Forretningsorden for bestyrelsen i Region Syddanmark

Her kan du læse, hvordan regionsbestyrelsesmøder, arbejdsgrupper, honorering m.m. foregår. Forretningsordenen er senest vedtaget af regionsbestyrelsen i juni 2015.

Forretningsordenen gennemgås på første møde efter den årlige generalforsamling.

1. Regionsbestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen for Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark består af 13 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt jf.. Danske Fysioterapeuters vedtægter § 7. Stk. 4.
Regionsbestyrelsen er sammensat af 12 medlemmer: Regionsformanden (født medlem valgt ved urafstemning), 8 menige medlemmer (valgte), 2 tillidsrepræsentanter (valgt/udpeget), praktiserendes kontaktperson (valgt/udpeget) og 1 studenterrepræsentant / fysioterapeutstuderende (valgt).

2. Regionsbestyrelsesmøderne

Bestyrelsen fastsætter sine møder for et år af gangen. Møderne fastsættes på det første møde efter generalforsamlingen. Ekstraordinær bestyrelsesmøde kan indkaldes efter behov.

Bestyrelsesmøderne kan efter beslutning i regionsbestyrelsen afholdes som åbne møder.

Ved det første møde efter regionsgeneralforsamlingen gennemgås Danske Fysioterapeuters repræsentationer i Region Syddanmark. Hvor det er muligt besluttes det, hvor vi gerne vil repræsenteres og i givet fald, hvem der skal repræsentere Danske Fysioterapeuter.

Den løbende udpegning til fx Hoved-MED i Region Syddanmark, koordinerende og besluttende fora vedr. tre-partsmidler, uddannelsesudvalg, bestyrelser etc. forelægges og besluttes i RB.

3. Mødeindkaldelse

Punkter, der ønskes på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 hverdage før mødet. Dagsorden formuleres i samarbejde med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden udsender dagsorden senest 8 dage før mødet til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Dagsorden offentliggøres på regionens hjemmeside.
Evt. afbud meldes til formanden så hurtigt som muligt.
Ved fravær fra flere på hinanden følgende møder vurderes om suppleanten skal indkaldes.

Suppleanter til regionsbestyrelsen indkaldes til at deltage i det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Suppleanterne har taleret, men ikke stemmeret.
Formanden er mødeleder – ved forfald fra formanden beslutter de bestyrelsesmedlemmer som har været med til at udarbejde dagsordenen om mødet skal afholdes. Hvis mødet afholdes fungerer de to medlemmer som mødeledere.

4. Dagsorden

Faste punkter til ordinære møder:

  1. Valg af referent
  2. Godkendelse af referat/ opfølgning på punkter fra sidste møde
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Sager til beslutning
  5. Sager til drøftelse
  6. Sager til orientering
  7. Nyt til hjemmesiden – hvilke dagsordenspunkter skal der orienteres om på hjemmesiden
  8. Eventuelt

Budget en gang årligt.
Budgetopfølgning hvert kvartal.

Dagordenen tilstræbes disponeret således, at det klart fremgår hvad der er punkter til beslutning, drøftelse og orientering.

Under punktet ”eventuelt” kan der normalt ikke træffes beslutninger. Undtagelsesvis kan en enig regionsbestyrelse vedtage at træffe en beslutning under punktet ”eventuelt”.

5. Beslutningsdygtighed

Regionsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Hvis blot et medlem ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

6. Diskretionspligt

Det påhviler alle, der deltager i regionsbestyrelsesmøder, diskretionspligt overfor det, de måtte få kendskab til fra regionsbestyrelsens arbejde. Forhandlingssager og personsager er altid fortroligt.
Suppleanter tilsendes det samme materiale (undtagen fortrolige sager) som regionsbestyrelsesmedlemmerne. Sagsfremstillinger mærket fortroligt må ikke videregives.

7. Referat

Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøderne. Referatet skal indeholde kort omtale af de behandlede sager (det i dagsordenen anførte), samt de beslutninger der er truffet af regionsbestyrelsen.

De vedtagne konklusioner på regionsbestyrelsesmøderne er endelige og kan kun ændres ved fornyet drøftelse og beslutning i regionsbestyrelsen.
Referatet sendes til regionsbestyrelsesmedlemmerne senest 2 uger efter mødet. Eventuelle indsigelser/rettelser til referatet sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 10 dage efter udsendelse af referatet.

Referatet godkendes endeligt og underskrives på det følgende bestyrelsesmøde, herunder referatets form i forhold til offentliggørelse på hjemmesiden.

Vedtaget af regionsbestyrelsen den 4.6.2015