Løn for fysioterapeuter ansat i staten

I en ansættelse inden for staten fastsættes din løn og pension efter overenskomsten mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Danske Fysioterapeuter. Overenskomsten sikrer dig en centralt aftalt minimumsløn via indplacering på et løntrin, og derudover kan du aftale individuelle tillæg.

Ikke ledende fysioterapeuter

Undervisere ved professionshøjskoler (University College)

Undervisere, som ikke er kandidatuddannede, indplaceres jf. anciennitet på trin 1, 2, 4, 5, 6 og 7. Trinnene er 1-årige bortset fra trin 4, som er 2-årigt.

Der ydes desuden et adjunkt- eller lektortillæg.

Ved OK21 er det aftalt, at for ansatte før 1.4. 2021 ydes et udligningstillæg som sikrer mod evt. lønnedgang. Se nærmere i beskrivelsen af overgangsordning til AC-overenskomst.

Ved positiv lektorbedømmelse erstattes adjunkttillægget af et lektortillæg. Der skal ved udmøntning af lektortillæg tages stilling til den samlede løn og hvilke tidligere tillæg, der skal videreføres. Danske Fysioterapeuter betragter ikke automatisk modregning af lektortillæg i tidligere aftalte tillæg for værende i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. Udover adjunkt- og lektortillæg er der mulighed for lokalt aftalte tillæg.

Der ydes 18% af løn og tillæg i pension. Du kan vælge, at få pension udover 16,8% udbetalt som løn. Dette kræver at du aktivt giver din arbejdsgiver besked herom.

Se de aktuelle kroneværdier i Job&Vilkår

Undervisere med kandidatuddannelse indplaceres jf. anciennitet på trin 4, 5, 6 og 8.
Trinnene er 1-årige bortset fra trin 4, som er 2-årigt.

Der ydes desuden et adjunkt- eller lektortillæg.

Ved OK21 er det aftalt, at for ansatte før 1.4. 2021 ydes et udligningstillæg som sikrer mod evt. lønnedgang. Se nærmere i beskrivelsen af overgangsordning til AC-overenskomst.

Ved positiv lektorbedømmelse erstattes adjunkttillægget af et lektortillæg. Der skal ved udmøntning af lektortillæg tages stilling til den samlede løn og hvilke tidligere tillæg, der skal videreføres. Danske Fysioterapeuter betragter ikke automatisk modregning af lektortillæg i tidligere aftalte tillæg for værende i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. Udover adjunkt- og lektortillæg er der mulighed for lokalt aftalte tillæg.

Der ydes 18% af løn og tillæg i pension. Du kan vælge, at få pension udover 16,8% udbetalt som løn. Dette kræver at du aktivt giver din arbejdsgiver besked herom.

Se de aktuelle kroneværdier i Job&Vilkår

Der er pr. 1.8.2013 indført en ny fælles stillingsstruktur for ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler. Alle, der ansættes til undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal ansættes i henhold til denne stillingsstruktur. I forbindelse med etableringen af den nye stillingsstruktur, er der aftalt en overgangsordning for lærere ansat før 1.8.2013.

Undervisere ved fysioterapeutuddannelsen ansættes som adjunkter, lektorer eller docenter. For adjunkter fastsættes en adjunktperiode på normalt 4 år. Derefter skal der ske en lektorbedømmelse for at opnå fastansættelse.

Fysioterapeuter ansat i staten (ikke undervisere ved professionshøjskolerne)

Fysioterapeuter ansat i arbejdstilsynet, og i andre statslige stillinger indplaceres AC-lønskalaens trin 1 – 7.
Indplacering sker på baggrund af anciennitet.

Du indplaceres på løntrin 1, 2, 4, 5, 6 og 7, hvor løntrin 4 er 2-årigt.
Det vil sige, at med 6 års anciennitet er du på sluttrinnet, løntrin 7.

Der kan ud over basislønnen aftales tillæg i forbindelse med ansættelsen samt ved de årlige forhandlinger.

Ansatte før 1.4. 2021 ydes et udligningstillæg som sikrer mod evt. lønnedgang. Se nærmere i beskrivelsen af overgangsordning til AC-overenskomst.

Der ydes 17,1% af løn og tillæg i pension. Dog er der ved OK21 aftalt et særligt pensionsudligningstillæg for fysioterapeuter ansat før 1.4. 2021.
Med dette tillæg bevares hidtidige pensionsprocent på 18,0.

Du kan vælge, at få pension udover 16,8% udbetalt som løn.
Dette kræver at du aktivt giver din arbejdsgiver besked herom.

Se de aktuelle kroneværdier i Job&Vilkår

Kontakt tillidsrepræsentanten eller Danske Fysioterapeuter for yderligere vejledning i forbindelse med ansættelse.

Fysioterapeuter med kandidatuddannelse ansat i arbejdstilsynet, og i andre statslige stillinger indplaceres AC-lønskalaens trin 4 - 8.
Indplacering sker på baggrund af anciennitet.

Du indplaceres på løntrin 4, 5, 6 og 8, hvor løntrin 4 er 2-årigt.
Det vil sige, at med 5 års anciennitet er du på sluttrinnet, løntrin 8.

Der kan ud over basislønnen aftales tillæg i forbindelse med ansættelsen samt ved de årlige forhandlinger.

Ansatte før 1.4. 2021 ydes et udligningstillæg som sikrer mod evt. lønnedgang. Se nærmere i beskrivelsen af overgangsordning til AC-overenskomst.

Der ydes 17,1% af løn og tillæg i pension. Dog er der ved OK21 aftalt et særligt pensionsudligningstillæg for fysioterapeuter ansat før 1.4. 2021.
Med dette tillæg bevares hidtidige pensionsprocent på 18,0.

Du kan vælge, at få pension udover 16,8% udbetalt som løn.
Dette kræver at du aktivt giver din arbejdsgiver besked herom.

Se de aktuelle kroneværdier i Job&Vilkår

Kontakt tillidsrepræsentanten eller Danske Fysioterapeuter for yderligere vejledning i forbindelse med ansættelse.

Overgang til AC-overenskomsten pr. 1. april 2021

Overgang til akademikeroverenskomsten

Ved OK21 blev det aftalt, at alle fysioterapeuter ansat på det statslige område, bliver omfattet af AC’s fællesoverenskomst. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har pr. 15. dec. 2021 udsendt den underskrevne overenskomst.

Den tekniske overgang sker snarest muligt, og må forventes gennemført i alle lønkontorerne indenfor de næste måneder, da de statslige enheder nu har et underskrevet administrationsgrundlag.
Overgangen har virkning fra 1. april 2021. Hvis overgangen medfører en stigning i grundlønnen vil dette være med tilbagevirkende kraft.

De nye arbejdstidsregler træder i kraft fremadrettet, og derfor vil der ikke blive efterreguleret i arbejdstidsbestemte ydelser. Efter akademikeroverenskomsten honoreres der ikke ekstra, for arbejde udenfor almindelig arbejdstid. Hvis I normalt arbejder udenfor almindelig dagsarbejdstid, kan der indgås lokalaftaler om honorering for ulemperne herved.

Vilkårene før overgangen til akademikeroverenskomsten

Den centralt aftalte basisløn til ansatte i Arbejdstilsynet udgør 353.791 kr. årligt svarende til 29.482,58 kr. pr md. pr. 1.10.2021. For statens øvrige område, kan der være aftalt en anden basisløn, som er blevet reguleret tilsvarende med de generelle lønstigninger.

Pensionsbidraget udgør 18% af lønnen.

Akademikeroverenskomstens grundløn

Indplacering på akademikeroverenskomsten sker på baggrund af anciennitet.

Fysioterapeuter bliver indplaceret på løntrin 1, 2, 4, 5, 6 og 7, hvor løntrin 4 er 2-årigt. Det vil sige, at med 6 års anciennitet er man på sluttrinnet, løntrin 7.

Hvis man har en kandidatuddannelse udover fysioterapeutuddannelsen, bliver man indplaceret på løntrin 4, 5, 6 og 8, hvor løntrin 4 er 2-årigt. Det vil sige, at du med 4 års anciennitet efter endt kandidatuddannelse er på sluttrinnet, løntrin 8.

Tabel 1: Lønskala for ansatte i staten, undtaget Sosu-skoler, værdier pr. 1.10.2021

Udligningstillæg, til hindring af eventuel nedgang i grundlønnen ved overgangen

Hvis indplaceringen på akademikeroverenskomsten indebærer et fald i grundlønnen, ydes et udligningstillæg, som udgør forskellen mellem hidtidig og ny grundløn. Udligningstillægget vedrører alene grundlønnen, og lokalt aftalte løntillæg fortsætter derfor uændret.

