Find rundt i reglerne for selvstændig virksomhed

Er du fysioterapeut med egen virksomhed, kan du her få svar på spørgsmål om beskyttelse af persondata, markedsføring af sundhedsydelser og meget mere, som du har brug for at vide, når du driver virksomhed.

Når du er selvstændig med cvr har du ret til barselsdagpenge. Hvis du i din virksomhed har tjent mere end højeste dagpengesats (231.920 kr. i 2021) i det foregående regnskabsår har du mulighed for at få suppleret op fra barselsudligningsordningen (op til i alt 204,54 kr. maksimalt pr time, 2021 niveau).

Alle selvstændige, der tjener mere end dagpengesatsen (231.920 kr. i 2021) og ikke har lønindkomst, der overstiger indtægten fra virksomheden, skal betale et fast årligt beløb til udligningsordningen for selvstændige. Bidragssatsen er i 2021 på 1.225 kr.

Læs mere om reglerne på virk.dk

Når du er en del af sektionen for arbejdsgivere i Danske Fysioterapeuter, kan du få juridisk vejledning til problemstillinger om dine ansattes løn og vilkår hos vores arbejdsgiverrådgivning.

Kontakt Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Som virksomhedsejer er du dataansvarlig for personfølsomme oplysninger om de patienter/kunder, der kommer til behandling hos dig. Det er en konsekvens af sundhedsloven, at du skal opbevare og behandle personfølsomme oplysninger om patienternes helbred mv.

Du skal derfor overholde en række krav i den forbindelse, og du skal kunne dokumentere, at du overholder kravene. Der er store bødestraffe, hvis reglerne ikke overholdes.

Sæt dig derfor grundigt ind i reglerne og tilpas din klinik og dine procedurer til reglerne.

Læs mere om persondatabeskyttelse på klinikken

Mange patienter, der henvises til behandling inden for overenskomst, har en forsikring, der dækker dele af eller hele patientandelen. Overenskomsten skal altid overholdes, og du må derfor ikke indgå aftaler med administrations- eller forsikringsselskaber, der er uforenelige med praksisoverenskomsterne.

Hvis patienter behandles uden for overenskomsterne, kan fysioterapeut og forsikringsselskab indbyrdes aftale vilkår og forløb for ydelserne.

Få svar på de ofte stillede spørgsmål om samarbejde med sundhedsforsikringsselskaber

 

Som selvstændig vil du skulle indgå en række forskellige aftaler/kontrakter. Det kan f.eks. være en aftale om leje af de lokaler, hvori du driver din virksomhed, en aftale om køb af IT-ydelser eller en aftale, som beskriver dit salg af ydelser til kunder.

Til en start og som inspiration kan det være en fordel at bruge en skabelon. Det vil dog som regel være en god ide at få hjælp eller rådgivning, når sådanne aftaler skal indgås.

Find skabeloner til forretningsaftaler på virksomhedsguiden.dk

På nogle fysioterapiklinikker afspilles der musik i forbindelse med holdtrænning eller i venteværelset. I den forbindelse opstår spørgsmålet om, hvorvidt man skal betale KODA-afgift eller ej.

Få vejledning hos KODA om dette spørgsmål mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 – 15.00.

Telefonnummer: 3330 6380

E-mail: kunde@koda.dk

 

Når du reklamerer for de sundhedsydelser, som I tilbyder på klinikken, skal du overholde loven om markedsføring af sundhedsydelser. Det betyder, at din markedsføring skal være baseret på faglige og relevante oplysninger. Oplysningerne må ikke være mangelfulde, utilbørlige, urigtige, vildledende eller egnet til at vildlede.

Læs om reglerne for markedsføring af sundhedsydelser

Billeder og video
Du skal særligt være opmærksom på de begrænsninger, der er for brug af billeder og video.

Læs om brug af billeder og video i din markedsføring

Se webinar: Få tips og trips til din digitale markedsføring og synlighed på sociale medier 

Konkurrencelovgivningen forbyder samordning/koordinering af vilkår og honorarer mellem virksomheder, der gerne vil samarbejde om fx et lokalt tilbud. Du skal derfor være meget opmærksom på ikke at overtræde konkurrencereglerne, når du samarbejder eller erfaringsudveksler med andre fysioterapeutiske virksomheder. 

Læs mere om, hvordan du som mindre virksomhed overholder konkurrencereglerne (pdf)

Du skal følge bestemte regler, når du vil inddrive et skyldigt beløb:

 • Er fakturaen ikke betalt efter fristens udløb skal du sende mindst 1 rykker med en betalingsfrist på minimum 10 dage. Du må pålægge et rykkergebyr på 100 kr.
 • Er fakturaen endnu ikke betalt, kan du enten sende 1-2 nye rykker med samme gebyr, eller du kan sende sagen til retslig inkasso.

