SU/MED-udvalg

Du har som repræsentant for dine kolleger store muligheder for at få indflydelse på ledelsens beslutninger. Alle medarbejdere skal enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant have medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og rammerne for arbejdet.

Din medindflydelse og medbestemmelse foregår dels uformelt i det daglige samarbejde mellem medarbejdere, deres repræsentanter og ledelsen, dels mere formelt i samarbejdsudvalg (SU) og medarbejderudvalg (MED).

Information

Ledelsen har pligt til at informere om alle væsentlige forhold af betydning, ligesom du som medarbejderrepræsentant har pligt til at informere ledelsen om synspunkter og forhold hos medarbejderne, som er af betydning for det daglige arbejde.

Medindflydelse

Udover ret til information har medarbejderne og tillidsrepræsentanterne også medindflydelse og medbestemmelse på udvalgte områder.

  • Du har medindflydelse, hvis du kan give din mening til kende, men ikke være med til at træffe den endelige beslutning.

Som medarbejderrepræsentant har du medindflydelse på ”… alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold”.

Ledelsen skal informere om den økonomiske situation og drøfte strukturen og den forventede beskæftigelse i institutionen og om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet.

Medbestemmelse

  • Du har medbestemmelse, hvis du er med til at træffe den endelige beslutning.

Som medarbejderrepræsentant har du medbestemmelse ”… ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelsen af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold”.

Herunder ”… retningslinjer for proceduren for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, større rationaliserings- og omstillingsprojekter og kommunens/regionens personalepolitik (herunder f.eks. ansættelse/afskedigelse, arbejdstilrettelæggelse, ligestilling, kompetenceudvikling mm)”.

Værd at vide om MED

I forbindelse med arbejdet i MED kan der dukke rigtig mange spørgsmål op, som du altid er velkommen til at henvende dig til os med.

OAO, FTF og FOA har også samlet en masse materiale omkring MED-arbejdet på en hjemmeside, bl.a. folderen ” Værd at vide om MED”. Her kan du finde svar på mange af de mest almindelig spørgsmål om MED.

Læs mere om MED på OAO's hjemmeside

Hvem sidder i SU/MED-udvalget?

SU/MED-udvalget består af lederrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Formanden for udvalget er afdelingens øverste leder og en tillidsrepræsentant er typisk næstformand.

Lederrepræsentanterne udpeges af og blandt lederne, mens medarbejderrepræsentanterne typisk vælger deres repræsentanter på et møde i Kontaktudvalget.

Kontaktudvalget

Hvis der ikke er plads til repræsentanter for alle faggrupper i SU/MED-udvalget, kan der etableres et kontaktudvalg, hvor alle faggrupper er repræsenteret.

Kontaktudvalget mødes som regel op til møderne i SU/MED-udvalget for at gennemgå dagsordenen og forberede sig til mødet.

Det er kontaktudvalget, der vælger medarbejderrepræsentanter til SU/MED-udvalget.  Den tillidsrepræsentant, der er næstformand i samarbejdsudvalget, er typisk formand for kontaktudvalget.

Da kontaktudvalget består af repræsentanter fra alle faggrupper – bl.a. nogle meget erfarne - er det et meget udbytterigt netværk at være en del af.

Arbejdsmiljøet

Tidligere blev medarbejdernes indflydelse vedr. arbejdsmiljøarbejdet og øvrige arbejdspladsforhold varetaget i to systemer: sikkerhedsorganisationen og samarbejdsudvalg.

Der er dog flere og flere områder, der bør behandles bredere end blot i arbejdsmiljøorganisationen eller af tillidsrepræsentanten. Fx arbejdstilrettelæggelse, personalepolitik - herunder sygepolitik, seniorpolitik og rygepolitik - og psykisk arbejdsmiljø.

Der er også kommet en større erkendelse af, at arbejdsmiljøet bør tænkes ind på alle områder af arbejdslivet. Derfor er arbejdsmiljøarbejdet nu typisk blevet en integreret del af SU/MED-systemet.

Læs mere

MED-håndbog for regioner

MED-håndbog for kommuner

SU-aftalen for staten

AC's MED-vejledning

Værd at vide om MED

Guide til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne

Hvordan er det nu med det dér MED (KL)

Hvis I vil ændre i MED-aftalen - En guide til hovedudvalgets medlemmer (KL) 

Se din lokale MED-aftale på Danmarkskortet

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620