Startpakke - I gang som selvstændig fysioterapeut

Er du ny som selvstændig fysioterapeut, kan du her få svar på spørgsmål om CVR-nummer, forsikringer og meget mere.

Hvis du overvejer at blive selvstændig eller lige er startet op, kan der være meget at få styr på og overblik over. Vi har samlet en række gode tips, vigtig viden og vejledninger til at få dig bedst mulig i gang med din sundhedsvirksomhed, hvad enten det er indenfor eller udenfor praksisoverenskomst.

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på 12 typiske spørgsmål og udfordringer som nye selvstændige har.

Du skal have et CVR-nummer, hvis du omsætter for mere end 80.000 kr. om året, som også er grænsen for hvornår du skal betale lønsumsafgift som sundhedsvirksomhed.

Hvis din virksomhed leverer andre ydelser end sundhedsydelser, er den momspligtig og grænsen er i stedet for 50.000 kr.

Hvis du kun er bibeskæftiget og ikke omsætter for mere end 80.000 kr., kan du være ”honorarmodtager”. Det vil sige, at du hverken er ansat eller har eget CVR-nummer. Honorar defineres af SKAT som ”vederlag for personligt arbejde, der udføres uden for tjenesteforhold, og som heller ikke stammer fra selvstændig erhvervsvirksomhed”.

Du kan dog godt oprette og arbejde under et CVR-nummer, selvom du omsætter for under 80.000 kr. Med et CVR-nummer får du mulighed for at få andre skattefradrag, end hvis du er ansat eller honorarmodtager.

Hvis du gerne vil kunne modtage honorar som selvstændig og ikke omsætter for mere end 50.000 kr. årligt, kan du oprette en PMV (personlig ejet mindre virksomhed) på virk.dk. Det kan være relevant som fx ferievikar eller ved beskeden bibeskæftigelse.

Uanset omsætning skal du udarbejde et skatteregnskab for virksomheden. Overskuddet af personligt ejet virksomhed bliver beskattet som personlig indkomst.

Læs mere på startvaekst.dk og kom i gang

Der er ikke særlige regler for, hvad en fysioterapeutisk virksomheder må hedde, med mindre du har en klinik med ydernummer, som samtidig er et Aps.

Læs om Aps vedtægter for overenskomstklinikker i overenskomst for almen fysioterapi § 40

Sundhedsvirksomheder er undtaget for moms. I stedet betales lønsumsafgift på 4,12 % af indtjeningen i virksomheden. Der er en bagatelgrænse på 80.000 kr., så mange bibeskæftigede betaler ikke lønsum, da de ikke når over grænsen.

Hvis virksomheden har andre ydelser end sundhedsydelser, fx varesalg, generel ergonomisk rådgivning, personlig træning af raske og lign., skal der lægges 25% moms på disse ydelser, i stedet for lønsumsafgift osv.

I denne video fra SKAT kan du blive klogere på, hvordan du som selvstændig sundhedsperson bogfører og fakturerer dine ydelser.

Som selvstændig behandler skal du registrere din virksomhed som et behandlingssted i Behandlingsstedsregisteret. Alle selvstændige er nemlig ansvarlige for patientsikkerheden i deres virksomhed. Det gælder også lejere, selvstændige vikarer og selvstændige behandlere uden for overenskomst.

Er I flere selvstændige på samme klinikadresse, skal I hver især registrere jer, da klinikken ikke er ansvarlig for andre selvstændiges patientsikkerhed.

Pr. juli 2018 er der indført en bagatelgrænse på 25.000 kr. Er din årlige omsætning under dette, skal du ikke registrere dig i behandlingsstedsregistret.

Læs mere og registrer din virksomhed på stps.dk

Alle selvstændige behandlere er ansvarlige for patientsikkerheden i deres virksomhed og derfor underlagt det risikobaserede tilsyn.

Det risikobaserede tilsyn bliver udført af Styrelsen for Patientsikkerhed, som løbende skal holde øje med, at patientsikkerheden er i orden gennem tilsyn i praksissektoren.

På fysioterapiområdet er det defineret en række målepunkter som skal være i orden, og som styrelsens tilsyn koncentrerer sig om.

Fyldestgørende journalføring er en meget vigtig del af tilsynet.

Læs om god journalføring

Hvis du kommer til at skade en patient eller en patients ejendele under behandling, kan patienten kræve erstatning, når du er selvstændig erhvervsdrivende. Det kan en erhvervsansvarsforsikring dække dig imod.

En erhvervsansvarsforsikring dækker også en række omkostninger ved typiske retstvister for selvstændigt erhvervsdrivende.

Forsikringen kan tegnes hos Danske Fysioterapeuter og koster 40 kr. i kvartalet. Vi tegner den automatisk for ejere og lejere med ydernummer samt selvstændige vikarer, når vi har modtaget vikarskemaet.

Bestil erhvervsansvarsforsikring

Korte sygeperioder

Alle selvstændige kan efter 14 dages sygdom få sygedagpengerefusion. Det sker gennem din konto på virk.dk.

Det er muligt at forsikre sig allerede fra 1. eller 3. dags sygdom, så man kan få refusion tidligere. Det er en statslig forsikring.

Læs om sygedagpengeforsikring på virk.dk

Der er en karensperiode, der betyder, at de første 6 måneder efter man har tegnet forsikringen, er man ikke berettiget til refusion.

Mellemlange sygeperioder

Hvis man er økonomisk sårbar over for manglende indtjening ved sygdom af mere end 3 ugers varighed, kan det være en god idé at tegne en forsikring mod indtægtstab.

Du kan selv bestemme niveauet for dækning, og forsikringen udbetales uafhængigt af, om du blot mister omsætning i virksomheden eller vælger at ansætte en vikar i sygdomsperioden.

Erstatningsperioden er op til 12 måneder. Prisen er fast procentdel af den dækning, du ønsker.

Sygedriftstabsforsikringen kan tegnes af alle selvstændige medlemmer. Man kan også tegne for ansatte nøglemedarbejdere, hvis omsætning er vigtigt for virksomheden.

Sygedriftstabsforsikringen er tænkt som et supplement til sygedagpenge (kort tids sygdom) og forsikring for tab af erhvervsevne (længerevarende sygdom).

Du kan tegne en sygedriftstabsforsikring hos både ved Købstædernes Forsikring og ved Topdanmark.

Læs om Købstædernes sygedriftstabsforsikring (pdf)

Længerevarende sygdom/uarbejdsdygtighed

Som selvstændig er man meget sårbar over for længerevarende uarbejdsdygtighed og manglende indtægtsgrundlag.

Derfor anbefaler vi kraftigt, at man opretter en pensionsordning med tilhørende forsikring mod tab af erhvervsevne. Den medlemsaftale Danske Fysioterapeuter har forhandlet med PFA er skræddersyet til selvstændiges behov og alle medlemmer får gavn af de fordelagtige priser og vilkår, vi har aftalt.

Læs om tilbuddet til dig med egen virksomhed uden for overenskomst på pfa.dk

Ejere, lejere, mobile og ridefysioterapeuter med eget ydernummer er obligatorisk omfattet af ordningen.

Som selvstændig, der ikke er omfattet af den obligatoriske ordning, er det også muligt nemt og uden helbredsoplysninger at oprette en ordning på fordelagtige vilkår ved PKA.

Læs om, hvordan du kan få pension hos PKA som selvstændig eller privatansat

Hvis du bliver ledig, dvs. stopper med at drive selvstændig virksomhed, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse.

Vær opmærksom på, at der er en karensperiode på 3 uger for selvstændige, der melder sig arbejdsløse. Det kan derfor blive en dyr fornøjelse for selvstændige vikarer.

Hvis du stopper 2 gange som selvstændig vikar inden for et år, risikerer du at miste dagpengeretten helt. Kontakt altid a-kassen før du skriver under, hvis du er i tvivl om konsekvenserne for din dagpengeret.

Danske Fysioterapeuter har samarbejde med Danske Sundhedsorganisationers A-kasse- DSA, som både forsikrer selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere.

Alle skal føre et skatteregnskab, men små personligt ejede virksomheder vil typisk ikke være pligtige til at få regnskabet kontrolleret og revideret.

Det giver dog god mening af få målrettet assistance fra revisoruddannede, så du sikrer, at du fører et korrekt regnskab. Ligeledes rådgiver revisorer om skatteforhold, der kan være vigtige for virksomhedens samlede drift.

Din revisor bør have branchekendskab, da sundhedsvirksomheder er underlagt specifikke regler og økonomiske vilkår, som ikke gælder for andre områder.

Nogle regnskabsprogrammer, der tilbydes som online abonnementer og er målrettet selvstændige/SMV’er, har indbygget vejledning om korrekt regnskabsføring, men tilbyder selvsagt ikke branchekendskab.

Hvis du opretter egen klinik, bliver du dataansvarlig for personfølsomme oplysninger om de patienter, der kommer til behandling hos dig. Det er en konsekvens af sundhedsloven, at du skal opbevare og behandle personfølsomme oplysninger om patienternes helbred mv.

Du skal derfor overholde en række krav i den forbindelse, og du skal kunne dokumentere, at du overholder kravene. Det er store bødestraffe, hvis reglerne ikke overholdes.

Sæt dig derfor grundigt ind i reglerne og tilpas din klinik og dine procedurer til reglerne.

Læs om persondatabeskyttelse på klinikken

For år tilbage skulle indretningen af en klinik godkendes af embedslægen. Sådan er det ikke længere. Nu er kravene blot, at lokalerne skal være egnede til din behandling, og du skal kunne leve op til almindelig patientsikkerhed.

Særligt skal du være opmærksom på hygiejneforhold, så du og patienterne til en hver tid har adgang til håndvask og toilet.

Det er muligt, at nogle af dine samarbejdspartnere har ønsker eller krav til indretningen af din klinik, så det bør du undersøge på forhånd.

Vær synlig på sundhed.dk

Sundhed.dk har en funktion, der hedder ”Find behandler”. Den er beregnet som indgangsvinkel for både henvisende læger og patienter, der skal finde en relevant behandler.

Som medlem af Danske Fysioterapeuter har du mulighed for at blive synlig på sundhed.dk, selvom du ikke har praksisoverenskomst.

Læs om sundhed.dk og tilmeld dig

Få adgang til lægers henvisninger via Henvisningsformidlingen (DNHF)

Du har ligeledes mulighed for at få adgang til det offentlige henvisningssystem DNHF / Henvisningsformidlingen, hvor alle lægers elektroniske henvisninger bliver lagt op.

Med adgang til patientens henvisning vil du kunne dokumentere, at patienten er lægehenvist, og du vil kende henvisningsgrundlaget, som læge og patient forventer at blive behandlet på. Flere sundhedsforsikringer kræver en lægehenvisning for at opnå tilskud.

Det er ikke alle patienter, der er opmærksomme på, at der ikke er tilskud fra det offentlige (sygesikringen), når de bruger en lægehenvisning på en klinik uden praksisoverenskomst. Derfor er det ofte nødvendigt at informere om den konkrete egenbetaling på forhånd.

Læs om Henvisningsformidlingen

Få din klinik vist på Klinikguiden

Hvis du er medlem af Danske Fysioterapeuter, kan du få din klinik vist på Klinikguiden, som er en oversigt over klinikker for fysioterapi og mobile fysioterapeuter.

Klinikguiden ligger på Krop+Fysiks hjemmeside.

Læs om klinikguiden og tilmeld dig

Se webinar: Få tips og trips til din digitale markedsføring og synlighed på sociale medier 

Er du ledig og ønsker at starte en virksomhed, skal du altid rådgive dig om mulighederne og konsekvenser hos din a-kasse. Der er flere forskellige muligheder ift. at drive virksomhed som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse.

Din a-kasse kan ligeledes informere dig om gældende regler for supplerende dagpenge.

Kom-godt-i gang webinar

På denne webinaroptagelse får du vejledning og tips om de forhold, der er vigtige at have styr på som nystartet selvstændig fysioterapeut.

Det er bl.a. krav og regler vedrørende cvr, ansvar og forsikringer, persondata, journalføring og meget andet.

Flere arrangementer

I kursuskalenderen finder du løbende tilbud om medlemsmøder og workshops, der kan handle om at komme fra idé til forretning, vækste, ledelse, mv. og aktuelle temaer.

Se kursuskalender

Få inspiration

Lene Raadkjær Jørgensen har udviklet konceptet BabyTummel. Hør hende fortælle om, hvordan hun har udviklet og søsat sin forretning.

Hør Lenes historie fra ide til forretning