Dansk Selskab for Fysioterapi: Mere faglighed i fysioterapi – opsamling fra dialogmøde

Det er brug for at styrke det faglige fællesskab blandt alle fysioterapeuter. Og stærke rammer for faglig udvikling er en forudsætning for udvikling af hele professionen. Sådan lød nogle af budskaberne, da repræsentanter fra repræsentantskabet og de faglige selskaber var samlet til dialogmøde.
Omkring 40 repræsentanter fra de faglige selskaber og repræsentantskabet deltog i dialogen om faglighed i fysioterapi.

Den 24. februar havde Danske Selskab for Fysioterapi (DSF) sat de faglige selskaber og medlemmer af repræsentantskabet stævne til et virtuelt dialogmøde under overskriften, ’faglighed i fysioterapi’. De omkring 40 deltagere brugte 2½ time på at drøfte potentialer for udvikling af fagligheden.

”Vi skal finde ud af, hvordan vi bedst får faglig udvikling og politik i foreningen til at gå hånd i hånd”. Sådan lød det indledningsvist fra DSF’s bestyrelsesformand Gitte Arnbjerg.

På mødet henviste Gitte Arnbjerg til den oprindelige beslutning fra repræsentantskabet, som i 2012 etablerede de faglige selskaber og herunder Dansk Selskab for Fysioterapi. Her giver hun lidt flere perspektiver for, hvorfor DSF havde indkaldt til mødet:

”I de faglige selskaber holder vi jævnligt dialogmøder, hvor vi drøfter forhold af betydning for den faglige udvikling for medlemmerne af Danske Fysioterapeuter og vores profession som sådan. Vi har desuden en ambition om at åbne mere op bredt for og få flere synspunkter, som ikke nødvendigvis udspringer fra et fagligt selskab. Derfor valgte vi at invitere til dette udvidede dialogmøde. En dialog på tværs af det politiske og det faglige er nødvendig for at få alle muligheder og udfordringer for udvikling i spil” udtaler Gitte Arnbjerg.

DSF’s formand takkede efterfølgende for den store interesse og ikke mindst de bidrag som blev leveret. Nedenfor kan du orientere dig i en del af det som blev fremhævet i dialogen.

Næstformand i DSF, Lars Henrik Larsen, mener også at det var et vellykket dialogmøde:

”Det er meget imponerende at se det engagement der lægges for dagen i dialogerne og vi bliver bekræftet i det vi hører gang på gang: fagligheden er dét, der binder os sammen”, udtaler Lars Henrik Larsen efter mødet.

Virtuelt gruppearbejde

Efter oplæg fra Gitte Arnbjerg  og Lars Henrik Larsen blev deltagerne fordelt i grupper á 5-6 personer på to sessioner. Her blev der taget en konstruktiv og engageret dialog med afsæt i to temaer:

  • Foreningens faglige vision/mål
  • Hvordan fagligheden bedst integreres i foreningen

Her følger en kort opsamling med nedslag fra de forskellige gruppers arbejde. Nederst finder du link til video fra mødet i plenum – dvs. Gitte og Lars Henriks oplæg samt gruppernes opsamling.

Ønske om brobygning

Fokus på ’brobygning’ blev af flere nævnt, som en nøgle til at styrke fagligheden. Brobygningen skal ske både internt mellem de faglige selskaber, dette med henblik på mere tværfagligt samarbejde. Det blev fx nævnt, at der med fordel kan afholdes faglige temadage på tværs af flere selskaber.

Samtidig blev der efterspurgt, at de faglige selskaber også bygger bro til forskningsmiljøerne, for at styrke brug af evidens og viden i fysioterapi. Det er samtidig vigtigt, at åbne op og gøre det mere tilgængeligt for forskere at indgå i de faglige selskabers arbejde.

Der var flere der pegede på, at det er ærgerligt, hvis fx et manglende medlemskab af Danske Fysioterapeuter er afgørende for, om der et samarbejde og engagement fra forskere i fysioterapi.

