Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Valg af funktionsmålinger

DEBATINDLÆG || MTV bør være grundlaget for indførelse af al ”ny teknologi”, herunder metoder i tværsektoriel kommunikation.

Vi er en tværfaglig gruppe med interesse for funktionsevnemålinger i tværsektorielle rehabiliteringsforløb, og vi mener, at der skal være et fagligt grundlag, når der nationalt træffes beslutninger om valg af funktionsevnemålinger.

Der opstår jævnligt diskussioner om hvad ”validering” af et måleredskab betyder, og der er selvfølgelig grader af kvalitet og såkaldt ”evidens” bag undersøgelser af måleredskaber. Men vi vil meget kraftigt opfordre til, at der alene anvendes måleredskaber, hvor skalaegenskaberne er belyst, også mht. dokumentation for generaliserbarhed, krav til tilpasning af arbejdsrutiner m.v.

Dette bør især gælde, når der besluttes landsdækkende eller regionale standarder, som fx valg af målemetoder i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram eller landsdækkende samarbejde mellem sygehuse og kommuner.

Vi er helt enige i, at systematisk udveksling af information om borgerens funktionsevne skal indgå i kommunikationen mellem sektorer. Det er i overensstemmelse med et øget tværfagligt fokus på rehabilitering og udvikling af nationale, vidensbaserede kliniske retningslinjer.

Der er i mange anbefalinger enighed om nødvendigheden af at anvende standardiserede, validerede og reliabilitetstestede måleredskaber og test som grundlag for funktionsevnevurdering. Litteraturen er for omfattende til at gengive i et debatindlæg. Vores helt store forundring er derfor opstået i forbindelse med præsentationen af MedCom-standarden ”funktionsevne og gradienter” 1.

Det ser ud til, at der fremadrettet skal indgå det, vi må betegne som et ”misk mask” af et funktionsevneskema, som led i den tværsektorielle kommunikation.Vi undrer os over, at det slet ikke fremgår, hvilken evidens MedComstandarden bygger på. Vi har ikke fundet et eneste publiceret arbejde, der dokumenterer skalaegenskaber, reproducerbarhed m.v. for den såkaldte standard.

Det er for os ganske påfaldende, at MedCom tilsyneladendealene anvender IT-system-høringer og ikke faglige høringer. Der foreligger os bekendt ingen MTV (medicinsk teknologivurdering), der redegør for de faglige, organisatoriske og andre konsekvenser af at indføre den såkaldte standard. MTV bør være grundlaget for indførelse af al ”ny teknologi”, herunder metoder i tværsektoriel kommunikation. Dette burde Danske Regioner fastholde. Den løbende kvalitetsudvikling og forskning indenfor genoptræning og rehabilitering forudsætter mulighed for at afdække rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer. I den forbindelse er det nødvendigt løbende at monitorere og indhente pålidelige data i de enkelte forløb.

Vi opfordrer derfor til, at det afklares, hvorvidt MedCom-standarden ”funktionsevne og gradienter” opfylder kravene til at kunne indgå i en fremadrettet kvalitetsudvikling og i Danske Regioners forskningsforpligtelse indenfor rehabilitering. Og dette skal ske, inden alle sygehuse bliver påtvunget at anvende et ikke-valideret redskab.

Indlægget har tidligere været bragt i Ugeskrift for Læger, 38/2013 side 2205.