Medlemskab for arbejdsgivere

Som arbejdsgiver har du adgang til en række særlige fordele og services gennem dit medlemskab af Danske Fysioterapeuter. Du får juridisk rådgivning i vores arbejdsgiverrådgivning, og dine interesser som arbejdsgiver bliver varetaget.

Som arbejdsgiver har du flere fordele ved at være medlem af Danske Fysioterapeuter.  

Dine interesser bliver varetaget gennem Sektionen for arbejdsgivere, som har til opgave at forhandle minimumskontrakter på det private område. Sektionen skal desuden fremme arbejdsgivernes vilkår i Danske Fysioterapeuter og præge udviklingen på det private arbejdsmarked.

Der er indgået en aftale med et eksternt advokatfirma med speciale i ansættelsesret, som betyder, at du som arbejdsgiver får bedre og bredere råd og vejledning i forhold til vilkårene for dine ansattes og lejeres arbejdsforhold. Aftalen betyder, at du får udvidet arbejdsgiverrådgivning såvel i forhold til fysioterapeuter som andre faggrupper, du beskæftiger, eksempelvis kliniksekretærer.

Og så kan du som arbejdsgiver indbringe tvister om løn og vilkår for et uafhængigt nævn med en uvildig dommer. Derved undgår du potentielt dyre og langvarige retssager.

Arbejdsgiverkontingent

Ovenstående er en del af Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel, som sikrer ordnede vilkår for fysioterapeuter på det private arbejdsmarked.

For at kunne finansiere disse tiltag betaler du som arbejdsgiver et særligt supplerende kontingent. Arbejdsgiverkontingent tilfalder udelukkende arbejdsgiversektionen og er således med til at bekoste initiativer, der kommer arbejdsgivere som dig til gavn.

Arbejdsgiverkontingentet betales per virksomhed (CVR-nummer), og kan trækkes fra i skat. Størrelsen på kontingentet afhænger af, hvor mange ansatte og lejere, der er tilknyttet virksomheden.

Se takster for supplerende kontingent for arbejdsgivere

Arbejdsmarkedsmodellen

Arbejdsmarkedsmodellen er en partsmodel, som varetager interesserne såvel for arbejdsgivere som for ansatte og lejere. Modellen er med til at skabe ordnede forhold på det private arbejdsmarked og sikre, at Danske Fysioterapeuter fortsat er en forening for alle fysioterapeuter.

Arbejdsmarkedsmodellen betyder, at der er etableret to sektioner. En for arbejdsgivere og en for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar. Sektionerne har til opgave at forhandle minimumskontrakter for fysioterapeuter på det private arbejdsmarked.

Der er desuden etableret et nævn med en repræsentant for hver af sektionerne og en dommer, der har til opgave at behandle tvister om løn og vilkår.

Repræsentantskabet besluttede på et ekstraordinært møder i november 2017 at etablere arbejdsmarkedsmodellen.

Læs om arbejdsmarkedsmodellen

Sektionen for arbejdsgivere

Sektionen for arbejdsgivere skal varetage arbejdsgivernes interesser i Danske Fysioterapeuter. Medlemmer af foreningen, som er arbejdsgivere, vælger en bestyrelse, der har til opgave at forhandle minimumskontrakter og medvirke til at præge udviklingen på det private arbejdsmarked.

Arbejdsgiversektionen er en del af arbejdsmarkedsmodellen.

Læs om arbejdsgiversektionen - og se hvilke arbejdsgivere der sidder i bestyrelsen

Ofte stillede spørgsmål

Arbejdsgiverkontingentets størrelse afhænger af, hvor mange ansatte og lejere, du har tilknyttet klinikken.
De årlige kontingentsatser er opdelt på følgende måde: 

 • Arbejdsgivere med 1 ansat eller lejer: 1.500 kroner
 • Arbejdsgivere med 2-10 ansatte og/eller lejere: 5.500 kroner
 • Arbejdsgivere med over 10 ansatte og/eller lejere: 10.000 kroner

I opgørelsen over ansatte og/eller lejere indgår følgende grupper:

 • Ansatte fysioterapeuter
 • Fysioterapeuter, lejere
 • Andre ansatte faggrupper, eksempelvis kliniksekretærer

Studerende, samt fysioterapeuter eller andre ansatte, der arbejder mindre end 8 timer om ugen, medtages ikke i opgørelsen.

