Ferie for offentligt ansatte

Løn under ferie, retten til den 6. ferieuge og reglerne for sygdom i forbindelse med ferie. Det er forhold, som du kan læse mere om her på siden og i ferieaftalerne på det kommunale, regionale og statslige område. Optjening og afvikling af ferie, samt hvad der sker, hvis du ændrer timetal, og hvordan du kan overføre ferie, er også beskrevet.

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Med den nye ferielov kan ferie holdes samtidig med, at den optjenes. Der gælder dog en særlig overgangsordning som begynder fra den 1. september 2019 og indtil den nye ferielov træder i kraft. Den nye ferielov samt overgangsordningen er beskrevet nedenfor.

Ferieåret går fra 1. maj til 30. april.  Her afvikler du den ferie, du har optjent året før. 

Ferieperioden, hvor hovedferien på 3 uger skal lægges, er perioden fra 1. maj til 30. september.

Alle offentligt ansatte fysioterapeuter har ret til 6 ugers ferie. De 6 uger består af 5 almindelige ugers ferie og 1 uges særlige feriedage.

I situationer, hvor du ikke har optjent ferie med løn – fx fordi du ikke har optjent ferie med løn i forbindelse med studieafslutning – kan du ikke pålægges at holde ferie med mindre, der er tale om virksomhedslukning. Men du vil omvendt have krav på at holde dine 6 ugers ferie (uden løn), hvis du ønsker det.

Er du medlem af en A-kasse, kan du være berettiget til feriedagpenge i situationer, hvor du ikke har optjent ferie med løn. Kontakt din A-kasse for mere information.

Optjeningsåret følger kalenderåret.

Du optjener 18,5 timers ferie pr. måned som fuldtidsbeskæftiget. Har du arbejdet hele kalenderåret som fuldtidsbeskæftiget (37 t/uge), har du optjent 222 ferietimer. Det svarer til 6 ugers ferie.

Er din beskæftigelsesgrad mindre end 37 timer pr. uge, reduceres timetallet forholdsmæssigt, men vil altid give mulighed for afholdelse af 6 fulde uger.

Ved overgang til den nye ferielov ændres de nuværende regler, så optjeningsåret løber fra 1. september til 31. august.

Barsel og fravær

I fraværssituationer hvor du ikke får løn fra din arbejdsgiver optjener du som udgangspunkt ikke ferie med løn.

I barselsorlovens ulønnede del (perioden, hvor du modtager dagpenge) her optjener du ret til fuld løn under ferie, hvis du er i et ansættelsesforhold.

Hvis du skifter arbejde og der udskrives feriekort, får du dog ikke feriepenge af den ulønnede del af barselsorloven, men alene feriepenge af din ferieberettiget løn i optjeningsåret. På det regionale område udgør feriepengene 12,95% og på det kommunale område 13,3%.

Retten til fuld løn er altså betinget af, at du forbliver i samme ansættelsesforhold.

Ferien tilrettelægges af din arbejdsgiver og i størst mulig overensstemmelse med de ansattes ønsker til placering af ferien.

Forældres ønsker om at kunne afholde hovedferie i børnenes skolesommerferie skal så vidt muligt imødekommes.

En ferieuge forstås som 7 løbende kalenderdage. Ferie holdes med 5 feriedage om ugen.

Du kan ikke holde din ferie på dage, hvor du i forvejen har fri - det vil sige helligdage, ugentlige fridøgn mm.

Du har ret til 3 ugers sammenhængende hovedferie i ferieperioden. Du kan aftale noget andet med din arbejdsgiveren, men ikke så du afholder mindre end 2 uger i sammenhæng. Skulle du ønske at afholde yderligere ferie (mere end 3 uger) i ferieperioden, må du indgå en særlig aftale med din arbejdsgiver.

Varsling af ferie

Din arbejdsgiver skal varsle hovedferien med minimum 3 måneder.

Øvrig ferie (også kaldet restferie) skal som udgangspunkt gives i sammenhæng af mindst 1 uges varighed. Din arbejdsgiver skal varsle restferie skal med minimum 1 måned.

Den 6. ferieuge har en særlig status. Du vælger selv, hvornår du afvikler 6. ferieuge med mindre arbejdets udførelse er til hinder for, at du kan afholde 6. ferieuge.

