Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Forskningsnyt: Der er begrænsning ved klassifikationssystemer til Low Back Pain

Den dokumenterede effekt af fysioterapeutisk intervention til patienter med kroniske lændesmerter er sparsom. Der er derfor udviklet forskellige klassifikationssystemer, der skal facilitere en målrettet interventionsstrategi og dermed optimere effekten af det fysioterapeutiske forløb. Langt størstedelen af de klassifikationssystemer, der anvendes i klinisk praksis, har et specifikt fokusområde:

  • Perifer, nociceptiv genereret smerte (Laslett)
  • Bevægelse (fx ”Mekanisk Diagnostik og Terapi” (McKenzie), ”Movement Impairment Syndrome” (MIS, Sahrmann))
  • Psykosociale faktorer (fx STarTBack screening tool)

Sideløbende med udviklingen af de forskellige klassifikationssystemer rettet mod patienter med Low Back Pain (LBP) har der været et fokus på at identificere neurofysiologiske smertemekanismer hos patientgruppen, hvilket også har potentiale til optimere/guide interventionsstrategien.

I en artikel i den nyeste udgave af Manual Therapy Journal belyser Peter O’Sullivan et al. begrænsningerne i eksisterende klassifikations- og smertemodeller. Det problematiseres i artiklen, at klassifikationssystemerne er endimensionelle og således kun screener og evaluerer separate faktorer hos patienterne. Eksempelvis vil undersøgelse og diagnostik baseret på Sahrmann et al. (MIS) være fokuseret på biomekaniske årsagssammenhænge, mens relevante psykosociale faktorer eller neurofysiologisk smertemekanisme ikke identificeres ved anvendelse af dette klassifikationssystem. På samme måde kan diagnosticering baseret på StarTBack-spørgeskemaet overse uhensigtsmæssige bevægestrategier, som kan disponere til at udvikle eller vedligeholde LBP-symptomer.

Sullivan et al. taler for, at man anvender en grundig multi-dimensionel undersøgelsesmodel baseret på et bio-psyko-socialt rationale, hvilket vil målrette interventionen og gøre den mere patientcentreret.

Der præsenteres i artiklen fire patienter, som har deltaget i et større studie med baselinemålinger i forhold funktionsniveau, psykosociale forhold og livsstilsprofiler. Yderligere er der blandt andet foretaget Quantitative sensory testing (der identificerer termisk og mekanisk sensitivitet/følsomhed) med henblik på identificering af smertemekanisme og bevægetest (baseret på bl.a. MDT og MIS).

Patienterne i undersøgelsen er udvalgt for at vise heterogeniteten inden for patientgruppen og kompleksiteten af kroniske LBP-symptomer. Således kan ingen af patienterne undersøges og behandles professionelt ved kun at anvende et endimensionelt klassifikationssystem. Forfatterne konkluderer, at det er nødvendigt at anvende fleksible og multidimensionelle klassifikationssystemer, der er udviklet på baggrund af et bio-psyko-socialt rationale. Artiklen kan med sine eksempler give relevante input til den kliniske ræsonnering.

Martin Rabey, Darren Beales, Helen Slater, Peter O'Sullivan. Multidimensional pain profiles in four cases of chronic non-specific axial low back pain: An examination of the limitations of contemporary classification systems. Manual Therapy 20 (2015) 138-147

Læs 4 forskellige patientcases