Regler for markedsføring af sundhedsydelser

Når du reklamerer for de sundhedsydelser, som I tilbyder på klinikken, skal du overholde loven om markedsføring af sundhedsydelser. Det betyder, at din markedsføring skal være baseret på faglige og relevante oplysninger. Oplysningerne må ikke være mangelfulde, utilbørlige, urigtige, vildledende eller egnet til at vildlede.

Lov om markedsføring af sundhedsydelser

Den sundhedsfaglige virksomhed, du som fysioterapeut udfører, er omfattet af lov om markedsføring af sundhedsydelser. Det kan være undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje og sundhedsfaglige forebyggelsestiltag over for den enkelte patient. Generel reklame for klinikken er omfattet af markedsføringsloven. 

Identifikation

Det er vigtigt, at al markedsføring bliver udformet og præsenteret, så det tydeligt fremgår, at der er tale om markedsføring. Det skal desuden fremgå, hvem der er ansvarlig for markedsføringen.

Mangelfulde oplysninger

Hvis risici ved sundhedsydelsen er nedtonet eller udeladt, eller hvis pristillæg ikke er angivet, kan markedsføringen være mangelfuld. Et eksempel på en mangelfuld angivelse kunne fx være, hvis en fysioterapeut anpriser en sundhedsydelse uden at angive, at fysioterapeuten selv er ophavsmanden bag den anpriste ydelse.

Urigtige og vildledende oplysninger

Selvom oplysninger i din markedsføring sådan set er korrekte, kan de fremstå som vildledende, hvis sammenhængen er forvirrende eller mangelfuld. Ved vurderingen af om din markedsføring er vildledende, skal du huske, at målgruppen sandsynligvis er patienter, der er særligt påvirkelige. Det betyder ikke, at du kun kan anvende objektive oplysninger. Du må gerne anvende beskrivende og subjektive angivelser i din markedsføring.

Utilbørlige oplysninger

Et eksempel på en utilbørlig angivelse kan være, hvis du i din markedsføring fremfører en række generelle symptomer på en alvorlig sygdom med det formål at få patienter til at konsultere dig med henblik på at få taget en diagnostisk test.

Nedsættende eller ringeagtende angivelser om eksempelvis race, nationalitet, religion, køn, seksuel orientering eller alder vil naturligvis også være utilbørlige angivelser.

Vildledende og utilbørlige fremgangsmåder

Når du markedsfører sundhedsydelser, må du ikke anvende fremgangsmåder, der er vildledende eller utilbørlige. Det kan fx være fremgangsmåder, der påfører modtageren besvær eller ulejlighed eller virker særligt krænkende.

Et eksempel på en utilbørlig fremgangsmåde er, hvis du markedsfører dig via opslag eller løbesedler på et hospital.

Særligt om markedsføring rettet mod børn og unge

Børn og unge under 18 år anses for at være særligt påvirkelige over for markedsføring af sundhedsydelser. Hvis du vælger at markedsføre sundhedsydelser over for børn og unge under 18 år, må dit markedsføringstiltag ikke udnytte deres godtroenhed eller mangel på erfaring. Markedsføringen må heller ikke misbruge børn og unges loyalitetsfølelse.

Du bør desuden være forsigtig med at bruge billeder af børn og unge under 18 år, da dette typisk vil give et indtryk af, at ydelsen er særligt egnet til dem.

Dokumentationspligt

Det er vigtigt, at du kan dokumentere rigtigheden af angivelser om faktiske forhold.

Oplysningspligt

Du har pligt til at oplyse, hvis der er tilknyttet en sundhedsperson til behandlingsstedet, som er underlagt en af sundhedsstyrelsens tilsynsreaktioner eller varigt har fået frataget sin autorisation eller indskrænket sit virksomhedsområde for forhold, som er relevante for udførelse af den sundhedsydelse, du markedsfører.

Tilsyn og sanktioner

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med markedsføring af sundhedsydelser. Sundhedsstyrelsen kan påbyde at markedsføring, som er i strid med reglerne bringes til ophør eller berigtiges.

Overtrædelse af lov om markedsføring af sundhedsydelser og bekendtgørelsen er sanktioneret med bøde.

Vil du vide mere?

Lov om markedsføring af sundhedsydelser

Bekendtgørelsen om markedsføring af sundhedsydelser

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser