Løn for fysioterapeuter ansat i en kommune

Som kommunalt ansat fysioterapeut er din løn og pension fastsat i overenskomsten mellem KL og Danske Fysioterapeuter. Overenskomsten sikrer dig en minimumsløn via indplacering på et grundløntrin, og derudover kan du aftale individuelle tillæg.

Ikke ledende fysioterapeuter

Din løn er sammensat af grundløn og tillæg. De fleste fysioterapeuter der er beskæftiget med fagets kerneydelser, altså undersøgelse, behandling og træning, vil blive indplaceret i grundlønstrinforløbet 4 / 7 med mulighed for lokalt at aftale tillæg som kronebeløb eller trin.

En række stillinger med et væsentligt andet indhold – oftest koordinerende og/eller konsulentlignende funktioner – er lokalt indplaceret på grundlønstrin 8 eller 9 samt tillæg.

Tillæg kan ydes for alt, som ikke er naturligt indeholdt i grundlønnen, og som kan være begrundet i ansvar, og/eller funktioner, eller i dine særlige personlige kvalifikationer og kompetencer.

Du er iht. overenskomsten sikret en minimumsløn, der kan suppleres med lokalt aftalte tillæg. Den samlede løn afhænger af stillingens indhold og ansvar, din anciennitet, dine kvalifikationer og kompetencer - herunder efter- og videreuddannelse - og især relevant erfaring.

I en stilling som fysioterapeut vil de fleste fysioterapeuter være indplaceret i grundlønsforløbet trin 4 – 7.

Har du mindre end 4 års beskæftigelse som fysioterapeut, indplaceres du på trin 4, og du modtager et tillæg på kr. 3.100 (årligt grundbeløb 1.1. 2006-niveau).

Når du har 4 års beskæftigelse eller mere, er dit grundløntrin trin 7.

Når du har 10 års beskæftigelse eller mere ydes du fra 1.4. 2022 et tillæg på kr. 5.300 (årligt grundbeløb 1.1. 2006-niveau).

I en ansættelsessituation kan du kontakte tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen og få vejledning om størrelse og struktur i den lokale aftaledannelse.

Desuden kan du via Danske Fysioterapeuters lønberegner finde oplysninger om lønniveau for det konkrete arbejdsområde og ansættelsestype.

Se de aktuelle lønsatser

Prøv Danske Fysioterapeuters lønberegner

Ja, når der i dine arbejdsfunktioner er hygiejnehensyn, slid eller tilsmudsning af tøjet, er du berettiget til beklædningsgodtgørelse, hvis der ikke stilles tjenestedragt til rådighed.

Takster for beklædningsgodtgørelse

Månedligt beløb pr. 1. april 2023 (ikke pensionsgivende):

  Kommuner
Sørger selv for tjenestedragt og vask

318,39 kr.

Sørger selv for tjenestedragt, men ikke vask 151,08 kr.
Vasker selv tjenestedragt (kun kommunalt ansatte) 167,31 kr.

Du er også berettiget til tillæg, hvis du arbejder på `skæve´ tidspunkter – dvs. om aftenen eller i weekenden.

Læs nærmere arbejdstidsbestemte tillæg

Du er også berettiget til tillæg, hvis du arbejder på `skæve´ tidspunkter – dvs. om aftenen eller i weekenden.

Læs nærmere arbejdstidsbestemte tillæg

Du er iht. overenskomsten sikret en minimumsløn, der kan suppleres med lokalt aftalte tillæg. Den samlede løn afhænger af stillingens indhold og ansvar, din anciennitet, dine kvalifikationer og kompetencer - herunder efter- og videreuddannelse - og især relevant erfaring.

Kliniske undervisere indplaceres jf. overenskomsten på trin 8 samt et tillæg på kr. 8.400 (årligt tillæg 1.1. 2006-niveau) med mulighed for lokalt at aftale tillæg.

Der er ikke nogen anciennitetsbestemt trinstigning, når du er klinisk underviser.

Du skal indplaceres som klinisk underviser, når du har ansvaret for den kliniske uddannelse af fysioterapeutstuderende. I praktikfri perioder vil du almindeligvis varetage forefaldende opgaver i lighed med dine fysioterapeutkolleger.

I en ansættelsessituation kan du kontakte tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen og få vejledning om størrelse og struktur i den lokale aftaledannelse.

Desuden kan du via Danske Fysioterapeuters lønberegner finde oplysninger om lønniveau for kliniske undervisere.

Prøv Danske Fysioterapeuters lønberegner

Hvis du kun i mindre omfang varetager funktionen som klinisk underviser, vil du i praktikperioder oppebære samme aflønning som var du fastansat som klinisk underviser. Når perioden med praktik opgøres, er det almindelig praksis at medregne en forberedelses- og afviklingsuge ud over selve praktikugerne. Tillægget kan evt. udbetales som et samlet engangsbeløb.

Du er berettiget til beklædningsgodtgørelse i det omfang, der ikke stilles tjenestedragt til rådighed.

Du er endvidere berettiget til tillæg, hvis du arbejder på `skæve´ tidspunkter – dvs. om aftenen eller i weekenden.

Læs nærmere arbejdstidsbestemte tillæg

Du er iht. overenskomsten sikret en minimumsløn, der kan suppleres med lokalt aftalte tillæg. Den samlede løn afhænger af stillingens indhold og ansvar, din anciennitet, dine kvalifikationer og kompetencer - herunder efter- og videreuddannelse - og især relevant erfaring.

Hvis du har en kandidatuddannelse og ansættes i en stilling, der forudsætter kandidatuddannelse, og faget har betydning for stillingen, er du omfattet af den kommunale overenskomst.

