Kontingenter

Dit kontingent afhænger af hvilket medlemskab, du har. Se de gældende satser her.

Aktuelle kontingentsatser

 • Ordinært kontingent
  1.676 kr. pr. kvartal
 • Studerende
  100 kr. pr. kvartal
 • Nedsat kontingent
  838 / 863 kr. pr. kvartal
 • Dimittend
  1. måned som studerende, 2.-6. måned med nedsat kontingent. Læs mere.
 • Udlandskontingent
  1.227 kr. pr. år
 • Passivt medlemskab
  1.081 kr. pr. år
 • Efterlønsmodtagere og pensionister under 65 år
  1.081 kr. pr. år
 • Pensionister 65 år og derover
  540 kr. pr. år

Tilmeld dit kontingent til Betalingsservice. Så bliver dit kontingent betalt til tiden.

Du kan også vælge at få trukket kontingentet fra dit betalingskort fast hvert kvartal. 

Se hvordan du tilmelder automatisk betaling

Som medlem af Danske Fysioterapeuter er dit kontingent fradragsberettiget. Du kan få et skattefradrag på op til 6.000 kr. pr. år, og vi indberetter beløbet til SKAT.

Hvert år i januar indberetter vi medlemmernes kontingent direkte til SKAT, så beløbet kommer til at indgå i beregningen af dit skattefradrag.

Du kan kun få fradrag, hvis du er ordinært medlem eller studentermedlem. Passive medlemmer (herunder pensionister og udlandsmedlemmer) kan ikke få fradrag for deres kontingent.

Disse betalinger indberettes til SKAT:

 • Kontingent til Danske Fysioterapeuter
 • Indbetaling til Fonden for forskning, uddannelse og praksisudvikling
 • Kontingent til fraktioner

Kontingent til de faglige selskaber er ikke fradragsberettiget.

Særligt for selvstændige fysioterapeuter

Hvis du er selvstændig med egen virksomhed, kan kontingentet indberettes på en sådan måde, at du ikke er omfattet af begrænsningen i fradragsretten på 6.000 kr. Den gælder nemlig kun for lønmodtagere. Det er derfor vigtigt, at vi har dine korrekte oplysninger registreret. Husk, du altid kan registrere ændringer i dine arbejdsforhold her på hjemmesiden.

Hvis virksomheden drives i selskabsform, f.eks. som anparts- eller aktieselskab, er du at betragte som lønmodtager, og du er derfor omfattet af begrænsningen i fradragsretten på 6.000 kr.

Du kan få nedsat kontingent i en række situationer, fx som ledig, sygemeldt eller ved ulønnet orlov.

Du kan også betale mindre i kontingent, hvis du er pensionist, efterlønsmodtager, uden for arbejdsmarkedet eller udlandsmedlem. Det kalder vi passivt medlemskab.

Som studerende på grunduddannelsen er du også medlem til en favorabel pris.

Læs om vilkår for de forskellige former for medlemskab og dine muligheder for at få nedsat kontingent

Medlemmer som betaler ordinært kontingent eller nedsat kontingent betaler som en del af kontingentet til fonde og puljer i Danske Fysioterapeuter.

Ordinært kontingent på 1.676 kr. pr. kvartal består af:

 • Kontingent 1.561 kr.
 • Forskningsfonden 51 kr.
 • Fond for ansatte (konfliktfond) eller Erhvervsudviklingspuljen for selvstændige 64 kr.

Nedsat kontingent på 838 / 863 kr. pr. kvartal består af:

 • Kontingent 787 / 748 kr.
 • Forskningsfonden 51 kr.
 • Fond for ansatte (konfliktfond)* eller Erhvervsudviklingspuljen for selvstændige* 64 kr.
  (*kun hvis du er på orlov fra en arbejdsplads)

Kontingent til Forskningsfonden

Som ordinært medlem betaler du ud over det almindelige kontingent også kontingent til Forskningsfonden.

Midlerne i Forskningsfonden anvendes til at yde støtte til forskningsprojekter, der kan bidrage til fagets videnskabelige grundlag, dokumentere effekt af fysioterapi samt udvikle fysioterapipraksis. Forskningsfonden uddeler desuden Danske Fysioterapeuters jubilæumslegat og studielegat.