Læs mere om indrivelse af patienthonorar

Danske Fysioterapeuters erhvervsansvarsforsikring indeholder en retshjælpsforsikring, som omfatter dækning af egne og modpartens omkostninger i tilfælde af en retssag (advokatbistand og domstolens sagsomkostninger)

Retshjælpsdækningen gælder tvister opstået i forbindelse med din erhvervsudøvelse, der vil kunne blive behandlet af de danske domstole.

Forsikringen dækker ikke spørgsmål om skatte- og afgifter, betalingsstandsning, konkurs, inkasso og straffesager.

Læs mere om retshjælpsforsikringen

Det er et lovkrav, at alle arbejdsgivere, som har ansatte og indlejere, minimum hvert 3. år skal udarbejde en arbejdspladsvurdering – APV. Find links til relevante hjemmesider, der kan hjælpe dig på vej med APV-arbejdet.

Som arbejdsgiver bestemmer du selv, hvilken metoder du vil benytte i arbejdet med APV´en, så længe alle medarbejdere bliver inddraget i hele processen. Derudover skal APV’en ligge tilgængelig enten fysisk eller elektronisk.

Fordele ved et godt arbejdsmiljø

Der er flere fordele for din virksomhed ved at have et godt arbejdsmiljø. Det kan nemlig medføre:

 • Færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser
 • Mindre sygefravær
 • Mindre udskiftning blandt medarbejderne
 • Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet

Planlægning af APV-proces

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation (AMO), bestående af en arbejdsleder med beslutningskompetence samt minimum en arbejdsmiljørepræsentant, valgt af medarbejderne. Her planlægger arbejdsmiljøorganisationen APV-processen.

I virksomheder med mindre end 10 ansatte, er der ikke krav om etablering af en arbejdsmiljøorganisation, men de ansatte deltager fortsat på samme måde i APV’ens 5 dele:

 1. En kortlægning af arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen. Hvor er der problemer? Hvem rammer de?
 2. En vurdering eller analyse af de problemer, som bliver opdaget. Hvad er det helt præcist, der er galt – og hvor alvorligt er problemet.
 3. En handlingsplan for arbejdsmiljøet, hvor opgaverne er prioriteret. Hvad er vigtigst at gøre hér og nu og hvad kan vente til de alvorligste problemer er løst?
 4. En plan for, hvordan der skal følges op. Hvordan skal problemerne løses? Får vi gjort, hvad vi aftaler? Og har det virket? Er problemet løst?
 5. En kortlægning af virksomhedens sygefravær. Er der forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til fraværet?

Hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp og vejledning til at komme i gang med APV-arbejdet, kan du kontakte Arbejdstilsynets APV-hotline på tlf. nr. 7220 9000.

Læs Arbejdstilsynets side om APV

Læs om metoder til at i gangsætte APV-processen på hjemmesiden for BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Find inspiration og hjælp til arbejdsmiljøarbejdet i praksis på BrancheFællesskabets hjemmeside

Er du ny arbejdsgiver?

Læs Arbejdstilsynets guide som hjælper dig med at få styr på helt centrale krav som arbejdsmiljøloven stiller dig som arbejdsgiver

Sygeforsikirngen ”danmark” giver ikke tilskud til forebyggelse eller sundhedsfremme, men tilskud til fysioterapeutisk behandling herunder holdtræning, når en række kriterier er opfyldt:

 • Der skal være indikation for fysioterapi
 • Der skal være et behandlingsmæssigt sigte
 • Ydelserne er indeholdt i SKS kataloget (link) bilagt praksisoverenskomsten
 • Behandlingen journalføres

Læs mere om danmarks tilskud

Fysioterapeuter er underlagt en række sundhedsjuridiske regler.

Orienter dig i sundshedsjuraen

Klinikker og de enkelte ydernumre kan handles mellem autoriserede fysioterapeuter. Der er fri prisdannelse i henhold til konkurrencelovgivningen.

Før du handler, enten som køber eller sælger vil vi anbefale, at

 • du læser vores vejledning i gennem
 • får din egen rådgiver.

Det er ikke muligt at dele rådgiver/mægler køber og sælger i mellem. En mægler kan kun repræsentere den part, der betaler for rådgivningen.

Se klinikker til salg og læs vejledningen vedrørende køb og salg af klinik