Fremtidige centralt aftalte stigninger vil blive modregnet i udligningstillægget, men udligningstillægget reduceres ikke af de løbende procentreguleringer af grundlønnen.

Ved stillingsskift bliver man indplaceret på dine nye vilkår, og derfor bortfalder udligningstillægget.

Eksempel:

En fysioterapeut ansat i Arbejdstilsynet har en månedsløn på 29.482,58 kr. samt et månedligt individuelt tillæg på 1.000 kr. pr. måned.

Hendes/hans anciennitet medfører indplacering på trin 5, hvor den aktuelle månedsløn udgør 28.547,17 kr. Udlignings tillægget udgør således 935,42 kr. om måneden, svarende til forskellen imellem den nuværende løn, og løntrin 5. Det individuelle tillæg flyder ovenpå.

Når han/hun næste år stiger til trin 6, bortfalder udligningstillægget. Forskellen imellem trin 5 og trin 6 er kr. 1.878,17. Stigningen er større end udligningstillægget, og derfor bortfalder udligningstillægget.

De generelle lønstigninger bliver ikke modregnet.

Ved stillingsskift bliver hun/han indplaceret på nye vilkår, og derfor bortfalder udligningstillægget.

Pensionsudligningstillæg

Efter overgangen til akademikeroverenskomsten udgør pensionsprocenten 17,1%. For allerede ansatte er det aftalt, at der ydes et pensionsudligningstillæg, således at man ikke oplever en nedgang i pensionsbidraget ved overgangen.

Efter akademikeroverenskomsten kan man vælge, at få pension udover 16,8% udbetalt som løn. Det sker, ved at rette henvendelse til arbejdsgiver og meddele, at pension udover de 16,8% skal udbetales som løn. Det kan efterfølgende ændres til pensionsbidrag igen, dog tidligst 1 år efter, at man har valgt, at det udbetales som løn.
Der beregnes ikke feriegodtgørelse af fritvalgsløndelen, og der betales ikke pension af fritvalgsløndelen.

Pensionsudligningstillægget indgår i fritvalgsordningen, og dette kan også udbetales som en løn-del.

Fremtidige centralt aftalte stigninger i pensionsbidraget bliver modregnet i pensionsudligningstillægget, men pensionsudligningstillægget reduceres ikke som følge af stigning i pensionsbidraget ved de løbende procentreguleringer af grundlønnen.

Special- og chefkonsulent

Akademikeroverenskomsten giver mulighed for, at fysioterapeuter kan ansættes som special- og chefkonsulenter.

Udgangspunkt er, at special- og chefkonsulenter selv har forhandlingsretten i forhold til lønindplacering og tillæg. Såfremt special- eller chefkonsulenten ønsker det, kan forhandlingsretten gives tilbage til deres tillidsrepræsentant eller Danske Fysioterapeuter, hvis der ikke er en tillidsrepræsentant.
Hvis man selv ønsker at forhandle, kan man naturligvis kontakte Danske Fysioterapeuter for sparring til forhandlingerne.

Overgang til akademikeroverenskomsten

Ved OK21 blev det aftalt, at alle fysioterapeuter, der er ansat på det statslige område, bliver omfattet af AC’s fællesoverenskomst. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har d. 15. december 2021 udsendt den underskrevne overenskomst.

Den tekniske overgang sker snarest muligt, og må forventes gennemført i alle lønkontorerne indenfor de næste måneder, da de statslige enheder nu har et underskrevet administrationsgrundlag. Overgangen har virkning fra 1. april 2021. Hvis overgangen medfører en stigning i grundlønnen vil dette være med tilbagevirkende kraft.

De nye arbejdstidsregler træder i kraft fremadrettet, og derfor vil der ikke blive efterreguleret i ervt. arbejdstidsbestemte ydelser. Efter akademikeroverenskomsten honoreres der ikke ekstra, for arbejde udenfor almindelig arbejdstid. Hvis du normalt arbejder udenfor almindelig dagsarbejdstid, kan der indgås lokalaftaler om honorering for ulemperne herved.

Vilkårene før overgangen til akademikeroverenskomsten

Den centralt aftalte basisløn for undervisere på professionshøjskoler fastsættes af nedenstående løntrinsforløb, hvor fysioterapeuter indplaceres på løntrin 1-7. For fysioterapeuter med en kandidatuddannelse er sluttrinnet løntrin 8.

