FAQ om sundhedsforsikringer

Få svar på de ofte stillede spørgsmål til samarbejdet med sundhedsforsikringsselskaber.

Nogle selskaber tilbyder deres kunder frit behandlervalg, uden der er indgået en særskilt aftale med den enkelte klinik eller fysioterapeut. Det gælder eksempelvis PFA’s kunder. Andre selskaber, såsom Dansk Sundhedssikring, Pensiondanmark og Tryg forudsætter, at der etableres en samarbejdsaftale mellem klinikken og selskabet, før kunderne får ret til behandling hos fysioterapeuten.

De enkelte selskaber har ofte flere forskellige ordninger for deres kunder, så det er ikke muligt at komme med et entydigt svar på spørgsmålet. Vi anbefaler, at den enkelte fysioterapeut klarlægger det økonomiske grundlag før behandlingen påbegyndes, - eksempelvis ved at bede patienten sende evt. bevillingsbrev, når de booker tid.

Som regel får en kunde hos et forsikringsselskab bevilget refusion af behandling indenfor fastsatte rammer. Kunden får et ”bevillingsbrev”, hvor der angives begrænsninger såsom maks. antal behandlinger, om der kræves lægehenvisning, angivelse af periode, om holdtræning er inkluderet eller ej osv.

Hvis fysioterapeuten afregner direkte med sundhedsforsikringsselskabet, er det vigtigt at kende begrænsningerne for at være sikker på at få betaling for behandlingen.  

I bevillingsbrevet kan der også stå praktiske oplysninger om afregning mv., som er vigtige at kende for fysioterapeuten

Det er en forudsætning for ”danmark” tilskud, at det er en fysioterapeutisk sundhedsydelse. ”danmark” giver ikke tilskud til forebyggende eller sundhedsfremmende ydelser.

Se hvilke krav, der skal være opfyldt for at få tilskuddet

Nej, ikke som hovedregel. Både ”danmark” og de kollektive sundhedsforsikringer dækker typisk alene patientandelen af honoraret. Ved overlappende dækning vil et sundhedsforsikringsselskab oftest kræve refusion fra ”danmark”, så patienten samlet set ikke modtager mere end 100% af patientandelen. Nogle forsikringsselskaber giver rabat, hvis kunden er medlem af ”danmark”.

Danske Fysioterapeuter arbejder for, at sundhedsforsikringer skal betale hele honoraret - uanset om der foreligger en lægehenvisning eller ej.

 

Patienten har ret til at bruge sin lægehenvisning med tilskud hos alle overenskomsttilsluttede fysioterapeuter. Hvis patienten ønsker, at sundhedsforsikringen betaler patientandelen, er det aftalen mellem selskabet og patienten (forsikringsbetingelserne), der afgør hos hvilke klinikker patienten kan få refunderet patientandelen (eller evt. hele honoraret).

Danske Fysioterapeuter arbejder for, at patienter med sundhedsforsikring har frit behandlervalg.

Hvis patienten bruger sin lægehenvisning til at få offentligt tilskud, er det alene praksisoverenskomstens regler og vilkår, der gælder. Hvis patienten ikke gør brug af lægehenvisning, men alene får tilskud/refusion  via sundhedsforsikringen, kan fysioterapeuter og forsikringsselskaber indgå en aftale om særlige vilkår, fx forløbshonorar eller et bestemt fagligt indhold i behandlingsforløbet.

Der er fri aftaleret mellem leverandør og forsikringsselskabet, hvis forløbet ikke er en del af det offentlige sundhedsvæsen.  

Hvis der ikke er indgået nogen aftale om betalingsfrist, er udgangspunktet ifølge loven, at betalingsfristen er 30 dage fra det tidspunkt, hvor fysioterapeuten sender en faktura eller kræver betaling. Fysioterapeuter kan godt fastsætte en kortere betalingsfrist, men dette skal være meddelt patienten på forhånd.

Forsikringsselskaber har også mulighed for at fastsætte frister, som skal meldes ud på forhånd, så fysioterapeuten kan vælge at acceptere eller forhandle fristen.

Hvis der er indgået en aftale om en betalingsfrist på mere end 30 dage, kræver loven, at betalingsfristen:

  • udtrykkeligt skal være godkendt af sælger (fysioterapeuten) og
  • ikke må være urimelig for sælger.

Nej, det er den behandlende fysioterapeut, der tilrettelægger og progredierer behandlingen i samarbejde med patienten, uanset hvem der betaler for forløbet. Det er ikke en del af et lægehenvist forløb at udarbejde status eller kommunikere med det betalende forsikringsselskab.

Fysioterapeuter og forsikringsselskaber kan godt indgå særskilt aftale om udarbejdelse af fx status eller anden kommunikation omkring patienten.

Sundhedsforsikringsselskabet kan dog altid på vegne af patienten bede om relevante journaloplysninger, hvis patienten har samtykket til det.

Hvis patienten ifølge sundhedsforsikringen ikke har ret til det antal behandlinger eller de ydelser som fysioterapeuten vurderer, behandlingsforløbet bør indeholde, må patienten vælge, om vedkommende vil følge fysioterapeutens behandlingsplan (med egenbetaling) eller afslutte behandlingen.

Forsikringsselskabet kan godt få udleveret journaloplysninger, men det skal altid være enten på vegne af patienten (med fuldmagt) eller med patientens samtykke. Første gang en patient eller dennes repræsentant beder om journaloplysninger, er fysioterapeuten forpligtet til at udlevere journaloplysningerne gratis.

Patienter med og uden sundhedsforsikring har samme ret til offentlige ydelser, og patienter med sundhedsforskning må således hverken nægtes behandling eller komme foran i køen til lægehenviste forløb alene på baggrund af deres forsikringsforhold.

Fysioterapeuter, der arbejder uden for overenskomst, kan lovligt aftale maksimale ventetider eller lign. for forsikringskunder uden offentligt tilskud.

Ja, det er lovligt. Det er ofte tilfældet, hvis kundens forsikring dækker egenbetaling til offentlige ydelser. Selvom mange forsikringer kun dækker patientandelen og efter lægehenvisning, kan kunden ofte have ret til blive behandlet af en fysioterapeut udenfor overenskomst. Den del af fysioterapeutens honorar, der ligger udover forsikringstilskuddet afregnes så direkte mellem patient og fysioterapeut (fri prissætning).

Ja, når behandling sker udenfor overenskomst, er der fri prissætning. Det betyder, at hver enkelt fysioterapeut selv fastsætter sine priser, evt. efter forhandling med sine patienter. Forskellige fysioterapeutiske virksomheder må imidlertid ikke koordinere honorarer overfor f.eks. forsikringsselskaber eller f.eks. dele kunder mellem sig.

Danske Fysioterapeuter må heller ikke agere på en måde, der kan opfattes som egnet til at koordinere/samordne priser, jfr. konkurrencelovens § 6.

Området er underlagt konkurrenceloven, som fastslår, at virksomheder og brancheforeninger ikke må samordne eller koordinere den frie konkurrence mellem virksomheder.

Danske Fysioterapeuter har således ikke mulighed for at forhandle fælles vilkår, der kan betragtes som et konkurrenceparameter mellem selvstændige virksomheder (f.eks. honorarer, betalingsfrister og lign.).