Kontingent til Erhvervsudviklingspuljen

Medlemmer, der er registreret som selvstændige, betaler kontingent til Erhvervsudviklingspuljen.

Danske Fysioterapeuter arbejder for at styrke og udvikle fysioterapi som erhvervsområde for selvstændige med henblik på at sikre vækst og arbejdspladser. Erhvervsudviklingspuljen har til formål at stimulere og understøtte erhvervsudvikling, dvs. aktiviteter som stimulerer og understøtter iværksætteri, forretningsudvikling og aktiviteter i forhold til det private sundhedsmarked.

Konfliktfond A

Medlemmer, der er registreret som ansatte, betaler kontingent til Konfliktfond A.

Midler fra konfliktfond A skal bruges som støtte i forbindelse med konflikter med Danske Fysioterapeuters overenskomstmæssige modparter. Repræsentantskabet kan beslutte, at fondens midler også kan anvendes til aktiviteter, der fremmer de omfattede medlemmers overenskomstmæssige interesser.

Supplerende kontingent for arbejdsgivere

Arbejdsgivere betaler et supplerende kontingent per virksomhed (CVR-nummer). Størrelsen på kontingentet afhænger af, hvor mange ansatte og lejere, der er tilknyttet virksomheden.

Det supplerende kontingent tilfalder udelukkende arbejdsgiversektionen i foreningen og bekoster initiativer, der kommer arbejdsgivere til gavn. Nemlig varetagelse af dine interesser som arbejdsgiver, særlig rådgivning hos eksternt advokatfirma og et uafhængigt nævn i tilfælde af tvister om løn og vilkår.

 • Arbejdsgivere med 1 ansat eller lejer
  1.500 kroner pr. år
 • Arbejdsgivere med 2-10 ansatte og/eller lejere
  5.500 kroner pr. år
 • Arbejdsgivere med over 10 ansatte og/eller lejere
  10.000 kroner pr. år

I opgørelsen over ansatte og/eller lejere skal indgå følgende grupper: ansatte fysioterapeuter, fysioterapeuter, lejere, andre ansatte faggrupper, eksempelvis kliniksekretærer

Studerende samt fysioterapeuter eller andre ansatte, der arbejder mindre end 8 timer om ugen, skal ikke medtages i opgørelsen.

Supplerende kontingent for arbejdsgivere

Du kan trække arbejdsgiverkontingentet fra i skat efter ligningslovens paragraf 13. Selvstændige erhvervsdrivende og selskaber kan trække hele beløbet fra. Fradraget har en skatteværdi på 32 procent.

Det vil sige, at hvis du betaler 1.500 kroner i arbejdsgiverkontingent, er det skattemæssige fradrag på 480 kroner, således af nettobeløbet du betaler i kontingent bliver 1.020 kroner. Det svarer til 2,79 kroner per dag.

Hvis du betaler 5.500 kroner i arbejdsgiverkontingent, er det skattemæssige fradrag på 1.760 kroner, således af nettobeløbet du betaler i kontingent bliver 3.740 kroner. Det svarer til 10,25 kroner per dag.

Hvis du betaler 10.000 kroner i arbejdsgiverkontingent, er det skattemæssige fradrag på 3.200 kroner, således af nettobeløbet du betaler i kontingent bliver 6.800 kroner.

De særlige fordele for arbejdsgivere og det supplerende kontingent er konsekvensen af Danske Fysioterapeuters repræsentantskabs beslutning om at indføre en såkaldt arbejdsmarkedsmodel i foreningen.

Det er en partsmodel, der skal varetage interesserne såvel for arbejdsgivere som for ansatte og lejere.

Modellen skal være med til at skabe ordnede forhold på det private arbejdsmarked og sikre, at Danske Fysioterapeuter fortsat er en forening for alle fysioterapeuter.

Læs mere om, hvad den nye model betyder for dig som arbejdsgiver

 

Kontakt

Kontakt medlemsadministrationen