Løn for fysioterapeuter ansat i en region

Som regionalt ansat fysioterapeut er din løn og pension fastsat i overenskomsten mellem regionerne og Danske Fysioterapeuter. Overenskomsten sikrer dig en minimumsløn via indplacering på et grundlønstrin, og derudover kan du aftale individuelle tillæg.

Ikke ledende fysioterapeuter

Din løn er sammensat af grundløn og tillæg. De fleste fysioterapeuter beskæftiget med fagets kerneydelser, altså undersøgelse, behandling og træning, vil blive indplaceret i grundlønstrinforløbet 4 / 6, med mulighed for lokalt at aftale tillæg som kronebeløb eller trin.

En række stillinger med et væsentligt andet indhold – oftest koordinerende og/eller konsulentlignende funktioner – er lokalt indplaceret på grundlønstrin 7 eller 8 samt tillæg, eller evt. som atypisk stilling.

Tillæg kan ydes for alt, som ikke er naturligt indeholdt i grundlønnen, og som kan være begrundet i ansvar, og/eller funktioner, eller i dine særlige personlige kvalifikationer og kompetencer.

Du er iht. overenskomsten sikret en minimumsløn, der kan suppleres med lokalt aftalte tillæg. Den samlede løn afhænger af stillingens indhold og ansvar, din anciennitet, dine kvalifikationer og kompetencer - herunder efter- og videreuddannelse - og især relevant erfaring.

I en stilling som fysioterapeut vil de fleste fysioterapeuter være indplaceret i grundlønsforløbet trin 4 – 6.

Du indplaceres på grundløntrin 4 frem til det tidspunkt, du samlet har 6 års beskæftigelse (al beskæftigelse som fysioterapeut tæller med).

Når du har 6 års beskæftigelse eller mere, er dit grundløntrin trin 6.

Desuden får du fra 1.4. 2019 et tillæg på kr. 2.188 (årligt grundbeløb 31.3. 2018-niveau) frem til det tidspunkt hvor du har 10 års erfaring, hvorefter det bortfalder.

Når du har 10 års beskæftigelse eller mere, får du fra 1.4. 2019 et tillæg på kr. 15.850 (årligt grundbeløb 31.3. 2018-niveau).

I en ansættelsessituation kan du kontakte tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen og få vejledning om størrelse og struktur i den lokale aftaledannelse.

Desuden kan du via Danske Fysioterapeuters lønberegner finde oplysninger om lønniveau for det konkrete arbejdsområde og ansættelsestype.

Se de aktuelle lønsatser

Prøv Danske Fysioterapeuters lønberegner

Overenskomsten rummer mulighed for, at der lokalt aftales indplacering på trin 7 eller 8 eller i atypisk stilling. Aftalen indgås af tillidsrepræsentanten eller Danske Fysioterapeuter forhandlingsafdeling.

Det drejer sig oftest om stillinger, hvor hovedindholdet har en anden karakter end direkte borger/klientrettede opgaver og/eller forudsætter særlige kvalifikationer og kompetencer.

Stillingsindholdet rummer ofte ansvar for udvikling og kvalitet, visitation, undervisning og formidling ud over egen faggruppe, koordinering og/eller faglig ledelse og andre særlige opgaver, der forudsætter specialviden og kompetencer.

Ud over trin 7 og 8 kan der aftales yderligere tillæg.

Aflønning for atypisk stilling aftales lokalt som én samlet aflønning uden opdeling i grundløn og tillæg.

Du er i de fleste ansættelser som fysioterapeut berettiget til beklædningsgodtgørelse i det omfang, der ikke stilles tjenestedragt til rådighed.

Du er også berettiget til tillæg, hvis du arbejder på `skæve´ tidspunkter – dvs. om aftenen eller i weekenden.

Læs mere om arbejdstidsbestemte tillæg

Hvis du varetager funktionen som souschef, skal der jf. overenskomsten aftales tillæg til funktionen. Det gælder også, hvis du er ansat som hjælpemiddelterapeut.

Du er iht. overenskomsten sikret en minimumsløn, der kan suppleres med lokalt aftalte tillæg. Den samlede løn afhænger af stillingens indhold og ansvar, din anciennitet, dine kvalifikationer og kompetencer - herunder efter- og videreuddannelse - og især relevant erfaring.

