Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Aerob træning kan afhjælpe angst

FORSKNINGSNYT // Studiet undersøger, hvorvidt træning versus ingen behandling, eller højintensitetstræning versus lavintensitetstræning har effekt på angst.

Baggrund

Angst og lignende tilstande behandles eksempelvis med kognitiv adfærdsterapi og medicin, hvoraf sidstnævnte kan medføre en række uønskede bivirkninger. Tidligere systematiske reviews har vist god effekt af træning, men det er stadig uklart, hvor stor en effekt der kan forventes af træningen.

Formål

Formålet med det systematiske review var at vurdere og undersøge, hvorvidt træning versus ingen behandling, eller højintensitetstræning versus lavintensitetstræning har effekt på angst.

Metode

Forskerne søgte RCT-studier på Medline, Cochrane CENTRAL og EMBASE. De inkluderede kunne enten være personer med diagnosticeret angst eller personer, der havde en angstlignende tilstand. Forskerne skulle dels se på effekten af træning versus ingen træning, dels på om højintensitetstræning eller lavintensitetstræning var mest gavnligt for deltagerne. Evidensen fra studierne blev vurderet ved hjælp af GRADE. Litteratursøgningen rummede også søgning efter grå litteratur (ikke-publiceret videnskabeligt materiale).

Resultater

Femten studier med 675 inkluderede indgår i reviewet. Ni studier omhandlede personer med diagnosticeret angst, og seks studier havde inkluderet patienter, der havde en grad af angst, vurderet ud fra et valideret måleredskab. Højintensitets aerob træning havde den mest gavnlige virkning på angsten sammenlignet med træning ved lavere intensitet.

Træningsformerne omfattede bl.a. løb, gang og træning på løbebånd. Træningsinterventionerne forløb fra 10 uger til 6 mdr. med 2-5 sessioner pr. uge. Der blev ikke fundet signifikante forskelle på deltagerne med en angstdiagnose i forhold til dem med angstlignende symptomer uden diagnose.

Studierne havde anvendt forskellige metoder og var små og med risiko for bias. Derfor blev evidensen på alle de undersøgte områder nedvurderet til moderat.

Resultater

Træning er en brugbar mulighed til behandling af angst. Højintense træningsregimer blev fundet til at være mere gavnlige sammenlignet med lavintense træningsregimer. Det ser ud til, at resultaterne holder selv efter en afprøvning med subgruppeanalyser på de fundne studier.

Perspektivering

Der er behov for større og mere veltilrettelagte studier til at efterprøve resultaterne, ikke mindst for at kunne præcisere, hvordan interventionen bør tilrettelægges.