Fysioterapeuter med sundhedsfaglig kandidatuddannelse (cand.scient.san), kandidatuddannelse i fysioterapi (cand.scient.fys), kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi, cand. soc, eller cand.scient.med indplaceres på Sundhedskartellets A-skala.  Skalaen består af grundløntrinnene A4, A5, A6 og A8. Trinnene er et-årige bortset fra A4, der er 2-årigt.

Har du har en anden kandidatuddannelse, aftales indplacering i reglen med udgangspunkt i grundløntrin 9 eller atypisk stilling.

Indplacering sker på baggrund af den tid, du efter afsluttet kandidatuddannelse har været beskæftiget med arbejde betinget af akademisk uddannelse. Anden tidligere beskæftigelse som fysioterapeut kan efter konkret aftale tillægges værdi i opgørelsen af anciennitet.

Danske Fysioterapeuter kan vejlede dig i, hvad der er en passende løn. Vi vejleder på baggrund af kendskab til lønniveauer for akademisk uddannede fysioterapeuter og en konkret vurdering af din stilling og dine kvalifikationer og kompetencer.

Kontakt Danske Fysioterapeuter for råd og vejledning på ansat@fysio.dk eller tlf. 33 41 46 20.

Ud over grundlønnen kan der lokalt aftales tillæg.

Har du gennemført en ph.d.-uddannelse, og er du på den baggrund ansat i en forsknings- eller udviklingsstilling i en kommune, skal din løn ved og undervejs i ansættelsen forhandles af Danske Fysioterapeuter.

Hvis du har erhvervet din ph.d. i forlængelse af en relevant kandidatuddannelse, indplaceres du på Sundhedskartellets A-skala (se under Fysioterapeuter med kandidatuddannelse) eller evt. med udgangspunkt i trin 9 eller atypisk stilling.

Kontakt Danske Fysioterapeuter for råd og vejledning på ansat@fysio.dk eller tlf. 33 41 46 20.

Du er iht. overenskomsten sikret en minimumsløn, der kan suppleres med lokalt aftalte tillæg. Den samlede løn afhænger af stillingens indhold og ansvar, din anciennitet, dine kvalifikationer og kompetencer - herunder efter- og videreuddannelse - og især relevant erfaring.

Ledende fysioterapeuter

Din løn fastsættes på baggrund af stillingens indhold, ansvar og kompleksitet, og med afsæt i dine særlige kompetencer. Lønnen sammensættes af grundløn og tillæg.

Grundlønnen for din stilling vil tage udgangspunkt i trin L6, L10, L12 eller L14, men der kan lokalt aftales et højere grundlønstrin. Til ledere indplaceret på løntrin L6, L7, L8, L9 eller L10 ydes desuden et årligt pensionsgivende tillæg på 5.786 kr. (1.1. 2006-niveau).Når grundlønnen aftales, skeles der til stillingens ansvar og placering i organisationen iht. disse vejledende kriterier:

  • Øvre grundlønsniveau: Ansvar for formulering af strategier og politikker, overordnet økonomisk ansvar, udmelding af økonomiske rammer, overordnet ansvar for organisationsstruktur og patient-/brugerforløb og kvalitet.
  • Mellemste grundlønsniveau: Ansvar for at omsætte strategier og politikker i handlingsanvisninger, ansvar for overholdelse og udfyldelse af økonomiske rammer, ansvar for mindre strukturtilpasninger i forhold til f.eks. patient/brugerforløb og kvalitet.
  • Nederste grundlønsniveau: Ansvar for den daglige ledelse af en enhed, herunder implementering af handlingsanvisninger, ansvar for den kliniske uddannelse i enheden, ansvar for at tilrettelægge arbejdet og sikre et godt arbejdsmiljø, ansvar for kompetenceudvikling af underordnet personale.

Danske Fysioterapeuter kan vejlede dig i, hvad der er en passende løn. Vi vejleder på baggrund af kendskab til lønniveauer for ledende fysioterapeuter inden for dit område og en konkret vurdering af din stilling og dine kvalifikationer og kompetencer.

Ud over din grundløn kan der lokalt aftales tillæg som trin eller kronebeløb.

Tillæg kan ydes for alt, som ikke er naturligt indeholdt i grundlønnen, og kan være begrundet i ansvar og/eller funktioner eller i dine særlige personlige kvalifikationer og kompetencer.

Ledende fysioterapeuter ansat i København og Frederiksberg kommune er berettiget til beklædningsgodtgørelse i det omfang, der ikke stilles tjenestedragt til rådighed.

Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse har delegeret forhandlingskompetencen til lederen selv vedrørende forhandling af lederens egen løn.

Lønaftalen skal som hidtil godkendes endeligt af Danske Fysioterapeuter.

Danske Fysioterapeuters konsulenter yder fortsat lønsparring, forhandler forhåndsaftaler, og indgår i principielle forhandlinger.

Som en undtagelse til hovedreglen om, at ledere selv forhandler deres egen løn, kan Danske Fysioterapeuters konsulenter forhandle lønnen i din første lederstilling.

Du bør absolut ikke sige ja til ansættelsen og/eller sige dit nuværende job op, før du er klar over lønnen i din nye stilling.

Undervejs i ansættelsen kan du selv forhandle yderligere lønforbedringer – i reglen en gang om året. (Der sker altså ikke automatiske lønstigninger, når du stiger i anciennitet). Også her skal den bindende aftale indgås og underskrives af Danske Fysioterapeuter.

Du skal selv være opmærksom på, hvornår der nævnes noget om lønforhandling på din arbejdsplads.

Vi anbefaler, at du i begge tilfælde kontakter os for råd og vejledning på ansat@fysio.dk eller på tlf. 33 41 46 20 – tryk 2.

 

 

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620