Basiskontrakter for privatansatte fysioterapeuter

Hvis du får ansættelse på en privat arbejdsplads uden overenskomst, gælder Danske Fysioterapeuters basiskontrakter for dig. Kontrakterne sikrer et minimum for løn og vilkår. Du kan evt. forhandle dig til bedre forhold.

Danske Fysioterapeuters basiskontrakter gælder for privatansatte fysioterapeuter, der ikke er dækket af en overenskomst. Det betyder, at ansatte i Falck Healthcare eksempelvis ikke er omfattet af aftalerne.

Der er to basiskontrakter – en for fastlønnede og en for provisionslønnede. Og et tillæg til basiskontrakterne om social sikring.

Kontrakterne fastsætter minimumsniveauer. Det betyder, at du og din arbejdsgiver altid kan aftale bedre vilkår.

Basiskontrakterne gælder for dig, hvis:

 • Du er privatansat
 • Du ikke er dækket af en overenskomst
 • Din arbejdsgiver er medlem af Danske Fysioterapeuter
 • Dit ansættelsesforhold er indgået efter den 24. juni 2019

Der er aftalt en overgangsordning for dig, der er ansat før den 24. juni 2019.

Basiskontrakter gælder ikke for indlejere, da indlejere er selvstændige og ikke ansatte.

Basiskontrakt for ansatte med fast løn

 • Lønnen skal pr. 1. oktober 2023 udgøre mindst kr. 32.289 inklusiv pension.
 • Hvis den ansatte har mere end 2 års anciennitet skal lønnen pr. 1. oktober 2023 være mindst kr. 33.365 inklusiv pension. Det er ligegyldigt, hvilken sektor, man har arbejdet i. Det afgørende er således, at man sammenlagt har arbejdet i 2 hele år som fysioterapeut.
 • Ret til en årlig løndrøftelse.
 • Pensionen skal svare til mindst 15 % af lønnen. Minimumsbeløbene på hhv. kr. 32.019 og kr. 33.087 er således sammensat af en løn hhv. kr. 28.077 og kr. 29.013 plus pension på 15 %.

Årlig lønregulering med samme sats som praksisoverenskomsten.

Det mindsker risikoen for, at ens købekraft falder. Tillæg for omlægning af arbejdstid, arbejde på skæve tidspunkter og merarbejde reguleres ikke. Lønnen blev reguleret første gang den 1. oktober 2020, og den blev reguleret anden gang den 1. oktober 2021. Lønnen reguleres næste gang den 1. oktober 2022.

 • Optjening af 6. ferieuge efter 9 måneders ansættelse. Der optjenes herefter 0,42 feriedag pr. måneds ansættelse.
 • Fri med løn den 24. og 31. december.
 • Løn på barnets første sygedag.
 • Normperiode på 60 dage
 • Man skal kende arbejdstidens placering senest 4 uger før, og pålagt omlægning af arbejdstiden senest 4 uger før honoreres dette med kr. 400.
 • Ekstra 80 kr. pr. time for arbejde efter kl. 19.00 og lørdage samt 160 kr. pr. time for arbejde på søndage.
 • Tid til kursus, der er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager, er arbejdstid. Kurset skal være betalt eller pålagt af arbejdsgiveren og ligge på en arbejdsdag. Ligger kurset således på en lørdag, hvor man ikke skulle arbejde, vil tiden, der bruges på kurset, ikke indgå i arbejdstiden.
 • Man har ret til fuld løn under barsel, dog maksimalt den løn, der medfører, at klinikken modtager den til enhver tid højeste sats i refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk.

Hent skrivbar basiskontrakt for ansatte med fast løn

Basiskontrakt for ansatte på provision

 • Provisionssatsen skal udgøre mindst 43 % af medarbejderens omsætning.
 • Uanset omsætningen har man ret til en garantiløn på mindst kr. 28.252,87 inklusiv pension (2023 niveau).
 • Ret til en årlig løndrøftelse.
 • Minimum 15 % af lønnen skal gå til pension. Pensionsbidraget på 15 % er således inkluderet i mindsteprovisionssatsen på 43 %.

Årlig lønregulering af garantilønnen med samme sats som praksisoverenskomsten.

Det mindsker risikoen for, at ens købekraft falder. Tillæg for omlægning af arbejdstid, arbejde på skæve tidspunkter og merarbejde reguleres ikke. Garantilønnen blev reguleret første gang den 1. okotber 2020, og den blev reguleret anden gang den 1. oktober 2021. Lønnen reguleres næste gang den 1. oktober 2022.

 • Optjening af 6 ferieuge efter 9 måneders ansættelse. Der optjenes 0,42 feriedag pr. måneds ansættelse. Lønnen under 6. ferieuge udgør kr. 1.300 pr. dag.
 • Fri med løn den 24. og 31. december. Lønnen udgør kr. 1.300 pr. dag.
 • Løn på barnets første sygedag. Lønnen udgør kr. 1.300 pr. dag.
 • Ekstra 80 kr. pr. time for arbejde efter kl. 19.00 og lørdage samt 160 kr. pr. time for arbejde på søndage.
 • Man har ret til fuld løn under barsel, dog maksimalt den løn, der medfører, at klinikken modtager den til enhver tid højeste sats i refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk.

Hent skrivbar basiskontrakt for ansatte på provision

Tillæg til Basiskontrakter om social sikring

Alle medarbejdere der ansættes efter den 1. juli 2023, skal i henhold til ansættelsesbevisloven modtage information om de sociale sikringsinstitutioner, som der indbetales til under ansættelsesforholdet. Informationspligten kan opfyldes af klinikkerne ved at udfylde og vedlægge nedenstående ”Tillæg til Basiskontrakter om social sikring” til medarbejderens ansættelseskontrakt

Hent skrivbar tillæg til basiskontrakt om social sikring

Overgangsordning: Ansat før den 24. juni 2019

Hvis du er ansat før den 24. juni 2019, er du ikke omfattet af selve basiskontrakterne. Men der er aftalt en overgangsordning, der betyder, at de aftalte niveauer for mindsteløn og for mindste provisionssats gælder fra den 24. juni 2019 og frem.

Derudover stiger din løn med samme sats som honorarer i praksisoverenskomsten. Første lønregulering fandt sted den 1. oktober 2020, og lønnen reguleres næste gang den 1. oktober 2021.

Lønniveauet inkl. eventuel pension må pr. 1. oktober 2020 ikke ligge under kr. 30.354 (kr. 31.366 ved to års anciennitet som fysioterapeut).

Der er dog ikke krav om, at basiskontraktens pensionsbestemmelse skal følges.

Herudover medfører overgangsordningen, at alle skal have en årlig lønregulering med samme sats som praksisoverenskomsten. Første lønregulering fandt sted den 1. oktober 2020, og den næste lønregulering sker pr. 1. oktober 2021.

Provisionssatsen inkl. eventuel pension må ikke ligge under 43 %.

Såfremt provisionssatsen ligger under 43 % skal den opjusteres til minimum 43 %. Der er dog ikke krav om, at basiskontraktens pensionsbestemmelse skal følges.

Overgangsordningen betyder ligeledes, at man uanset omstændighederne har ret til en garantiløn på mindst kr. 26.560 inklusiv eventuel pension (2020 niveau).

Hent beskrivelse af overgangsordning