Der betales kontingent per virksomhed (CVR).

Der opkræves kontingent én gang årligt. Første gang 1. april 2019.

I 2019 betales arbejdsgiverkontingent for 9 måneder. Fremover vil arbejdsgiverkontingentet blive opkrævet hvert år i januar.

Du vil som arbejdsgivere en gang om året få tilsendt en opgørelse over, hvor mange ansatte og/eller lejere, som Danske Fysioterapeuter har registreret er tilknyttet virksomheden. Du vil blive bedt om at bekræfte oplysningerne og få mulighed for at rette, hvis de ikke er korrekte.

Nej, hvis du ikke har nogle ansatte eller lejere, skal du ikke betale arbejdsgiverkontingent. Du skal kun betale for det antal ansatte og/eller lejere, der arbejder 8 timer om ugen eller derover hos dig. Ansatte og lejere under 8 timer samt studerende er friholdt. Husk dog, at alle typer medarbejdere tæller med uanset fag, og uanset om de er medlem af Danske Fysioterapeuter eller ej.

Der opkræves årligt et samlet arbejdsgiverkontingent på 1,7 mio. kr. De inddrevne kontingentmidler går udelukkende til finansiering af sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Konkret fordeles det samlede beløb fra arbejdsgiverkontingentet sig på følgende udgiftsposter:

 • Forhandling af minimumskontrakt: 488.000 kr.
  Sektionsbestyrelsens udgifter til forhandlingsmøder m.m.
 • Rådgivning vedrørende løbende ansættelsesretslige spørgsmål herunder lejekontrakter: 750.000 kr.
  Alle arbejdsgivermedlemmer tilbydes individuel rådgivning ved det til arbejdsgiverrådgivningen tilknyttede advokatfirma Skau, Reipurth & Partnere, der har speciale i ansættelsesret.
 • Ekstern advokatbistand: 200.000 kr.
  Advokatfirmaet Skau, Reipurth & Partnere yder efter konkret vurdering bistand og arbejdsgiverrådgivning ved forberedelse af sager til eksempelvis det uvildige nævn.
 • Uvildigt nævn: 79.000 kr.
  Udgifter til det uvildige nævn, hvor tvister vedrørende kontrakter kan indbringes, deles ligeligt (50/50) mellem arbejdsgiversektionen og sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.
 • Nye aktiviteter målrettet arbejdsgivere: 200.000 kr.
  Sektionen har mulighed for at tage nye aktiviteter op målrettet de behov, som medlemmer og sektionen identificerer i det daglige arbejde.

Arbejdsgiverkontingentet er beregnet ud fra de konkrete udgifter, som der ventes at være ved den del af arbejdsmarkedsmodellen, som vedrører arbejdsgiverne.

Sektionsbestyrelsens daglige arbejde finansieres ikke af det særlige kontingent. Sektionsbestyrelsen er en del af den demokratiske struktur og finansieres derfor af Danske Fysioterapeuters ordinære kontingent og dermed af alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

De opgaver, som er forbundet med at være arbejdsgiver, er ikke indeholdt i det ordinære kontingent. Det har repræsentantskabet bestemt og derfor opkræves det særlige arbejdsgiverkontingent, som giver dig fordele som arbejdsgiver.

Det ordinære kontingent dækker en række tilbud og ydelser, der er målrettet alle medlemmer. Eksempelvis foreningens fagkongres, faglige kurser, fagbladet Fysioterapeuten m.v., ligesom at Danske Fysioterapeuter på alle medlemmers vegne varetager fagets og professionens faglige- og politiske interesser i forhold til politikere, myndigheder og medier.

Som selvstændig har du endvidere mulighed for at trække på Danske Fysioterapeuters erhvervsrådgivning, hvor du bl.a. kan få rådgivning om at drive og udvikle klinikken, iværksættelse og udvikling af vækststrategier, forretningsplaner m.v. Det er en del af de ydelser, du får via det ordinære kontingent.

