Kliniksekretær - HK-overenskomst

Overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat regulerer arbejdsvilkårene for kliniksekretærerne på de klinikker, der har tilsluttet sig overenskomsten. HK-overenskomsten indeholder blandt andet regler om løn, pension, arbejdstid og barsel.

Valgfrit at tilslutte sig overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat

Hvis du har en kliniksekretær ansat, kan du vælge at tilslutte dig overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. HK-Overenskomsten regulerer arbejdsvilkårene for HK-sekretærer. Det er ikke et krav, at du tilslutter dig.

Minimalløn for kliniksekretærer

HK-overenskomsten indeholder regler om den minimale løn, som en kliniksekretær skal have.

Minimallønnen udgør:

  1. april 2020 1. april 2021 1. april 2022 1. april 2023 1. april 2024
1. år kr. 21.843 kr. 22.253 kr. 22.663 kr. 23.384 kr. 24.106
2. år kr. 21.963 kr. 22.373 kr. 22.783 kr. 23.504 kr. 24.226
3. år kr. 22.168 kr. 22.578 kr. 22.988 kr. 23.709 kr. 24.431
4. år kr. 22.383 kr. 22.793 kr. 23.203 kr. 23.924 kr. 24.646
5. år kr. 22.693 kr. 23.103 kr. 23.513 kr. 24.234 kr. 24.956

 

Det er muligt at gennemføre lokale aftaler om lønstigninger indeholdende den næstkommende overenskomstaftalte lønstigning. 

Bemærk at medarbejdere, hvis løn allerede er højere end minimallønnen ovenfor, ligeledes har krav på lønstigningen per. 1. april 2024. Lønstigningen per 1. april 2024 udgør 721,49 kr. per måned.

Fritvalgsordning

Udover lønnen har kliniksekretærer ret til en fritvalgsordning. Du skal som arbejdsgiver beregne og afsætte beløbet til fritvalgsordningen udfra kliniksekretærens ferieberettigede løn fra det foregående år. 

Fritvalgsordningen udgør

  • pr. 1. april 2020, 3,75 %
  • pr. 1. april 2021, 4,75 %
  • pr. 1. april 2022, 5,75 %
  • pr. 1. april 2024, 7,75%

Bemærk: Stigningen er først effektiv fra 1. april 2024, dvs. ingen stigning i 2023.

Kliniksekretæren kan vælge at bruge fritvalgsordningen på:

  • Ekstra pensionsindbetaling
  • Udbetaling af engangsbeløb
  • Særlig frihed/fridage til afholdelse i kalenderåret
  • Seniorordning
  • Børneomsorgsdage

Kliniksekretæren skal give besked om valg senest ved udgangen af januar måned.

Pension for kliniksekretærer

Kliniksekretærens pensionsordning oprettes i Pension for Funktionærer eller Pension Danmark.

Kliniksekretærer, som er fyldt 18 år, og som har været beskæftiget på en fysioterapeutklinik i 4 måneder eller derover er omfattet af pensionsordningen.

Pensionsbidraget beregnes af den samlede bruttoløn og udgør herefter minimum 13,5 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 9% og medarbejderen 4,5%.

Fra og med den 1. juni 2023 udgør arbejdsgivers pensionsbidrag 11% og medarbejderens pensionsbidrag 2,5%.

Hvis en kliniksekretær er på barsel, skal der under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag.

Ansættelsesbevis

Når du ansætter en kliniksekretær, skal du udarbejde et ansættelsesbevis. Du kan vælge at benytte det ansættelsesbevis, som Danske Fysioterapeuter har udarbejdet.

Se Danske Fysioterapeuters ansættelsesbevis

Du skal udfylde ansættelsesbeviset, hvorefter det underskrives af både dig og kliniksekretæren.

Senest en måned efter at kliniksekretæren er tiltrådt, skal du have udarbejdet og udleveret et ansættelsesbevis.

Arbejdstid

Den normale ugentlige effektive arbejdstid er indtil 37 timer, der fordeles mandag til fredag.  Arbejdstiden inkluderer indtil 30 minutters spisepause for fuldtidsansatte.

Det er muligt at aftale flekstidsordninger, og det er også muligt at lave vagtplaner og tilrettelægge arbejdet på forskudt tid.  

Ferie

Ferieloven gælder for ansættelsesforholdet.

Under ansættelsen skal du udbetale en løn til kliniksekretæren, der i henhold til loven danner grundlag for ferie plus et kontant tillæg på 1,5 %.

Ved beregning af feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden, udbetales overenskomstens ekstra ferietillæg. Ved fratræden er kliniksekretæren altid berettiget til at få udbetalt et beløb svarende til 0,5 % af den ferieberettigede løn, som kliniksekretæren har optjent i det indeværende optjeningsår.