Varetager du den kliniske uddannelse af fysioterapeutstuderende, skal du indplaceres som klinisk underviser. I praktikfri perioder vil du almindeligvis varetage forefaldende opgaver i lighed med dine fysioterapeutkolleger.

Kliniske undervisere indplaceres jf. overenskomsten på trin 7 med mulighed for lokalt at aftale tillæg.

Når du har 10 års beskæftigelse eller mere, får du yderligere et tillæg på kr. 15.850 (årligt grundbeløb 31.3. 2018-niveau). Beskæftigelsen er din samlede beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen som fysioterapeut, og altså ikke alene som klinisk underviser.

Fra 1.4. 2019 får du desuden et tillæg på kr. 6.505 (årligt grundbeløb 31.3. 2018-niveau).

I en ansættelsessituation kan du kontakte tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen og få vejledning om størrelse og struktur i den lokale aftaledannelse.

Desuden kan du via Danske Fysioterapeuters lønberegner finde oplysninger om lønniveau for kliniske undervisere.

Prøv Danske Fysioterapeuters lønberegner

Der er ikke nogen anciennitetsbestemt trinstigning, men når du har 10 års beskæftigelse (al form for beskæftigelse som fysioterapeut), får du et tillæg på kr. 11.900 (årligt grundbeløb 1.1. 2006-niveau).

Du er berettiget til beklædningsgodtgørelse i det omfang, der ikke stilles tjenestedragt til rådighed. Du er også berettiget til tillæg, hvis du arbejder på `skæve´ tidspunkter – dvs. om aftenen eller i weekenden.

Læs nærmere om arbejdstidsbestemte tillæg

Du er iht. overenskomsten sikret en minimumsløn, der kan suppleres med lokalt aftalte tillæg. Din samlede løn afhænger af stillingens indhold og ansvar, din anciennitet, dine kvalifikationer og kompetencer - herunder selvfølgelig efter- og videreuddannelse - og relevant erfaring.

Fra 1. april 2016 indplaceres du som fysioterapeut med kandidatuddannelse på Sundhedskartellets A-skala, hvis du er ansat i en stilling, der forudsætter akademisk uddannelse.

Skalaen består af grundløntrinnene A4, A5, A6 og A8. Trinnene er et-årige bortset fra A4, der er 2-årigt.

Indplacering sker på baggrund af den tid, du efter afsluttet kandidatuddannelse har været beskæftiget med arbejde betinget af akademisk uddannelse. Anden tidligere beskæftigelse som fysioterapeut kan efter konkret aftale tillægges værdi i opgørelsen af anciennitet.

For allerede ansatte kandidatuddannede tilpasses den hidtidige lønaftale pr. 1.4. 2016 til A-skalaen efter særlige regler.

Danske Fysioterapeuter kan vejlede dig i, hvad der er en passende løn. Vi vejleder baggrund af et indgående kendskab til lønniveauer for fysioterapeuter med kandidatuddannelse og en konkret vurdering af stillingen, og dine kvalifikationer og kompetencer.

Kontakt Danske Fysioterapeuter for råd og vejledning på ansat@fysio.dk eller tlf. 33 41 46 20.

Ud over grundlønnen kan der lokalt aftales tillæg.

Har du gennemført en ph.d.-uddannelse, og er du på den baggrund ansat i en forskningsstilling (fx seniorforsker, post.doc-stilling) mv., forhandler Danske Fysioterapeuter din løn med din arbejdsgiver ved og undervejs i ansættelsen.

Der er i overenskomsten ikke aftalt nogen særskilt indplacering af fysioterapeuter med en ph.d.-grad. Hvis du har opnået Ph.d. i forlængelse af en kandidatuddannelse, vil du fra 1.4. 2016 følge indplaceringsbestemmelserne for kandidater – se ovenfor. Ellers aftales lønnen med udgangspunkt i grundløntrin 8 eller atypisk stilling.

Din samlede løn afhænger af stillingens indhold og ansvar, din anciennitet, dine kvalifikationer og kompetencer - herunder selvfølgelig efter- og videreuddannelse - og relevant erfaring.