Det ordinære kontingent finansierer ligeledes forhandling og vedligeholdelse af praksisoverenskomsten.

Se de andre fordele, du har gennem dit medlemskab hos Danske Fysioterapeuter

Nej, du kan ikke undlade at betalte arbejdsgiverkontingentet – det er en obligatorisk del af dit medlemskabskontingent hos Danske Fysioterapeuter, når du er arbejdsgiver med en eller flere ansatte/lejere.

Hvis du er registreret med for mange eller for få ansatte eller lejere tilknyttet din virksomhed, så kan det være, at du betaler for meget eller for lidt i kontingent.

Hvis vi ikke har de rette oplysninger om din virksomhed, bedes du sende dem til Danske Fysioterapeuters sekretariatet, så oplysningerne kan blive rettet. Skriv til medlem@fysio.dk.

Husk at der i opgørelsen over ansatte og/eller lejere skal indgå følgende grupper:

 • Antal ansatte fysioterapeuter
 • Antal fysioterapeuter, lejere
 • Antal andre ansatte faggrupper, eksempelvis kliniksekretærer

Bemærk venligst, at studerende samt fysioterapeuter eller andre ansatte, der arbejder mindre end 8 timer om ugen, er undtaget og således ikke skal medtages i opgørelsen.

Nej, det skal du ikke, eftersom du ikke kan være arbejdsgiver for dig selv.

Det er rigtigt, at hvis du kun har tilknyttet lejere til din klinik, så er betegnes du ikke som arbejdsgiver i traditionel forstand. Danske Fysioterapeuters repræsentantskab har dog besluttet, at såvel klinikejere, der har ansatte, som klinkejere, der har tilknyttet lejere, skal betale arbejdsgiverkontingent.

Repræsentantskabet i deres beslutning har lagt vægt på, at der som udgangspunkt er et modsætningsforhold mellem lejere og klinikejere, og at begge parter derfor kan få behov for uvildig rådgivning. Derfor er klinikejere, der har tilknyttet lejere, en del af sektionen for arbejdsgivere, mens lejere indgår i en sektion sammen med ansatte.

Erfaringerne er tillige, at der hvert år kommer mange henvendelser fra lejere. Dertil kommer, at ansatte er bedre beskyttet via funktionærloven end lejere er via deres kontrakter. Det betyder, at sager vedrørende lejekontrakter er mindst lige så krævende som andre typer faglige sager.

Derfor vil du som klinikejere med lejere have gavn af den arbejdsgiverrådgivning, som er indeholdt i den ny arbejdsmarkedsmodel. Rådgivning varetages af advokatfirmaet Skau, Reipurth & Partnere, der har specialiseret sig i ansættelsesretslige spørgsmål, eksempelvis i forhold vedr. ansættelse, barsel, afskedigelse m.v.

Er man fælles arbejdsgiver/deler arbejdsgiveransvar, opkræves man kun ét fælles arbejdsgiverkontingent.

Heldigvis er der en god forståelse mellem ansatte, lejere og klinikejeren på langt de fleste klinikker. Men erfaringerne i Danske Fysioterapeuter er desværre også, at der kommer en del henvendelser fra ejere, ansatte og lejere, der har problemer med løn og vilkår. Derfor har repræsentantskabet lagt vægt på at etablere en arbejdsmarkedsmodel, der omfatter alle på de private område.

Betragt det som en forsikring, hvor du har mulighed for trække på den advokatrådgivning, som er etableret, hvis du engang får behov for hjælp og rådgivning

Nej, du kan ikke fravælge arbejdsgiverrådgivningen. Arbejdsgiverrådgivningen er en del af arbejdsgiverkontingentet og skal ses som en kollektiv ordning, hvor I som arbejdsgivere deler udgifterne. Du skal se det samlede tilbud til dig som arbejdsgiver som en forsikring. Du betaler for at have tryghed for, hvis du skulle få brug for støtte/rådgivning m.m. så står vi klar.

Ja, du kan trække arbejdsgiverkontingentet fra i skat efter ligningslovens paragraf 13. Selvstændige erhvervsdrivende og selskaber kan trække hele beløbet fra. Fradraget har en skatteværdi på 32 procent.

