Kliniksekretær - HK-overenskomst

Overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat regulerer arbejdsvilkårene for kliniksekretærerne på de klinikker, der har tilsluttet sig overenskomsten. HK-overenskomsten indeholder blandt andet regler om løn, pension, arbejdstid og barsel.

Valgfrit at tilslutte sig overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat

Hvis du har en kliniksekretær ansat, kan du vælge at tilslutte dig overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. HK-Overenskomsten regulerer arbejdsvilkårene for HK-sekretærer. Det er ikke et krav, at du tilslutter dig.

Minimalløn for kliniksekretærer

HK-overenskomsten indeholder regler om den minimale løn, som en kliniksekretær skal have.

Minimallønnen udgør:

  1. april 2020 1. april 2021 1. april 2022
1. år kr. 21.843 kr. 22.253 kr. 22.663
2. år kr. 21.963 kr. 22.373 kr. 22.783
3. år kr. 22.168 kr. 22.578 kr. 22.988
4. år kr. 22.383 kr. 22.793 kr. 23.203
5. år kr. 22.693 kr. 23.103 kr. 23.513

 

Det er muligt at gennemføre lokale aftaler om lønstigninger indeholdende den næstkommende overenskomstaftalte lønstigning. 

Fritvalgsordning

Udover lønnen har kliniksekretærer ret til en fritvalgsordning. Du skal som arbejdsgiver beregne og afsætte beløbet til fritvalgsordningen udfra kliniksekretærens ferieberettigede løn fra det foregående år. 

Fritvalgsordningen udgør

  • pr. 1. april 2020, 3,75 %,
  • pr. 1. april 2021, 4,75 %
  • pr. 1. april 2022, 5,75 %.


Kliniksekretæren kan vælge at bruge fritvalgsordningen på:

  • Ekstra pensionsindbetaling
  • Udbetaling af engangsbeløb
  • Særlig frihed/fridage til afholdelse i kalenderåret
  • Seniorordning
  • Børneomsorgsdage

Kliniksekretæren skal give besked om valg senest ved udgangen af januar måned.

Pension for kliniksekretærer

Kliniksekretærens pensionsordning oprettes i Pension for Funktionærer eller Pension Danmark.

Kliniksekretærer, som er fyldt 18 år, og som har været beskæftiget på en fysioterapeutklinik i 4 måneder eller derover er omfattet af pensionsordningen.

Pensionsbidraget beregnes af den samlede bruttoløn og udgør herefter minimum 13,5 %. Arbejdsgiveren betaler 2/3 af det samlede bidrag og kliniksekretæren 1/3.

Hvis en kliniksekretær er på barsel, skal der under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag.

Ansættelsesbevis

Når du ansætter en kliniksekretær, skal du udarbejde et ansættelsesbevis. Du kan vælge at benytte det ansættelsesbevis, som Danske Fysioterapeuter har udarbejdet.

Se Danske Fysioterapeuters ansættelsesbevis

Du skal udfylde ansættelsesbeviset, hvorefter det underskrives af både dig og kliniksekretæren.

Senest en måned efter at kliniksekretæren er tiltrådt, skal du have udarbejdet og udleveret et ansættelsesbevis.

Arbejdstid

Den normale ugentlige effektive arbejdstid er indtil 37 timer, der fordeles mandag til fredag.  Arbejdstiden inkluderer indtil 30 minutters spisepause for fuldtidsansatte.

Det er muligt at aftale flekstidsordninger, og det er også muligt at lave vagtplaner og tilrettelægge arbejdet på forskudt tid.  

Ferie

Ferieloven gælder for ansættelsesforholdet.

Under ansættelsen skal du udbetale en løn til kliniksekretæren, der i henhold til loven danner grundlag for ferie plus et kontant tillæg på 1,5 %.

Ved beregning af feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden, udbetales overenskomstens ekstra ferietillæg. Ved fratræden er kliniksekretæren altid berettiget til at få udbetalt et beløb svarende til 0,5 % af den ferieberettigede løn, som kliniksekretæren har optjent i det indeværende optjeningsår.

Hvis der på klinikken holdes samlet ferielukning, skal tidspunktet for hovedferiens afholdelse være fastlagt senest 1. februar. Hvor der ikke holdes samlet ferielukning, skal tidspunktet for den enkelte kliniksekretærs hovedferie så vidt muligt være fastlagt 1. februar, dog senest 1. april.

Feriefridage

Kliniksekretæren har krav på 5 feriefridage hvert år fra den 1. september. Feriefridagene afholdes i ferieafholdelsesperioden på 16 måneder (fra 1. september til 31. december året efter). Nyansatte kliniksekretærer har ret til et forholdsmæssigt antal feriefridage, svarende til 5/12 pr. måned. Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hvert ferieår.

Barsel

Før fødslen har den gravide kliniksekretær ret til fravær med løn til graviditetsbetingede undersøgelser. Det skal tilstræbes, at undersøgelserne ligger uden for normal arbejdstid.

Når der efter lægens skøn er 4 uger til fødslen, har kliniksekretæren ret til graviditetsorlov. Efter fødslen har kliniksekretæren ret til fravær i overensstemmelse med barselsloven.

Som arbejdsgiver skal du betale fuld løn for sammenlagt 27 uger af fraværet, dog under forudsætning af at du er berettiget til refusion af barselsdagpenge.

For en mandlig kliniksekretær skal du som arbejdsgiver betale fuld løn under fædreorlov i indtil 2 uger, dog under forudsætning af, at du er berettiget til refusion af barselsdagpenge.

Derudover skal der til den forælder, som ikke har afholdt barselsorlov, gives 3 ugers betalt forældreorlov, forudsat at denne afholdes. Det er også her en forudsætning, at du som arbejdsgiver er berettiget til refusion af barselsdagpenge.

Opsigelse

Kliniksekretærer kan opsiges i overensstemmelse med varslerne i funktionærloven. Det betyder, at opsigelse af en kliniksekretær skal ske med følgende varsler:

Anciennitet ved opsigelse  Opsigelsesvarsel
Til og med 5 måneder 1 måned
Til og med 2 år og 9 måneder 3 måneder
Til og med 5 år og 8 måneder 4 måneder
Til og med 8 år og 7 måneder 5 måneder
Herefter 6 måneder

 

Hvis du overvejer at tiltræde HK-overenskomsten eller har kliniksekretærer ansat under HK-overenskomsten, er du velkommen til at kontakte Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning for at høre nærmere herom.  

HK-overenskomsten 2020-2023 

Ansættelsesbevis til kliniksekretærer

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for arbejdsgivere
69 15 04 71