Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Forskningsnyt: En stor gruppe patienter udebliver fra hjertetræningen

En dansk spørgeskemaundersøgelse har identificeret nogle af de hyppigste årsager til, at patienter med iskæmisk hjertesygdom vælger ikke at tage imod tilbud om hjerterehabilitering eller holder op efter kort tid. 872 patienter fra hjerteafdelingen på Esbjerg Sygehus (indlagt i hhv. 2009 og 2011) med akut myocardieinfarkt og/eller efter bypass-operation deltog i undersøgelsen.

Hjerterehabiliteringen består af tre konsultationer efter udskrivelsen, patientuddannelse og 6-14-ugers træning på sygehus og i kommunalt regi. Den første konsultation gennemføres 2-3 uger efter udskrivelsen. Her får patienten rådgivning fra en diætist, en sygeplejerske screener patienter for depression og tester patientens copingstrategier og en hjertelæge undersøger patienten og tager stilling til medicinering. Anden konsultation afholdes med en hjertesygeplejerske tre måneder senere. Et år efter udskrivelsen har patienten den afsluttende konsultation med læge og sygeplejerske.

Patientuddannelsen blev gennemført på sygehuset.  Uddannelsen bestod af tre møder à 90 minutter, hvor patienter og pårørende blev oplyst om hjertesygdommen, forebyggelse og hvordan de kunne tackle at have en kronisk sygdom. Træningen var superviseret af en fysioterapeut og en sygeplejerske og blev tilpasset patienternes fysiske formåen, behov og ønsker. Patienterne blev testet enten på løbebånd eller med en seks-minutters-gangtest og efterfølgende inddelt efter fysisk formåen på to hold med enten let eller hård træning. Patienterne trænede to gange om ugen i seks uger på sygehuset, og træningen fortsatte umiddelbart efter i kommunalt regi i 2-8 uger, alt efter behovet.  Patienterne blev i undersøgelsen spurgt, om de havde gennemført hele eller dele af hjerterehabiliteringen, og bedt om at begrunde deres valg ud fra nogle på forhånd definerede årsager:

  • havde ikke behov for rehabilitering
  • rehabiliteringen kunne ikke indpasses i hverdagens aktiviteter
  • rehabiliteringstilbuddet (træningen) passer ikke til behov/for let og for hård træning
  • generel utilfredshed med rehabiliteringstilbuddet
  • transportproblemer
  • for langt til sygehus/kommunalt tilbud.

Det var desuden muligt at angive andre årsager.

Undersøgelsen viste, at lidt under halvdelen i 2009 og 2011 (tal i parentes) gennemførte hele rehabiliteringsforløbet. 18 % (10 %) valgte udelukkende at tage imod konsultationer hos læge og sygeplejerske.  22 % (21 %) deltog i hele forløbet bortset fra informationsmøderne. 6 % (8 %) mødte op til konsultationerne og patientuddannelsen, 6 % (2 %) afslog rehabiliteringstilbuddet, 1 % blev ikke inviteret.

Der var flest, der udeblev fra den fysiske træning. I 2011 sprang 13 procent af deltagerne fra træningen på sygehuset og yderligere 22 % faldt fra i forbindelse med træningen i kommunalt regi. Cirka en femtedel af de patienter, der var i arbejde, udeblev fra den fysiske træning. Patienter under 50 år deltog i færrest konsultationer hos læge/sygeplejerske, og patienter under 65 år var i højere grad tilbøjelige til at springe patientuddannelsen over. Det var især enlige, der afslog at deltage i hele eller dele af rehabiliteringsforløbet. Den hyppigste årsag til ikke at træne eller udeblive fra træning var manglende tid, at træningen ikke var tilpasset, og at patienterne mente, at træningen var unødvendig. 8 % af mændene angav i 2011, at træningen var for let. Patienter over 76 år klagede generelt over træningsniveauet. Mange især kvinder oplyste, at de havde for langt til træning, og at de i det hele taget havde svært ved at følge rehabiliteringsprogrammet af transportmæssige årsager. Undersøgelsen viste samlet set, at især alder, beskæftigelsessituation og ægteskabelig status har betydning for fastholdelsen i rehabiliteringsforløbet.

Læs studiet der er publiceret i Danish Medical Bulletin

Del eller udskriv siden
0 kommentarer