Lønforhandling

Find information og rådgivning, hvis du skal til samtale og vil forberede dig på at komme med et lønudspil eller, hvis du skal til den årlige lønforhandling. Dette gælder både for dig som er offentligt ansat og for dig som er privat ansat.

Lønforhandling i det offentlige

Her kan du bl.a. se, hvordan lønnen fastsættes, hvordan du forbereder dig til en ansættelsessamtale eller til den årlige lønforhandling.

Overordnet fastlægges lønnen på baggrund af

 1. Forholdene på den arbejdsplads du ansættes på
 2. Dine kompetencer og kvalifikationer, samt erfaring
 3. Gængse lønniveauer for stillingsindholdet og andre forhold på arbejdspladsen

Lønniveauer for flertallet af stillinger i det offentlige ligger nogenlunde fast, da det er kendte stillinger, og det vil overvejende være de personlige kompetencer, der er udslagsgivende for den endelige samlede løn.

Endvidere er mange offentlige arbejdsgivere underlagt en overordnet ensretning/retningslinjer for, hvilken løn, der kan aftales. Ikke sjældent vil arbejdsgivertilgang være, at en nytilkommen kollega lønmæssigt skal lægges lidt under eller højest på niveau med de nuværende ansatte.

Der kan som bekendt ikke aftales mindre end den overenskomstmæssige løn – du altid sikret dette minimum. Derfor handler det typisk om at finde niveau og begrundelse for tillæg.

Dit krav om en gerne ambitiøs men også realistisk løn, kan basere sig på:

 • Oplysninger fra Danske Fysioterapeuter lønberegner
 • Kendskab til forhåndsaftaler og/eller aflønninger for sammenlignelige stillinger
 • Dine erfaringer og kompetencer
 • Din forhandlingsposition

Om Danske Fysioterapeuters lønberegner

Gennemsnitslønnen kan ikke pr. automatik gøres gældende og være facit, men retningsgivende. Vi anbefaler, at lønnen i almindelighed bør kunne lande omkring 50% fraktilen, og afhængig af bl.a. rekrutteringssituationen i spændet fra 25 – 75% fraktilen. Der vil være konkrete forhold, der taler for at lønnen måske skal op i den højere ende, mens andre forhold taler for nedad. Det beror på en konkret vurdering.

Vær opmærksom på, at en række stillinger ikke entydigt kan kategoriseres under bestemte overskrifter.

Prøv lønberegneren

Sammenlignelige stillinger

I udgangspunktet vil sammenlignelige stillinger være andre fysioterapeutstillinger – ofte på arbejdspladsen - men i en række tilfælde vil det være relevant at skele til andre faggrupper med samme baggrund.

Det kan fx være visitatorer, hvor det er relevant at skele til lønnen for andre sundhedsfaglige grupper. Det kan også være fysioterapeuter med kandidatuddannelser, hvor det er relevant at skele til akademikerområdet, eller for lederes vedkommende til andre sundhedsfaglige ledere.

Forudsætningen herfor er al væsentligt, at der er tale om sammenlignelige arbejdsområder/funktioner.

Erfaringer i øvrigt

Der er i varierende omfang erfaringer for særlige grupper – fx kliniske undervisere, hospicefysioterapeuter, PPR-fysioterapeuter, undervisere mv., som kan supplere Danske Fysioterapeuters lønberegner.  

Forhåndsaftaler

I et vist omfang kan der være tale om forhåndsaftaler, som på forhånd fastsætter rammer for lokale tillæg.

Det kan være tillæg for særlige opgaver/ansvar, indplacering af stillinger, kompetencetillæg, lokalt aftalt anciennitetstillæg mv.

Før ansættelsessamtalen

Du skal være forberedt på spørgsmål under- eller efter ansættelsessamtalen om forventning til løn. Du bør i den sammenhæng kunne komme med et forslag til lønniveau.

En del arbejdsgivere beder om at få fremsendt aktuel lønseddel forud for ansættelsen. En arbejdsgiver har ikke krav på dette, men ønsket kan have afsæt i flere forhold.

Et formål kan være at få dokumentation for erfaringsdato da denne fremgår af lønsedler fra regioner og kommuner. Et andet formål kan være, at få indblik i, hvad hidtidig aflønning er.

Vi anbefaler, at du spørger hvad en lønseddel skal bruges til, og ud fra svaret overvejer, om du vil sende en lønseddel. Det kan evt. være med tildækkede oplysninger bortset fra navn, fødselsdato og erfaringsdato. I en situation, hvor du er tilfreds med din nuværende løn, kan du overveje at sende en utildækket lønseddel.

Vigtige pejlemærker/information:

 • Dine egne forberedelse, herunder kontakt med evt. TR, er helt afgørende
 • Det vigtigste er bundlinjen fremfor lønsammensætningen/opbygningen
 • Kom med et udspil og begrund det tydeligt – og udspillet skal give plads til at fire i forhandlingssituationen
 • lønudspil og smertegrænse – se forberedelsesskema
 • Spørg om hvorfor, og overvej om du vil sende lønseddel

I aftalefasen

Er du først tilbudt jobbet skal forhandlingen gennemføres, og tilbud om ansættelse kan ikke trækkes tilbage, før det er afklaret om der kan opnås enighed. Vi tilråder kraftigt, at lønnen er afklaret, så det er tydeligt hvilket grundlag, du tiltræder på. Vi fraråder også kraftigt, at du opsiger din nuværende ansættelse uden viden om aflønning i ny stilling – det er at skyde dig selv i foden.

Den formelle aftalepart på den ansattes side er TR/Danske Fysioterapeuter. I sidste ende indebærer det altid, at TR/Danske Fysioterapeuter skal underskrive lønaftalen før den er gyldig.

Nogle arbejdsgivere følger de formelle forhandlingsregler[1], og drøfter ikke løn med dig, men henvender sig til TR / Danske Fysioterapeuter mhp. forhandling og aftale.

Du orienteres typisk herom, og bør i så fald replicere, at du afventer denne afklaring inden din endelige bekræftelse på accept af tilbud om ansættelse. Erfaringsmæssigt kan processen tage tid, da HR-afdelingen ikke nødvendigvis handler hurtigt. Du skal ikke lade dig presse af dette fordi arbejdsgiver vælger denne form.

Andre arbejdsgivere er indstillet på at drøfte og afklare løn med dig selv.
Hvis det fører til et tilfredsstillende resultat, skal du i så fald sikre dig en tydelig information/klarhed over lønnen – fx i form af en mail – hvor følgende fremgår:

 • et kronebeløb, hvor det er tydeligt, hvad nettolønnen udgør for hvilket timetal, eller
 • en indplacering på løntrin samt tillæg i grundbeløb
 • suppleret med tilkendegivelse om opfølgende forhandling
 • andre goder (udviklingsmuligheder, fx kurser – betaling og frihed, andre særlige aftaler, fx vedr. arbejdstidsvilkår, timetal mv.)

På denne baggrund vil lønaftalen herefter kunne godkendes endeligt af TR / Danske Fysioterapeuter.

Vigtige pejlemærker/information:

 • Sig ikke nuværende ansættelse op inden accept af nyt job, og vær tydelig overfor arbejdsgiver om dette
 • 2 slags forløb – det formelle, og det uformelle
 • Tidspres er arbejdsgivers problem, som du ikke skal tage på sig/lade dig presse af
 • Vær klar over smertegrænsen – se forberedelsesskema
 • Ultimatum – er oftest dræbende for forhandling, og må kun bringes i anvendelse, hvis det er helt afgørende for dig.
 • Vær klar til at prioritere mellem evt. flere krav

[1] Danske Fysioterapeuter er formel aftalepart når det drejer sig om ansættelse i en fysioterapeutstilling. Det er ikke afgørende, om en fysioterapeut er medlem eller ej. Danske Fysioterapeuter har uddelegeret forhandlingsretten til TR (kan også være fx en ergoterapeut, hvis denne dækker gruppen af fysioterapeuter), som således er omdrejningspunktet for forhandling og aftaler. Hvis der ikke er en TR på arbejdspladsen, varetages forhandlingen af Danske Fysioterapeuters sekretariat

Læs om forhandling for fysioterapeuter, der ansættes i ledende stillinger i kommuner

Læs om forhandling for fysioterapeuter, der ansættes som leder i en region

Disse spørgsmål er gode at finde dine egne svar på før du går til ansættelsessamtale.

Fremsæt gerne dit krav så det er tydeligt hvilket lønniveau du forventer, formuler dig rundt og blødt med signal om, at dit udspil er et udspil. Det er hensigtsmæssigt, at dit udspil er noget over din smertegrænse.

 • Min anciennitet:     (år / måneder)
 • Min nuværende fuldtids løn eksklusiv/inklusive pension?  (fx 31.000 /måned eksklusive pension)
 • Min ønskeløn? (fx 32.000 / måned – fuldtids nettoløn)
 • Min smertegrænse?   (fx 31.500 / måned – fuldtids nettoløn)
 • Andre krav?                                                              
 • Andre ønsker?
 • Hvordan matcher dine kompetencer stillingsannoncen/efterspurgte kompetencer?
 • Hvilke særlige kvalifikationer / efter- og videreuddannelse / erfaring kan jeg fremhæve?
 • Hvordan er de relevante / brugbare på arbejdspladsen?
 • Hvad er det bedste argument for dit lønkrav?
 • Hvad er arbejdsgivers bedste argument?
 • Hvilken forhandlingsposition er du i?

Andre faktorer end lønnen, som er vigtige for dig (afstand til job, sidder i opsagt stilling, søger nyt job som et tilvalg eller et fravalg mv.)

Forhandling af løn undervejs i etableret ansættelse finder sted ved den årlige forhandling, og ved væsentlige ændringer. Endvidere bør der inden etablering af væsentlige nye opgaver forsøges at forhandle og aftale tillæg før opgaven påbegyndes.

Er der en Tillidsrepræsentant på arbejdspladsen varetager denne den årlige forhandling for alle fysioterapeuter indenfor TR´s valgområde. Derfor henvises altid videre til TR.

Den formelle forhandling på arbejdspladser uden en TR varetages af forhandlingskonsulenter i Danske Fysioterapeuter. Ved henvendelser fra enkel-medlemmer vil konsulenten vil sikre, at øvrige medlemmer på arbejdspladsen gives samme mulighed for at blive omfattet af et forhandlingstiltag.

Du har mulighed for at opsøge en drøftelse/lønsnak med din leder, men kun kommunale ledende fysioterapeuter kan forhandle og indgå bindende aftaler selv.

En forhandlingsanmodning til din arbejdsgiver sker på baggrund af oplæg/input fra dig og dine kolleger.

Vi vil foreslå dig, at du forsøger at påvirke din leder positivt inden forhandlingen, også selv om vi varetager den egentlige forhandling.

Udgangspunktet for en forhandlingsanmodning kan især fokusere på:

 • Nye opgaver/ændret stillingsindhold
  Det er altid en konkret vurdering, hvad ændrede opgaver kan og bør resultere i.
 • Erfaringer / nye kompetencer
  `Mere erfaren´ og `nye kompetencer´ bør så vidt muligt underbygges af konkrete eksempler på, hvordan det kommer til udtryk.
 • Særlige indsatsområder som prioriteres på din arbejdsplads

Vi tilstræber at lave en forventningsafstemning med dig/dine kolleger, og fx at udfordre situationer, der ikke rummer noget nyt, eller andet, end at det fx er ”lang tid siden jeg har fået et tillæg”.

Så vidt muligt forsøger vi at aftale vedvarende tillæg, men engangsbeløb er bedre end ingenting, og selvfølgelig kan en forhandling også nogen gange ende uden aftaler om lønforbedringer.

Vigtige pejlemærker/information:

 • Dine egne input og oplysninger er afgørende
 • Det vigtigste er lønforbedring fremfor lønsammensætningen/opbygningen/begrundelse for tillæg
 • Forslag skal være begrundet kortfattet men tydeligt
 • Udspillet om størrelsen af tillæg skal give plads til at fire i forhandlingssituationen
 • lønudspil og begrundelse – se forberedelsesskema
 • Opsøg gerne din leder og udtryk venlig og optimistisk forventning

Det er en god ide, at du sammen med dine kolleger har åbenhed om jeres lønninger. Det er kun til arbejdsgivers fordel, at I ikke internt deler jeres lønoplysninger.

Arbejdsgiver vil ofte have fokus på ”hvad er nyt siden sidst”/særlige (nye) kvalifikationer og kompetencer.

En anden vinkel kan være ”den solide bærende indsats”, hvor man måske både indadtil og udadtil trækker et større læs.

En tredje vinkel kan være om der er kommet nye særlige opgaver til, og/eller om man har igangsat nye tiltag, som om ikke andet for en periode søges understøttet med løntillæg. Det kan også være en særlig indsats indenfor et område som har haft betydning for arbejdspladsen – en indsats som du alene eller sammen med kolleger har stået for.

Ikke sjældent har arbejdsgiver tilkendegivet hvilke særlige områder de prioriterer.

Overvej og undersøg, hvad der måtte gælde på din arbejdsplads.

Disse spørgsmål er gode at have svar på før du går til din årlige lønforhandlig.

 • Hvad er din anciennitet som fysioterapeut? (år / måneder)
 • Hvordan ser din lønsammensætning ud? (grundløn + OK-tillæg + lokale tillæg)
 • Hvor længe har du været på din arbejdsplads? (år / måneder)
 • Hvornår har du evt. sidst fået lokalt tillæg? (både varige tillæg eller engang tillæg) (dato)
 • Hvilke løntillæg ydes der på arbejdspladsen? (hvad får dine kolleger – det kan være fysioterapeuter eller andre kolleger på arbejdspladsen- eller i nabokommuner)
 • Hvor stort et tillæg forestiller du dig?
 • Hvad er det rigtigt gode /uafviselige argument?

Lønforhandling i det private

Her kan du bl.a. se, hvordan lønnen fastsættes, hvad det er muligt at forhandle om og hvordan du forbereder dig til en ansættelsessamtale eller til den årlige lønforhandling.

Det følgende vedrører ansatte på Danske Fysioterapeuters basiskontrakt, og ikke indlejere.

Du er part i det individuelle aftaleforhold, og Danske Fysioterapeuter støtter dig bedst muligt i forbindelse med aftaleindgåelsen. Det sker gennem rådgivning og vejledning om især løn, men også om andre kontraktvilkår.

Overordnet fastlægges lønnen på baggrund af:

 1. Forholdene på den arbejdsplads du ansættes på
 2. Dine kompetencer og kvalifikationer, samt erfaring
 3. Gængse lønniveauer for stillingsindholdet og andre forhold på arbejdspladsen

På klinikområdet fastlægger Danske Fysioterapeuters basiskontrakter minimumsvilkår, og herunder minimumsløn og pension – eller provision på arbejdspladser, hvor klinikejeren er medlem af Danske Fysioterapeuter. Er klinikejerne ikke medlem er han/hun ikke forpligtiget til at anvende basiskontrakten, men du bør ikke acceptere ringere løn eller vilkår, end de vilkår der gælder i basiskontrakten. 

Der er tale om minimumslønninger og andre minimumsvilkår – med andre ord kan der forhandles og aftales en højere løn eller provision, end hvad der er fastlagt i basiskontrakterne. Dette bør du altid tilstræbe.

Kontraktansættelse på klinikker indebærer mulighed for at aftale fast løn, provisionsaflønning eller en blanding.

Du skal nøje overveje muligheder og risiko ved større eller mindre provisionsaflønning, samt hvilke faktorer lønnen kan afhænge af. Risikoelementer ved provisionsaftaler (sæsonsvingninger, manglende indtægt på helligdage og andre fridage, sekretærbetjening, fordeling af patienter, mv.) bør afdækkes.

På klinikker hvor basiskontrakten bruges, vil den være udgangspunkt for forhandling af løn.

Dit krav om en gerne ambitiøs men også realistisk løn, kan basere sig på:

 • Oplysninger fra Danske Fysioterapeuter lønberegner
 • Aflønninger for sammenlignelige stillinger
 • Dine erfaringer og kompetencer
 • Din forhandlingsposition

Find Danske Fysioterapeuters basiskontrakt

Om Danske Fysioterapeuters lønberegner

Gennemsnitslønnen kan ikke pr. automatik gøres gældende og være facit, men retningsgivende.

Vi anbefaler, at lønnen i almindelighed bør kunne lande omkring 50% fraktilen, og afhængig af bl.a. rekrutteringssituationen i spændet fra 25 – 75% fraktilen. Der vil være konkrete forhold, der taler for at lønnen måske skal op i den højere ende, mens andre forhold taler for nedad. Det beror på en konkret vurdering.

Vær opmærksom på, at en række stillinger ikke entydigt kan kategoriseres under bestemte overskrifter.