Hvis der på klinikken holdes samlet ferielukning, skal tidspunktet for hovedferiens afholdelse være fastlagt senest 1. februar. Hvor der ikke holdes samlet ferielukning, skal tidspunktet for den enkelte kliniksekretærs hovedferie så vidt muligt være fastlagt 1. februar, dog senest 1. april.

Feriefridage

Kliniksekretæren har krav på 5 feriefridage hvert år fra den 1. september. Feriefridagene afholdes i ferieafholdelsesperioden på 16 måneder (fra 1. september til 31. december året efter). Nyansatte kliniksekretærer har ret til et forholdsmæssigt antal feriefridage, svarende til 5/12 pr. måned. Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hvert ferieår.

Barsel

Børn født eller modtaget før 1. juli 2023

Før fødslen har den gravide kliniksekretær ret til fravær med løn til graviditetsbetingede undersøgelser. Det skal tilstræbes, at undersøgelserne ligger uden for normal arbejdstid.

Når der efter lægens skøn er 4 uger til fødslen, har kliniksekretæren ret til graviditetsorlov. Efter fødslen har kliniksekretæren ret til fravær i overensstemmelse med barselsloven.

Som arbejdsgiver skal du betale fuld løn for sammenlagt 27 uger af fraværet, dog under forudsætning af at du er berettiget til refusion af barselsdagpenge.

For en mandlig kliniksekretær skal du som arbejdsgiver betale fuld løn under fædreorlov i indtil 2 uger, dog under forudsætning af, at du er berettiget til refusion af barselsdagpenge

Derudover skal der til den forælder, som ikke har afholdt barselsorlov, gives 3 ugers betalt forældreorlov, forudsat at denne afholdes. Det er også her en forudsætning, at du som arbejdsgiver er berettiget til refusion af barselsdagpenge.

Børn født eller modtaget den 1. juli 2023 eller senere.

Før fødslen har den gravide kliniksekretær ret til fravær med løn til graviditetsbetingede undersøgelser. Det skal tilstræbes, at undersøgelserne ligger uden for normal arbejdstid.

Når der efter lægens skøn er 4 uger til fødslen, har kliniksekretæren ret til graviditetsorlov. Efter fødslen har kliniksekretæren ret til fravær i overensstemmelse med barselsloven.

Som arbejdsgiver skal du betale fuld løn for sammenlagt 27 uger af fraværet, dog under forudsætning af at du er berettiget til refusion af barselsdagpenge.

For den kliniksekretær, som ikke har født barnet, skal du som arbejdsgiver betale fuld løn til to uger efter fødslen. Dog under forudsætning af, at du er berettiget til refusion af barselsdagpenge.

Derudover er der for den kliniksekretær, som ikke har født barnet, ret til yderligere 2 uger med fuld løn. Tilsvarende gælder for den adoptant, som ikke holder orlov inden barnets modtagelse.

En kliniksekretær har desuden ret til yderligere 2 uger med fuld løn til fri fordeling mellem forældrene. På den måde kan orloven med fuld løn komme op på 29 uger, (de 4 ugers graviditetsorlov med fuld løn, og de 4 ugers orlov til far eller medmor med fuld løn, undtaget)

Det ekstra pensionsbidrag, der betales under barselsorlov eller adoptionsorlov, er ændret til nu 10 uger (modsat tidligere 14 uger). Beløbet ændres ligeledes, så det fremover udgør 3.549 kr. pr. måned, hvoraf arbejdsgiver betaler 2.957 kr., mens medarbejderen betaler 592 kr.

Opsigelse

Kliniksekretærer kan opsiges i overensstemmelse med varslerne i funktionærloven. Det betyder, at opsigelse af en kliniksekretær skal ske med følgende varsler:

Anciennitet ved opsigelse  Opsigelsesvarsel
Til og med 5 måneder 1 måned
Til og med 2 år og 9 måneder 3 måneder
Til og med 5 år og 8 måneder 4 måneder
Til og med 8 år og 7 måneder 5 måneder
Herefter 6 måneder

 

Hvis du overvejer at tiltræde HK-overenskomsten eller har kliniksekretærer ansat under HK-overenskomsten, er du velkommen til at kontakte Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning for at høre nærmere herom.  

HK-overenskomsten 2023-2025 

Skal du ansætte?

Så kan du anvende ansættelsesbeviset nedenfor. Du er velkommen til tilpasse med lokalt aftalte vilkår. Erfaringsmæssigt bør du overveje at indsætte en tekst i ansættelsesbeviset, om at 120-dages-reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2, er aftalt i ansættelsen, så arbejdsgiver har adgang til at opsige medarbejderen ved dennes længerevarende sygdom med forkortet varsel. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Arbejdsgiverrådgivningen.

Ansættelsesbevis til kliniksekretærer

Kontakt

Rådgivning for arbejdsgivere
69 15 04 71