Refusion - møder

Har du deltaget i møder hos Danske Fysioterapeuter, kan du i nogle tilfælde få refunderet udgifter til transport eller tabt arbejdsfortjeneste.

Et grundlæggende princip i forhold til honorering af fagpolitisk arbejde er, at du som medlem ikke må miste indtægt ved deltagelse i fagpolitisk arbejde.

Hvis du ikke har mulighed for at være fagpolitisk aktiv i dit arbejde uden at miste indtægt, kan du kompenseres af Danske Fysioterapeuter.

En konsekvens af princippet om kompensation er, at fagpolitisk arbejde, som ikke er forbundet med mistet indtægt, ikke honoreres. Det gælder fx ved:

 • Mødetid, som ligger ud over din planlagte arbejdstid den pågældende dag
 • Mødetid, som ligger ud over 8 timer pr. dag
 • Mødetid i weekends
 • Forberedelsestid

Det tilstræbes derfor, at møder planlægges i god tid, og hvis det er muligt, så arbejdstid kan omplaceres.

Videre ønsker Danske Fysioterapeuter, at alle medlemmer skal have mulighed for at deltage i fagpolitisk arbejde – uanset, hvor man bor. Det betyder, at du, ud over kompensation for mistet indtægt, kan få dækket dine transportudgifter.

Hvilke møder kan der blive kompenseret for?

Når du deltager i møder initieret af Danske Fysioterapeuters sekretariat, DSFs sekretariat eller af formænd eller regionsformænd, kan du få kompensation for mistet indtægt.

Det gælder fx ved følgende møder:

 • Repræsentantskabsmøder
 • Hovedbestyrelsesmøder
 • Regionsbestyrelsesmøder
 • Bestyrelsesmøder i Dansk Selskab for Fysioterapi
 • Møder i politiske udvalg og råd under hovedbestyrelsen
 • Møder i sektionsbestyrelser
 • TR-møder
 • Møder i samarbejdsudvalg og landssamarbejdsudvalg
 • Møder i Danske Fysioterapeuters Kollegiale Råd
 • Møder i Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling

Faglige selskaber og fraktioner er selvstændige juridiske enheder med selvstændige vedtægter og egen kontingentopkrævning. Selskaber og fraktioner fastlægger selv retningslinjer for honorering for fagpolitisk arbejde og kan vælge at følge nærværende retningslinjer.

Skal du deltage i møde i et fagligt selskab eller en fraktion, skal du derfor afklare din mulighed for kompensation med det pågældende selskab eller fraktion.

Hvordan bliver du kompenseret?

I forhold til kompensationen sondres der mellem, om du er ansat, selvstændig eller studerende.

Hvis du er ansat

Som ansat (fx på sygehus, i en kommune, i en klinik eller anden privat virksomhed) kan du få kompensation for deltagelse i møder, svarende til den indtægt, som du mister ved at skulle deltage i et møde. Det betyder, at du kan få kompensation for det antal timer, hvor du er fraværende fra din arbejdsplads[1].

Det gælder, hvis du bliver trukket i løn pga. fravær. Og det gælder også, hvis dit fravær fra arbejdspladsen ikke medfører løntræk, men betyder, at du i stedet skal arbejde på et andet tidspunkt. Eller hvis du er tvunget til at bruge feriedage eller afspadsering.

Som fravær tæller mødetiden plus transporttid til og fra mødet. Du kan max. få kompensation for samlet 8 timer pr. dag og kun på hverdage.

Hvis du er selvstændig

Som selvstændig (fx klinikejer, lejer, selvstændig konsulent) kan du få kompensation for deltagelse i møder, svarende til den indtægt ud mister, pga. din manglende mulighed for at løse planlagte opgaver. Det betyder, at du kan få kompensation for det antal timer, hvor du er fraværende fra din virksomhed. Som selvstændig kompenseres du med en fast takst på 450 kr. pr. time.[2]

Som fravær tæller mødetiden plus transporttid til og fra mødet. Du kan max. få kompensation for samlet 8 timer pr. dag og kun på hverdage.  

Hvis du er både selvstændig og ansat

Er du deltidsansat og selvstændig på samme tid, kompenseres du på baggrund af din hovedbeskæftigelse. Er du fx ansat 30 timer ugentlig, og derudover selvstændig, vil du blive kompenseret for mødedeltagelse svarende til din timeløn som ansat. Er du ansat en dag om ugen og derudover selvstændig, vil du blive kompenseret som selvstændig med en fast takst pr. time.

Som fravær tæller mødetiden plus transporttid til og fra mødet. Du kan max. få kompensation for samlet 8 timer pr. dag og kun på hverdage.

Hvis du er studerende

Hvis du er studerende, bliver du kompenseret med en fast timetakst. Taksten svarer til timelønnen for overenskomstansatte studentermedhjælpere ansat i Danske Fysioterapeuters sekretariat.

Som fravær tæller mødetiden plus transporttid til og fra mødet. Du kan max. få kompensation for samlet 8 timer pr. dag og kun på hverdage.

Dokumentation

Når du anmoder om at få kompensation for mistet indtægt, skriver du under på, at du:

 • Er blevet/bliver trukket i løn pga. dit fravær fra arbejdspladsen, eller
 • Har mistet indtægt pga. dit fravær, eller
 • Skal arbejde på et andet tidspunkt, som følge af din mødeaktivitet i Danske Fysioterapeuter, eller
 • Har måttet anvende feriedag eller afspadsering.

Som ansat skal du selv angive hhv. din timeløn og din pensionsprocent.

Du skal ikke indsende yderligere dokumentation, men Danske Fysioterapeuter kan til enhver tid anmode om dokumentation i form af lønseddel eller lignende.

Transportudgifter

Du kan få dækket de udgifter, du har til transport til og fra møde.

Al transport skal ske med økonomisk laveste omkostninger for foreningen. Transporten kan således foregå med offentlige transportmidler, med fly eller i bil.

Mht. kørsel i bil gælder dog nedenstående retningslinjer:

 • Kørsel i egen bil refunderes som udgangspunkt kun ved samkørsel med andre. I disse tilfælde ydes godtgørelse svarende til højeste takst i statens cirkulære om satsregulering[3].
 • Hvis man ønsker at køre i egen bil, selvom der er et billigere alternativ, og selvom samkørsel ikke er mulig, refunderes et beløb svarende til billigste transportmulighed.

I særlige tilfælde, hvor anvendelse af den billigste transportform øger din rejsetid markant eller medfører behov for ekstra overnatning, og hvor samkørsel ikke er mulig, kan du aftale med den mødeansvarlige, at udgifter til anden transportport kan dækkes under videst mulig hensyntagen til økonomi og klimaaftryk.

[1] Timeløn + pension og 12,5% i feriegodtgørelse.

[2] Timetaksten reguleres 1 gang årligt i henhold til de generelle reguleringer for fysioterapeuter ansat i regionerne.

[3] Satserne bliver reguleret i henhold til Skat og Moderniseringsstyrelses pressemeddelelser.