Vikaransættelse

Som vikar er du tidsbegrænset ansat. Det betyder, at din ansættelse udløber på et bestemt tidspunkt. Bortset fra udløbet af ansættelsen er dine øvrige vilkår generelt de samme som fastansattes.

Når du er tidsbegrænset ansat gælder de samme regler for dig, som for dine fastansatte kollegaer. Det vil sige, at du er omfattet af de samme love, overenskomster, lokale aftaler mv. som fastansatte kolleger. I lighed med dine fastansatte kolleger skal du f.eks. også have:

 

  • en ansættelseskontrakt
  • betaling under sygdom
  • løn under ferie
  • ret til barselsorlov under ansættelsen
  • pension

Den egentlige forskel er, at du som tidsbegrænset ansat ved, at ansættelsen er midlertidig og ophører på et tidspunkt.

Du er tidsbegrænset ansat, hvis du f.eks. er ”midlertidigt” ansat i en andens stilling, fordi den pågældende er på barsel, er syg, på orlov eller lign. Men du kan også være tidsbegrænset ansat, fordi der i en kortere eller længere periode skal løses en bestemt opgave.

Som tidsbegrænset ansat har du jf. funktionærlovens § 16 ret til at få fri med sædvanlig løn, når du evt. skal til ansættelsessamtale. Du skal dog forsøge at få placeret en ansættelsessamtale således, at det generer din nuværende arbejdsplads så lidt som muligt.

Som tidsbegrænset ansat er du typisk ansat frem til en bestemt dato, hvor ansættelsen ophører uden, at der skal gives et opsigelsesvarsel fra din arbejdsgivers side. Du kan opsiges før denne dato, men i så fald skal arbejdsgiveren sagligt begrunde hvorfor, samt følge reglerne om opsigelsesvarsel i funktionærloven.

En tidsbegrænset ansættelse kan også være knyttet op på, at en bestemt begivenhed indtræder, fx. at den man erstatter vender tilbage fra barsel, sygdom mv. Den konkrete begivenhed skal være beskrevet, men den præcise dato for ansættelsens udløb er altså ikke kendt, men skal ligge i den nærmeste fremtid. Du har i en sådan ansættelse krav på løbende at blive orienteret om de forhold, der kan sige noget om, hvornår den konkrete begivenhed indtræder.

Du kan selv til ethvert tidspunkt sige op efter de almindelige opsigelsesregler. Du er således ikke bundet til den tidsbegrænsede ansættelse, men kan til enhver tid sige op, hvis der byder sig et bedre job.

Hvis du arbejder videre på arbejdspladsen efter vikarperiodens udløb, og arbejdsgiveren herefter vil opsige dig, skal du have et opsigelsesvarsel efter reglerne i funktionærloven.

Læs mere om opsigelsesreglerne

Ja – når bestemte forhold er til stede. Arbejdsgiveren må ikke omgå funktionærlovens almindelige bestemmelser om opsigelse ved blot igen og igen at forlænge en tidsbegrænset ansættelse. Men hvis der er reelle grunde for forlængelserne, kan en tidsbegrænset ansættelse godt gentages.

Eksempler på reelle begrundelser for at forlænge en ansættelsen kan være barsel, ferie, sygdom, orlov el.lign.

Hvis du fx vikarierer for én, som er sygemeldt, og hendes fravær på grund af sygdommen forlænges, kan ansættelsen forlænges. Et andet eksempel kunne dreje sig om forlængelse pga. barselsorlov; ønsker den barslende undervejs i forløbet at udskyde tidspunktet for, hvornår hun skal vende tilbage, foreligger der en objektiv grund til at forlænge din tidsbegrænsede ansættelse tilsvarende.

Det er også i orden, at man ansættes i et barselsvikariat hos arbejdsgiveren for én konkret medarbejder og efterfølgende bliver ansat i et barselsvikariat for en anden medarbejder hos samme arbejdsgiver.

På samme måde kan man også være vikar for én, der er på barsel, for efterfølgende at være sygevikar for hende eller for en anden medarbejder.

Der er særlige regler for fysioterapeuter ansat ved Professionshøjskolerne, da forlængelser af tidsbegrænset ansættelse kan ske, uden at der er en objektiv begrundelse. Til gengæld kan de kun forlænges 2 gange. Det betyder, at skolen efter forlængelse af et vikariat 2 gange skal fastansætte dig eller undlade at forny ansættelsesforholdet.

Er du i tvivl om dine vilkår, kan du altid ringe til Danske Fysioterapeuter på tlf. 33 41 46 20 eller skrive til ansat@fysio.dk og få råd, vejledning og hjælp. 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620