Forskning

Her finder du artikler om metoder i forskning og metoder til at vurdere forskningslitteratur samt arkiv med udgivelser fra tidsskriftet Forskning i Fysioterapi.

Forskningsmetode

The PREPARE Trial guide - en guide til klinisk forskning

En artikel i British Journal of Sports Medicine fra 2017 præsenterer "The PREPARE Trial guide", der gennemgår det, man som forsker skal forholde sig til for at sikre en høj kvalitet i klinisk forskning. Der er fri adgang til artiklen "Preparing for what the reporting checklists will not tell you: the PREPARE Trial guide for planning clinical research to avoid research waste". Læs mere om indhold og formål med guiden og find links og vedhæftede filer til databaser og andre værktøjer, der omtales i artiklen. Følgende forskere er forfattere til artiklen: Thomas Bandholm, Robin Christensen, Kristian Thorborg, Shaun Treweek og Marius Henriksen.

En gruppe danske forskere har udarbejdet en international guide til opbygning af kliniske forskningsprojekter. Formålet er at højne kvaliteten af den kliniske forskning og hjælpe nye forskere til at publicere klinisk forskning på højt niveau. Guiden kan desuden bruges i uddannelsesøjemed.

Målet med ”The PREPARE Trial guide” er at hjælpe forskere tidligt i deres karriere, fx ph.d.-studerende, til en succesfuld vej fra forskningsspørgsmål til gennemførelse af selve studiet. Guiden kan desuden anvendes i forbindelse med vejledning, undervisning og planlægning af klinisk forskning.

Forskerne ønsker med denne praktiske guide at bidrage til at højne kvaliteten i den kliniske forskning. Udover at the PREPARE Trial guide skal være en hjælp i forberedelsen og planlægningen af klinisk forskning, skal guiden også forebygge og reducere antallet af hændelser, hvor forskerne undervejs er nødsaget til at kompensere for uventede situationer, som ikke er overvejet i planlægningen af studiet.

Guidens 16 punkter

 • Forskningsspørgsmål, hypotese og formål
 • Gennemførbarhed og pilotstudie
 • Studieprotokol
 • Baggrund
 • Studiedesign
 • Kvalifikationskriterier og rekruttering
 • Intervention
 • Patientinvolvering
 • Bias
 • Randomisering
 • Statistisk analyseplan
 • Registrering af studie
 • Blinding
 • Outcome
 • Estimering af studiepopulation
 • Publicering af studieprotokol

Tag udgangspunkt i PICOT
De ovenstående trin i processen er essentielle i planlægningen af et validt studiedesign, og kan forbedre chancerne for at studiets resultater bliver brugbare i fremtiden.

I guiden anbefales det, at der tages udgangspunkt i PICOT-tilgangen som ramme for at opstille forskningsspørgsmål. PICOT kræver, at forskeren specificerer:

 • Målpopulationen (Population)
 • Interventionen (Intervention)
 • Studiets sammenligningsgruppe (Comparator intervention)
 • Primært effektmål (Key Outcome)
 • Tidshorisonten hvor resultaterne vurderes (Time frame)

Brug SPIRIT og CONSORT
Det anbefales, at der ved udformning af studieprotokollen til randomiserede kontrollerede forsøg anvendes SPIRIT-tjeklisten
For rapporterende forsøg anbefales det at anvende CONSORT-tjeklisten.
Det grafiske værktøj PRECIS-2 og platformen The Trial Forge er også nyttige værktøjer til udformning af studieprotokollen.

Beskrivelse af intervention
En grundig beskrivelse af studiets intervention er både vigtig for selve udførelsen af interventionen og for fremtidig implementering.

For at sikre at interventionen er beskrevet fyldestgørende, kan man anvende tjeklisten TIDieR.

Inddragelse af patienter 
Det er vigtigt at inddrage patienter i planlægningsfasen for at få et indblik i deres perspektiv og for at mindske et eventuelt mismatch mellem patienters præferencer og interventionens fokus.

I forbindelse med udarbejdelsen af The PREPARE Trial guide spurgte forskerne patienter, som netop havde deltaget i et klinisk forsøg, hvad forskerne skulle være særlig opmærksomme på i planlægningen af et klinisk forsøg. Patienterne mente, at følgende var relevant:

 • Oplys, patienter om deres udbytte af deltagelse i studiet.
 • Oplys, hvor meget tid patienten skal bruge på at deltage i studiet.
 • Oplys, patienten om de kan deltage i studiet sideløbende arbejde.
 • Oplys, om planen for publicering af studiets resultater.
 • Vigtigt, at forskerne er hjælpsomme og venlige.
 • Vigtigt, at forskerne kender til patienternes tilstand

Det primære effektmål
Når det primære effektmål skal vælges, kan man benytte værktøjet COMET Initiative database. COMET Initiative database er en samling af relevante effektmål,som kan bruges til inspiration til udarbejdelsen af studieprotokollen.

Links og filer

Artikel fra BJSM:: ”Preparing for what the reporting checklists will not tell you: the PREPARE Trial guide for planning clinical research to avoid research waste”

Læs flere artikler fra samme udgave af BJSM

PRECIS-2

Trial Forge

COMET Initiative database

SPIRIT-tjekliste

TIDier-tjekliste

Vurdering af kvalitative artikler

I "Vurdering af kvalitative artikler" beskrives, hvordan man kan vurdere artikler om kvalitative forskningsprojekter. Målet er, at læseren bibringes en forståelse af forskelle og ligheder mellem vurdering af artikler om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Artiklen har tidligere været bragt i Nyt om Forskning 1, 2002, p. 17-21 og er skrevet af Marianne Lindahl og Carsten Bogh Juhl .
Vurdering af kvalitative artikler

Kritisk vurdering af et review

Fysioterapeut og ph.d. Hans Lund gennemgår i denne artikel tre elementer, som kan hjælpe læseren af et review med at vurdere dets kvalitet: Studiets troværdighed, resultater samt overførbarhed til klinisk praksis.
Kritisk vurdering af en oversigtsartikel

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi

I artiklen kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi beskriver Bente Hovmand og Jeanette Præstegaard  forskningsmetodernes anvendelsesområde og forskerens rolle i den kvalitative forskningsproces.I artiklen bliver der omtalt nogle eksempler på designstrategier herunder casestudie, etnografi, fænomenologi og metoder til dataindsamling, -analyse og bearbejdning. Artiklen har været publiceret i Nyt om Forskning nr. 2, 2002 p. 40-57.
Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi

Grundliggende principper for valg og anvendelse af test og målemetoder

Fysioterapeuterne Hans Lund og Mette Aadahl giver i artiklen "Grundliggende principper for valg og anvendelse af test og målemetoder i fysioterapi" et overblik over forskellige vilkår, man skal være opmærksom på, når man skal benytte test og målemetoder.
Grundliggende principper for valg af test og målemetoder

Hvordan kan jeg finde relevante målemetoder til at måle effekt af fysioterapi?

Else Marie Bartels, fysioterapeut Annette Winkel og fysioterapeut Hans Lund giver i artiklen fra år 2000 et bud på, hvordan man via litteratursøgning finder målemetoder til at måle effekten af fysioterapeutisk behandling. De tager som eksempel udgangspunkt i spørgsmålet: "Hvilke relevante målemetoder findes der, hvis man vil undersøge effekt af fysioterapi til behandling af en patient med knæartrose?”
Hvordan kan jeg finde relevante målemetoder til at måle effekt af fysioterapi?

Epidemiologi - begreber og metode

Marianne Lindahl og Carsten Juhl er fysioterapeuter og underviser begge på Fysioterapeutuddannelsen CVU Syd. De har skrevet to artikler om Epidemiologi, der er publiceret på Fag og Forskning. Den første artikel af to artikler om epidemiologisk metoder. Artiklen giver en kort indføring i de vigtigste begreber og metoder.
Epidemiologi - begreber og metode

Epidemiologi - mål for association

Marianne Lindahl og Carsten Juhl er fysioterapeuter og underviser begge på Fysioterapeutuddannelsen CVU Syd. De har skrevet to artikler om Epidemiologi, der er publiceret på Fag og Forskning. "Epidemiologi - Mål for association" er den anden af de to. Artiklen giver en kort indføring i associationsmål.
Epidemiologi - mål for association

Spørgeskemaer i klinisk forskning - Fokus på oversættelse, tilpasning og afprøvning af fremmedsprogede spørgeskemaer

Fysioterapeut, læge og ph.d. Hanne Thorsen beskriver en artikel fra 2005 de krav, man skal stille til spørgeskemaet og gennemgår nogle af de overvejelser, man bør gøre sig før valg af et spørgeskema som et måleinstrument. I artiklen gennemgår Hanne Thorsen desuden en velafprøvet metode til oversættelse af fremmedsprogede spørgeskemaer og kommer ind på sproglige faldgruber ved udarbejdelse af dem.
Spørgeskemaer i klinisk forskning - Fokus på oversættelse, tilpasning og afprøvning af fremmedsprogede spørgeskemaer

Evidensbaseret behandling af bevægeapparatet

Virker den pågældende behandling, og hvornår kan den anbefales? Ph.d. Robin Christensen og dr.scient. Else Marie Bartels belyser i artiklen fra 2006, hvad begrebet evidens dækker over og giver en konkret rettesnor til, hvornår og hvorvidt nye og sparsomt dokumenterede behandlinger kan anbefales som et led i den daglige klinik.
Evidensbaseret behandling af bevægeapparatet

Deltagerobservation i sundhedsvidenskabelige undersøgelser

Denne artikel har fokus på deltagerobservationer, der giver nyttig information til forskere om de dele af livet, der ikke er sprogliggjort. Ved at bruge deltagerobservationer kan man generere en anden og meget betydningsfuld viden end den, der for eksempel kan udledes af et kvalitativt interview.
Deltagerobservation i sundhedsvidenskabelige undersøgelser

Litteratursøgning

Fysioterapeut og ph.d. Hans Lund beskriver i artiklen "Litteratursøgning" med den konkrete case: "Hvilke behandlingsresultater er der opnået med anvendelse af terapeutisk ultralyd til tenninsalbue?", der første gang blev bragt i Nyt om Forskning 1, 1999, hvordan man kan foretage en litteratursøgning med udgangspunkt i en konkret problemstilling.
Litteratursøgning

Litteratursøgning til opgaveskrivning

Her præsenterer vi nogle af de vigtigste databaser til litteratursøgning indenfor fysioterapi.
Litteratursøgning til opgaveskrivning

Om at skrive og vurdere caserapporter

Artikel fra 2001 skrevet af: Bente Hovmand, Anette Winkel, Hans Lund og Hanne Albert. I artiklen beskrives case rapporten samt hvilke typer af design og de enkelte elementer, der indgår i en case rapport.
Om at skrive og vurdere caserapporter

Tidsskriftet Forskning i Fysioterapi

Tidsskriftet Forskning i Fysioterapi blev nedlagt i 2011. Herunder finder du en samling af artikler, der har været publiceret dels i Forskning i Fysioterapi, dels i Nyt om Forskning i perioden 1999-2011. Artiklerne, der har været igennem en peer-reviewproces, foreligger med resumé og i fuld tekst.

Hent tidsskriftet Forskning i Fysioterapi

Kontakt

Lone Ramer Mikkelsen

Faglig redaktør
3341 4680