Ferie for offentligt ansatte

Løn under ferie, retten til den 6. ferieuge og reglerne for sygdom i forbindelse med ferie. Det er forhold, som du kan læse mere om her på siden og i ferieaftalerne på det kommunale, regionale og statslige område. Optjening og afvikling af ferie, samt hvad der sker, hvis du ændrer timetal, og hvordan du kan overføre ferie, er også beskrevet.

Den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020. Med den nye ferielov kan ferie holdes samtidig med, at den optjenes. Den nye ferielov er beskrevet nedenfor.

Ferieåret går fra 1. september til 31. august. Her optjener du den ferie, som kan afholdes med det samme og indtil 31. december. Afholdelsesperioden er således 16 måneder.

Ferieperioden, hvor hovedferien på 3 uger skal lægges, er perioden fra 1. maj til 30. september.

Alle offentligt ansatte fysioterapeuter har ret til 6 ugers ferie. De 6 uger består af 5 almindelige ugers ferie og 1 uges særlige feriedage.

I situationer, hvor du ikke har optjent ferie med løn – fx fordi du ikke har optjent ferie med løn i forbindelse med studieafslutning – kan du ikke pålægges at holde ferie med mindre, der er tale om virksomhedslukning. Men du vil omvendt have krav på at holde dine 6 ugers ferie (uden løn), hvis du ønsker det.

Er du medlem af en a-kasse, kan du være berettiget til feriedagpenge i situationer, hvor du ikke har optjent ferie med løn.

Kontakt din a-kasse for mere information

Optjeningsåret løber fra 1. september til 31. august.

Du optjener 18,5 timers ferie pr. måned som fuldtidsbeskæftiget. Har du arbejdet hele kalenderåret som fuldtidsbeskæftiget (37 t/uge), har du optjent 222 ferietimer. Det svarer til 6 ugers ferie.

Er din beskæftigelsesgrad mindre end 37 timer pr. uge, reduceres timetallet forholdsmæssigt, men vil altid give mulighed for afholdelse af 6 fulde uger.

Barsel og fravær

I fraværssituationer hvor du ikke får løn fra din arbejdsgiver optjener du som udgangspunkt ikke ferie med løn.

I barselsorlovens ulønnede del (perioden, hvor du modtager dagpenge) optjener du ret til fuld løn under ferie, hvis du er i et ansættelsesforhold.

Hvis du skifter arbejde og der udskrives feriekort, får du dog ikke feriepenge af den ulønnede del af barselsorloven, men alene feriepenge af din ferieberettigede løn i optjeningsåret, som afregnes med 12,5 %. 

Retten til fuld løn er altså betinget af, at du forbliver i samme ansættelsesforhold

Ferien tilrettelægges af din arbejdsgiver og i størst mulig overensstemmelse med de ansattes ønsker til placering af ferien.

Forældres ønsker om at kunne afholde hovedferie i børnenes skolesommerferie skal så vidt muligt imødekommes.

En ferieuge forstås som 7 løbende kalenderdage. Ferie holdes med 5 feriedage om ugen.

Du kan ikke holde din ferie på dage, hvor du i forvejen har fri - det vil sige helligdage, ugentlige fridøgn mm.

Du har ret til 3 ugers sammenhængende hovedferie i ferieperioden. Du kan aftale noget andet med din arbejdsgiver, men ikke så du afholder mindre end 2 uger i sammenhæng. Skulle du ønske at afholde yderligere ferie (mere end 3 uger) i ferieperioden, må du indgå en særlig aftale med din arbejdsgiver.

Du har desuden ret til at holde 4 ugers ferie i ferieåret; 1. september til 31. august, selvom ferien kan afvikles indtil årets udgang.

Varsling af ferie

Din arbejdsgiver skal varsle hovedferien med minimum 3 måneder.

Øvrig ferie (også kaldet restferie) skal som udgangspunkt gives i sammenhæng af mindst 1 uges varighed. Din arbejdsgiver skal varsle restferie skal med minimum 1 måned.

Den 6. ferieuge har en særlig status. Du vælger selv, hvornår du afvikler 6. ferieuge medmindre arbejdets udførelse er til hinder for, at du kan afholde 6. ferieuge.

Du har mulighed for at holde ferie med løn allerede ved ansættelsens begyndelse.

Hvis du ikke har optjent ferie med løn på arbejdspladsen vil du under ferieafholdelse blive trukket i løn for hver ferietime, du afholder. Ved ferieafholdelse uden løn kan du hæve optjent feriegodtgørelse fra tidligere ansættelse, eller du kan evt. være berettiget til feriedagpenge fra din A-kasse.

Ud over ferie med løn optjener du særlig feriegodtgørelse, som er en procentsats af den ferieberettigende løn. Se afsnittet "Den særlige feriegodtgørelse."

Ferieloven giver ret til 1% ferietillæg (særlig feriegodtgørelse) - det gælder alle.

På det kommunale område er aftalt et supplerende forhøjet tillæg på 1,83 % (tilsammen 2,83%), dog for fysioterapeuter på A-skalaen 1,48% (tilsammen 2,48%).

På det regionale område er der aftalt et supplerende forhøjet tillæg på 1,49% (tilsammen 2,49%) dog for fysioterapeuter med mindre end 10 års erfaring 2,39% (tilsammen 3,39%).