Tabel 1: Lønskala for undervisere på professionshøjskoler inden overgangen, værdier pr. 1.10. 2021

Tabel 1_ProfH.jpg

Pensionsbidraget udgør 18% af lønnen.

Lektor- og adjunkttillæg berøres ikke størrelsesmæssigt af overgangen til akademikeroverenskomsten.

Vilkårene efter overgangen til akademikeroverenskomsten

For undervisere uden kandidatuddannelse

Indplacering på akademikeroverenskomsten sker på baggrund af anciennitet.

Fysioterapeuter bliver indplaceret på løntrin 1, 2, 4, 5, 6 og 7, hvor løntrin 4 er 2-årigt.
Det vil sige, at med 6 års anciennitet er man på sluttrinnet, løntrin 7.

Tabel 2: Lønskala for undervisere på professionshøjskolerne, ikke kandidater, værdier pr. 1.10. 2021

Tabel 2_ProfH.jpg

For undervisere med kandidatuddannelse

Hvis man som underviser udover fysioterapeutuddannelse også har en kandidatuddannelse, indplaceres på nedenstående tabel 3. Kandidater bliver indplaceret på løntrin 4, 5, 6, og 8 hvor løntrin 4 er 2-årigt. Det vil sige, at med 5 års anciennitet er man på sluttrinnet, løntrin 8.

Tabel 3: Lønskala for undervisere på professionshøjskolerne, der er kandidater, værdier pr. 1.10. 2021

Tabel 3_ProfH_ny.jpg

Udligningstillæg, til hindring af eventuel nedgang i grundlønnen ved overgangen

Hvis indplaceringen på akademikeroverenskomsten indebærer et fald i grundlønnen, ydes et udligningstillæg, som udgør forskellen mellem hidtidig og ny grundløn. Udligningstillægget vedrører alene grundlønnen, og lokalt aftalte løntillæg fortsætter derfor uændret.
Fremtidige centralt aftalte stigninger vil blive modregnet i udligningstillægget, men udligningstillægget reduceres ikke af de løbende procentreguleringer af grundlønnen.

Ved stillingsskift bliver man indplaceret på dine nye vilkår, og derfor bortfalder udligningstillægget.

Eksempel:

En fysioterapeut ansat som underviser på en professionshøjskole med 5 års anciennitet har en månedsløn på 30.335,08 kr. samt et månedligt individuelt tillæg på 1.000 kr. pr. måned.

Hendes/hans anciennitet medfører indplacering på trin 5, hvor den aktuelle månedsløn udgør 28.547,17 kr. Udlignings tillægget udgør således 935,42 kr. om måneden, svarende til forskellen imellem den nuværende løn, og løntrin 5. Det individuelle tillæg flyder ovenpå.

Når han/hun næste år stiger til trin 6, bortfalder udligningstillægget, i det forskellen på trin 5 og trin 6 udgør kr. 1.878,13 og derfor overstiger udligningstillægget, hvorfor udligningstillægget bortfalder.

De generelle lønstigninger bliver ikke modregnet.

Ved stillingsskift bliver hun/han indplaceret på nye vilkår og derfor bortfalder udligningstillægget.

Frit valg imellem pension og løn

Efter overgangen til akademikeroverenskomsten udgør pensionsprocenten fortsat 18%.

Efter akademikeroverenskomsten kan man vælge, at få pension udover 16,8% udbetalt som løn. Det sker, ved at rette henvendelse til arbejdsgiver og meddele, at pension udover de 16,8% skal udbetales som løn. Det kan efterfølgende ændres til pensionsbidrag igen, dog tidligst 1 år efter, at man har valgt, at det udbetales som løn.
Der beregnes ikke feriegodtgørelse af fritvalgsløndelen, og der betales ikke pension af fritvalgsløndelen.

Lærere ansat på social- og sundhedsskolerne (SOSU-skolerne)

Lærerne ved social- og sundhedsuddannelserne indplaceres på et af 3 basistrin afhængigt af antal års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen.

Hvert trin er 4-årigt, og på hvert trin udmøntes et undervisertillæg.

De tidligere stedtillægsområder er sammenlagt til 2 løngrupper: En for provinsen og en for hovedstaden.

Læs mere i Danske Fyisoterapeuters Job og Vilkår-magasin

Andre aftalemuligheder

Der kan aftales resultatløn og indgås aftaler om merarbejde.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620