Prøv lønberegner

Sammenlignelige stillinger

I udgangspunktet vil sammenlignelige stillinger være andre fysioterapeutstillinger på klinikken, eller evt. i det geografiske område.

Erfaringer og kompetencer

Hvis du har længere erfaring med arbejdet på klinik, eller kan tilføre klinikken særlige kompetencer/nye særlige forretningsområder bør du anvende dette i forhandlingen om lønnen.

Din forhandlingsposition

Din forhandlingsposition er bestemt af flere ting – mest af alt hvor sulten er du efter jobbet, og hvor sulten er klinikken efter at rekruttere dig. For dig kan et nyt job være såvel et tilvalg som et fravalg af hidtidigt job, eller en kombination af begge dele. Det kan også spille en rolle, om du får kortere transporttid, om forholdene og arbejdet på klinikken er anderledes end der hvor du arbejder nu.

Som udgangspunkt alt, så længe minimumsbestemmelserne i basiskontrakten overholdes (hvis den gælder for ansættelsen). Typisk er det relevant at forhandle om:

 • Løn, herunder fx også provisionssatsen og pensionsprocent.
 • Aftalte fremtidige lønstigninger
 • Enkle bonusaftaler, der supplerer en tilfredsstillende fast løn.
 • Betalt frokost
 • Forbedrede barselsforhold
 • Kurser
 • Fridage – også at særlige feriefridage ydes fra ansættelsens start
 • Særligt ferietillæg
 • 120 dagsreglen
 • Barn 2. sygedag

Du kan altid kontakte Danske Fysioterapeuter for en nærmere drøftelse af disse elementer sammenholdt med dine ønsker, og fremgangsmåde ift. forhandling som sådan.

Før ansættelsessamtalen

Du skal være forberedt på spørgsmål under- eller efter ansættelsessamtalen om forventning til løn.
Du bør i den sammenhæng kunne komme med et forslag til lønniveau.

Men det er så også lige så meget op til dig at få taget hul på lønforhandling, hvis arbejdsgiver ikke gør det, og altid inden du accepterer tilbud om ansættelse endeligt.

Det er vigtigt at du har forberedt dig bedst muligt, og fx herunder undersøge lønniveauer via Danske Fysioterapeuters lønberegner.

Du bør også gøre dig overvejelser om du foretrækker ansættelse på fast løn eller provision.

Som ansat på fast løn er du sikret en fast løn og pension pr. måned uafhængigt af antal patienter, mens du som ansat på provision vil oppebære en varierende løn afhængig af antal patienter. Dog er du med Danske Fysioterapeuters basiskontrakt for provisionslønnede sikret en garantiløn ved en for lille patienttilgang.

Overvej om der er andre vilkår end løn som er vigtige for dig, og dermed har en værdi for dig.
Hav et øje for, om den samlede vilkårspakke set med dine øjne er tilfredsstillende, medmindre lønnen er absolut og altafgørende for dig.

Vigtige pejlemærker/information:

 • Dine egne forberedelse er afgørende
 • Kom med et udspil og begrund det tydeligt – og udspillet skal give plads til at fire i forhandlingssituationen
 • lønudspil og smertegrænse – se forberedelsesskema
 • Er er andre vilkår, der er vigtige for dig? (Se forberedelsesskema)

I aftalefasen

Du vil som regel få udleveret et udkast til en ansættelseskontrakt når du tilbydes ansættelsen.

Tjek gerne om den har afsæt i Danske Fysioterapeuters basiskontrakter og spørg, hvorfor evt. ikke.

Det er almindelig praksis, at du får nogle dage til at overveje udkastet, og du har altid ret til at ”sove på det”.

Brug den tid at drøfte den med Danske Fysioterapeuter. Vi anbefaler kontraktgennemgang, og kan ofte gøre det samme dag eller senest dagen efter vi har modtager udkastet. 

Vi vil have fokus på lønnen, men også på den samlede vilkårspakke.

Læs mere

Vigtige pejlemærker/information:

 • Sig ikke nuværende ansættelse op inden accept af nyt job, og vær tydelig overfor arbejdsgiver om dette
 • Tidspres er arbejdsgivers problem, som du ikke skal tage på sig/lade dig presse af
 • Vær klar over din smertegrænse – se forberedelsesskema
 • Ultimatum – er oftest dræbende for forhandling, og må kun bringes i anvendelse, hvis det er helt afgørende for dig.
 • Hvordan ser den samlede vilkårspakke ud?
 • Vær klar til at prioritere mellem evt. flere krav

Disse spørgsmål er gode at finde dine egne svar på før du går til ansættelsessamtale.

