Find rundt i reglerne for selvstændig virksomhed

Er du fysioterapeut med egen virksomhed, kan du her få svar på spørgsmål om beskyttelse af persondata, markedsføring af sundhedsydelser og meget mere, som du har brug for at vide, når du driver virksomhed.

Når du er en del af sektionen for arbejdsgivere i Danske Fysioterapeuter, kan du få juridisk vejledning til problemstillinger om dine ansattes løn og vilkår hos vores arbejdsgiverrådgivning.

Kontakt Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Som virksomhedsejer er du dataansvarlig for personfølsomme oplysninger om de patienter/kunder, der kommer til behandling hos dig. Det er en konsekvens af sundhedsloven, at du skal opbevare og behandle personfølsomme oplysninger om patienternes helbred mv.

Du skal derfor overholde en række krav i den forbindelse, og du skal kunne dokumentere, at du overholder kravene. Der er store bødestraffe, hvis reglerne ikke overholdes.

Sæt dig derfor grundigt ind i reglerne og tilpas din klinik og dine procedurer til reglerne.

Læs mere om persondatabeskyttelse på klinikken

Mange patienter, der henvises til behandling inden for overenskomst, har en forsikring, der dækker dele af eller hele patientandelen. Overenskomsten skal altid overholdes, og du må derfor ikke indgå aftaler med administrations- eller forsikringsselskaber, der er uforenelige med praksisoverenskomsterne.

Hvis patienter behandles uden for overenskomsterne, kan fysioterapeut og forsikringsselskab indbyrdes aftale vilkår og forløb for ydelserne.

Læs mere: Aftaler om sundhedsforsikringer skal overholde overenskomsten

Her kan du se en oversigt over forsikringsselskaberne og deres sundhedsforsikringer

Som selvstændig vil du skulle indgå en række forskellige aftaler/kontrakter. Det kan f.eks. være en aftale om leje af de lokaler, hvori du driver din virksomhed, en aftale om køb af IT-ydelser eller en aftale, som beskriver dit salg af ydelser til kunder.

Til en start og som inspiration kan det være en fordel at bruge en skabelon. Det vil dog som regel være en god ide at få hjælp eller rådgivning, når sådanne aftaler skal indgås.

Find skabeloner til forretningsaftaler på virksomhedsguiden.dk

I nogle fysioterapipraksis afspilles musik i forbindelse med holdtræning samt i venteværelset. I den forbindelse opstår spørgsmålet om, hvorvidt man skal betale KODA-afgift eller ej.

Hovedreglen er, at der skal betales afgift, hvis det er 'offentlig fremførelse'. Definitionen af hvad offentlig fremførelse er ikke altid lige til. Derfor har vi fået en advokat til at vurdere spørgsmålet:

Hent KODA vejledning

Når du reklamerer for de sundhedsydelser, som I tilbyder på klinikken, skal du overholde loven om markedsføring af sundhedsydelser. Det betyder, at din markedsføring skal være baseret på faglige og relevante oplysninger. Oplysningerne må ikke være mangelfulde, utilbørlige, urigtige, vildledende eller egnet til at vildlede.

Læs om reglerne for markedsføring af sundhedsydelser

Billeder og video
Du skal særligt være opmærksom på de begrænsninger, der er for brug af billeder og video.

Læs om brug af billeder og video i din markedsføring

Se webinar: Få tips og trips til din digitale markedsføring og synlighed på sociale medier 

Konkurrencelovgivningen forbyder samordning/koordinering af vilkår og honorarer mellem virksomheder, der gerne vil samarbejde om fx et lokalt tilbud. Du skal derfor være meget opmærksom på ikke at overtræde konkurrencereglerne, når du samarbejder eller erfaringsudveksler med andre fysioterapeutiske virksomheder. 

Læs mere om, hvordan du som mindre virksomhed overholder konkurrencereglerne (pdf)

Du skal følge bestemte regler, når du vil inddrive et skyldigt beløb:

  • Er fakturaen ikke betalt efter fristens udløb skal du sende mindst 1 rykker med en betalingsfrist på minimum 10 dage. Du må pålægge et rykkergebyr på 100 kr.
  • Er fakturaen endnu ikke betalt, kan du enten sende 1-2 nye rykker med samme gebyr, eller du kan sende sagen til retslig inkasso.

Læs mere om indrivelse af patienthonorar

Danske Fysioterapeuters erhvervsansvarsforsikring indeholder en retshjælpsforsikring, som omfatter dækning af egne og modpartens omkostninger i tilfælde af en retssag (advokatbistand og domstolens sagsomkostninger)

Retshjælpsdækningen gælder tvister opstået i forbindelse med din erhvervsudøvelse, der vil kunne blive behandlet af de danske domstole.

Forsikringen dækker ikke spørgsmål om skatte- og afgifter, betalingsstandsning, konkurs, inkasso og straffesager.

Læs mere om retshjælpsforsikringen

Det er lovpligtigt at udarbejde en skriftlig Arbejdspladsvurdering (APV), når man har ansatte. 

APV’en er virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer.

APV'en giver et godt overblik over din kliniks arbejdsmiljø. Hvad fungerer godt, og hvor er de eventuelle problemer?

Find skabeloner og vejledninger til APV, der er tilpasset en fysioterapeutisk virksomhed

Sygeforsikirngen ”danmark” giver ikke tilskud til forebyggelse eller sundhedsfremme, men tilskud til fysioterapeutisk behandling herunder holdtræning, når en række kriterier er opfyldt:

  • Der skal være indikation for fysioterapi
  • Der skal være et behandlingsmæssigt sigte
  • Ydelserne er indeholdt i SKS kataloget (link) bilagt praksisoverenskomsten
  • Behandlingen journalføres

Læs mere om danmarks tilskud

Fysioterapeuter er underlagt en række sundhedsjuridiske regler.

Orienter dig i sundshedsjuraen

Klinikker og de enkelte ydernumre kan handles mellem autoriserede fysioterapeuter. Der er fri prisdannelse i henhold til konkurrencelovgivningen.

Før du handler, enten som køber eller sælger vil vi anbefale, at

  • du læser vores vejledning i gennem
  • får din egen rådgiver.

Det er ikke muligt at dele rådgiver/mægler køber og sælger i mellem. En mægler kan kun repræsentere den part, der betaler for rådgivningen.

Se klinikker til salg og læs vejledningen vedrørende køb og salg af klinik

 

Del eller udskriv siden

Kontakt

Esben Riis

Chefkonsulent
3341 4619

Mads Lythje

Forhandlingsleder
3341 4654