Et anderledes repræsentantskabsmøde

Corona, opgaveglidning og hvornår det igen bliver muligt at mødes fysisk, var blandt emnerne på det første virtuelle repræsentantskabsmøde nogensinde.
Sådan så det ud, da Danske Fysioterapueter holdt sit første virtuelle repræsentantskabsmøde nogensinde. Foto: Bo Berendt Christensen

Onsdag eftermiddag begyndte det første virtuelle repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuters historie. Repræsentanterne var med fra hver deres computer – og på en baggrund af alt fra familiebilleder og tallerken-reoler til verdenskort og loftsbjælker.

Trods de anderledes omstændigheder var debatlysten stor – især når det gjaldt opgaveglidning.

Men først skulle forsamlingen tage stilling til et forslag fra hovedbestyrelsen om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Næste møde senest i august

I lyset af smittetal og restriktioner indstillede hovedbestyrelsen, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der er planlagt til at blive holdt i marts, kan udskydes til det igen bliver muligt at mødes fysisk - dog senest til juni.

”Vores traditionelt meget dialogbaserede mødeform spiller dårligt sammen med virtuelle møder. Derfor vil vi i hovedbestyrelsen hellere udskyde mødet end afholde det virtuelt,” sagde formand Tina Lambrecht i sin præsentation af forslaget.

Der var bred enighed blandt repræsentanterne om, at det er afgørende, at mødet kan holdes fysisk. Forslaget affødte dog en del diskussion blandt repræsentanterne om, hvorvidt det bliver muligt at holde et fysisk møde på denne side af sommerferien.

Efter dialog med repræsentanterne blev beslutningen derfor, at mødet senest skal finde sted snarest muligt – dog senest til august.

Mandat forlænget

Samtidig forlængede repræsentantskabet den siddende hovedbestyrelses mandat frem til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, hvor der vil være valg til hovedbestyrelsen. Den nuværende hovedbestyrelse bliver altså siddende indtil det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Hovedbestyrelsen forpligtede sig samtidig til at sørge for, at det ekstraordinære møde kommer til at ligne et normalt repræsentantskabsmøde så meget som muligt – herunder især, at man vil kunne stille forslag.

”Så dagsordenen ikke bare bestemmes af hovedbestyrelsen, men af jer repræsentanter og det, I synes, skal diskuteres,” som formand Tina Lambrecht udtrykte det.

Formandens beretning

Selvom en række store diskussioner er udskudt til det ekstraordinære møde, så var debatlysten stadig stor. Det gjaldt ikke mindst i forbindelse med formandens beretning om foreningens arbejde siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde i 2018.

Læs formand Tina Lambrechts mundtlige beretning (pdf)

Tina Lambrecht understregede, at covid-19 naturligvis har fyldt meget i foreningens arbejde, men at der også er blevet drøftet og arbejdet med en lang række andre dagsordener, herunder opgaveglidning – hvor der har været diskussioner i hele organisationen og er vedtaget et nyt holdningspapir.

”Der skal være balance. Det er uacceptabelt for eksempel, når kollegaer bliver sat på vagt i hjemmeplejen, fordi kommunen ikke kan skaffe SOSU'er. Men der er også store muligheder i opgaveudvikling. For eksempel på akutafdelinger, hvor vi kommer ind under coronaen – og bliver hængende, fordi vi viser, at fysioterapi virker,” sagde Tina Lambrecht blandt andet.

Hun pegede også på områder som uddannelse og specialisering, hvor især arbejdet med at sikre specialuddannelser trods mange bump på vejen skrider fremad.

Efterfølgende var der debat om beretningen blandt repræsentanterne.

Opgaveglidning

Netop opgaveglidning har været et stort tema de seneste år både ude blandt medlemmerne, i hovedbestyrelsen - og måske især blandt tillidsrepræsentanterne. Mange repræsentanter fremhævede da også den dagsorden som afgørende.

Som Rasmus Sylvest Mortensen fra Region Hovedstaden udtrykte det:

”Vi skal sætte fokus på opgaveflytning – så det ikke bliver opgaveglidning, der definerer vores fag. Opgaveflytning er en bevidst proces, hvor pengene følger med og opgaven er afgrænset. Og der skal følge lønmidler med.”

Sammen med opgaveglidning blev der også peget på optaget på fysioterapeutuddannelsen. Der kommer hvert år 5-600 flere nye fysioterapeuter ud på arbejdsmarkedet, end der forlader det.

Regionsformand i Syddanmark, Brian Errebo-Jensen mente, at det var et vigtigt signal, at repræsentantskabet drøfter optag og opgaveglidning.

”Jeg tror, de mest sårbare af vores medlemmer, er dimittenderne. Der er store udfordringer med at finde job. De kastes ud i drift fra dag et, og der er komplet uacceptable forhold på nogle af vores arbejdspladser. Vi kan se i blandt andet dimittendundersøgelser, at nogle får en svær start.”

Forskelle og muligheder

Regionsformand i Sjælland Stine Bøgh Pedersen pegede på, at der er stor forskel på arbejdsmarkedet forskellige steder i landet.

”I Region Sjælland har vi ikke behov for lavere optag. Langt de fleste af vores dimittender kommer i arbejde. Mange starter i vikariater og er det et stykke tid. Det er ikke så sjovt, når man gerne vil købe hus og alt muligt andet – men det er vist et vilkår. Sådan var det også, da jeg blev færdiguddannet,” sagde hun.

Anders Breinholt Nielsen fra Region Hovedstaden pegede på, at covid-19 også har givet nye muligheder.