Danske Fysioterapeuter kan vejlede dig i, hvad der er en passende løn. Vi vejleder på baggrund af et indgående kendskab til lønniveauer for fysioterapeuter med ph.d.-uddannelse og en konkret vurdering af stillingen og dine kvalifikationer og kompetencer.

Kontakt os på ansat@fysio.dk eller på tlf. 33 41 46 20 for råd og vejledning.

Der er i overenskomsten ikke aftalt nogen indplacering af fysioterapeuter, der er ph.d.-studerende.

Hvis du undervejs i en ansættelse påbegynder en ph.d.-uddannelse, vil de eksisterende løn- og ansættelsesvilkår typisk videreføres, men med en tilpasning af opgaver til studiesituationen.

Kontakt os gerne for nærmere råd og vejledning via ansat@fysio.dk eller på tlf. 33 41 46 20.

Ledende fysioterapeuter

Din løn fastsættes på baggrund af stillingens indhold, ansvar og kompleksitet, og med afsæt i dine særlige kompetencer. Lønnen sammensættes af grundløn og tillæg.

Grundlønnen for din stilling vil tage udgangspunkt i et trin mellem L5 og L16. Det vil sige, at ethvert trin kan anvendes med den forudsætning, at der er fastsat nogle minimumstrin afhængigt af, hvor mange du er leder for.

Når grundlønnen aftales, skeles der til stillingens ansvar og placering i organisationen iht. disse vejledende kriterier:
  • Øvre grundlønsniveau: Ansvar for formulering af strategier og politikker, overordnet økonomisk ansvar, udmelding af økonomiske rammer, overordnet ansvar for organisationsstruktur og patient-/brugerforløb og kvalitet.
  • Mellemste grundlønsniveau: Ansvar for at omsætte strategier og politikker i handlingsanvisninger, ansvar for overholdelse og udfyldelse af økonomiske rammer, ansvar for mindre strukturtilpasninger i forhold til f.eks. patient/brugerforløb og kvalitet.
  • Nederste grundlønsniveau: Ansvar for den daglige ledelse af en enhed, herunder implementering af handlingsanvisninger, ansvar for den kliniske uddannelse i enheden, ansvar for at tilrettelægge arbejdet og sikre et godt arbejdsmiljø, ansvar for kompetenceudvikling af underordnet personale.
Hvis du ansættes i en eksisterende stilling, vil grundlønnen være den samme som din forgængers, med mindre stillingen har ændret sig væsentligt, eller andet aftales.

Danske Fysioterapeuter kan vejlede dig i, hvad der er en passende løn. Vi vejleder på baggrund af et indgående kendskab til lønniveauer for ledende fysioterapeuter inden for dit område og en konkret vurdering af din stilling og dine kvalifikationer og kompetencer.
Ud over din grundløn kan der lokalt aftales tillæg som trin eller kronebeløb.

Tillæg kan ydes for alt, som ikke er naturligt indeholdt i grundlønnen, og som kan være begrundet i ansvar og/eller funktioner eller i dine særlige personlige kvalifikationer og kompetencer.

Hvis du indgår i afdelingsledelse, er der i overenskomsten aftalt et årligt tillæg på kr. 34.538 (årligt grundbeløb 31.3. 2018-niveau).

Din grundløn fastsættes på baggrund af forhandling og aftale mellem din arbejdsgiver og Danske Fysioterapeuter. Ved ansættelsen forhandles din løn – dvs. grundløn og tillæg aftales – af konsulenter i Danske Fysioterapeuter efter konkret aftale med dig.

Du bør absolut ikke sige ja til ansættelsen og/eller sige dit nuværende job op, før du er klar over lønnen i din nye stilling.

Undervejs i ansættelsen forhandles din løn også af konsulenter i Danske Fysioterapeuter efter konkret aftale med dig. (Der sker altså ikke automatiske lønstigninger, når du stiger i anciennitet)

Du skal selv være opmærksom på, hvornår der nævnes noget om lønforhandling på din arbejdsplads.

Vi anbefaler, at du i begge tilfælde kontakter os for råd og vejledning på ansat@fysio.dk eller tlf. 33 41 46 20.

 

 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620