Akademikerne

Danske Fysioterapeuter er medlem af hovedorganisationen Akademikerne (AC).

Danske Fysioterapeuter har i de sidste 100 år fået en mere og mere central plads i velfærdssamfundet. Styrkelsen af vores plads i samfundet hænger direkte sammen med udviklingen af vores uddannelse, vores viden og praksis.

Det er vigtigt, at Danske Fysioterapeuter bliver ved med at være én forening for alle fysioterapeuter med en fælles fremtid – professionsbachelorer såvel som akademikere, ledere og selvstændige.

Danske Fysioterapeuter har valgt at fortsætte denne udvikling i hovedorganisationen Akademikerne (AC), som er et professionsfællesskab for mellem- og højtuddannede. Danske Fysioterapeuter er medlem af AC fra 1. januar 2020.

Nedenfor finder du svar på en række af de spørgsmål, vi har fået i forbindelse med skiftet.

Se svar på spørgsmål om overgang til AC

En hovedorganisation varetager medlemsorganisationernes (f.eks. Danske Fysioterapeuters) interesser i forhold til det arbejdsmarkedspolitiske og det politiske system. Det sker f.eks. i arbejdet i en række råd og udvalg, ved trepartsforhandlinger og høringer i forbindelse med lovforslag osv.

I Danmark er der to hovedorganisationer Akademikerne (AC) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (det tidligere FTF og LO) (FH).

AC har 369.000 medlemmer fordelt på 25 medlemsorganisationer, blandt andet DJØF, Dansk magisterforening, lægeorganisationerne – og fra 1.januar 2020 altså også Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

LO og FTF blev 1.januar 2019 lagt sammen til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og har 1,4 mio. medlemmer fordelt på 79 organisationer, blandt andet Dansk Metal, HK, FOA, 3F og Dansk Sygeplejeråd.

Formelt sker skiftet fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) til Akademikerne (AC) den 1. januar 2020. Det skyldes, at vi efter reglerne ikke kan melde os ud af FH før denne dato.

Allerede i løbet af 2019 vil vi dog have en uformel plads i AC og begynde samarbejdet i den nye hovedorganisation.

Akademikerne inviterede Danske Fysioterapeuter til at blive medlem af AC og dermed skifte hovedorganisation.

Dette skete i den samme periode, hvor vores tidligere hovedorganisation FTF og LO drøftede at fusionere. I foråret 2018 stemte Danske Fysioterapeuter imod en sådan fusion mellem FTF og LO. Men fusionen blev en realitet og den nye hovedorganisation FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) blev dannet. På den baggrund skulle Danske Fysioterapeuter drøfte, om vi fremadrettet skulle være med i det nye FH eller skifte til Akademikerne (AC). Emnet er blevet drøftet bredt i foreningen og skulle endeligt besluttes på det ordinære repræsentantskabsmøde den 6-8. november 2018.

Diskussionerne dækkede både de styrker og svagheder der kunne være for Danske Fysioterapeuter ved at tilslutte sig enten den ene eller anden af de to hovedorganisationer. Men når der blev set på fysioterapiens fremtid, mente flertallet af repræsentanterne, at AC ville være det bedste valg. Det handlede især om den faglige udvikling i retning af større akademisering og den identitetsfølelse fysioterapeuter har.

Formand Tina Lambrecht udtalte bl.a.: ”Uanset om vi arbejder på et sygehus, et genoptræningscenter eller i en fysioterapeutklinik, så arbejder vi på et evidensbaseret grundlag. Derfor løfter det store fokus på forskning hele vores fag og øger vores muligheder for at hjælpe borgere og patienter,” og fortsatte: ” Det er afgørende, at vi fortsætter den udvikling – og det giver et medlemskab af AC de bedste muligheder for”.

Beslutningen om at skifte hovedorganisation til AC blev endeligt truffet på repræsentantskabsmødet.

Du kan finde materialet fra repræsentantskabsmødet her.

Hvis du ikke er tillidsrepræsentant eller sidder i SU/MED (et samarbejdsorgan), vil din hverdag formodentlig ikke blive påvirket væsentligt af skiftet til AC.

  • Vores overenskomster er gældende indtil den næste forhandlingsrunde på det offentlige område (som er til april 2021 ved OK21), så du vil stadig være aflønnet efter SHK-lønninger.
  • Vores arbejdstidsaftaler vil også være uændrede indtil den næste overenskomstforhandling (OK21).
  • Det vil stadig være din tillidsrepræsentant – eller Danske Fysioterapeuter, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant -  som forhandler tillæg mv. med din arbejdsgiver.
  • Alle de andre aftaler om dine ansættelsesvilkår, f.eks. aftaler om barsel, ferie mv., vil heller ikke blive berørt.

Desværre ikke. I hvert fald ikke på den korte bane.

Vi vil fortsat være knyttet til vores eksisterende overenskomst og de vilkår, som vi kender her. Det gælder både løn og alle de andre vilkår.

Danske Fysioterapeuter forventer dog, at der ved de kommende overenskomstforhandlinger vil ske en form for tilpasning mod akademikernes overenskomster.

Danske Fysioterapeuter har sammen med Ergoterapeutforeningen og en række andre organisationer i det gamle FTF arbejdet tydeligt og slagkraftigt med de vigtige arbejdsmiljøspørgsmål. Både med at få afdækket arbejdsmiljøet og med at finde løsninger, som kan bruges på arbejdspladserne.

Også ved overenskomstforhandlingerne har dette fokus været helt centralt, hvor et af de meget synlige resultater har været SPARK-arbejdet i kommunerne.

Dette fokus vil vi fortsætte. Det er helt centralt for vores eget arbejdsliv, og det er også vigtigt for vores profession og arbejdsområder.

I AC skal vi sammen med Ergoterapeutforeningen, men også i et tæt samarbejde med de andre AC-organisationer, sætte en klar linje i forhold til arbejdsmiljøet.

Håndværket vil på ingen måde blive nedprioriteret, fordi vi skifter hovedorganisation til AC.

Fysioterapeuter er både praktikere og vidensmedarbejdere. Fysioterapeuter skal eksempelvis kunne omsætte evidens til klinisk praksis, for at kunne give patienterne den bedste behandling. Det skal vi i dag. Og det skal vi naturligvis også i fremtiden.

Vi bliver nu en del af et nyt fagligt fællesskab, der ligesom os selv, er meget optaget af livslang læring, som er en absolut nødvendighed, for at fysioterapeuter hele tiden er opdaterede og derfor kan yde den behandling, der forventes. Dét vil komme håndværket, den faglige udvikling og hele evidensdagsordnen til gavn.

Det at være praktiker og vidensmedarbejder er ikke to modsætninger. Der er mange lighedstegn mellem den måde, man uddanner og arbejder på som fysioterapeut, og den måde som f.eks. læger og tandlæger er uddannet og arbejder på. Håndværket og den evidensbaserede praksis og viden går hånd i hånd.

Selve skiftet fra en hovedorganisation til en anden vil nok ikke i sig selv få afgørende betydning. Men det vil betyde, at nogle af vores samarbejdsrelationer – både som forening og lokalt – vil blive knyttet tættere til de andre akademiske organisationer. Det gælder lægerne, psykologerne, Djøf’erne og mange andre.

Det kan også betyde, at de ændringer i opgavefordelingen, som jo er et konstant vilkår for os alle, måske vil blive knyttet tættere til vores akademiske kollegaer.

Vi kommer ikke til at overføre fysioterapeutuddannelsen til universiteterne alene ved at skifte hovedorganisation. Vi kommer dog til at indgå i et samarbejde med andre stærke organisationer, som har en lang tradition fra det universitære område, og som over tid vil kunne bistå os i vores ambition.

Vores samarbejdsrelationer har altid været båret af vores ønske om at gøre en forskel for borgerne og gøre deres hverdag mulig. Relationerne i hverdagen har ikke været begrænset af hovedorganisationstilhørsforhold.

Uanset hvilken hovedorganisation den enkelte medarbejders fagforening er tilknyttet, er både samarbejdsrelationerne og opgaverne på arbejdspladsen jo uændrede. Det er vigtigt for Danske Fysioterapeuter, at vores skifte af hovedorganisation gøres ordentligt, og at vi fastholder alle de stærke relationer, som vi har i dag – samtidig med at vi får mulighed for at opbygge nye relationer.

Ligesom Danske Fysioterapeuter som forening vil arbejde tæt sammen med både gamle og nye relationer, vil vi også opfordre dig til at pleje og opretholde de gode relationer til nuværende samarbejdspartnere, f.eks. sygeplejerskerne og sundhedsassistenterne, og til de nye kollegaer i AC.