”Vi er kommet ind i nye sammenhænge og har vist andre, hvad vi kan herunder corona. Jeg har selv arbejdet som sygeplejerske mellem jul og nytår. Det er okay. Der er et rehabiliterende sigte med corona-patienter,” sagde han.

Hvad med praksissektoren?

Selvom mange repræsentanter takkede for en god beretning, så var der dog også kritik af oplevede mangler. Blandt andet fra Mark Ebbesen, der repræsenterer Erhvervsnetværket for frie praktiserende fysioterapeuter.

”Der var mange gode pointer, men formanden nævner ikke foreningens største investering – praksisanalysen. Det er meget problematisk, for det berører 5.500 fysioterapeuter,” sagde han blandt andet.

Formand Tina Lambrecht medgav, at praksisanalysen er vigtig og udtryk for et stort stykke arbejde, men understregede samtidig, at den netop er blevet udskudt til det ekstraordinære repræsentantskab for at sikre en god behandling.

For lav løn

Der var også kritik fra flere repræsentanter af, at en ny lønundersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer viser, at der stadig er problemer med at overholde basiskontrakterne i praksissektoren.

Søren Qvist fra samarbejdsudvalget for praktiserende var en af dem.

”Jeg er ligeså rystet som jer andre over, at 10 procent ikke har minimumsvilkårene. Det skal der i den grad gøres noget ved, og det skal have konsekvenser,” sagde han.

Morten Graversen fra sektionen for arbejdsgivere understregede, at de er på vej med deres kommentarer til undersøgelsen.

Inddragelse af faglige selskaber

Fra især repræsentanter fra de faglige selskaber var der ønske om mere inddragelse af dem.

”Vi savner, at I inddrager DSF og de faglige selskaber noget mere,” som Lars Damsbo fra Dansk Selskab for Sportsfysioterapi udtrykte det.

Gitte Arnbjerg, der er formand for Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) understregede, at samarbejdet er vigtigt.

”Det er en god investering at kigge på rammerne for det samarbejde. Vi skal huske på det både, når der er drøftelser og beslutninger.”

Tine Nielsen, som er regionsformand i Region Hovedstaden pegede på, at der er gjort meget for at styrke samarbejdet.

”Jeg synes, vi har et fint samarbejde, og man er velkommen til at kontakte mig som HB-medlem, hvis der noget man gerne vil tale om,” sagde hun.

Investeringer og afskedigelser

I budgettet lagde hovedbestyrelsen op til at fastholde kontingentet, men samtidig finde penge til en styrkelse af de fonde, der skal understøtte medlemmerne i tilfælde af en konflikt.

Det er blevet særligt aktuelt efter det turbulente forhandlingsforløb om de offentlige overenskomster i 2018, hvor arbejdsgiverne truede med lockout.

Samtidig er der i budgettet for de kommende år lagt op til investeringer i blandt andet digitalisering, der skal sikre en effektiv drift.

For at finde de nødvendige midler reducerer man medarbejderstaben i sekretariatet hen over de kommende år med 10% gennem afskedigelser og naturlig afgang. Derudover har hovedbestyrelsen lagt op til en række andre besparelser blandt andet ved at afholde flere møder i organisationen virtuelt og stoppe blandt andet foreningens deltagelse i Lægedage og mødet hvert andet år for arbejdsmiljørepræsentanter.

Forslaget til budget gav anledning til en række spørgsmål og kommentarer fra repræsentanterne.

Opfyldning af konfliktfond

Lars Henrik Larsen fra Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi spurgte blandt andet til, om nødvendigheden af at styrke fondene var kendt, da man vedtog at træde ind i Akademikerne (AC).

Formand Tina Lambrecht pegede på, at muligheden for at kunne strejke er en afgørende del af den danske model uanset hvilken hovedorganisation, man er med i. Selve arbejdsgruppen i AC, der har set på området og er kommet med det konkrete forslag, er først nedsat i 2019. Men hun understregede, at der er tale om et historisk efterslæb, hvor konfliktfondene ikke er vokset i takt med medlemstallet.

”Det var samme regnestykker, da vi var i sundhedskartellet, så vi har også skullet bruge pengene tidligere,” sagde Tina Lambrecht.

Mødet for arbejdsmiljørepræsentanter

Af spareforslagene fra hovedbestyrelsen var det især stoppet for mødet hvert andet år for arbejdsmiljørepræsentanter, der mødte kritik fra en række repræsentanter.

Udgiften er på 170.000 kroner hvert andet år ud af et budget, der er i 2021 er på 88 millioner kroner.

”Arbejdsmiljø er vigtigt, og 170.000 hvert andet år er peanuts i den her sammenhæng,” som Agnes Jakobsen Holst fra Region Midtjylland udtrykte det.

Hun nævnte – ligesom flere andre repræsentanter - muligheden for at kontingentet igen skal stige med de generelle løn og prisstigninger. Kontingentet har været fastholdt i årrække.

Formand Tina Lambrecht lovede på vegne af hovedbestyrelsen at tage alle input til budgettet med videre herunder især, at mange repræsentanter gerne ser en styrkelse af indsatsen for arbejdsmiljøet.

Der blev fra flere repræsentanter udtrykt, at mødet var gået overraskende godt.

”Man kan godt have indtryk af en lidt anden tone i foreningen, når man færdes på sociale medier og fysio.dk. Det er dejligt med en respektfuld dialog,” som Søren Qvist udtrykte det.

Læs mere om repræsentantskabsmødet

Del eller udskriv siden
11 kommentarer