Hvor kan jeg få mere viden?

Der findes mange gode råd og informationer, du kan opsøge og bruge i dit hverv som arbejdsmiljørepræsentant.

Personalepolitik

PUF
PUF er parternes uddannelsefællesskab. På puf.dk kan du, sammen med din arbejdsgiver, bestille skræddersyede kurser til din arbejdsplads.

VTP.dk
VTP - Viden på Tværs er et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i regioner og kommuner. Websiden formidler historier, erfaringer og værktøjer om personalepolitiske emner. Vpt.dk henvender sig især til tillidsrepræsentanter, MED-systemet og ledere i regioner og kommuner.

Arbejdsskader

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøinstituttet
Selvstændigt sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet, som formidler sine forskningsresultater gennem information, uddannelse og rådgivning - både i Danmark og udlandet - også via hjemmesiden.

Arbejdsmiljørådet
Her sidder repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer fra både det private og offentlige arbejdsmarked. Arbejdsmiljørådet rådgiver beskæftigelsesministeren og drøfter på eget initiativ spørgsmål, som Rådet finder af betydning for arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøviden.dk
Hjemmesiden styres af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er et nationalt samlingssted for viden om arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøweb.dk 
Nogle af branchearbejdsmiljørådene har samarbejdet om denne side, der formidler viden om værktøjer og konkrete eksempler på forbedrende arbejdsmiljøarbejde - Herunder også arbejdsmiljøledelse www.forflyt.dk, der guider til optimal forflytning.

Arbejdstilsynet
Den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Fører tilsyn med danske arbejdspladser, udarbejder vejledninger og informerer om arbejdsmiljø. Brug hjemmesiden til at få nyheder fra Arbejdstilsynet og som et praktisk opslagsværk, når du søger information om arbejdsmiljøregler, indsatser, statistik m.m. På denne side finder du informationer om indeklima ift. kontor, sygehuse m.fl. Desuden er der oprettet en hotline om mobning.

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside
Seneste informationer om regeringens beslutninger på arbejdsmiljøområdet. Beskæftigelsesministeriet er øverste administrative myndighed i arbejdsmiljøspørgsmål.

Etsundtarbejdsliv.dk
Her informeres der om forebyggelse af problemer og udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Det overordnede mål med fonden er at støtte projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning. Der kan søges projektmidler hertil fra arbejdspladserne.

Mentalsundhed.dk
Danske Fysioterapeuter er blevet partner i "Sammen om mentalt sundhed". Partnerskabets formål er at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen og mindske mentale helbredsproblemer. Det handler om at skabe trivsel og forebygge mistrivsel, fastholde medarbejdere med mentale helbredsproblemer i arbejde og/eller lette vejen tilbage til arbejdet efter langtidssygemelding pga. mentale helbredsproblemer. På hjemmesiden, kan du på en let tilgængelig måde, finde svar på spørgsmål og konkrete værktøjer.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620