Forretningsorden for bestyrelsen i Region Sjælland

Her kan du læse, hvordan regionsbestyrelsesmøder, arbejdsgrupper, honorering m.m. foregår. Forretningsordenen er senest vedtaget af regionsbestyrelsen i juni 2019.

RB-møder:

Afholdes som udgangspunkt min. 4 gange årligt 9-15 på regionskontoret.

Bestyrelsen frikøbes. Der betales tabt arbejdsfortjeneste og rejseudgifter ifølge Danske Fysioterapeuters gældende retningslinjer.

Afbud til formanden hurtigst muligt.

Mødeplan for året fastlægges 1 gang årligt og lægges på hjemmesiden.

Suppleanter inviteres til at deltage i 1. møde efter generalforsamlingen.

De respektive suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøderne ved forfald.

Suppleanten får besked hurtigst muligt.

Mødeledelsen forestås af bestyrelsesmedlemmerne efter tur. Der udarbejdes en liste over periodens møder, så medlemmerne ved, hvilke møder de har ansvaret for.

Formanden er undtaget mødeledelse.

Såfremt der ikke på generalforsamlingen indvælges en studerende i regionsbestyrelsen gives de i regionen værende uddannelsesinstitutioner, mulighed for at sende en studerende til at deltage i regionsbestyrelsens møder som observatør, dvs. uden stemmeret men med taleret.

Dagsorden

Udarbejdes af formand efter indgivelse af punkter fra bestyrelsen.

Foreløbig dagsorden udsendes 14 dage før mødet.

Ændringer til den foreløbige dagsorden samt øvrige punkter til dagsorden sendes til formand senest 10 dage før mødet.

Bestyrelsen har en oversigt med fokusområder.

Bestyrelsen har mulighed for at sende mail med nye emner til diskussion løbende.

Endelig dagsorden udsendes 8 dage før mødet.

Referat

Som hovedregel skriver formanden referat.

Referatet sendes til bestyrelsen senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Er der ikke kommet indsigelser senest 14 dage efter er referatet forhåndsgodkendt til at lægges på Danske Fysioterapeuter, Region Sjællands hjemmeside.

Referatet godkendes endeligt på førstkommende bestyrelsesmøde.

Referat sendes også til suppleanterne.

Beslutninger skal fremgå af referatet.

Det skal fremgå, hvem der er ansvarlig for de enkelte arbejdsopgaver.

Referatet skal indeholde tid for næste møde - og foreløbige emner.

Indhold af dagsorden

Tid:   
Sted: 
Ordstyrer:   
Referent: Regionsformanden                       
Indkøb: 

1. Evt. omprioritering af dagsorden

2. Punkter til evt.

3. Nyt fra Regionsformand/HB

  a) Nyt Fra HB

  b) Spørgsmål til møde listen

  c) Aktuelt fra regionen.

  d) Regnskabsstatus.

4. Emner til politisk drøftelse
5. Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen

  1. Praktiserende
  2. TR, herunder TRR
  3. Nyt fra Lederrådet
  4. Arbejdsmiljø
  5. AC
  6. Uddannelse, studerende
  7. Sociale medier
  8. Arrangementspuljen

6. Opfølgning på referat fra sidste møde

7. Noget til hjemmesiden

8. Evt.

9. Evaluering af dagsorden.

10. Evaluering af mødet.

11. Dagsorden til næste møde.

12. Ordstyrer til næste møde.

Emner til dagsorden på 1.regionsbestyrelsesmøde efter generalforsamling:

 • Konstituering
 • Gennemgang af forretningsorden mv.

En gang årligt er følgende punkter på dagsordenen:

 • Prioritering af arbejdsopgaver for det kommende år
 • Der findes personer til de poster og ansvarsområder, man har besluttet at arbejde med, samt evt. honorering af særlige opgaver
 • Der udarbejdes mødeplan for året

Desuden:

I lige år vælges kandidater til repræsentantskabsvalg.

I lige år vurderes behov for møder i forhold til repræsentantskabsmødet.

Regionsgeneralforsamlingen

Der afholdes regionsgeneralforsamling hvert andet år i ulige årstal inden for perioden april/maj.
Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel gennem Danske Fysioterapeuters fagblad og på hjemmesiden.

Forslag til behandling på regionsgeneralforsamlingen skal indsendes til regionsbestyrelsen senest 1. marts.

Der udarbejdes en årsberetning.

Årsberetningen lægges på Danske Fysioterapeuter, Region Sjællands hjemmeside samt relevante sociale medier og der gøres opmærksom på dette under annonceringen i fagbladet.

Indsupplering i Hovedbestyrelsen ved forfald af regionsformanden

Så frem regionsformanden har forfald til mere end to på hinanden følgende hovedbestyrelsesmøder, indtræder et regionsbestyrelsesmedlem i hovedbestyrelsen som suppleant for regionsformanden. Efter generalforsamlingen udpeger regionsbestyrelsen suppleanten af sin midte.

Godkendt den 9. maj 2023