Straks efter repræsentantskabet beslutning om at søge optagelse i AC etablerede vi en tæt dialog med både PKA og DSA. Meldingerne fra begge organisationer er, at vores skifte af hovedorganisation ikke får betydning for vores gode og lange samarbejde.

Også samarbejdet med forsikringsselskabet BAUTA vil fortsætte.

Endeligt har AC også en række aftaler med forskellige parter, som giver medlemmerne fordele. Hvordan og hvilke, der på sigt også vil komme os fysioterapeuter til gode, afhænger af de aftaler, som vi laver i den kommende tid.

Nej. AC er både en hovedorganisation og en forhandlingsorganisation, og AC kommer derfor i fremtiden til at indtage den rolle, som Sundhedskartellet hidtil har spillet.

En forhandlingsorganisation er det fællesskab vi indgår i, når vi forhandler overenskomster på de offentlige områder. Ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2021 (OK21) vil AC derfor være vores forhandlingsorganisation.

At AC nu bliver vores forhandlingsorganisation betyder naturligvis ikke, at fysioterapeuternes løn- og arbejdsvilkår straks vil blive ligesom akademikernes. Det vil stadig være kravene fra Danske Fysioterapeuters medlemmer, som er styrende for de krav, som Danske Fysioterapeuter bærer ind i forhandlingerne og vil rejse overfor arbejdsgiverne.

Særligt for ledere

Nej. Alle Danske Fysioterapeuters overenskomster og aftaler vil være uændrede indtil næste forhandlingsrunde på det offentlige område i april 2021 (OK21).

Du vil derfor som leder fortsat være indplaceret på den samme lederlønsskala som andre ledere i Sundhedskartellet.

Ved OK21 indsamler Danske Fysioterapeuter krav fra blandt andet lederne, og det er disse krav, som vi vil fremsætte overfor arbejdsgiverne i forhandlingsprocessen.

Nej, der er ingen regler for sammensætningen på arbejdsgiversiden. Ledelsen beslutter selv, hvem de vil lade være deres repræsentanter i MED (samarbejdsorganerne).

Pt. er der ikke centralt besluttet ændringer i fordelingen af MED-pladser, hverken i forhold til det tidligere FTF/LO eller i forhold til AC.

Så medmindre der bliver aftalt justeringer i jeres lokale MED-aftale, vil udgangspunktet være, at fordelingen af pladser mellem hovedorganisationerne er den samme.

Ja helt bestemt. Vores samarbejde med og relationer til andre er ikke styret af hovedorganisationstilhørsforholdet, men af vores fag og vores opgaver.

Særligt for tillidsvalgte

Et valgforbund betyder, at I som tillidsrepræsentanter også repræsenterer disse organisationers medlemmer – eller at I er repræsenteret af en tillidsrepræsentant fra en anden organisation.

Medmindre aftalen om valgforbund på jeres arbejdsplads bliver opsagt af en af de øvrige organisationer, vil jeres valgforbund fortsætte.

I kan også godt fremover lokalt indgå nye valgforbund med andre organisationer.

Det har altid været Danske Fysioterapeuters anbefaling, at man hovedsageligt indgår i valgforbund med andre organisationer, som er omfattet af samme overenskomst som fysioterapeuterne. Dermed skal du som tillidsrepræsentant ikke dække mange forskellige regler og aftaler.

Men valget om valgforbund er jeres lokale valg. Det afgørende er derfor, hvad der giver mest mening lokalt på jeres arbejdsplads, uanset hvilken hovedorganisation de forskellige organisationer er medlem af.

Nej. AC er både en hovedorganisation og en forhandlingsorganisation, og AC kommer derfor i fremtiden til at indtage den rolle, som Sundhedskartellet hidtil har spillet.

En forhandlingsorganisation er det fællesskab vi indgår i, når vi forhandler overenskomster på de offentlige områder. Ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2021 (OK21) vil AC derfor være vores forhandlingsorganisation.

At AC nu bliver vores forhandlingsorganisation betyder naturligvis ikke, at fysioterapeuternes løn- og arbejdsvilkår straks vil blive ligesom akademikernes. Det vil stadig være kravene fra Danske Fysioterapeuters medlemmer, som er styrende for de krav, som Danske Fysioterapeuter bærer ind i forhandlingerne og vil rejse overfor arbejdsgiverne.

