Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Accelerometri til vurdering af fysisk inaktivitet hos indlagte patienter

FORSKNINGSNYT // En systematisk litteraturgennemgang gennemført i henhold til internationale anbefalinger.

Baggrund

Akut indlagte patienter er minimalt fysisk aktive under indlæggelsen, der derfor risikerer yderligere tab af funktionsevnen, flere komplikationer, genindlæggelse og øget mortalitet. Det estimeres, at risiko for genindlæggelse falder med 10 procent for hver 100 skridt/dag, som ældre patienter i gennemsnit går under indlæggelsen. Objektiv måling af fysisk aktivitet, siddetid og skridt under indlæggelse ved hjælp af accelerometri er blevet mere almindeligt de senere år, men der findes ikke systematiske beskrivelser af metoder, populationer og endemål.

Metode

En systematisk litteraturgennemgang gennemført i henhold til internationale anbefalinger. Søgningen er foretaget i 2015 på PubMed, Embase, Scopus og Cinahl efter: voksne, indlagte, medicinske eller kirurgiske patienter samt accelerometri. Eksklusionsårsag var graviditet og psykisk sygdom.

Resultat

Ud af 1729 studier blev 42 prospektive studier blev inkluderet. Indlæggelsesdiagnoserne var: apopleksi, hjertesygdom, abdominal-/thorax- eller karkirurgi, KOL, cystisk fibrose, ortopædkirurgiske diagnoser eller forløb på intensivt afsnit. Antallet af deltagere i studierne varierede mellem 10 og 777 deltagere. Gennemsnitsalder var 65 år. Fysisk kapacitet før indlæggelse blev opgjort i 17 studier (eks. Barthel), og 13 studier havde defineret en grad af fysisk funktion som inklusionskriterie (eks. min gangdistance på 10 m). Der blev anvendt 17 forskellige accelerometre. Kun 26 studier angav validitet og reliabilitet for målemetode. Nogle studier målte kontinuerligt i 24 timer, andre kun i dagtimer. Endemålene var: skridt, stillingsskift fra siddende til stående, aktivitetsniveau og fysisk aktivitetsniveau. Studier, som angav tid med inaktivitet over 24 timer, fandt, at patienterne var inaktive i 93-98,8 % af døgnet.

Diskussion

Studierne var små og meget forskelligartede. ActivPal var det hyppigst anvendte accelerometer, idet det angiveligt kunne differentiere mellem liggende og siddende stilling, hvilket er af klinisk betydning i praksis. Brug af Actigraph med 100 målinger/ minut var ifølge forskerne endnu ikke valideret til ældre. Ingen af studierne opgjorde antallet af tidsperioder med siddetid, hvilket ellers har klinisk relevans, da netop mængden af siddetid er associeret med negative helbredseffekter. 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer