Høringssvar

Danske Fysioterapeuters regionsformænd sender høringssvar ind til relevante myndigheder, når der laves planer, ændres i love eller praksis, for at sikre, at fysioterapeuters holdninger og kompetencer inddrages i myndighedernes videre arbejde med planer eller love.

Til: Region Syddanmark

Danske Fysioterapeuter har med interesse læst udkast til sundhedsaftalen 2019-2023 og takker for muligheden for at komme med et høringssvar.

Danske Fysioterapeuter har følgende bemærkninger til høringsudkastet.

Stærke ambitioner og målsætninger
Der ligger stærke ambitioner og værdier til grund for den nye sundhedsaftale. Det er prisværdigt. Det forpligter de lokale parter til at styrke det i forvejen velfungerende samarbejde mellem regionen, kommunerne og den private praksissektor.

Det afgørende er imidlertid, hvordan regionen og kommunerne vil forfølge ambitionerne og realisere målsætningerne. Danske Fysioterapeuter bidrager gerne med input til det administrative tillæg, som skal understøtte sundhedsaftalen.

Danske Fysioterapeuter vil samtidig udtrykke forundring over, at regionen ikke planlægger at sende dette vigtige tillæg i høring, da det netop er i den konkrete udformning af initiativer, at vi som faglig forening kan give det største bidrag.

Husk hele praksissektoren
Praksissektoren består udover de praktiserende læger også af privatpraktiserende psykologer, fysioterapeuter, fodterapeuter m.fl. Det er imidlertid kun de praktiserende læger, der indgår eksplicit i udkastet til sundhedsaftalen. Det efterlader et indtryk af, at man har en blind vinkel, når det gælder de øvrige faggrupper i praksissektoren, som også spiller en væsentlig rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Fx er praktiserende fysioterapeuter en vigtig samarbejdspartner på trænings-, genoptrænings- og rehabiliteringsområdet og er således vigtige aktører i det sammenhængende patientforløb. Danske Fysioterapeuter vil derfor opfordre til, at regionen i højere grad inddrager det tværgående samarbejde med hele praksissektoren i sundhedsaftalen.

Danske Fysioterapeuter står naturligvis til rådighed for yderligere input og drøftelser af mulighederne for at sikre et velfungerende og sammenhængende sundhedsvæsen i Region Syddanmark.

Når og hvis der vedtages en sundhedsreform, så vil det være oplagt at involvere de forskellige professionsgrupper og organisationer i udviklings- og implementeringsarbejdet.

Med venlig hilsen

Brian Errebo-Jensen
Regionsformand, Region Syddanmark

Der er grund til bekymring på en række af spareforslagene, Regionsformand Brian Errebo-Jensen udtaler sig om følgende:

  • Forslag 1.1. Lukningen af Rygcentret i Middelfart
  • Forslag 5.1 Opsigelse af rammeaftale vedr. forebyggende og opfølgende fysioterapeutisk holdundervisning
  • Forslag 5.1 Fjernelse af tilskud til bassinleje
  • Forslag 7.2. Tilpasning af behandlingspraksis til kliniske retningslinier for knæoperationer, samt andre områder
  • Forslag nr. 9.1 og 9.2 Nedbringelse af prisen for klagesager til Patientombuddet og nedbringelse af klagesager til Patientombuddet

Læs det fulde høringssvar her

Overordnet finder vi, at praksisplanen indeholder en række udfordringer og indsatsområder, som vi ser frem til, at der bliver arbejdet videre med. I forhold til fysioterapiområdet er der 3 fokusområder, som vi særligt hæfter os ved.

  • Etablering af sundhedshuse med adgang til flerfaglige kompetencer
  • Fysioterapeuter til supplering i lægepraksis
  • Indsats i forhold til sygemeldinger

Vi er meget enige i, at sundhed for alle – lighed i sundhed – er et væsentligt indsatsområde. Dette gør sig naturligvis også gældende for fysioterapiområdet, og vi ser frem til, at der også sættes øget fokus på dette her. Danske Fysioterapeuter vil gerne tilbyde at bidrage til arbejdet, herunder med eksempler til indsatser...

Læs det fulde høringssvar her

Fokus på arbejdsmiljø, høj arbejdsglæde og trivsel er nødvendige for en moderne organisation. Det er godt, at det er udgangspunktet i Sundhedsplanen, men også en forudsætning for at en så ambitiøs plan kan gennemføres.

Vi bifalder det store fokus der er på psykiatri. Det er glædeligt, at man politisk markerer det uacceptable i den ulighed der slår igennem på det psykiatriske område. Psykisk sygdom er et af de tungeste sygdomsområder, som på linje med kræft og hjertesygdomme har store konsekvenser for patienten og dennes familie...

Vi anbefaler at sygehusene igangsætter sundhedsfremmende aktiviteter mhp. at ændre sundhedsadfærd og herefter sikrer at forløbet fortsætter i kommunalt regi. Hvis det ikke sker, så opnår vi ikke lighed i sundhed.

Vedrørende FAM mangler vi fokus på det fysioterapeutiske bidrag så effektive behandlingsforløb sikres. Udredning og diagnosticering af fx muskel-skeletlidelselser er en del af professionens grundlæggende faglige kompetencer. En høj grad af tværfaglighed kan være med til at løse udfordringerne med fx lægemangel...

Læs det fulde høringssvar her

Del eller udskriv artiklen