Høringssvar

Danske Fysioterapeuter afgiver høringssvar i sager med relevans for fysioterapeuter med henblik på at synliggøre faggruppens interesser og sætte dem på den politiske dagsorden. Her kan du finde høringssvar afgivet af Regionsformand Lise Hansen.

Vi har bemærket, at de praktiserende fysioterapeuter er omtalt meget begrænset i sundhedsaftalen.

De praktiserende fysioterapeuter er en del af praksissektoren og en vigtig samarbejdspartner på trænings-, genoptrænings- og rehabiliteringsområdet, og er således aktører i det sammenhængende patientforløb. Derfor vil vi opfordre til, at det fremgår, at praktiserende fysioterapeuter skal inddrages yderligere.

Sundhedsaftalen omtaler i høj grad borgeren i centrum, borgeren som omdrejningspunkt og ligeværdig partner. Som en partner, der tager selvstændigt ansvar for egen sundhed og aktiv del i eget forløb.

For Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland er det vigtigt, at gøre opmærksom på, at der er borgere, der ikke er så ressourcestærke og som har behov for en anderledes indsats og tilgang.

Læs hele høringssvaret her

Det Sjællandske Sundhedskartel finder det væsentligt, at der ikke kun er fokus på de højt specialiserede, men også på de almene sygdomme, som udgør den største del af indlæggelserne. Vi mener, at der skal være en særlig fokus på patienterne i det medicinske område, der udgøres af et øget antal af ældre medborgere.

Danske Fysioterapeuter finder det væsentligt, at de specialiserede funktioner samles, da det, set med Danske Fysioterapeuters øjne, er med til at sikre faglig bæredygtighed, kvalitet og den nødvendige forudsætning for kliniske forskning og udvikling af nye behandlingsmetoder. Vi ser frem til, at Region Sjælland, i lighed med de øvrige regioners universitetssygehuse, får et naturligt centrum for forskning, uddannelse og udvikling. Vi forudsætter, at fysioterapeuter bliver en del af udviklings‐ og forskningsmiljøerne.

Læs hele høringssvaret fra Det Sjællandske Sunhedskartellet her

Læs hele høringssvaret fra Danske Fysioterapeuter Region Sjælland her

Del eller udskriv siden