Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Debat om direkte adgang

Folketingets partier er enige om at mulighederne for at lempe på kravene til henvisning skal undersøges

Der er bred enighed blandt Folketingets partier om at få Sundhedsministeriet til at undersøge mulighederne for at lempe på kravene til henvisning. Det fremgik af en forespørgselsdebat i Folketinget den 16. april.

Forespørgslen, der drejede sig om henvisningskrav til hudlæger, gynækologer og fysioterapeuter, var stillet af Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt.

I sin motivationstale for forespørgslen sagde Liselott Blixt bl.a.: ”Vi vil gerne se på, om patienterne kan få en mere smidig og bedre økonomisk måde at få adgang til diagnosticering og behandling”.

Derefter fik sundhedsminister Bertel Haarder ordet. Han fremhævede den praktiserende læges rolle som tovholder for patienter, for eksempel kronisk syge, hvis problemer kræver en indsats fra forskellige dele af sundhedsvæsenet og mindede om, at kun 10 pct. af alle årlige 38 millioner henvendelser til den praktiserende læge resulterer i en henvisning.

At der i dag er direkte adgang til øjenlæge og øre-næse-halslæge er historisk betinget sagde Bertel Haarder, men tilføjede, at det også skyldes disse områders særlige karakter: ”Patienter med øjenlidelser må antages selv at kunne identificere det rette speciale for behandlingen”, sagde ministeren, der ikke mente, at det samme nødvendigvis gør sig gældende for lidelser inden for andre specialer.

En lille åbning
Bertel Haarder udtrykte dog også ønske om at være åben over for forslaget. Han gav derfor tilsagn om, at ministeriet skal se nærmere på, om der på enkelte yderligere områder kan ske lempelser inden for den eksisterende økonomi:

”En lille åbning, lad os se på det, historien standser ikke her, men grundlæggende er det sundt, at det er den privatpraktiserende læge, der står for henvisningen til det øvrige sundhedssystem,” lød det fra Bertel Haarder.

Bertel Haarders tale var fokuseret på adgangen til speciallæger, men Liselott Blixt bragte igen fysioterapeuterne på banen ved at i et længere indlæg at redegøre for, hvordan mangel på praktiserende læger i yderområderne betyder, at der går kostbar tid tabt for patienter med lidelser i bevægeapparatet. ”Hvis man kan komme til fysioterapeut med det samme kan det minimere skadens udvikling. Et akut hold kræver sjældent hvile, tværtimod er det vigtigt at være aktiv på et passende niveau”, sagde Liselott Blixt og tilføjede, at direkte adgang til fysioterapi vil spare sygedage og unødig bekymring hos patienterne.

Socialdemokraternes sundhedsordfører Sophie Hæstorp Andersen var på linje med ministeren og fremhævede den praktiserende læges rolle som krumtap i sundhedsvæsenet og mindede om leon-princippet (laveste effektive omkostningsniveau, red.), der i sundhedsvæsenet betyder, at man ikke behandler på et mere specialiseret grundlag, end tilstanden tilsiger. Hun hilste en undersøgelse af området velkommen, men stillede spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at rokke ved den praktiserende læges rolle som tovholder. ”Man kan altid blive klogere, men vi skal tænke os rigtig godt om”, sagde Sophie Hæstorp Andersen og tilføjede, at det, der er brug for, måske er en anden måde at fordele opgaverne i almen praksis på og for eksempel ansætte flere sygeplejersker, diætister og fysioterapeuter i lægehusene.

Stort flertal bag vedtagelse
Forespørgslen resulterede i denne vedtagelse, som bakkes op af Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og løsgænger Pia Christmas-Møller:

”Folketinget tager ministerens redegørelse til efterretning og understreger vigtigheden af at borgerne har let, hurtig og lige adgang til den rigtige sundhedsfaglige undersøgelse og behandling. Folketinget opfordrer regeringen til fortsat at være opmærksom på, at de praktiserende lægers visitatorfunktion i forhold til det specialiserede sundhedsvæsen til stadighed er sundhedsøkonomisk hensigtsmæssig og til gavn for patienterne. I forlængelse heraf opfordres regeringen til at iværksætte en undersøgelse, der skal afdække, om der på enkelte områder inden for den eksisterende økonomiske ramme kan lempes på kravet om lægehenvisning for gruppe 1-sikrede personer til praktiserende speciallæge. Regeringens undersøgelse fremlægges for Folketinget inden årets udgang”.

Danske Fysioterapeuter har hos Liselott Blixt fået bekræftet, vedtagelsen trods ordlyden også favner fysioterapeuterne, der derfor vil indgå i undersøgelsen.

Erfaringer fra udlandet
I en kommentar på fysio.dk siger Danske Fysioterapeuters formand Johnny Kuhr, at et moderne syn på sundhed tilsiger, at langt de fleste patienter kan træffe beslutning selv, og at det derfor er uhensigtsmæssigt, at den praktiserende læges hårdt pressede tid skal gå med at henvise patienter i stedet for at behandle.

Johnny Kuhr mener, at ydernumre og brugerbetaling styrer adgangen og afviser, at kravet om lægehenvisning er med til at bremse udgifterne. Han henviser til, at udgifterne til psykolog er steget med 250 pct. fra 1997 til 2006 på trods af henvisningskrav.

Danske Fysioterapeuter har set på erfaringerne fra Holland, Norge og England, som viser, at direkte adgang til fysioterapi giver færre omkostninger og bedre ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet. Patienterne kommer hurtigere i behandling og returnerer hurtigere til arbejde. Patienter, der benytter direkte adgang, får færre fysioterapibehandlinger og færre diagnostiske test som f.eks. røntgen.

Danske Fysioterapeuter vil indgå i dialog med Sundhedsministeriet om det videre arbejde.