Hvis du var ansat på arbejdspladsen i optjeningsåret, får du under ferieafholdelse din fast påregnelige løn – altså den løn, som du ellers ville have fået udbetalt. Ved indførelse af den nye ferielov vil du have mulighed for løn under ferie allerede ved ansættelsesn begyndelse. Dette beskrives under Ny ferielov.

Hvis du ikke har optjent ferie med løn på arbejdspladsen vil du under ferieafholdelse blive trukket i løn for hver ferietime, du afholder. Ved ferieafholdelse uden løn kan du hæve optjent feriegodtgørelse fra tidligere ansættelse, eller du kan evt. være berettiget til feriedagpenge fra din A-kasse.

Ud over ferie med løn optjener du særlig feriegodtgørelse, som er en procentsats af den ferieberettigende løn. Den særlige feriegodtgørelse udgør:

  • 2,30 % for kommunale fysioterapeuter. 
  • 2,85 % for regionalt ansatte fysioterapeuter med mindre end 10 års anciennitet.
  • 1,95 % for øvrige regionale fysioterapeutgrupper.
  • 1,50 % for fysioterapeuter ansat i staten.

Den særlige feriegodtgørelse skal udbetales senest 1. maj. I forbindelse med overgangen til ny ferielov ændres udbetalingstidspunktet for den særlige feriegodtgørelse. Dette beskrives under Ny ferielov.

Kommunalt og regionalt ansat

Er du regionalt eller kommunalt ansat og ændrer arbejdstid – såvel opadgående som nedadgående i forhold til optjeningsåret – modtager du løn under ferie svarende til beskæftigelsesgraden på ferietidspunktet, og uafhængigt af, hvad der er optjent.

Statsligt ansat

Har du som statsansat ændret beskæftigelsesgrad, ydes lønnen under ferie med den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for optjeningsåret. Dette gælder, uanset om du på ferietidspunktet har en lavere eller højere beskæftigelsesgrad, end den du havde på optjeningstidspunktet.

Ændring af beskæftigelsesgrad efter overgang til ny ferielov

Efter overgang til de nye feriebestemmelser pr. 1. september 2020 vil ændring af beskæftigelsesgrad følge optjeningsperioden – også på det kommunale og regionale område. Lønnen ydes herefter med samme brøkdel som tjenesten gennemsnitligt har udgjort i optjeningsåret, uanset om man på ferietidspunktet har lavere eller højere beskæftigelsesgrad.

Er du ansat i en kommune eller i en region, kan du for ferieåret kræve feriegodtgørelse med 12,45 % (regionerne) / 12,80 % (kommunerne) af lønnen i optjeningsåret i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. Forskellen skyldes forskellig procentsats for særlig feriegodtgørelse på de to områder.

At vælge feriegodtgørelse med løn vil være en idé, hvis du har rigtig meget udbetalt overarbejde eller med sikkerhed ved, at din beskæftigelsesgrad vil ændre sig i nedadgående retning.

I ferieperioder vil du så blive trukket i løn og du vil så kunne hæve de feriepenge, som din arbejdsgiver har indbetalt som feriegodtgørelse.

Ønsker du at få feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, skal du skriftligt meddele det til din arbejdsgiver forud for optjeningsårets begyndelse.

Du kan med din arbejdsgiver aftale at overføre ferie ud over 4. uger til det følgende ferierår.

Hvis du ikke har kunnet afholde ferie pga. gyldig ferieforhindring (afholdelse af barselsorlov, sygdom mv.), kan du aftale overførsel af al den ferie, du ikke har kunnet holde pga. ferieforhindringen.

Aftalen om overførsel af ferie skal skriftligt aftales, og aftalen skal indeholde oplysning om den senere afvikling. Aftalen kan strække sig ud over ét år.

Med indførelse af den nye ferielov bliver hovedreglen, at optjent ferie efter en feriehindring overføres. Dette beskrives under Ny ferielov.

Du kan vælge at få udbetalt 6. ferieuge i stedet for at afholde den. Hvis din arbejdsgiver ved ferieårets start har bedt om det, skal du pr. 1. oktober give besked om ønsket om udbetaling. Har arbejdsgiveren ikke bedt om det, er der ikke nogen egentlig frist om oplysning om, at du ønsker ferien udbetalt.

Hvis du ikke har kunnet afholde ferie pga. gyldig ferieforhindring (afholdelse af barselsorlov, sygdom mv.) har du krav på at få udbetalt ferien.

