Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Øvelse gør mester

LEDER / De seneste år har kommunerne fået kritik for at hjemtage opgaver fra regionerne. Det drejer sig blandt andet om genoptræningen af børn med funktionsnedsættelser og rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade.

Kritikken går på, at kvaliteten ikke er god nok. Forklaringen er, at der er tale om opgaver på et højt kompleksitetsniveau, og at patientgrupperne er så små, at det kun de allerstørste kommuner, der har mulighed for at opbygge tilstrækkeligt specialiserede kompetencer.

Danske Fysioterapeuter er enig i kritikken. Der er for mange kommuner, som har hjemtaget opgaver uden at have tilstrækkelig patientvolumen. Løsningen er dog ikke at sende patienterne tilbage på sygehusene igen, men at stramme op på kravene til kommunerne. De skal tvinges til at samarbejde om de mindre patientgrupper. Inspirationen har vi hentet i den rolle, som Sundhedsstyrelsen spiller på sygehusområdet.

Her gælder nemlig princippet om ”at øvelse gør mester”, det vil sige, at tilstrækkelig volumen - patienter nok - er en forudsætning for relevant kompetenceudvikling og ressourceudnyttelse. Specialiseringen gennemføres her af Sundhedsstyrelsen i form af en specialeplanlægning, som sigter på, at de organisatoriske rammer understøtter kvaliteten af de sundhedsfaglige opgaver.

Danske Fysioterapeuter mener, at Sundhedsstyrelsen bør indtage samme rolle, når det gælder genoptræningsopgaven i kommunerne for de små patientgrupper, hvor de fleste kommuner ikke har tilstrækkeligt befolkningsgrundlag til at opretholde et højt kompetenceniveau i behandling og træning.

Vi har præsenteret dette ønske for kommunerne, som heldigvis har taget godt imod vores tanker. Lan-dets kommuner er nemlig i gang med et paradigmeskifte på sundhedsområdet: Fra at klamre sig til retten til at være forskellig til at anerkende viden og evidens som styringsværktøj. Det er vores oplevelse, at der er en voksende kommunal forståelse for, at nogle sundhedsopgaver kræver et vist specialiseringsniveau. Derfor er opgaven, at vi sammen finder løsninger på, hvordan vi sikrer patienterne en høj og ensartet faglig kvalitet, uanset hvilken kommune de tilfældigvis bor i.

Vel at mærke en specialisering, der både giver bedre faglig kvalitet i behandling og træning, og ikke medfører en række gener for patienterne. Eksempelvis må specialisering ikke betyde, at patienter skal køre 125 km hver vej for at komme til en specialist, for naturligvis skal der være rum for konkrete lokale løsninger, hvor der er behov.

Det er ingen hemmelighed, at Danske Fysioterapeuter mener, at genoptræningsopgaven ligger helt rig-tigt hos kommunerne, der har de bedste forudsætninger for at give borgerne et sammenhængende til-bud. Men vi har heller ikke lagt skjul på, at det ikke bør være op til den enkelte kommune politisk at bestemme hvordan serviceniveauet på sundhedsområdet skal være, herunder tilbuddet til børn med funktionsnedsættelser og mennesker med hjerneskade. Her må indsatsen basere sig på sundhedsfaglige vurderinger og forskningsbaserede faglige anbefalinger, og en organisering der understøtter det.


Formand for Danske Fysioterapeuter
Johnny Kuhr