Det gode lokale samarbejde kan – og bør – fortsætte som hidtil. Uanset hovedorganisation er samarbejdsrelationerne og opgaverne på arbejdspladsen uændrede.

Uanset hvilken hovedorganisation den enkelte medarbejders fagforening er tilknyttet, er både samarbejdsrelationerne og opgaverne på arbejdspladsen jo uændrede. Det er vigtigt for Danske Fysioterapeuter, at vores skifte af hovedorganisation gøres ordentligt, og at vi fastholder alle de stærke relationer, som vi har i dag – samtidig med at vi får mulighed for at opbygge nye relationer.

Ligesom Danske Fysioterapeuter som forening vil arbejde tæt sammen med både gamle og nye relationer, vil vi også opfordre dig til at pleje og opretholde de gode relationer til nuværende samarbejdspartnere, f.eks. sygeplejerskerne og sundhedsassistenterne, og til de nye kollegaer i AC.

Fra 1. januar 2020 vil Danske Fysioterapeuter ikke længere være en del af FH. Dermed kan vi heller ikke længere deltage i de formelle netværk, som er forbeholdt organisationer i FH. Men pladser, som ikke er bundet til en bestemt hovedorganisation, kan vi naturligvis varetage som hidtil.

Vores overenskomster og arbejdstidsaftaler vil være helt uændrede frem til den kommende overenskomstforhandling i 2021 (OK21). Alle de andre aftaler om dine ansættelsesvilkår, f.eks. aftaler om barsel, ferie mv., vil heller ikke blive berørt.

Nej. Da LO og FTF besluttede at fusionere til FH pr. 1. januar 2019, besluttede man også ”fastfryse” MED-systemet og -pladserne for deres områder i hele den gældende kongresperiode, dvs. frem til 2022.

Som udgangspunkt bliver de lokale pladser derfor ikke ændret ved inden da – med mindre der sker justeringer i selve MED-aftalerne med arbejdsgiverne.

Lokalt kan der være den særlige situation, at der ikke i dag er nogle AC-pladser i dit MED-organ, fordi der ikke før har været akademikere der. Der kan derfor måske nu være anledning til at se på, om der skal justeringer – og om parterne kan blive enige om det. Danske Fysioterapeuter og din regionsformand vil hjælpe dig bedst muligt, hvis du ser udfordringer eller behov i relation til din lokale MED-aftale.

Danske Fysioterapeuter er medlem af FH indtil den 31. december 2019. Så medmindre der afholdes MED-valg i 2019, kan du fortsat have FTF-pladsen året ud.

Fra 1. januar 2020 er Danske Fysioterapeuter ikke længere en del af FH. Du må derfor nok forvente at skulle afgive din FTF-plads, men du vil i stedet kunne stille op til AC-pladser i dit MED-udvalg.

Hvis der er ubenyttede AC-pladser i dit MED-udvalg, anbefaler Danske Fysioterapeuter, at du undersøger, om du kan overtage den ledige plads i perioden fra 1. januar 2020 indtil næste MED-valg.

Indtil 1. januar 2020 er Danske Fysioterapeuter en del af FH. Du vil derfor kunne stille op til FTF-pladser som hidtil. Bliver du valgt her i 2019, skal du imidlertid nok regne med, at du vil blive bedt om at overlade pladsen til en anden fra 2020.

Du kan først formelt stille op til AC-pladser fra 1. januar 2020.

Nej. AMR’s repræsentation i MED-udvalget er ikke afhængig af tilhørsforhold til en hovedorganisation. Som AMiR er du valgt af de AMR, der hører under MED-udvalget.

Danske Fysioterapeuter er i Danmark opbygget regionalt omkring 5 regioner med hver sin regionsformand og regionsbestyrelse. Ergoterapeutforeningen har en tilsvarende organisering, men med 3 regioner.

AC-organisationerne har ikke tradition for samme regionale opbygning. Dette bliver et af de områder, hvor Danske Fysioterapeuter – sammen med Ergoterapeutforeningen – skal bringe vores stærke regionale erfaringer med os ind i AC.

 

Kontakt

Annemarie Krogh

Annemarie Krogh

Forhandlingschef for det offentlige område
3341 4605