Overskridelse af den økonomiske ramme for vederlagsfri fysioterapi i 2019

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2019 er steget 2,2 % for meget i forhold til den økonomiske ramme. Det betyder, at honorarerne vil blive reduceret.
Foto: iStock

Nye tal for 2019 viser, at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er steget med 5,1 % i 2019 i forhold 2018, og at der er kommet 4,4 % flere patienter.

Som en del af praksisoverenskomsten er det aftalt, at den økonomiske ramme for vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) må stige 2,8 % i 2019, hvis det modsvares af stigende patienttal. Stigningen i udgifterne er større end der er plads til i den aftalte ramme. Det betyder, at honorarerne reduceres fra 1. april 2020 og ét år frem, så det offentlige samlet set ikke får en merudgift.

Fysioterapeuterne begrænsede udgiftsudviklingen i de sidste måneder af året, hvilket betød at den samlede stigning i 2019 endte med at blive mindre end det tegnede til i løbet af året.

Udviklingen er drøftet i Udvalg for Praksisoverenskomster. Endvidere har Danske Fysioterapeuter skrevet til de praktiserende fysioterapeuter om udgiftsudviklingen og den kommende honorarnedsættelse.

Læs mere om udgiftsudviklingen

Del eller udskriv siden
6 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Kim Rathleff

  @ John Bruun. Jeg er ikke sikker på hvad det er for en antagelse jeg bekræfter? Vi kører genoptræningsforløb indtil borgeren er fuldt rehabiliteret, eller selv kan varetage resten. Hvis det ikke er muligt at opnå fuld rehabilitering og træningen får karakter af vedligeholdelse, ja så afslutter vi forløbet. Nu arbejder jeg personligt med hjerneskadeområdet og her er det ofte ikke muligt at opnå fuld rehabilitering og så hjælper vi selvfølgelig borgeren videre til relevant tilbud. Vores tilbud er tidsbegrænset på den måde at vi ikke træner borgeren for evigt, men så længe der er fremgang at spore.

  Der er så vidt jeg ved ikke nogen genoptræning nogen steder der ikke er tidsbegrænset. Vedligeholdelsestræning er et helt andet området, som jeg ikke har noget at gøre med. Som tidligere nævnt er der fastlagt nogle rimligt klare kriterier for hvornår man er berettiget til vederlagsfri træning og det er lægerne der suverænt bestemmer det. Men selvfølgelig vil vi gøre hvad vi kan for at hjælpe borgerne videre når vores tilbud afsluttes.
 • Claus Nedergaard Pedersen

  Det er jo tydeligt, at kommunerne prøver at skubbe de vederlagsfrie patienter over på privat regi for netop at spare penge. Den trafik burde stoppes, da det jo er kommunens egne borgere og derfor også et kommunalt ansvar at genoptræne sine borgere. Måske det burde overvejes, at sende regningen for de reducerede honorarer på privatklinikkerne tilbage til kommunerne. Det vil jo stadig kunne betale sig for kommunerne. Der bruges færre timer til genoptræning og derved kan der spares på personale med reduceres lønudgifter til følge.
 • John Bruun

  Jeg mener ikke at kommunen har ret til at afslutte patienter efter et varighedsprincip, men skal genoptræne til det niveau man kan forvente patienttypen kan nå efter operation eller indlæggelse. Både Kim og Hanne bekræfter min antagelse. Vi vil rigtig gerne hjælpe kommunerne med at løse disse opgaver, men er hos os kede af at der desværre ikke følger økonomi med.
 • Kim Rathleff

  Som nuværende kommunal ansat fysioterapeut kan jeg fortælle at genoptræningsforløb jo er et tidsbegrænset tilbud, og at vi altid vil efterstræbe os på at hjælpe borgeren så godt videre som muligt hvis fuld rehabilitering ikke er mulig. Her er vederlagsfri fysioterapi en af de muligheder der er tilgængelig. Det er jo så borgerens egen læge der tager stilling til om vedkommende er berettiget til vederlagsfri. Det har vi som sådan ikke nogen indflydelse på. Så hvis der er en uønsket stigning i antallet af vederlagsfri henvisninger, så tænker jeg at man skal kigge på kriterierne for hvornår man er berettiget og evt. drøfte det med de læger som henviser.
 • Hanne Coermann

  Som tidligere kommunalt ansat kan jeg godt genkende at kommunen tænker i at vederlagsfri fysioterapi skal køres over på klinikker, hvis der er mulighed for dette. Der skal efterhånden være grunde til at det skal være de kommunale terapeuter der bl.a. udfører hjemmetræning, altså hvor træningen hænger sammen med samarbejdet med hjemmehjælp f.eks. Er det ikke en tværfaglig indsats der er efterspurgt kommer de over i vederlagsfri fysioterapi ved klinik. Så kan godt forstå hvis henvisningerne er steget på klinikkerne på de tungeste patienter.

  Kender derudover ikke noget til aftalerne.
 • John Møller Bruun

  I min klinik har vi i 2019 fået 15-20% flere vederlagsfri patienter. De fleste er ret behandlingskrævende patienter som tidligere modtog deres behandling kommunalt.
  Jeg tror ikke det var hensigten med at der blev aftalt et fast økonomisk loft, som ikke reguleres med stigende antal patienter. Men det kan se ud som om at der fra kommunal side tænkes i at lade en del patienter glide fra kommunalt til privat regi, da dette for kommunen reelt vil give en besparelse. Vi har limiteret omsætning, så jo flere vederlagsfri patienter des mindre til vores §51 gruppe!!!
Indsend kommentar