Ikke afholdt hovedferie kan kræves udbetalt efter hovedferieperiodens udløb d. 30. september, og restferien, som ikke har været afholdt, kan du kræve udbetalt ved ferieårets udløb.

Med indførelse af den nye ferielov bliver hovedreglen, at optjent ferie efter en feriehindring overføres. Dette beskrives under Ny ferielov.

Syg inden ferie

Hvis du bliver syg inden ferien påbegyndes, kan du aflyse (suspendere) ferien og afholde den på et senere tidspunkt. Du skal dog på sædvanlig vis kontakter din arbejdsgiver ved arbejdstidens begyndelse på den første feriedag med oplysning om, at du er syg.

Hvis du går fra til ferie en fredag, men den første egentlige feriedag er mandag, skal du informere om sygdommen på sædvanlig vis mandag morgen.

Syg under ferie

For sygdom indtrådt efter ferien er påbegyndt har du ret til at få erstattet ferie ud over de 5 første dage. Dette gælder såfremt du har optjent fuld ferie. Har du optjent mindre nedsættes erstatningsferien og de 5 dage forholdsmæssigt.

Bliver du syg under ferien, skal du sygemelde dig på almindelig vis - det vil sige på den første dag, du er syg. Du skal selv sørge for og betale fornøden dokumentation af sygdommen.

De 5 første dage der i praksis er en karensperiode tælles pr. ferieår. Det betyder, at du bør meddele al sygdom, der indtræder under din ferie, til din arbejdsgiver, også selv om du kun forventer, at den første sygdom vil være kortvarig. Dette fordi du kan være uheldig at blive syg næste gang, du afholder ferie.

Når du bliver rask igen, kan du vælge at genoptage ferien eller vende tilbage til arbejdet igen. Du kan ikke uden udtrykkelig aftale med din arbejdsgiver afholde evt. erstatningsferie i forlængelse af den genoptagne ferie.

Reglerne for erstatningsferie til ansatte med 6 ugers ferie (fysioterapeuter i kommuner, regioner og staten) er ikke endnu aftalt mellem de offentlige arbejdsgivere og de faglige organisationer. Derfor er det i skrivende stund uafklaret i hvilket omfang der kan gives erstatningsferie for 6. ferieuge.

Når du fratræder en ansættelse, vil du få udstedt et feriekort på optjent ferie med løn.

Du kan, når du holder ferie i et nyt job, hæve feriepengene.

Du skal selv attestere feriekortet og herunder angive antallet af feriedage samt dato for 1. feriedag.

Er du ledig, skal feriekortet attesteres af A-kassen.

1. september 2020 overgår vi til den ny ferieaftale som indfører samtidighedsferie. Du vil pr. år optjene samme antal feriedage som tidligere (5 uger årligt), men efter nye regler kan du optjene og afholde ferie løbende.

Med den nye ferielov ændres ferieåret i 2020, så det løber fra 1. september til 31. august. Afholdelse af ferie kan ske i ferieåret og i de efterfølgende fire måneder (1/9-31/12).

Du kan aftale at ferie med løn afholdes uden, at du endnu har opsparet tilstrækkelig ferie. Hvis du fratræder din stilling inden du har opsparet den afholdte ferie modregnes beløbet i sidste lønudbetaling. Hovedferieperioden er fortsat 1. maj til 30. september og arbejdsgivers evt. varsler for ferie er uændrede.

Fremover vil 1% (som stammer fra ferielovens bestemmelser) blive delt i to udbetalinger (maj-lønnen og august-lønnen), mens den aftalebaserede del som overstiger ferielovens ene procent fortsat udbetales med april-lønnen som hidtil.

På det statslige område er aftalen endnu ikke underskrevet, hvorfor der muligvis vil være særregler for den særlige feriegodtgørelse.

I perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses feriedagene og kan ikke afholdes eller udbetales før man forlader arbejdsmarkedet. Ferien indefryses i ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”.

Du har ret til at få indefrosne midler udbetalt, når du går på pension eller forlader arbejdsmarkedet. Hvis du permanent flytter til udlandet, kan du søge om at få de indefrosne midler udbetalt. De indefrosne midler justeres af fonden på baggrund af den årlige faktiske lønudvikling.

Ferie optjent i 2018 kan afholdes indtil 30. april 2020. Ferie optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019 kan afvikles i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020 efter den nuværende ferieaftale, og efter den nye ferieaftale efter 1. september 2020.

 

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620