Ferie for privatansatte

Som privatansat er du omfattet af ferieloven og har krav på ferie med løn eller feriegodtgørelse. Ferie og fridage udover ferieloven skal være aftalt i din kontrakt.

Den nye ferielov, som trådte i kraft 1. september 2020. Med den nye ferielov kan ferie holdes samtidig med, at den optjenes. Den nye ferielov beskrives nedenfor.

Ferieloven giver dig ret til 5 ugers ferie og fastsætter i øvrigt regler for, hvordan du optjener ferie med løn, hvordan ferien skal afvikles, og hvornår der er tale om feriehindringer mv.

Læs mere i Ferieloven

Ferieloven indeholder ikke bestemmelser om feriefridage – det vil sige ferie ud over 5 uger.

Feriefridage

Feriefridage (den 6. ferieuge) og særlige fridage – fx juleaftensdag og nytårsaftensdag, 1. maj og grundlovsdag – skal være aftalt særskilt i din kontrakt, og herunder hvordan de optjenes og afholdes, og hvordan du har krav på kompensation, hvis du ikke afholder feriefridagene.

Langt hovedparten af de ansatte på det danske arbejdsmarked har 5 feriefridage (6. ferieuge), hvorfor en ansættelse uden feriefridage bør medføre en højere løn end normalt.

Værdien af 5 feriefridage fastsættes typisk til 2,5 % af den samlede bruttoløn.

Ferieåret går fra 1. september til 31. august. Afholdelse af ferie kan ske i ferieåret og i de efterfølgende fire måneder (1/9-31/12).

Du optjener 2,08 dages ferie pr. måneds ansættelse. Har du arbejdet hele kalenderåret, har du optjent 25 feriedage, hvilket svarer til 5 ugers ferie.

Du optjener ferie med løn for de perioder, hvor du modtager løn. Det betyder fx at du også optjener ferie for perioder, hvor du modtager løn under sygdom og afholdelse af barselsorlov med hel eller delvis løn.

Du optjener ikke ferie med løn for barselsperioder, hvor du alene modtager barselsdagpenge.

Afvikling af ferie

Ferien tilrettelægges af din arbejdsgiver og i størst mulig overensstemmelse med dine ønsker til placering af ferien. Forældres ønsker om at kunne afholde hovedferie i børnenes skolesommerferie skal så vidt muligt imødekommes.

En ferieuge forstås som 7 løbende kalenderdage. Ferie holdes med 5 feriedage om ugen.

Du kan ikke holde din ferie på dage, hvor du i forvejen har fri - det vil sige helligdage, ugentlige fridøgn mm.

Du har ret til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferieperioden, og hovedferien skal varsles med minimum 3 måneder.
Skulle du ønske at afholde yderligere ferie (mere end 3 uger) i hovedferieperioden, må du indgå særlig aftale med din arbejdsgiver.

Øvrig ferie skal bare holdes i løbet af ferieåret og kan godt afvikles som enkelte dage.

Din arbejdsgiver skal varsle øvrig ferie med minimum 1 måned.

Alle ansatte fysioterapeuter har i henhold til ferieloven ret til 5 ugers ferie.

I situationer, hvor du ikke har optjent tilstrækkeligt ferie med løn – fx fordi du ikke har optjent ferie med løn i forbindelse med studieafslutning – eller feriegodtgørelse, kan du ikke pålægges at holde ferie med mindre, der er tale om virksomhedslukning. Men du vil omvendt have krav på at holde 5 ugers ferie, som du så selv må finde pengene til.

Er du medlem af en a-kasse, kan du være berettiget til feriedagpenge i situationer, hvor du ikke har optjent ferie med løn. Kontakt din a-kasse herom.

Løn under ferie

Du får udbetalt sædvanlig løn under afholdes af ferie. Hvis du har ændret arbejdstid (op i tid eller ned i tid), vil din løn under ferie svare til din ansættelsesbrøk på optjeningstidspunktet.

Ferietillæg

Hvis du får løn under ferien, har du krav på et ferietillæg.

Ferietillægget udgør mindst 1 procent af den bruttoløn, lønmodtageren har indtjent i optjeningsåret, men procentsatsen kan aftales højere.

Ferietillægget udbetales som udgangspunkt med maj-lønnen og med augustlønnen, men kan udbetales løbende i forbindelse med, at du holder ferie som en forholdsvis del af det samlede ferietillæg. En eventuelt aftalebaseret del som overstiger ferielovens ene procent fortsat udbetales med april-lønnen som hidtil.

Din arbejdsgiver kan ikke kræve et udbetalt ferietillæg tilbagebetalt, hvis du fratræder uden at have holdt din ferie.

Feriegodtgørelse

Du kan vælge at få udbetalt feriegodtgørelse på 12 % i stedet for ferie med løn.

Det kan være en fordel at vælge feriegodtgørelse, hvis du får udbetalt meget store beløb for overarbejde, da feriegodtgørelsen også bliver beregnet af overarbejdsbetalingen. Hvis du ønsker at modtage feriegodtgørelse i stedet for sædvanlig løn under ferie, skal du give din arbejdsgiver besked inden ferieårets begyndelse.

Som provisionsansat fysioterapeut har du ikke ret til ferie med løn, men får i stedet udbetalt feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen beregnes med 12,5 % af det forudgående års bruttoløn.

Får du feriegodtgørelse, har du ikke samtidig ret til særskilt ferietillæg, da det er indregnet i feriegodtgørelsen.

Du kan med din arbejdsgiver aftale at overføre ferie ud over 4. uger til det følgende ferieår.

Hvis du ikke har kunnet afholde ferie pga. gyldig ferieforhindring (afholdelse af barselsorlov, sygdom mv.), er hovedreglen, at optjent ferie efter en feriehindring overføres.

Aftalen om overførsel af ferie skal skriftligt aftales, og aftalen skal indeholde oplysning om den senere afvikling. Aftalen kan strække sig ud over ét år.

I den nye ferielov er hovedreglen, at optjent ferie efter en feriehindring overføres. Kun hvis du har haft feriehindringer i to ferieperioder i træk, har du krav på udbetaling.

Sygdom inden ferien

Hvis du bliver syg inden ferien påbegyndes, kan du aflyse (suspendere) ferien og afholde den på et senere tidspunkt. Det kræver, at du på sædvanlig vis kontakter din arbejdsgiver ved arbejdstidens begyndelse på den første feriedag med oplysning om, at du er syg og forhindret i at holde ferie.

Hvis du går fra til ferie en fredag, men den første egentlige feriedag er mandag, skal du informere om sygdommen på sædvanlig vis mandag morgen.

Erstatningsferie

Er sygdom indtrådt efter ferien er påbegyndt, har du ret til at få erstattet ferie ud over de 5 første dage. Dette gælder, såfremt du har optjent fuld ferie. Har du optjent mindre, nedsættes erstatningsferien og de 5 dage forholdsmæssigt.  

Sygdom under ferien

Bliver du syg under ferien, skal du sygemelde dig på almindelig vis - det vil sige på den første dag, du er syg. Du skal selv sørge for og betale fornøden dokumentation af sygdommen.

De 5 første dage, der i praksis er en karensperiode, tælles pr. ferieår. Det betyder, at du bør meddele al sygdom, der indtræder under din ferie, til din arbejdsgiver, også selv om du kun forventer, at den første sygdom vil være kortvarig. Dette fordi du kunne være uheldig at blive syg næste gang, du afholder ferie.

Rask igen

Når du bliver rask igen, kan du vælge at genoptage ferien eller vende tilbage til arbejdet igen. Du kan ikke uden aftale med din arbejdsgiver afholde evt. erstatningsferie i forlængelse af den genoptagne ferie.

Når du fratræder en ansættelse, vil arbejdsgiver afregne din optjente ferie med løn til Feriekonto.

Du kan, når du holder ferie i et nyt job, hæve feriepengene.

Læs mere i Ferieloven

Du kan aftale at ferie med løn afholdes uden, at du endnu har opsparet tilstrækkelig ferie. Hvis du fratræder din stilling inden du har opsparet den afholdte ferie modregnes beløbet i sidste lønudbetaling. 

Ferievejledning til privatansatte

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620