Beklædningsgodtgørelse/tjenestedragt – har du fået varslet ophør af godtgørelse eller tjenestedragt?

Fortolkning af den kommunale overenskomsts § 16 om beklædningsgodtgørelse/tjenestedragt.
Er du varslet ophør af beklædningsgodtgørelse eller at få frataget din tjenestedragt, selv om du har direkte borgerkontakt, vil vi bede dig om at kontakte os. Foto: iStock

KL udsendte i juli 2020 et LPnyt (nyheder om løn- og personaleforhold) nr. 2020:01 til alle landets kommuner. Indholdet vedrørte fortolkning af overenskomstens § 16 om retten til tjenestedragt eller beklædningsgodtgørelse.

KL's LPnyt nr. 2020:01 har bevirket, at Danske Fysioterapeuter har modtaget en del henvendelser fra tillidsrepræsentanter og medlemmer, der har fået opsagt eller varslet deres beklædningsgodtgørelse til ophør på meget forskelligt grundlag og med forskelligt varsel. Derfor har Danske Fysioterapeuter sammen med Ergoterapeutforeningen, Dansk Sygeplejeråd og FOA rettet henvendelse til KL med henblik på at opnå enighed om en ensartet fortolkning af overenskomstens § 16 om retten til tjenestedragt.

Danske Fysioterapeuter m.fl. har i denne dialog med KL anerkendt, at en regional voldgiftskendelse om tilsvarende beklædningsbestemmelse fra 2019 har afsmittende virkning på det kommunale område for så vidt angår rene administrative stillinger, der herefter ikke længere er berettiget til tjenestedragt eller beklædningsgodtgørelse. 

Der er samtidig enighed mellem KL og de berørte organisationer om, at den kommunale overenskomsts § 16 fortsat skal fortolkes således, at der skal stilles tjenestedragt eller beklædningsgodtgørelse til rådighed for medarbejdere, der har direkte borgerkontakt (på institutioner, træningscentre, specialskoler/-børnehaver, i borgers eget hjem m.m.) - også selvom der blot en gang imellem er behov for en tjenestedragt.

I øvrige tilfælde skal arbejdsgiver (den enkelte kommune) vurdere den ansattes arbejdsopgaver og undersøge, om opgaverne sagligt kan begrunde brug af tjenestedragt ud fra: 

  • Hygiejnemæssige forhold,
  • om arbejdet medfører særlig tilsmudsning eller slid på tøjet (f.eks. arbejde med hjælpemidler og lignende), eller
  • om der er behov for en bestemt fremtoning over for patienterne/borgerne 

Det er Danske Fysioterapeuters opfattelse, at hvis arbejdsgiver mener, at den ansatte ikke længere skal have fri tjenestedragt/beklædningsgodtgørelse, skal det begrundes skriftligt. Som udgangspunkt skal det ske overfor den enkelte ansatte, men hvis en gruppe af ansatte udfører præcis samme arbejdsopgaver, kan det evt. ske på gruppeniveau.

Er du varslet ophør af beklædningsgodtgørelse eller at få frataget din tjenestedragt, selvom du har borgerkontakt (også kun en gang imellem), eller opfylder et af de øvrige kriterier, vil vi bede dig om at kontakte os, så vi kan optage dialog med din arbejdsgiver om fortsat berettigelse til beklædningsgodtgørelse eller tjenestedragt.

Du kan kontakte os via ansat@fysio.dk eller via telefon 33 41 46 20 – tryk 2 hvis du har spørgsmål og/eller er varslet ophør af beklædningsgodtgørelse eller tjenestedragt.

Læs mere om beklædningsgodtgørelse

Løn for fysioterapeuter ansat i kommune

Løn for fysioterapeuter ansat i region

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer