Den danske model

"Den danske model" er en betegnelse for, hvordan spillereglerne på det danske arbejdsmarked er. De centrale elementer er forhandlede aftaler, der bliver indgået mellem arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger.

Den danske model bygger på Septemberforliget fra 1899, hvor Dansk Arbejdsgiverforening og det der i dag er LO indgik et forlig om, hvordan spillereglerne på det danske arbejdsmarked skulle være. Septemberforliget mundede ud i "Hovedaftalen", der fastslår arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet, og lønmodtagernes ret til at organisere sig og vælge talsmænd. Fra hovedaftalen udviklede man de kollektive og solidariske principper for løn- og ansættelsesvilkår, der resulterede i forhandling af kollektive overenskomster.

Den Danske Model udvikles stadig. Gennem de sidste 10 år er der sket en udvikling fra, at alle aftaler har været forhandlet centralt, hen imod rammeaftaler, som skal udfyldes lokalt. Der er kommet større fokus på medarbejderindflydelse og medbestemmelse, især inden for det offentlige arbejdsmarked. Denne udvikling skaber nye og spændende perspektiver for tillidsrepræsentanten og stiller store krav til medarbejdere og ledere, men også til organisationernes deltagelse i udviklingen af det danske arbejdsmarked.

Læs mere om din rolle som tillidsrepræsentant ved overenskomstforhandlinger

Se videoen "Hvad skal man med fagforeninger", som er en del af Er Du OK-kampagnen.

Overenskomster

Offentligt ansattes løn- og ansættelsesvilkår bliver bl.a. reguleret via overenskomster. Danske Fysioterapeuter forhandler på fire områder:

 • Staten
 • Kommuner
 • Regioner
 • Private virksomheder

Der forhandles dels de generelle forhold, som gælder alle de offentligt ansatte (ferie, barsel mm.) og dels de særlige forhold, der kun gælder for fysioterapeuter (grundløn for de forskellige stillinger, nye stillingskategorier mm.).

Rammeaftaler

Ved overenskomstforhandlingerne er der i en del tilfælde aftalt en ramme, som skal udfyldes lokalt – en såkaldt rammeaftale. En rammeaftale er kendetegnet ved, at I lokalt (medarbejdere og leder) kan udfylde rammerne inden for aftalens muligheder. Der er altså aftaleret mellem de samme parter, som forhandler overenskomsten – blot med lokale repræsentanter.

Eksempel på indhold i rammeaftaler:

 • Arbejdstid (weekendarbejde, flekstid mm)
 • Kompetenceudvikling
 • Vilkår for tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg
 • MED-aftalen

Lokalaftaler

Overenskomsten beskriver ikke alle forhold. Derfor kan man forbedre overenskomstens bestemmelser ved en ”Lokalaftale”. En lokalaftale er udtryk for, at de lokale parter (oftest tillidsrepræsentant og leder) har forhandlet og er blevet enige om et resultat. Det er oftest godt at få skrevet en lokal aftale ned, så alle implicerede parter ved, hvad der er besluttet, hvem aftalen gælder for, hvor længe den gælder, hvornår den skal evalueres, og hvordan den kan ændres.

Lokalaftaler kan f.eks. omhandle:

 • flyttefridage
 • fri ved læge- og tandlægebesøg
 • principper for fastlæggelse af ferie
 • muligheder for tjenestefri til kurser eller til almindelig orlov

 

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620