurtig og effektiv genoptræning, så de kan komme sig bedst muligt ovenpå sygdom, en operation eller lignende. Det er formålet med det lovforslag, som Folketinget forventes at vedtage fredag den 25. maj.

Lovforslaget indebærer, at borgere med en genoptræningsplan får ret til at vælge et genoptræningstilbud i privat regi, hvis ikke kommunen kan tilbyde opstart af genoptræningsforløbet senest syv dage efter patienten er udskrevet fra sygehuset.

Uhensigtsmæssig implementering

Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2018, men nogle kommuner er allerede nu i færd med at nedbringe deres ventetider til genoptræning.

Desværre viser tilbagemeldinger fra vores medlemmer, at nogle af disse kommuner tilsyneladende helt har misforstået formålet med loven. I stedet for at tilføre flere ressourcer til området bliver fysioterapeuterne i genoptræningsenhederne nemlig bedt om at løbe stærkere, sænke kvaliteten og forkorte genoptræningsforløbene.

Nogle steder er det op til terapeuterne selv at finde en løsning på denne penible udfordring, mens ledelsen i andre kommuner direkte anviser handlinger. Fx kræver ledelsen i en kommune, at medarbejderne afslutter et nærmere bestemt antal genoptræningsforløb pr. uge – uanset om terapeuterne vurderer, at der er et fagligt begrundet behov for yderligere genoptræning. Andre steder får terapeuterne at vide, at de skal indkalde patienterne til en første samtale, hvor patienten får nogle øvelser med hjem, og så kan patienterne ellers gå derhjemme og vente til der bliver tid til at genoptræningen i realiteten kan gå i gang.

Resultatet er forudsigeligt: Patienterne får et ringere fagligt tilbud og deres funktionsevne bliver dårligere end den kunne have været. Helt i modstrid med formålet med lovforslaget, som er at ”sikre alle adgang til hurtig og effektiv genoptræning, så borgerne sikres de bedste forudsætninger for at genvinde funktionsevnen og vende tilbage til et normalt hverdagsliv”.

Samtidig fører denne særlige tilgang til, at terapeuterne må gå på kompromis med deres faglighed, handle i strid med deres sundhedsfaglige autorisation og opleve en kraftig forringelse af deres arbejdsmiljø.

Kraftig opfordring til Folketinget

Danske Fysioterapeuters formand Tina Lambrecht har henvendt sig til sundheds-ordførerne for at opfordre dem til at sikre, at der føres tilsyn med og følges op på kommunernes ageren og implementering af lovforslaget.

”Det er forkasteligt, at nogle kommuner på den måde ser stort på deres ansvar over for egne borgere og medarbejdere. Når kommunerne presser de ansatte til at tage flere borgere og afslutte forløbene før tid, skubber de al ansvaret ud på den enkelte ansatte og det kan vi ikke acceptere,” siger Tina Lambrecht og fortsætter:

”Jeg håber, at sundhedsordførerne vil tage det alvorligt, når de nu får at vide, at nogle kommuner vil implementere lovforslaget i direkte modstrid med formålet”, siger Tina Lambrecht.

Hun kommer samtidig med en klar opfordring til kommunalpolitikerne, når de skal implementere den nye lovgivning:

”Folketinget har besluttet, at der skal følge penge med ud til kommunerne for at løse opgaven. Derfor skal kommunalpolitikerne naturligvis afsætte flere ressourcer til at løse genoptræningsopgaven. Det vil både gavne kommunens egne borgere og forebygge yderligere udgifter til forsørgelse og behandling af borgere, som har det dårligere end nødvendigt. Der er ikke brug for flere kommunalpolitiske krumspring og undvigemanøvrer”, siger hun.

Se Danske Fysioterapeuters henvendelse til sundhedsordførerne (pdf)

Danske Fysioterapeuters regionsformand har også skrevet til landets borgmestre og medlemmer af sundhedsudvalget i kommunerne for at understrege behovet for, at kommunerne husker kvaliteten. Du kan læse brevet her:

Se Danske Fysioterapeuters henvendelse til borgmestre og medlemmer af kommunale sundhedsudvalg (pdf)

Del eller udskriv siden
4 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Tina Lambrecht

  Kære Inge Risum
  Tak for dine input og din mail, som jeg har kvitteret for og opfordret dig til at vi kunne tale sammen direkte om emnet.
  Jeg er oprigtigt ked af, at du og kommunale medlemmer er utilfredse med vores retorik i forhold til den kommunale genoptræning.
  Jeg vil derfor gerne understrege, at vi på intet tidspunkt kritiseret de kommunale fysioterapeuter og deres indsats. Vi mener tværtimod, at de kommunale fysioterapeuter gør et stort stykke arbejde hver eneste dag.
  Vi er optagede af ventetiden i den kommunale genoptræning, fordi der i nogle kommuner – ikke alle, men nogle – har været meget lang ventetid. Og så ved jeg godt, at der er en vis usikkerhed forbundet med tallene for kommunernes ventetid, som ministeriet lagde frem i forbindelse med lovforslaget. Men de ventetidsundersøgelser, som bygger på svar fra sundhedscheferne i kommunerne, som vi selv har gennemført sammen med Ældre Sagen viser et lignende billede.
  Vi mener, at årsagen til de – til tider – lange ventetider skal findes i de kommunale budgetter. Nogle kommunalbestyrelser prioriterer ganske enkelt ikke opgaven højt nok og derfor er der kommuner, som er underbemandede, og som derfor ikke kan matche de seneste års stigninger i antallet af genoptræningsplaner. Og det er kernen i vores politiske arbejde, når det gælder den kommunale genoptræning: Vi vil have kommunalpolitikerne til at indse, at de skal investere mere i genoptræningen. Så patienterne kan komme i gang med genoptræningen hurtigst muligt.
  At der er nogle af vores medlemmer, som opfatter det som en kritik af deres arbejde er en skam, for vores arbejde handler jo dybest set om at sikre, at de kommunale terapeuter får nogle flere kolleger, som de kan dele deres arbejde med.
  Hertil kommer, at vi godt nok støtter det lovforslag, der netop er blevet vedtaget. Men vi gør det jo ikke betingelsesløst. Vi deler jo netop den kommunale bekymring for implementeringstiden, ligesom vi har sendt en række input til såvel ministerium som politikere på dette område. Fx har vi opfordret sundhedsministeren til at gennemføre et serviceeftersyn af genoptræningsplanerne og samarbejdet mellem regioner og kommuner, fordi det er så afgørende for, at loven kan komme til at fungere.
  Som allerede skrevet i min indledning i min indledning så står min dør og tlf. altid åben. Det er er ikke et anslag i mod de ansatte, med der imod rettet i mod politikerne, jeg kan og vil ikke se på at man som ansat skal rende livet af sig selv fordi man bliver pålagt stadigt flere genoptræningspatienter, at man nogle steder bliver bedt om at afslutte patienterne inden de er færdige, blot fordi den øverste kommunale ledelse ikke synes at der skal være vente tid. Det går udover fagligheden både hvad angår fysioterapeutens mulighed for at udføre arbejdet med fuld integritet og borgerens mulighed for at få et ordentligt og helt GOP forløb.
  Med venlig hilsen
  Tina Lambrecht
 • Inge Risum

  Jeg har i går sendt en mail til formanden for danske fysioterapeuter efter at have læst hendes brev til sundheds ordførerne vedr. den ny lov om 7 dage i forhold til genoptræning.
  Jeg håber at der med mit indlæg kommer gang i en debat som omhandler den anvendte retorik i forhold til kommunernes indsats i forhold til genoptræning. Men at der også kommer fakta på bordet i forhold hvor ekstremt tvivlsomt et grundlag der har været anvendt for at lave den nye lov.
  Når sundhedsministeren i medierne står frem og fortæller at kommunerne har haft masser af tid, og fået en stor pose penge. Det er ikke rigtigt, for rent administrativt har loven så mange mangler at det ikke er muligt at være klar og rent økonomisk er der tale om 50 millioner fordelt på alle landets kommuner.... Her i Skive vil det svare til 40-50000 kr.... Det får man ikke meget terapeuttid for.

  Kære Tina

  "Det er med stor frustration at jeg har læst dit brev til samtlige sundhedsordfører".

  Som kommunal fysioterapeut må vi endnu engang lægge ryg til din kritik af genoptræningen i kommunerne.

  Den nye lov er udarbejdet ud fra et mangelfuldt grundlag, og ud fra en forforståelse af der generelt er lange ventetider på den kommunale genoptræning.

  Vi har flere gange påpeget at de tal der er brugt som udgangspunkt for at udregne ventetider er ubrugelige fordi de ikke tager hensyn til regimer, borger der ikke kan ringes op, kommuner der har valgt at anvende sks koder allerede ved udsendelse af skriftlig information modsat de kommuner der først har lavet sks registrering ved første personlige møde med borgeren.

  Hos Df vælger i at støtte op om en lov der på ingen måde kan gennemføres uden at de kommunale terapeuter og deres ledere bliver søndebukke, når borgeren skal have modtaget et tilbud 7 dage efter at de har været set i et ambulatorium eller er blevet udskrevet.

  Et eksempel vil være at den pågældende borger udskrives torsdag fra sygehuset. Sekretæren får hvis vi er heldige……! først sendt en genoptræningsplan afsted fredag. Hermed er der allerede gået 2 dage, så er der weekend. Det vil sige at vi nu er oppe på 5 dage. Hvis vi så er så heldige at mandag er en helligdag…………..ja så er tiden jo længst overskredet uden at vi på nogen måde har haft en mulighed for at kalde borgeren ind inden for 7 dage. For i mit regnestykke er så er vi nede på 1 dag, hvor planen skal hentes ind i vores system, borgeren skal kontaktes og der skal laves en aftale.

  Hvordan du som formand kan være positiv stemt over for et lovforslag af denne slags er fuldstændigt ubegribeligt.

  I vores kommune har vi gennemsnitligt 10 dages ventetid, spredt ud over alle diagnoser. Det vil sige at nogle venter 1 dag og andre 8 til 12 dage.

  Fakta er jo at der generelt er en høj tilfredshed blandt landets borgere, men det er åbent bart ikke noget i ønsker at få frem i medierne.

  Hvor er kravene til de privat praktiserende om de 7 dage, om registrering og dokumentation.

  Hvor er fokus på den tværfaglighed vi kan tilbyde i kommunerne, såsom psykolog, diætist, ergoterapi og samarbejde med jobkonsulenter og sagsbehandlere. Det er faktisk langt mere relevant end om der går 5 eller 12 dage.


 • Peter Hansen

  Kære fysioterapeuter.

  Tænk på, hvor mange ressourcer samfundet har brugt på, at tale, holde møder, skrive skrivelser etc omhandlende frister for påbegyndelse af en given efterbehandling.

  Jøsses, det er mange kroner der er brugt.

  Løsningen? Ja, det ligger lige for fødderne af os, men vi skal bare gøre os den ulejlighed at bukke os ned.

  Når patienten eksempelvis skal efterbehandles efter et hospitalsophold og får i hånden en GOP, Genoptræningsplan i hånden, som loven kræver før udskrivning, kan kun lægen der i samarbejde med patienten kræve en udskydelse af en påbegyndelse af en given behandling.

  Naturligvis. Fordi jeg som patient er ganske uinteresseret i hvornår en given behandling påbegyndes, 7 dage som ny frist. Hvilket jeg ikke kan bruge til noge da jeg måske er lumbalt opereret for diskusprolaps.

  Lægen kræver naturligvis at efterbehandlingen først påbegyndes efter første kontrolbesøg og måske først efter ca 3 måneder.

  Derudover har vi Retssikkerhedslovens § 3 stk 2 hvor politikerne i de 98 kommunalbestyrelser har pligt til at vedtage og offentliggøre sociale sagsbehandlingsfrister, som fra 2018 skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Netop for at forhindre de budgetliggende topembedsmænd i at være kreative ved at gemme disse vigtige frister, som IKKE bestemmes af sagsbehandlere eller forvaltningschefer, men politikerne.

  Derfor sæt dig ind i Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 så begynder du at forstå hvor let problemstillingen kunne løses med fastsatte frister til påbegyndelse af en given efterbehandling, som du bla skal udfører som fysioterapeut.

  Så vil du opdage at de 98 kommuner er bemærkelsesværdige kreative for at forhindre patienterne i, at for kendskab til sin retssikkerhed om politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2, herunder efterbehandling, som kun en læge kan udskyde.

  Ref http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616 hvor du kan læse om embedsmænds store kreativitet, for at overholde en kommunes budget.

  Her kan jeg oplyse, at Ankestyrelsens Tilsyn har sanktionsret, hvis de i deres tilsyn eller en anmeldelse om at en kommune ikke overholder lovgivningen, men denne sanktionsret er aldrig brugt i sociale sager.

  Trods at retssikkerhedsloven herunder § 3 stk.2 blev vedtaget af Folketinget i 1998, skærpet i 2009 samt 20018 og nu senest hvor jeg som patient og du som autoriseret fysioterapeut kan kræve en given behandling påbegyndt inden 7 dage,.... hvis ikke lægen har fastsat en udskydelse pga lægefaglig begrundelse.

  Så vi kan sammen synge denne: "Hen til kommoden og tilbage igen"

  Patientens numse vender altid bagud.

  Med venlig hilsen

  Autoriseret flymekaniker
 • Peter Hansen

  Må patienten bede om ordet? Tak.

  I artiklen: "Desværre viser tilbagemeldinger fra vores medlemmer, at nogle af disse kommuner tilsyneladende helt har misforstået formålet med loven. I stedet for at tilføre flere ressourcer til området bliver fysioterapeuterne i genoptræningsenhederne nemlig bedt om at løbe stærkere, sænke kvaliteten og forkorte genoptræningsforløbene."

  Vi har Verdens dygtigste embedsmænd, så de misforstår intet men varetager deres personlige interesser via overholdelse af kommunens budget, som de selv har leveret til deres arbejdsgiver; politikerne.

  Her vil jeg minde den enkelte fysioterapeut om, at du er autoriseret sundhedsperson, som giver en positiv "magt" til at sige både "JA" og "NEJ".

  En generel henvendelse fra din fagforening til Folketingets sundhedsordfører fritager ikke den enkelte fysioterapeut fra sit ansvar og pligt til at gøre sin foresatte opmærksom på, hvis selve behandlingen bliver kritisabel rent fagligt, som kan skyldes krav "om at løbe hurtigere" i besparelsens hellige navn.

  Hvis ikke du gør indsigelser kan du blive anmeldt og sanktioneret for uprofessionel behandling af dine patienter ref http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/suu/spm/545/svar/797424/983492.pdf

  Det er den faglige konsekvens af, at frivilligt at ansøge om en autorisation.

  Det er patientens garanti for at DU som som professionel autoriseret sundhedsperson giver den bedste og anbefalede bedste behandling til patienten. Ref de nationale kliniske anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Så hvad kommunalpolitikere og deres budgetansvarlige topembedsmænd ønsker at DIN professionelle behandling skulle ikke rykke ved min tillid til dig som autoriseret sundhedsperson.

  Så hvis ikke min tillid til dig, som autoriseret sundhedsperson, skal du reagerer personligt, både over for mig, som patient og skriftligt til din lokale ledelse eller chef.

  Først der kan du blive fritaget for den personlige sanktionsmulighed.

  ANSVARET kan ingen autoriseret sundhedsperson fritages for..

  Så spørgsmålet skal lyde: Mon den enkelte fysioterapeut, kommunale eller i praksissektoren foretager en henvendelse, hvis de faglige behandlinger bliver udsat for et så stort pres med "at løbe hurtigere, nedsætte behandlingstiden etc" og ikke kan følge de kliniske retningslinjer?

  Det svar tror jeg vi alle kender.

  Så igen kan vi konstaterer, at patientens numse altid vender bagud.

  Med ønsket om en god sommer til alle.

  Med venlig hilsen
  Autoriseret flymekaniker med personligt ansvar over for lovgivningen

Indsend kommentar