Endvidere blev der peget på vigtigheden af brobygning mellem det faglige og det fagpolitiske lokalt, blandt andet gennem tættere kontakt med tillidsrepræsentanter og regionsbestyrelserne og brobygning til uddannelsesmiljøerne generelt.

Faglighed skal bygge på tæt samarbejde

I en erkendelse af, at faglighed foregår mange steder og på mange niveauer, så blev der fra flere grupper efterlyst, et tæt samarbejde og koordinering mellem de faglige selskaber og DSF og det øvrige arbejde i regi af Hovedbestyrelsen, herunder andre udvalg i foreningen.

Der blev konkret efterlyst et tydeligere organisationsdiagram, så rammer, roller og råderum er tydeligere. Desuden stod det klart på mødet, at de faglige selskaber gerne ser en samlet administrativ funktion, som giver mere plads til fokus på faglig udvikling og mindre belastning af administrative opgaver.

Faglighed er relevant for alle fysioterapeuter

Faglighed i fysioterapi og faglig udvikling skal ikke alene være forbeholdt arbejdet i de faglige selskaber. Det blev her understreget, at den faglige tyngde og udvikling foregår på mange niveauer og er en central del af alle fysioterapeuters daglige arbejde.

Derfor skal DSF og Danske Fysioterapeuter også være orienteret mod, at skabe faglighed, både hos de faglige selskaber og bredt blandt alle fysioterapeuter og nødvendigvis ikke skele til, om der er et ophæng til et fagligt selskab eller foreningen af Danske Fysioterapeuter.

Mere faglighed skal sikre flere medlemmer af de faglige selskaber

Uanset om det faglige arbejde sker i regi af de faglige selskaber eller på andre niveauer, så vil DSF og arbejdet i de faglige selskaber fortsat være kernen og hele omdrejningspunktet for den faglige udvikling for professionen.

Det blev derfor også påpeget, at der skal ske en større tilslutning til de faglige selskaber og at DSF sammen med Danske Fysioterapeuter bør gøre det mere relevant og attraktivt at blive en del af det faglige fællesskab. Dette skal også ses i lyset af, at der de seneste år har været en stagnation i antallet af medlemmer i de faglige selskaber.

DSF arbejder videre med de mange input

På baggrund af det brede engagement vil DSF nu sammen med de faglige selskaber arbejde videre med forslag og idéer til at udvikle fagligheden. I første omgang arbejdes der frem mod det ekstra ordinære repræsentantskabsmøde til august, hvor DSF og de faglige selskaber også forventer at stille med forslag. DSF’s næstformand, Lars Henrik Larsen fortæller således:

”Mødet viser, at der internt i DSF og de faglige selskaber er behov for endnu mere strategisk fokus på fx videndeling om de faglige aktiviteter. Samtidig oplever jeg fortsat stor og bred interesse for at evidensbasere og kvalitetssikre de fysioterapeutiske indsatser, samt sikre rekruttering af medlemmer til de faglige selskaber”.

Lars Henrik Larsen hæfter sig desuden ved, at der på dialogmødet blev bygget bro mellem på den ene side det mere klassiske fagforeningsfokus og på den anden, udviklingen af faget:

"Vi kan se et behov for at analyseres mere på det økonomiske grundlag for fagligt arbejde og på de vilkår vi som forening byder, så vilkårene er rimelige og mere ensartede. Det er meget positivt at så mange af repræsentanterne har fokus på løn og ansættelse, også på dette område, da vilkårene er vitalt for både kvaliteten i arbejdet og for at kunne anvende fagligheden som løftestang i de fagpolitiske indsatser."

Lars Henrik Larsen runder således af:

”Summa summarum: sikken diskussionslyst og erkendelse af vigtigheden af dialog, der bekræfter DSF i vores grundlæggende værdier og strategier. Vi ser derfor spændt frem til de videre drøftelser på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i august og til de forhåbentligt mange og gode dialoger på vejen der til."

DSF’s bestyrelse vil nu kigge på alle input fra dialogmødet, og inddrage det i det videre arbejde med udvikling af faglighed i fysioterapi og herunder i den løbende dialog med de faglige selskaber.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer