Inddrivelse af patienthonorar

Desværre sker det ind imellem, at patienterne ikke betaler deres regning. Det kan være svært at vide, hvad man så stiller op.

Gode råd

Hvis der er tale om behandling, hvor din patient selv skal betale en del af eller hele honoraret, kan du opkræve patienten pengene lige så snart, behandlingen har fundet sted. Hvis patienten ikke betaler kontant på klinikken, kan du give patienten en faktura til senere betaling.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at det fremgår af den faktura, patienten modtager, hvornår betaling skal finde sted. Hvis det ikke fremgår, er patienten først forpligtet til at betale, når du retter henvendelse til patienten og giver en rimelig betalingsfrist.

Hvis patienten ikke betaler honoraret

Ved manglende betaling efter betalingsfristens udløb kan du sende et rykkerbrev til patienten. Du kan i den forbindelse pålægge patienten et rykkergebyr. Der er et fælles loft på gebyrer, så det må ikke overstige kr. 100,00, og det er uanset hvilke omkostninger, du har haft i forbindelse med opkrævningen. Du kan højst rykke patienten tre gange for den samme gæld.

Der skal gå mindst 10 dage mellem udsendelsen af flere rykkere i samme sag. Hvis sagen efter tre rykkere overdrages til inkasso, må det samlede rykkergebyr ikke overstige kr. 300,00 + kr. 100,00 i inkassogebyr. Du kan ud over rykkergebyrer opkræve patienten renter, hvis betaling ikke sker rettidigt. Du kan vælge at inddrive beløbet selv, og du kan i den forbindelse kræve, at patienten dækker rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale; et såkaldt frivilligt forlig.

Der er faste regler for omkostningernes størrelse både i forbindelse med din egen inddrivelse af beløbet og en inkassators inddrivelse af beløbet. De udenretlige inkassoomkostninger fremgår af en bekendtgørelse. 

Læs mere i ’Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger’

Retslig inkasso

Hvis patienten ikke betaler honoraret, kan sagen overgives til retslig inkasso. Det betyder, at du beder et inkassofirma eller en inkassoadvokat om at inddrive beløbet. Inden du overgiver sagen til inkasso, skal du sende et rykkerbrev til patienten, hvori du oplyser, at sagen vil blive overgivet til inkasso, hvis patienten ikke betaler inden en frist på mindst 10 dage fra den dato, du sender brevet. Derudover skal det fremgå af brevet, at manglende betaling vil kunne medføre, at der pålægges yderligere inddrivelsesomkostninger.

Det skal være meget tydeligt, hvorfor du sender regningen, og hvad den dækker over. Hvis patienten betaler inden fristens udløb, kan du ikke pålægge patienten yderligere omkostninger. Det anbefales, at du under alle omstændigheder rådfører dig med en advokat eller et inkassofirma, hvis patienten efter rykkerbreve stadig ikke betaler.