Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

En MUS er en samtale mellem medarbejder og nærmeste leder og den er et supplement til den løbende dialog i hverdagen. Du har i forbindelse med samtalen en unik mulighed for at få de ting på banen, som du ønsker at drøfte med ledelsen og drøfte ledelsens forventninger til dig. Husk at forbered dig grundigt, og vær opmærksom på at holde fokus på opgaver og trivsel.

En god MUS

En god MUS handler grundlæggende om at få sat fokus på trivsel, samarbejde og personlig og faglig udvikling. Samtalen styrker således relationen og samarbejdet i hverdagen og giver større arbejdsglæde.

Gode MUS-samtaler kan styrke medarbejderens udvikling og engagement, skabe tillid og øge den sociale kapital på arbejdspladsen.

En MUS-samtale giver dig lejlighed til at afklare og udfordre forventningerne til din leder og omvendt, og den kan være et godt supplement til den løbende dialog i hverdagen.

Som medarbejder kan du bl.a. få følgende ud af MUS:

Du får større indflydelse på din arbejdssituation:

  • Du udbygger dine kompetencer
  • Du kender din leders forventninger
  • Du får feedback på din indsats

Du kan give din leder en værdifuld tilbagemelding på hendes lederstil samt brug af dine og afdelingens kompetencer

Hvad skal en MUS indeholde? 

Langt de fleste arbejdspladser har sin egen procedure og sit eget skema til gennemførsel af MUS. Dette materiale vil typisk kunne findes i personalepolitikken eller de interne instrukser. Kontakt evt. din TR, der ofte har været med til at drøfte procesen og de lokale skemaer.

MUS-skemaerne indeholder typisk typisk emner som:

  • "Siden sidst"
  • Næste års planer
  • Trivsel og Samarbejde
  • Udviklingsmål
  • Balance mellem arbejdsliv og privatliv
  • Nye opgaver

Husk at følge op på MUS

MUS kræver fokus hele året og skal ikke kun ses som en enkeltstående årlig begivenhed. Der skal løbende følges op på de aftaler, der er indgået under MUS'en, og ikke kun på de kurser, der aftales, men også mere "bløde" og komplekse ting.

Særligt omkring løn

Mange steder inddrager man et punkt om lønforventningsafklaring i MUS. Det skal slås fast, at det ikke kan blive mere end en forventningsafstemning. Selve lønforhandlingen og den efterfølgende aftale sker gennem Danske Fysioterapeuter. Ofte er det tillidsrepræsentanten, der i den forbindelse tegner Danske Fysioterapeuter.

Hvad er medarbejderens rolle? 

En af de vigtigste forudsætninger for en god MUS er en ordentlig forberedelse.

Før samtalen skal du som medarbejder forberede dig i god tid. Overvej, hvad du vil have ud af samtalen, og hvor du gerne vil hen med dit arbejdsliv - fx i forhold til opgaver der, hvor du er eller et andet sted. Overvej, hvad der er muligt inden for virksomhedens rammer.

Under samtalen skal du være åben, lyttende og ærlig. Du skal være indstillet på at drøfte såvel succeser som det modsatte. Fremlæg dine idéer og forslag på en konstruktiv måde, der respekterer saglige uenigheder, og arbejd på at opnå enighed gennem dialog. Du har også et medansvar for at sikre, at der er en fælles forståelse for de aftaler, som samtalen munder ud i.

Efter samtalen skal du tage medansvar for at få fulgt op på aftaler og få gennemført aftalte udviklingsaktiviteter efter samtalen. Du skal sige til og fra, hvis de aftalte ting alligevel ikke kan lade sig gøre, eller hvis de ikke har den ønskede effekt. Du skal også være med til sikre, at du har mulighed for at anvende dine kompetencer i dit job.

Har du som medarbejder et specielt behov eller emne, som du ønsker, I skal fokusere på, er det dit ansvar at gøre opmærksom på det.

Hvis din MUS ikke har en hensigtsmæssig form - eller du slet ikke bliver indkaldt - har du også ansvar for at gøre opmærksom på det.

Husk at følge op på de ting, som I har aftalt undervejs i din MUS.

Hvem skal holde MUS?

På arbejdspladser inden for staten skal der gennemføres årlige, tilbagevendende MUS. Det har været en del af overenskomsten siden 1999.

Læs om MUS i staten

Det samme gælder for hele det kommunale område. Det fremgår af ”aftale om kompetenceudvikling”.

Se den regionale aftale

Se den kommunale aftale
På det private arbejdsmarked er det frivilligt, om man vil holde MUS, men der er rigtig mange private virksomheder, der gør det alligevel.

Hvis du vil vide mere om MUS

Læs mere om MUS i pjecen 'Kvalitet i MUS'. Pjecen er udgivet af Statens Center for
Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCK).  

Læs meget mere om MUS på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside 

 

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620