 • Hvis du har 1 ansat eller lejer, skal du betale 1.500 kroner i arbejdsgiverkontingent. Det giver dig et skattemæssigt fradrag på 480 kroner, således af nettobeløbet du betaler i kontingent bliver 1.020 kroner, svarende til 2,79 kroner om dagen.
 • Har du 2-10 ansatte og/eller lejere, skal du betale 5.500 kroner i arbejdsgiverkontingent. Det vil give dig et skattemæssigt fradrag på 1.760,- kroner, og du vil således betale et nettobeløb svarende til 3.740 kroner i kontingent. Det svarer til 10,25 kroner om dagen.
 • Hvis du har mere end 10 ansatte eller lejere, betaler du 10.000 kroner i arbejdsgiverkontingent. Det skattemæssige fradrag vil i dette tilfælde være på 3.200,- kroner, - og nettobeløbet du betaler i kontingent således blive på 6.800 kroner. Det svarer til 18,63 kroner om dagen.

Du bliver kun opkrævet arbejdsgiverkontingent, hvis du har ansatte eller lejere tilknyttet virksomheden.

Hvis du bliver arbejdsgiver i løbet af det første halvår, bliver du opkrævet kontingent for det efterfølgende halvår. Hvis du bliver arbejdsgiver i andet halvår, bliver du først opkrævet kontingent i første kvartal det efterfølgende år.

En udmeldelse af Danske Fysioterapeuter betyder, at du ikke længere vil kunne gøre brug af os og vores tilbud til dig som fysioterapeut og arbejdsgiver. Foruden de specifikke fordele, du som arbejdsgiver har adgang til, så mister du i den forbindelse også adgangen til alle vores faglige medlemsfordele, såsom:
 • Kurser og konferencer udbudt af Danske Fysioterapeuter
 • Muligt medlemskab af de faglige selskaber og fraktioner
 • Login til fysio.dk, hvor du bl.a. finder måleredskaber, faglige artikler, stillingsannoncer m.m.
 • Fagbladet Fysioterapeuten
 • Faglig rådgivning
 • Fonde og legater
 • Mulighed for at blive indstillet til foreningens priser
 • Se øvrige fordele

Hvis du er tilknyttet praksisoverenskomsten/har ydernummer, skal du som ikke-medlem betale et overenskomstbidrag på aktuelt 1.217 kr./kvartal. Det vil du automatisk blive opkrævet. Det betyder, at du kan opretholde din tilknytning til overenskomsten, men du vil ikke kunne benytte vores rådgivning om fortolkning og brug af overenskomsten, ligesom du heller ikke vil kunne gøre brug af det regionale SU-system.

Bemærk, at du skal selv sørge for at melde dig ud. Du kan melde dig ud med en måneds varsel til næste kvartal. Det vil sige, at du kun kan melde dig ud pr. den 1/1, 1/4, 1/7 eller 1/10, OG at vi skal have din udmeldelse senest en måned før den dato, du ønsker at udmelde dig fra. Det er ikke muligt at melde sig ud telefonisk. Du kan læse mere om udmeldelse her: www.fysio.dk/medlemskab/udmeldelse

Danske Fysioterapeuters repræsentantskab har iværksat et initiativ, som skal sikre overholdelse af basiskontrakterne indgået mellem sektionen for arbejdsgivere og sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar. Det betyder, at fysioterapeuter, som er arbejdsgivere, skal kunne dokumentere, at basiskontrakterne overholdes.  

På den baggrund vil du i forbindelse med indmeldelsen som arbejdsgiver modtage et brev, hvor vi beder dig fremsende alle kontrakter for ansatte fysioterapeuter. Kontrakterne gennemgås med henblik på at sikre, at de er i overensstemmelse med basiskontrakterne.

Fremsendes kontrakterne ikke, er det desværre ikke muligt at blive optaget som medlem i Danske Fysioterapeuter, jf. Danske Fysioterapeuters vedtægter, § 4.

Se Danske Fysioterapeuters vedtægter 

Læs mere om basiskontrakterne