Gode råd til din lønforhandling

En god lønforhandling, eller forhandling af dit honorar, handler om påvirkning og om mere ind på bankkontoen. Du skal altså påvirke din leder/chef eller samarbejdspartner til at sige ”ja” til flere penge til dig.

Forberedelse til lønforhandling

Et godt resultat af en lønforhandling afhænger af en god forberedelse.

Den vigtigste del af din forberedelse handler om at indsamle relevante fakta, som kan underbygge, at du skal have mere i løn eller honorar. Det kan f.eks. være fra Danske Fysioterapeuters lønberegner, som kan hjælpe dig med en beregning af, hvordan din løn bør ser ud, når du sammenligner dig selv med andre. Det kan også være ved en mere lokal sammenligning af din løn med dine nærmeste kollegaer, hvor lønforskelle kan være et godt afsæt for at tage en lønforhandling.

Hvis du er ansat efter en overenskomst, har du formodentlig en tillidsrepræsentant, og så skal du kontakte vedkommende for at få optimal forberedelse.

Se hvem der er din tillidsrepræsentant

Din løn, eller dit honorar, hænger ikke mindst sammen med dine resultater; altså den forskel, du har gjort på arbejdspladsen. Noter derfor dine resultater ned, så du har et meget tydeligt billede af, hvad du har opnået. Resultater kan være målt i den mængde af opgaver, du har løst, men det kan lige såvel være kvaliteten eller måden, de er opnået på, som har været vigtige. Ofte vil der i overenskomsten eller i kontrakten stå, at du har ret til en årlig lønforhandling. Hvis der sker væsentlige ændringer i din stilling, bør du tage lønforhandlingen i forbindelse med ændringerne.

Hvis du har en tillidsrepræsentant, vil det være ham/hende, der står for den årlige lønforhandling.

Lønforhandlingen foregår hver dag

Den dag, hvor din løn eller honorar forhandles med din leder, chef eller samarbejdspartner, sætter et punktum for denne forhandling – helst med et godt resultat. Du har dog mulighed for at påvirke hver eneste dag, hvor du er på arbejde. Det er i hverdagen, at dine resultater opnås, og det er derfor også i hverdagen, at fundamentet for din forhandling lægges. Hvis din leder eller chef ikke er tæt på dig og dine opgaver, kan du overveje, hvordan kulturen og rammerne på din arbejdsplads er for at gøre lederen eller chefen opmærksom på dine resultater.

Dit mål med lønforhandlingen
Før forhandlingen skal du selv være helt klar på, hvad det er, du går efter. Du skal med udgangspunkt i de fakta, som du har samlet, sætte dig et mål. Dette mål er også det udspil, som du vil præsentere din chef for.

Dit realistiske og ambitiøse udspil
Der skal være plads til bevægelse i dit udspil! Du kan ikke regne med, at du lander på det resultat, du spiller ud med til din forhandling. Du skal derfor spille ambitiøst ud, så der er plads til forhandling.

Brug vores lønberegner som pejlemærke til at blive skarpere på dit lønudspil. Vend evt. dit udspil med kollegaer eller tillidsrepræsentant eller ring til Danske Fysioterapeuter og få konkret sparring.

Husk, at der er mange andre ting end løn, du kan forhandle om f.eks. frihed, barsel, personalegoder, IT-udstyr, efteruddannelse, titler, opgaver osv. Kun fantasien sætter grænser. Gennemtænk hvad du spiller ud med først. Siger din leder eller chef nej til dit første udspil om en højere løn, skal du overveje, hvad der så giver dig mest værdi. Et lavere niveau og så et engangsbeløb? At lønforbedringen gælder bagudrettet? Andre goder som ekstra fridag, bedre pension? En bonusaftale? En kombination af disse? ...

Husk på, at hverken løn eller din samlede pakke af goder er en eksakt videnskab, og du kan derfor ikke tale om en rigtig løn, men derimod om en god eller mindre god løn.

Den gode forhandling - gode råd

 • Stille mange spørgsmål som afdækker modpartens ønsker i forhandlingen.
  På den måde sikrer du, at alle ønskelige elementer bliver inddraget i forhandlingen, og du øger dermed muligheden for en god aftale. Eksempel: I kan ikke nå til enighed om en lønfremgang. Du spørger din chef, hvad der skal til for at få mere i løn. Det kommer frem, at der faktisk er en opgave, som han har svært ved at få besat, men at en lønfremgang kunne komme på tale, hvis du varetog den opgave. Hvis ikke du stiller spørgsmål til din chefs overvejelser og begrundelser, kan det være svært at se de åbninger, der kan være. Spørg og lyt.
 • Bruge få argumenter. Din modpart vil altid angribe de svage argumenter.
  Brug hellere få gode argumenter frem for mange argumenter. Eksempel: Du synes, at du skal have mere i løn og fremfører disse 3 argumenter: 1) Du har stået for et stort projekt, 2) du er kulturbærer, 3) du drikker mindst kaffe. Alle 3 ting kan være rigtigt, men hvad vil din chef/samarbejdspartner anfægte.
 • Selv spille først ud.
  Det er en fordel selv at spille ud med et godt og ambitiøst udspil. På den måde kommer du foran fra starten. Du sætter et anker i forhandlingen, og det er fra dit udspil, diskussionen startes.
 • Blive på din egen bane.
  Lad være med at sige ”Du synes jo også, at det er vigtigt, at…”. Det kan være rigtigt, men det kan blive opfattet meget negativt, at du fortæller modparten, hvad han/hun skal mene.
 • Undgå trusler!
  Trusler skaber distance og fremmer ikke muligheden for en god løsning. Eksempel: ”Jeg laver mindre, hvis ikke jeg kan få mit krav” eller, ”Jeg siger op, hvis jeg ikke får en højere løn". Risikoen er her, at lederen eller chefen siger: "Det er jeg da ked af, men held og lykke" eller bare bliver sur over din reaktion, hvorefter det bliver endnu sværere at få noget senere.
 • Skrive jeres resultat ned, så der ikke efterfølgende opstår tvivl om, hvad I har aftalt.
 • Gå ud af forhandlingen på en positiv måde.
  Hvis du ikke har fået alt, hvad du kom efter, så sig noget i retning af: ”Tak for denne gang - det var ikke helt, hvad jeg havde forventet, men jeg ser frem til næste gang, vi skal mødes”.
 • Eksempler på forhold, der kan give mere i løn:
  • Særlige ansvarsområder eller funktioner.
  • Særlige målgrupper: f.eks. børn eller psykisk og fysisk udviklingshæmmede.
  • Relevante kompetencer: f.eks. erfaring og efter- eller videreuddannelse.

Svære situationer i lønforhandlingen

 • Der ingen penge er
  Der er næsten altid penge, hvis din leder eller chef virkelig ønsker at give dig mere i løn. Er der ingen penge, må du overveje at skyde forhandlingen nogle måneder, til der forhåbentlig igen er penge. Alternativt kan du overveje krav, der er billige eller ikke koster noget, f.eks. at gå ned i tid til samme løn, mere frihed, ny titel, andre opgaver m.m.
 • Der ingen forhandling er
  Mange oplever at få et løndiktat i forbindelse med den årlige lønforhandling. Det skyldes ofte, at man venter for længe med at påvirke lederen eller chefen. Det er meget svært at påvirke lederen eller chefen ved selve lønforhandlingen, da lederen eller chefen på det tidspunkt allerede har clearet sit mandat med sit bagland og måske fået en helt fast ramme. Med andre ord; vil du have indflydelse på din løn, skal du påvirke tidligt – og inden mandatet bliver lagt fast på arbejdsgiverside.
 • Min leder/chef siger nej
  Accepter ikke det første nej, men spørg ind til nej'et. Spørg f.eks. din leder, chef  eller samarbejdspartner om, hvad der skal til for, at hun/han evt. vil kunne komme dig i møde. Husk at have så mange forslag med til forhandlingen som muligt – på den måde vil din leder, chef eller samarbejdspartner have svært ved at blive ved med at sige nej. I øvrigt viser alle undersøgelser, at jo flere alternativer du bringer på banen, jo mere får du også samlet set.
 • Jeg er på barsel eller lige kommet tilbage fra barsel
  Du skal forhandle! Du kan både forhandle løn, når du er på vej på barsel, men også når du lige er kommet tilbage. Du skal i begge situationer forberede din forhandling og i særdeleshed kigge bagud i forhold til dine resultater, hvis du er på vej på barsel, og kigge fremad mod kommende opgaver og udfordringer, hvis du netop er vendt tilbage fra barsel. Tænk på, at hvis du får 3 børn, og du afholder dig fra at forhandle løn inden og umiddelbart efter hvert barn, kan du misse 6 lønforhandlinger! I øvrigt siger ligebehandlingsloven, at selvom du er på barsel, skal du stilles, som om du var på arbejdspladsen i forhold til løn.
 • Det er ubehageligt at forhandle
  Husk, at der er indbygget en konflikt i enhver forhandling – ellers var der jo ikke noget at forhandle om! Du vil gerne have mest muligt, og din leder, chef eller samarbejdspartner vil ofte helst betale mindre, end du beder om. Mange forhandler med den person, de i det daglige drøfter opgaver med og oplever det akavet at sidde og forhandle i denne situation. Her kan det være en god idé klart at signalere, at der er tale om en anden situation end hverdagssituationen f.eks. ved at tage en anden type tøj på, give hånd eller flytte forhandlingen et andet sted hen.

 

Hvad gør Danske Fysioterapeuter

Vi arbejder meget målrettet for, at de overenskomster, fysioterapeuter arbejder under, har så højt et lønmæssigt udgangspunkt som muligt.

Vi uddanner løbende et stort korps af tillidsrepræsentanter, som særligt dækker de offentlige arbejdsplader. Vi klæder dem på til bedst muligt at udnytte de lokale muligheder for gode løn- og ansættelsesvilkår for fysioterapeuter. Hvis du har en tillidsrepræsentant, bør du derfor altid søge bistand hos ham/hende i forbindelse med lønforhandlinger.

Vil du gerne optimere dine muligheder for at få mere i løn eller honorar, er du meget velkommen til at kontakte os og få sparring på dit udspil og din forhandlingstaktik.

Vi rådgiver dagligt vores medlemmer om løn og forhandling. Vi har derfor stor viden om, hvilke tendenser der er og stor ekspertise om de forskellige områder, hvor fysioterapeuter dagligt arbejder.

Du kan også blive klogere på dit lønniveau ved at benytte vores lønberegner til at se, hvordan din løn er i forhold til sammenlignelige stillinger.

Brug os – vi er ikke mere end en e-mail eller et telefonopkald væk.

Du kan altid kontakte os på ansat@fysio.dk eller på tlf. 33 41 46 20.

Se også lønforhandling for offentligt eller privat ansatte

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620