Forretningsorden for bestyrelsen i Region Syddanmark

Her kan du læse, hvordan regionsbestyrelsesmøder, arbejdsgrupper, honorering m.m. foregår. Forretningsordenen er senest vedtaget af regionsbestyrelsen i 2023.

Forretningsordenen gennemgås på første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling.

1. Regionsbestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen for Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark består af 12 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt jf. Danske fysioterapeuters vedtægter § 7. stk. 4. Bestyrelsen har følgende sammensætning; Regionsformand (født medlem, valgt ved urafstemning), 8 menige medlemmer (valgt på generalforsamling), 2 tillidsrepræsentanter (valgt/udpeget blandt TR), 1 praktiserende SU-medlem (valgt/udpeget blandt SU medlemmer).

Det tilstræbes at der vælges en studenterrepræsentant fra en af fysioterapeutuddannelserne i region Syddanmark.

Bestyrelsen konstituerer sig på det 1. kommende bestyrelsesmøde. Herunder med en næstformand, hvor arbejdsopgaverne, omfanget og økonomien drøftes i forhold til kvalifikationer og kompetencer. Ligeledes udpeger man ansvarsområder/ansvarsposter.

2. Regionsbestyrelsesmøderne

Bestyrelsen fastsætter sine møder for et år ad gangen. Møderne fastsættes på et bestyrelsesmøde i efteråret, når formanden har kendskab til HB møde datoer. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes efter behov.

Bestyrelsesmøder kan efter beslutning i regionsbestyrelsen, afholdes som åbne møder.

Ved det 1. møde efter generalforsamlingen, gennemgås Danske Fysioterapeuters repræsentationer i region Syddanmark.

Når foreningen anmodes om en udpegning til repræsentation i en bestyrelse, et råd, nævn eller udvalg, besluttes det af bestyrelsen hvem der tildeles posten.

3. Mødeindkaldelse

Punkter der ønskes dagsordenssat skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet.

Formanden rundsender dagsorden senest 8 dage før mødet til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Referat offentliggøres på regionens hjemmeside.

Ved afbud til møder kontaktes formanden. Ved fravær på flere af hinanden følgende gange, vurderer formanden om suppleanten skal indkaldes.

Suppleanter til regionsbestyrelsen indkaldes til at deltage i det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Suppleanterne indkaldes også til regionens bestyrelsesseminar og til spisning efter årets sidste bestyrelsesmøde. Suppleanter får dagsorden (uden fortrolige punkter) og referat tilsendt. Suppleanterne har taleret, men ikke stemmeret.

Ved forfald fra formanden er næstformand mødeleder.

Det bliver individuelt vurderet af formanden, om man kan deltage digitalt.

4. Dagsorden

Faste punkter til ordinære møder:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat / opfølgning på punkter fra sidste møde
3. Godkendelse af dagsorden
4. Sager til beslutning
5. Sager til drøftelse
6. Sager til orientering, herunder formand, næstformand, HB, samt fra råd, nævn og udvalg
7. Nyt til hjemmeside og sociale medier
8. SOME
9. Eventuelt

Budgetgennemgang 1. gang årligt af det nye års budget.

Budget bilag vedhæftet dagsorden hvert kvartal, det fremgår af dagsorden ”Bemærkninger til budget”.

Dagsordenen tilstræbes disponeret således, at det klart fremgår, hvad der er sager til beslutning, drøftelse og orientering. Under beslutningspunkter er der en indstilling.

Under punktet ”Eventuelt” kan der normalt ikke træffes beslutninger. Undtagelsesvis kan en enstemmig regionsbestyrelse vedtage at træffe beslutning.

5. Beslutningsdygtighed

Regionsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Hvis blot et medlem ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

6. Diskretionspligt

Det påhviler alle der deltager i regionsbestyrelsesmøder diskretionspligt overfor det, de måtte få kendskab til fra regionsbestyrelsens arbejde. Forhandlingssager og personsager er ALTID fortroligt.

Sagsfremstillinger mærket Fortroligt må ikke videregives.

7. Referat

Der udarbejdes referat fra alle bestyrelsesmøder. Referatet skal indeholde kort omtale af de behandlede sager (det i dagsordenen anførte), samt de beslutninger der er truffet af bestyrelsen.

De vedtagne konklusioner på regionsbestyrelsesmøderne er endelige og kan kun ændres ved fornyet drøftelse og beslutning af bestyrelsen.
Referatet fremhæver emner og beslutninger som før det endelige referat er underskrevet publiceres på sociale medier.

Referatet sendes til regionsbestyrelsesmedlemmerne og suppleanter senest 2 uger efter mødet. Eventuelle indsigelser/rettelser til referatet sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 10 dage efter udsendelsen. Referatet er godkendt efter 10 dage, hvis ingen indsigelser, og kan publiceres på Danske Fysioterapeuters hjemmeside.

8. Generelt

Det påhviler enhver der er valgt ind i regionsbestyrelsen at fremmøde forberedt og deltage fordomsfrit og aktivt i drøftelser og beslutninger. 

Forretningsorden er vedtaget af regionsbestyrelsen den 11. oktober 2023.