Fremsæt gerne dit krav så det er tydeligt hvilket lønniveau du forventer, formuler dig rundt og blødt med signal om, at dit udspil er et udspil. Det er hensigtsmæssigt, at dit udspil er noget over din smertegrænse.

 • Min anciennitet: (år / måneder)
 • Aftalegrundlag: (Omfattet af basiskontrakt eller ej?)
 • Min nuværende fuldtids nettoløn: (fx 31.000 /måned)
 • Min ønskeløn: (fx 32.000 / måned – fuldtids nettoløn)
 • Min smertegrænse: (fx 31.500 / måned – fuldtids nettoløn)
 • Andre ønsker?   
 • Andre krav?
 • Hvordan matcher mine kompetencer stillingsannoncen?
 • Hvilke særlige kvalifikationer / efter- og videreuddannelse / erfaring kan jeg fremhæve? Hvordan er de relevante / brugbare på arbejdspladsen?
 • Hvad er det bedste argument for dit lønkrav?
 • Hvad er arbejdsgivers bedste argument?
 • Hvilken forhandlingsposition er du i?
 • Andre faktorer end lønnen, som er vigtigere end løn (afstand til job, sidder i opsagt stilling osv.)
 • Hvis stillingen ikke er omfattet basiskontrakten, kan det være relevant at skele til den
 • Hvis omfattet basiskontakten, så husk at basiskontrakten er minimumsvilkår, hvor det er muligt at forhandle bedre vilkår

Den årlige forhandling er din mulighed for at få en lønforbedring ud over den lønregulering, der er aftalt som en del af Danske Fysioterapeuters basiskontrakt.[1] Den foregår mellem dig og klinikejeren.

I dine forberedelser af den årlige lønforhandling kan du bl.a. overveje:

 • Er din omsætning øget, og/eller har du ”trukket” flere klienter eller opgaver til klinikken?
 • Har du overtaget særlige ansvarsområder og/eller igangsat nye tiltag?
 • Har du ydet en særlig indsat indenfor et område, som har betydning for arbejdspladsen
 • Har du opnået andre resultater siden seneste lønforhandling?

Det er en god ide, at du løbende tjekker med Danske Fysioterapeuters lønberegner, hvordan din løn ligger i forhold til andre.

Det er en god ide, at du sammen med dine kolleger har åbenhed om jeres lønninger. Det er kun til arbejdsgivers fordel, at I ikke internt deler jeres lønoplysninger.

[1] Denne regulering fortages hvert år i oktober måned og følger reguleringen af praksisoverenskomsterne.
Lønreguleringen sikrer primært, at lønnen i et omfang følger med prisudviklingen.

Disse spørgsmål er gode at finde dine egne svar på før du går til den årlige lønforhandling.

Er du omfattet basiskontrakten? Er du provisionslønnet vs. fastlønnet?

Hvis man er omfattet af basiskontrakten, er der er tale om minimumskontrakter, og det er naturligt løbende at prøve at aftale bedre løn og pension, samt andre forbedrede vilkår.

En vinkel kan være, at man har øget omsætningen og/eller ”trukket” flere klienter til klinikken.

En anden vinkel kan være om der er kommet nye særlige opgaver til, og/eller om man har igangsat nye tiltag. Det kan også være en særlig indsats indenfor et område som har haft betydning for arbejdspladsen – en indsats som du alene eller sammen med kolleger har stået for.

Hvilke resultater har man opnået siden seneste lønforhandling?

 • Hvad er din anciennitet som fysioterapeut: (år / måneder)
 • Hvor længe har du været på din arbejdsplads? (år / måneder)
 • Hvornår har du evt. sidst fået lønstigning? (dato)
 • Hvad er lønniveauet på arbejdspladsen/ i området? (hvad tjener dine kolleger – det kan være fysioterapeuter eller andre kolleger)
 • Hvor stor lønstigning forestiller du dig?
 • Hvad er det rigtigt gode /uafviselige argument?

Læs også Danske Fysioterapeuters råd og tips til en god lønforhandling

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620