Ferielovens 1 % udbetales i 2 omgange: 1 % af den ferieberettigende løn for perioden 1. september til 31. maj udbetales med maj-lønnen, og 1 % af den ferieberettigende løn for perioden 1. juni til 31. august udbetales med augustlønnen.

På det statslige område ydes, ud over sædvanlig løn under afholdelse af ferie, den særlige feriegodtgørelse på 2,02 %, hvor 1 % er lovbaseret, og 1,02 % er aftalebaseret. Arbejdsgiver beslutter, om det lovbaserede ferietillæg ydes 2 gange årligt – ultimo maj og ultimo august – eller som en forholdsmæssig del samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder.

I de forhøjede satser indgår kompensation (0,45%) for bortfald af St. Bededag

Ferietillæg ud over 1 % udbetales med aprillønnen med følgende satser:

  • 1,30 % for kommunale fysioterapeuter.
  • 0,95 % for kommunale kandidater.
  • 1,85 % for regionalt ansatte fysioterapeuter med mindre end 10 års anciennitet.
  • 0,95 % for øvrige regionale fysioterapeutgrupper.
  • 0,50 % for fysioterapeuter ansat i staten.

Kommunalt, regionalt og statsligt ansat

Har du som offentligt ansat ændret beskæftigelsesgrad, ydes lønnen under ferie med den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for optjeningsåret. Dette gælder, uanset om du på ferietidspunktet har en lavere eller højere beskæftigelsesgrad, end den du havde på optjeningstidspunktet.

Lønnen ydes med samme brøkdel som tjenesten gennemsnitligt har udgjort i optjeningsåret, uanset om man på ferietidspunktet har lavere eller højere beskæftigelsesgrad.

Er du ansat i en kommune eller i en region, kan du for ferieåret kræve feriegodtgørelse med 12% i stedet for ferie med løn. Ud over de 12% får du udbetalt den særlige feriegodtgørelse. Se afsnittet "Den særlige feriegodtgørelse."

At vælge feriegodtgørelse med løn vil være en idé, hvis du har rigtig meget udbetalt overarbejde.

I ferieperioder vil du så blive trukket i løn og du vil så kunne hæve de feriepenge, som din arbejdsgiver har indbetalt som feriegodtgørelse.

Ønsker du at få feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, skal du skriftligt meddele det til din arbejdsgiver forud for optjeningsårets begyndelse.

Du kan med din arbejdsgiver aftale at overføre ferie ud over 4. uger til det følgende ferierår.

Hvis du ikke har kunnet afholde ferie pga. gyldig feriehindring (afholdelse af barselsorlov, sygdom mv.), er udgangspunktet, at al ferie du ikke har kunnet holde pga. feriehindringen overføres.

Aftalen om overførsel af ferie skal skriftligt aftales, og aftalen skal indeholde oplysning om den senere afvikling. Aftalen kan strække sig ud over ét år.

Du kan vælge at få udbetalt 6. ferieuge i stedet for at afholde den. Hvis din arbejdsgiver ved ferieårets start har bedt om det, skal du pr. 1. oktober give besked om ønsket om udbetaling. Har arbejdsgiveren ikke bedt om det, er der ikke nogen egentlig frist om oplysning om, at du ønsker ferien udbetalt.

Hvis du ikke har kunnet afholde ferie pga. gyldig ferieforhindring (afholdelse af barselsorlov, sygdom mv.) har du krav på at få udbetalt ferien.

Syg inden ferie

Hvis du bliver syg inden ferien påbegyndes, kan du aflyse (suspendere) ferien og afholde den på et senere tidspunkt. Du skal dog på sædvanlig vis kontakte din arbejdsgiver ved arbejdstidens begyndelse på den første feriedag med oplysning om, at du er syg.

Hvis du går fra til ferie en fredag, men den første egentlige feriedag er mandag, skal du informere om sygdommen på sædvanlig vis mandag morgen.

Syg under ferie

For sygdom indtrådt efter ferien er påbegyndt har du ret til at få erstattet ferie ud over de 5 første dage. Dog er det et krav, at ferien er optjent hos den arbejdsgiver du holder ferie fra. Har du optjent mindre ferie hos den nuværende arbejdsgiver, nedsættes erstatningsferien og de 5 dage forholdsmæssigt.

Bliver du syg under ferien, skal du sygemelde dig på almindelig vis - det vil sige på den første dag, du er syg. Du skal selv sørge for og betale fornøden dokumentation af sygdommen.

De 5 første dage der i praksis er en karensperiode tælles pr. ferieår. Det betyder, at du bør meddele al sygdom, der indtræder under din ferie, til din arbejdsgiver, også selv om du kun forventer, at den første sygdom vil være kortvarig. Dette fordi du kan være uheldig at blive syg næste gang, du afholder ferie.

Når du bliver rask igen, kan du vælge at genoptage ferien eller vende tilbage til arbejdet igen. Du kan ikke uden udtrykkelig aftale med din arbejdsgiver afholde evt. erstatningsferie i forlængelse af den genoptagne ferie.

Når du fratræder en ansættelse, vil arbejdsgiver afregne din optjente ferie med løn til Feriekonto.

Du kan, når du holder ferie i et nyt job, hæve feriepengene.

Du kan aftale at ferie med løn afholdes uden, at du endnu har opsparet tilstrækkelig ferie. Hvis du fratræder din stilling inden du har opsparet den afholdte ferie modregnes beløbet i sidste lønudbetaling.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620