Anciennitet

I en række stillinger i regioner og kommuner har din samlede anciennitet for arbejde som fysioterapeut betydning for dit løntrin og dit tillæg.

Det er vigtigt, at du har styr på din anciennitet, da den kan have betydning for dit løntrin eller tillæg.

På det regionale område vedrører det alle ikke-ledende stillinger undtaget atypiske stillinger.

På det kommunale område vedrører det alle ikke-ledende stillinger, dog ikke kliniske undervisere og atypisk stillinger.

I bl.a. ledende stillinger er forudgående erfaring ikke tillagt nogen betydning i de centrale overenskomsters løntrinsbestemmelser, men relevant erfaring kan i stedet være begrundelse for et lokalt aftalt tillæg.

Ancienniteten består af den samlede månedslønnede beskæftigelse som fysioterapeut på baggrund af grunduddannelsen. Det betyder, at de perioder, hvor du har været beskæftiget som fysioterapeut (eller evt. som klinisk underviser og/eller leder mv.) – offentligt eller privat (fx på klinik) i Danmark eller udlandet, tæller med. Beskæftigelse i løntilskudsjob tæller også med, men ikke beskæftigelse under virksomhedspraktikordning.
Perioder med timelønnet beskæftigelse tæller heller ikke med.

Der gælder dog det særlige, at beskæftigelse indtil 1. august 2014 (indenfor det kommunale område) / 1. september 2014 (indenfor det regionale område) skulle have et gennemsnitligt omfang pr. uge på 8 timer eller mere, for at tælle med.

Har du afholdt. ferie og barselsorlov, mens du har været ansat, tæller dette også med. Perioder, hvor du i et beskæftigelsesforhold har afholdt retsbaseret børnepasningsorlov, medregnes også i din anciennitet.

Er du kommunalt ansat fremgår din anciennitet af lønsedlen øverst på side 2 under rubrikken `Erfaringsdato´. Er datoen fx anført som 1.12.2017, opgør din arbejdsgiver din anciennitet pr. 1.12.2020 til 3 år (36 måneder). Du vil i dette tilfælde stige næste gang pr. 1.12.2021, da du pr. denne dato har 4 års beskæftigelse.

Er du regionalt ansat, fremgår din anciennitet øverst til højre på side 1 under rubrikken `Næste løntrinsstigning´. Er datoen fx anført som 1.12.2021, er det den dato din arbejdsgiver har opgjort, du stiger ved næste gang. Ved at regne baglæns kan du finde ud af, hvor mange år/måneders anciennitet, du er tillagt.

En del steder indhenter personalekontoret oplysninger hos dig om tidligere beskæftigelse, men det foregår ikke nødvendigvis automatisk. Derfor er det en god idé, at du sikrer dig, at din nye arbejdsgiver har de rigtige oplysninger.  

Du skal evt. dokumentere din tidligere beskæftigelse, fx i form af en `tro og love erklæring´, en lønseddel med oplysninger om anciennitet fra en tidligere offentlig arbejdsgiver, en anbefaling hvor ansættelsesperioden er anført, et årsregnskab hvis du har arbejdet på klinik, en oplysningsseddel til skattevæsenet, eller andet hvor beskæftigelsesperioden fremgår.

Du kan hente oplysninger om dine ATP-indbetalinger, som kan dokumentere eller supplere dokumentation for tidligere ansættelser. Disse oplysninger kan tilgås her.

 

Din arbejdsgiver har kun de oplysninger, du selv har oplyst, så er der anført forkert anciennitet, skal du henvende dig til lønkontoret for at få det ændret. Se under afsnittet 'Kan jeg se min anciennitet?', hvordan du kan dokumentere din tidligere beskæftigelse og spørg evt. lønkontoret, hvad de har brug for eller mangler dokumentation for.

Ændringen af evt. fejlagtig indplacering skal som udgangspunkt ske med tilbagevirkende kraft.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620