Valg af tillidsrepræsentant

I kan vælge en tillidsrepræsentant, hvis I er mindst fem fysioterapeuter på din arbejdsplads. Her kan du tilmelde dig som TR, læse om, hvordan valgene skal foregå, og hvem der kan vælges. Du kan også læse om, hvad I kan gøre, hvis I ikke er fem fysioterapeuter.

Til- og framelding til TR

Læs mere om TR-tillæg

Som udgangspunkt kan I vælge en tillidsrepræsentant, hvis I er fem fysioterapeuter på en institution. Alle fysioterapeuter inkl. vikarer, ansatte på orlov, ansatte i jobtræning og fysioterapeuter, som ikke er medlemmer af Danske Fysioterapeuter tæller med.

Danske fysioterapeuter anbefaler at I vælger en tillidsrepræsentant, hvis I opfylder betingelserne for det.

I skal vælge en tillidsrepræsentant blandt arbejdspladsens medlemmer i ikke-ledende stillinger.

Normalt skal du have været ansat på arbejdspladsen mindst et halvt år for at kunne blive valgt til tillidsrepræsentant, men hvis din arbejdsgiver accepterer det, kan du vælges, selv om du har været ansat i kortere tid. Vikarer kan blive valgt – uden at det gør, at vikariatet dermed kan betragtes som forlænget.

I bør overveje valg af en, der har været ansat kort tid eller en vikar grundigt, da kendskab til og tilknytning til arbejdspladsen har stor betydning for måden, tillidsrepræsentantopgaverne skal løses på.

  • Alle medlemmer i ikke-ledende stillinger inkl. vikarer, ansatte på orlov og ansatte på jobtræning.
  • Ikke-medlemmer kan stemme ved valget til tillidsrepræsentant, men kan ikke stille op som tillidsrepræsentant.

Som udgangspunkt afholdes der ordinære valg til tillidsrepræsentant i oktober måned i ulige år. Og du bliver valgt som TR for en to-årig periode.

Lokale forhold kan dog betyde, at det er mere hensigtsmæssigt, at valget tilrettelægges på andre tidspunkter af året eller med en længere valgperiode.

I kan derfor lokalt beslutte, at valget til tillidsrepræsentant afholdes, så det passer bedst med arbejdspladsens behov. Det kunne f.eks. være i forbindelse med andre valg til MED.

I kan også lokalt beslutte at udvide valgperioden fra to år til maksimalt fire år.

En evt. ændring af tidspunkt og udvidelse af valgperioden skal drøftes lokalt af medlemmerne.

Hvis I ikke kan blive enige, falder I tilbage på ordinære valg i oktober ulige år og en to-årig valgperiode.

Hvis I beslutter at ændre tidspunktet for valget, skal I selv holde øje med, hvornår I næste gang skal afholde valg efter endt valgperiode.


Du kan kontakte Danske Fysioterapeuter på tlf. 33 41 46 20, eller pr. mail på ansat@fysio.dk.

Alle kan principielt indkalde til valg, men er der i forvejen en tillidsrepræsentant, er det typisk dennes opgave.

Der skal indkaldes med mindst otte dages varsel på en måde, så alle har mulighed for at vide, at der er valg (opslag, mundtlig orientering på møder eller ved udlevering af skriftlig indkaldelse). Lederen skal give tilladelse til, at der afholdes valgmøde.

Valget afgøres ved almindeligt flertal, og ved stemmelighed foretages omvalg. Der er ikke krav om skriftlig afstemning, men ønsker én af de tilstedeværende det, bør det opfyldes for at sikre, at alle er trygge ved afstemningen.

Umiddelbart efter valget skal du melde det til Danske Fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuter godkender valget og skriver til arbejdsgiveren og anmelder valget.

Valget af en tillidsrepræsentant er først gyldigt, når Danske Fysioterapeuter har godkendt og anmeldt det over for regionen/kommunen, men typisk træder du i funktion som tillidsrepræsentant umiddelbart efter valget.

Der skal vælges en suppleant for hver tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant. Det er vigtigt, at der bliver valgt en suppleant, som kan træde ind, hvis tillidsrepræsentanten bliver forhindret i at passe sit hverv.

Hvilken rolle, du skal have som suppleant, afhænger af, hvad du og tillidsrepræsentanten aftaler lokalt. Det oplagte er, at tillidsrepræsentanten og suppleanten drøfter en fordeling, som I fremlægger for kollegerne. Derefter skal I drøfte det med lederen.

Som suppleant er du omfattet af samme beskyttelse som TR. Hvis du fungerer som TR, er du derudover omfattet af alle de regler, som gælder for en TR (uddannelse, udregning af arbejdstid, tillæg m.m.).

Sker efter de samme retningslinjer som for tillidsrepræsentanter.

Meld dig som suppleant

Hvis der er valgt flere tillidsrepræsentanter kan I vælge en fællestillidsrepræsentant. Denne skal koordinere tillidsrepræsentantopgaverne og varetage nogle af de overordnede forhold, der er fælles for alle de medarbejdergrupper, I repræsenterer.

Fællestillidsrepræsentanten vælges typisk af og blandt de allerede valgte tillidsrepræsentanter. Alle de berørte tillidsrepræsentanter skal underskrive anmeldelsen af fællestillidsrepræsentanten.

Hvis du er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at vælge en fællestillidsrepræsentant, kan du i første omgang overveje følgende sammen med de øvrige tillidsrepræsentanter:
  • Hvad er behovet?
  • Hvad kunne I forestille jer, at hhv. tillidsrepræsentanterne og fællestillidsrepræsentanterne skal tage sig af?
  • Find ud af, hvilke vilkår andre faggruppers tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter har.
  • Er der en eller flere, der har lyst til at påtage som at være fællestillidsrepræsentant?
Læs mere om at være fællestillidsrepræsentant her

Anmeldelsen af fællestillidsrepræsentanten skal sendes til Danske Fysioterapeuter, der sender anmeldelsen og underskrifterne videre til regionen/kommunen.

I kan vælge mere end én tillidsrepræsentant per overenskomstgruppe per institution, hvis I kan blive enige med ledelsen om det. Det er f.eks. oplagt, hvis der er en fælles ledelse af flere geografisk adskilte fysioterapiafdelinger.

Hvis I ikke er nok til selv at vælge en tillidsrepræsentant, kan I vælge en tillidsrepræsentant sammen med andre:

  • I kan indgå i valgfællesskab med fysioterapeuter ansat under samme region/kommune, men med forskellige geografiske tjenestesteder, og vælge en tillidsrepræsentant sammen med dem. Det kan enten være inden for samme forvaltning eller på tværs af forvaltningerne.

  • I kan på arbejdsstedet gå i valgforbund med andre fra samme overenskomstgruppe, typisk ergoterapeuter. I disse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at tillidsrepræsentanten er fra den ene faggruppe og suppleanten fra den anden faggruppe. De faglige organisationer skal godkende valgforbundet. Det sker typisk i forbindelse med den almindelige registrering i Danske Fysioterapeuter.

  • I kan gå i valgforbund med andre faggrupper (andre overenskomstgrupper som f.eks. socialrådgivere og social- og sundhedsassistenter). Alle de involverede faglige organisationer og regionen skal dog godkende valgforbundet. I kommuner er det kun nødvendigt at få de faglige organisationers godkendelse. Ønsker I at danne valgforbund med andre overenskomstgrupper, skal I kontakte Danske Fysioterapeuter inden valget.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620